Beaktats t.o.m. FörfS 504/2021.

14.2.1997/160

Naturvårdsförordning

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

På föredragning av miljöministern bestäms med stöd av naturvårdslagen av den 20 december 1996 (1096/1996) och 9 § lagen av den 9 februari 1951 om allmänna handlingars offentlighet (83/1951), sådant detta lagrum lyder i lag 673/1991:

1 kap

Allmänna stadganden

1 §
Samarbete mellan myndigheter

Miljömyndigheterna och skogsmyndigheterna skall samarbeta då beslut fattas om principerna för vård och användning av ekonomiskogar som ingår i naturskyddsprogram eller som är belägna i områden med skyddade naturtyper, inom landskapsvårdsområden, på förekomstplatser för arter som kräver särskilt skydd och i områden som statsrådet föreslagit till nätverket Natura 2000 och de som tagits in i det.

I fråga om statsägda områden skall samarbete bedrivas även med det ämbetsverk eller den inrättning i vars besittning det i 1 mom. avsedda området är.

2 §
Övervakning av vilt levande arter och naturtyper

Miljöministeriet skall lägga upp övervakningen av vilt levande arter och naturtyper så att det på basis av den är möjligt att bedöma skyddsnivån för arterna och naturtyperna. Därvid bör särskild uppmärksamhet ägnas hotade arter, de primärt skyddade naturtyper och arter som avses i rådets direktiv om bevarande av livsmiljöer samt vilda djur och växter (92/43/EEG), nedan habitatdirektivet, samt de ärenden som avses i bilaga V till rådets direktiv om bevarande av vilda fåglar (79/409/EEG).

Om man på basis av övervakningen kan räkna med att skyddsnivån för en art eller en naturtyp inte är gynnsam, skall miljöministeriet vidta åtgärder för att en gynnsam skyddsnivå skall uppnås.

3 §
Datasystemet för naturvården

Ett datasystem (datasystemet för naturvården) skall upprätthållas med uppgifter om naturskyddsområden, naturminnesmärken, naturskyddsprogram, naturtyper, förekomstplatser för hotade arter, de områden som statsrådet föreslagit för nätverket Natura 2000 och de som tagits in i nätverket samt över landskapsvårdsområden.

I datasystemet för naturvården antecknas beslut som fattats med stöd av naturvårdslagen (1096/1996) samt övriga uppgifter som är nödvändiga för planering, förverkligande, övervakning och forskning som gäller naturvård och landskapsvård, så som miljöministeriet närmare bestämmer.

3 mom. har upphävts genom F 21.5.1999/694. (21.5.1999/694)

4 mom. har upphävts genom F 21.5.1999/694. (21.5.1999/694)

2 kap

Naturskyddsprogram

4 §
Naturskyddsprogram

Utöver vad som bestäms i 7 § naturvårdslagen skall ett naturskyddsprogram innehålla målen för programmet och grunderna för val av skyddsobjekt samt ange de områden som skall ingå i programmet. Skyddsobjektens läge och avgränsning skall anges på erforderliga kartor och till programmet skall fogas en utredning om dess ekonomiska och sociala verkningar.

5 §
Utlåtanden som skall inhämtas om förslag till naturskyddsprogram

En begäran om utlåtande om ett förslag till naturskyddsprogram skall tillställas de statliga myndigheter och inrättningar som saken gäller, vederbörande kommun och förbund på landskapsnivå samt riksomfattande medborgarorganisationer som arbetar inom naturvård och miljövård och sammanslutningar som driver markägarnas intressen.

3 kap

Förvärv och besittning av naturskyddsområden

6 §
Förvärv av naturskyddsområden

Miljöministeriet beslutar om förvärv av områden till staten för naturskyddsändamål. Miljöministeriet kan helt eller delvis föra över uppgiften att förvärva områden till en närings-, trafik- och miljöcentral. (29.12.2009/1819)

De områden som staten förvärvat för naturskyddsändamål är i miljöministeriets besittning. Miljöministeriet kan, innan ett område inrättas som naturskyddsområde, överlåta området i Forststyrelsens besittning.

Dessutom beslutar Forststyrelsen enligt lagen om Forststyrelsen (1378/2004) om förvärv av områden för naturskyddsändamål under styrning av miljöministeriet. Dessa områden är i Forststyrelsens besittning. (17.11.2005/913)

7 §
Besittning av naturskyddsområden

De av staten ägda naturskyddsområdena är i Forststyrelsens besittning, såvida annat inte bestäms eller besluts då området inrättas. De myndigheter och inrättningar som svarar för besittningen av naturskyddsområdena handhar uppgifter i samband med skötseln och användningen av dem enligt miljöministeriets anvisningar.

Vad som bestäms i 1 mom. gäller dock inte sådana naturskyddsområden som är i ett annat ministeriums besittning.

3 mom. har upphävts genom F 17.11.2005/913. (17.11.2005/913)

8 §
Delegationer för nationalparker

Forststyrelsen eller Skogsforskningsinstitutet kan för frågor som gäller vården och användningen av en nationalpark tillsätta en delegation som biträder den. I delegationen kan finnas representanter åtminstone för vederbörliga statliga och kommunala myndigheter, vetenskapliga organisationer och naturvårdsorganisationer samt lokalbefolkningen.

9 §
Periodisering av ersättningar

Första posten av den periodiserade ersättning som avses i 54 § naturvårdslagen skall betalas inom den tid som i 52 § lagen om inlösen av fast egendom och särskilda rättigheter (603/1977) bestäms för betalning av slutposten av ersättningen. De övriga posterna skall betalas med ett års intervaller efter att den sagda tiden gått ut.

En ersättning som är mindre än 50 000 euro periodiseras inte. (10.1.2002/14)

4 kap

Naturtyper och landskapsvårdsområden

10 §
Skyddade naturtyper

Kännetecknande drag för en naturtyp är en viss typ av berggrund och markgrund samt vattenhushållningen och näringskretsloppet samt de arter och artkonstellationer som på ett naturligt sätt anpassat sig till omständigheterna.

Med de i 29 § naturvårdslagen nämnda naturtyperna avses följande områden:

1) Naturliga dungar som till en betydande del består av ädla lövträd och där de pelarartade ädla lövträden uppgår till minst 20 stycken per hektar i en eller flera intill varandra stående trädgrupper i ett avgränsbart enhetligt område. De ädla lövträden är ek, skogslind, lönn, ask, vresalm och skogsalm. Som pelarartat anses ett träd vars diameter på 1,3 meters höjd är över sju centimeter. Diametern på en pelarartad ek är på denna höjd dock minst 20 centimeter.

2) Hassellundar som per hektar består av minst tjugo minst två meter höga eller breda hasselbuskar i en eller flera intill varandra stående grupper i ett avgränsbart enhetligt område.

3) Klibbalskärr, som tidvis översvämmas eller innehåller källsprång och där det dominerande trädet är klibbal, och där undervegetationen har tuvor med bräkne, kärrbräken eller andra stora ormbunksväxter. I mellanrummen växer sumpväxter, för det mesta missne och svärdslilja.

4) Sandstränder i naturtillstånd som är tillräckligt stora för att ha bildat sandmarksvegetation och där det förekommer för sandstränder typiska arter. Jordmånen är sand eller finsand och stranden har inte märkbart ändrats genom byggande eller utfyllnad eller utjämning.

5) Ängar vid havsstranden som är obearbetade och antingen av naturen eller som ett resultat av den traditionella markanvändningen är öppna och lågbevuxna, i det närmaste trädlösa och fria från buskar, av gräs och örtväxter dominerade strandområden.

6) Trädlösa eller av naturen trädfattiga sanddyner där sandmaterialet transporterats och hopats av vinden i områden som i skogsbrukshänseende är tvinmark eller impediment.

7) Enbevuxen ängsmark som består av obearbetade friska eller torra ängar, till hälften öppna och formade av den traditionella markanvändningen. I dessa områden förekommer så mycket en att det har betydelse för landskapet, och mellan enbestånden finns bergs- eller ängsvegetation.

8) Lövängar som är till hälften öppna och där det finns minst fem avbetade träd per hektar samt ängsvegetation.

9) Enstaka träd och grupper på högst fem träd som dominerar öppna landskap; träden är grovstammiga, åldriga, ofta rikt förgrenade och med en kraftig krona. Stammens diameter på tallar, granar, björkar och ekar är på 1,3 meters höjd minst 60 centimeter och på andra träd minst 40 centimeter. Med öppna landskap avses inte föryngringsytor inom skogsbruket.

11 §
Information och anteckning av vissa beslut

Närings-, trafik- och miljöcentralen skall för kännedom till skogscentralen, kommunen och förbundet på landskapsnivå sända de beslut den fattat med stöd av 30 eller 47 § naturvårdslagen. (29.12.2009/1819)

En anteckning om beslutet skall göras i fastighetsregistret.

12 § (29.12.2009/1819)
Samarbetet mellan närings-, trafik- och miljöcentralen och skogscentralen

Närings-, trafik- och miljöcentralen skall, innan den fattar beslut enligt 30 § naturvårdslagen, samråda med skogscentralen om avgränsningen av de naturtyper som avses i lagens 29 § 1 mom. 1–3 punkten. Närings-, trafik- och miljöcentralen skall i fråga om statliga ägda områden också samarbeta med den myndighet eller inrättning i vars besittning det område som skall avgränsas är.

13 §
Beredning av beslut om landskapsvårdsområden

Miljöministeriet skall samråda med jord- och skogsbruksministeriet vid beredningen av beslut om att inrätta landskapsvårdsområden av riksintresse som omfattar jordbrukslandskap och skogslandskap.

Ett förbund på landskapsnivå skall samråda med skogscentralen vid beredningen av förslag om att inrätta landskapsvårdsområden som omfattar skogsområden.

14 §
Utlåtanden om förslag till landskapsvårdsområden

En begäran om utlåtande om ett förslag till ett landskapsvårdsområde skall tillställas de statliga myndigheter och inrättningar som saken gäller, kommunen och förbundet på landskapsnivå samt de medborgarorganisationer inom naturvård och miljövård och de sammanslutningar som driver markägarnas intressen vilka är verksamma inom området.

15 §
Beslut om landskapsvårdsområden

Ett beslut om ett landskapsvårdsområde skall innehålla en redogörelse för landskapsvärdena i området och om målen för skyddet och vården. Beslutet skall innehålla de bestämmelser om landskapsvårdsområdet eller en del av det som avses i 34 § 1 mom. naturvårdslagen.

16 § (17.11.2005/913)

16 § har upphävts genom F 17.11.2005/913.

5 kap

Artskydd

17 §
Fiskarter

De i 37 § naturvårdslagen avsedda fiskarter som faller inom naturvårdslagens tillämpningsområde räknas upp i förordningens bilaga 1.

18 § (19.6.2013/471)
Fridlysning av djurarter

De djurarter som enligt 38 § 2 mom. i naturvårdslagen är fridlysta i hela landet räknas upp i förordningens bilaga 2(a) och de djurarter som är fridlysta söder om landskapen Norra Österbotten och Kajanaland räknas upp i bilaga 2(b).

19 §
Stora rovfåglar

De i 39 § 2 mom. naturvårdslagen avsedda stora rovfåglarna är kungsörn (Aquila chrysaetos), havsörn (Haliaeetus albicilla), större skrikörn (Aquila clanga) och mindre skrikörn (Aquila pomarina) samt fiskgjuse (Pandion haliaetus).

20 § (19.6.2013/471)
Fridlysta växtarter

De växtarter som enligt 42 § 1 mom. i naturvårdslagen är fridlysta i hela landet räknas upp i förordningens bilaga 3(a), de kärlväxter som är fridlysta söder om landskapen Norra Österbotten och Kajanaland räknas upp i bilaga 3(b) och de kärlväxter som är fridlysta i landskapen Norra Österbotten, Kajanaland och Lappland räknas upp i bilaga 3(c).

21 §
Hotade arter

De i 46 § naturvårdslagen avsedda hotade arterna räknas upp i förordningens bilaga 4.

22 §
Arter som kräver särskilt skydd

De i 47 § 1 mom. naturvårdslagen avsedda särskilt skyddade arterna har i förordningens bilaga 4 märkts ut med en stjärna (*).

23 §
De i habitatdirektivets bilaga IV(a) nämnda arter som förekommer i Finland

Bestämmelserna i 49 § 1 mom. naturvårdslagen skall tillämpas på de i habitatdirektivets bilaga IV(a) nämnda vilt levande djurarter som förekommer i Finland och som räknas upp i förordningens bilaga 5.

6 kap

Särskilda bestämmelser

23 a § (3.10.1997/916)
Godkända gränsövergångsställen vid import och export av individer av hotade arter

De i 44 a § naturvårdslagen avsedda gränsövergångsställena vid import från eller export till länder utanför Europeiska gemenskapen (tredje länder) av sådana djur eller delar eller avledningar av dem som avses i rådets förordning (EG) nr 338/97 om skydd av vilda växter och djur genom reglering av handeln med dem är

1) Helsingfors hamn;

2) Helsingfors-Vanda flygstation;

3) Vaalimaa;

4) Kilpisjärvi;

5) Raja-Jooseppi.

De i 44 a § naturvårdslagen avsedda gränsövergångsställena vid import från eller export till tredje länder av växter eller delar eller avledningar av dem som avses i den förordning som nämns i 1 mom. är

1) Helsingfors hamn;

2) Helsingfors-Vanda flygstation;

3) Åbo;

4) Vaalimaa.

24 §
Nätverket Natura 2000 och nätverket av skyddsområden i Östersjöns kust- och havsområden

Vad som i 5 § bestäms om utlåtanden som skall inhämtas om förslag till naturskyddsprogram skall i tillämpliga delar följas då förslag utarbetas om områden som skall införlivas i nätverket Natura 2000 och i nätverket av skyddsområden i Östersjöns kust- och havsområden.

Innan sådana beslut fattas som kan leda till att ett område som införlivats i nätverket av skyddsområden i Östersjöns kust- och havsområden betydelsefullt minskar, eller till att skyddet eller vården av området betydelsefullt försämras, skall Kommissionen för Skydd av Östersjöområdets Marina Miljö ges tillfälle att inom sex månader ge ett utlåtande i ärendet.

24 a § (29.1.2015/52)
Anmälan om en åtgärd som påverkar Natura 2000 -området

I en sådan anmälan om en åtgärd som avses i 65 b § i naturvårdslagen ska följande uppgifter lämnas:

1) namn och kontaktuppgifter för den som svarar för åtgärden,

2) fastighetsägarens kontaktuppgifter, om ägaren är någon annan än den som svarar för åtgärden,

3) var det område där åtgärden vidtas är beläget, uttryckt med fastighetsbeteckning samt den kommun där fastigheten finns eller med tillräcklig noggrannhet på en karta,

4) en beskrivning av den planerade åtgärden och hur den ska genomföras samt av omfattningen av området där åtgärden vidtas,

5) tidpunkten för åtgärden och hur länge det tar att genomföra den, samt

6) en beskrivning av den planerade åtgärdens inverkan på syftet med att skydda Natura 2000 -området.

Till anmälan ska fogas en karta över området i vilken platsen för åtgärden har märkts ut.

25 §
Närmare bestämmelser

Närmare bestämmelser om verkställigheten av denna förordning utfärdas vid behov av miljöministeriet.

26 §
Ikraftträdande och upphävande av bestämmelser

Denna förordning träder i kraft den 1 mars 1997.

Genom denna förordning upphävs följande förordningar och statsrådsbeslut:

1) förordningen av den 22 maj 1992 om fridlysning av vissa växter (450/1992) jämte ändringar,

2) förordningen av den 10 juni 1994 om fridlysning av vissa djurarter (483/1994),

3) förordningen av den 26 april 1996 om förvärv, besittning och vård av naturskyddsområden (296/1996) samt

4) statsrådets beslut av den 1 juni 1989 om särskilt skyddade arter (519/1989).

Miljöministeriets beslut om de regionala miljöcentralernas uppgifter vid förvärv av naturskyddsområden (298/1996), som utfärdats med stöd av den i 2 mom. 3 punkten upphävda förordningen, förblir dock i kraft.

Bilaga 1

FISKARTER PÅ VILKA NATURVÅRDSLAGEN TILLÄMPAS

bergsimpa, Cottus poecilopus

*björkna, Blicca bjoerkna

bäcknejonöga, Lampetra planeri

bäckspigg, Culaea inconstans

dvärgmal, Ictalurus nebulosus

*faren, Abramis ballerus

färna, Leuciscus cephalus

groplöja, Leucaspius delineatus

grönling, Noemacheilus barbatulus

blåtobis, Ammodytes tobianus

kvidd (=elritsa), Phoxinus phoxinus

lerstubb, Pomatoschistus microps

*löja, Alburnus alburnus

nissöga, Cobitis taenia

näbbgädda, Belone belone

oxsimpa, Taurulus bubalis

ringbuk, Liparis liparis

ruda, Carassius carassius

rötsimpa, Myoxocephalus scorpius

sandkrypare, Gobio gobio

sandstubb, Pomatoschistus minutus

*sarv, Scardinius erythrophthalmus

sjurygg, Cyclopterus lumpus

sjustrålig smörbult, Gobiusculus flavescens

skärkniv, Pelecus cultratus

småspigg, Pungitius pungitius

spetsstjärtat långebarn, Lumpenus lampetraeformis

stensimpa, Cottus gobio

storspigg, Gasterosteus aculeatus

stäm, Leuciscus leuciscus

svart smörbult, Gobius niger

tejstefisk, Pholis gunnellus

tobiskung, Hyperoplus lanceolatus

tånglake, Zoarces viviparus

tångsnälla, Sygnathus typhle

tångspigg, Spinachia spinachia

vanlig havsnål, Nerophis ophidion

* De med stjärna utmärkta fiskarterna förekommer särskilt i eutrofierade vatten i stora bestånd.

Bilaga 2(a) (19.6.2013/471)

DJURARTER SOM ÄR FRIDLYSTA I HELA LANDET

Kräldjur

hasselsnok, Coronella austriaca

ormslå, Anguis fragilis

skogsödla, Lacerta vivipara

vanlig snok, Natrix natrix

Groddjur

mindre vattenödla, Triturus vulgaris

padda, Bufo bufo

större vattenödla, Triturus cristatus

vanlig groda, Rana temporaria

åkergroda, Rana arvalis

Blötdjur

flodpärlmussla, Margaritifera margaritifera

kallkärrgrynssnäcka, Vertigo geyeri

otandad grynsnäcka, Vertigo genesii

smalgrynsnäcka, Vertigo angustior

tjockskalig målarmussla, Unio crassus

Skinnbaggar

spetshörnad barkskinnbagge, Aradus angularis

Fjärilar

asknätfjäril, Euphydryas maturna

apollofjäril, Parnassius apollo

blåfläckad lövmätare, Scopula decorata

bruntecknat fjällfly, Xestia brunneopicta

dvärgpärlemorfjäril, Boloria improba

dårgräsfjäril, Lopinga achine

fetörtsblåvinge, Scolitantides orion

fjällsilversmygare, Hesperia comma ssp. catena

gråkantad sorgmal, Ethmia terminella

högnordisk blåvinge, Plebeius glandon

högnordisk gräsfjäril, Erebia polaris

kärrguldvinge (stor guldvinge), Lycaena dispar

lundpärlemorfjäril (Amathusias pärlemorfjäril), Boloria titania

mnemosynefjäril, Parnassius mnemosyne

nordiskt jordfly, Xestia borealis

smalsprötad bastardsvärmare, Zygaena osterodensis

smygstekellik glasvinge, Bembecia ichneumoniformis

sotnätfjäril, Melitaea diamina

svartfläckigblåvinge, Glaucopsyche arion

såpörtmal, Caryocolum petryi

tandmott, Cynaeda dentalis

violett guldvinge, Lycaena helle

väddnätfjäril, Euphydryas aurinia

åsblåvingel, Scolitantides vicrama

Skalbaggar

almbock, Rhamnusium bicolor

aspbarkgnagare, Xyletinus tremulicola

brandmögelbagge, Corticaria planula

bred gulbrämad dykare, Dytiscus latissimus

bred paljettdykare, Graphoderus bilineatus

brokig aspmycelbagge, Agathidium pulchellum

cinnoberbagge, Cucujus cinnaberinus

grov tallkapuschongbagge, Stephanopachys substriatus

läderbagge (eremitbagge), Osmoderma eremita

rödhalsad brunbagge, Phryganophilus ruficollis

skäckbock, Memosa myops

slät tallkapuschongbagge, Stephanopachys linearis

smal skuggbagge, Boros schneideri

smalvingad blombock, Strangalia attenuata

stor natebock, Macroplea pubipennis

större barkplattbagge, Pytho kolwensis

svart svampkortvinge, Oxyporus mannerheimii

Sländor

bred kärrtrollslända, Leucorrhinia caudalis

citronfläckad kärrtrollslända, Leuchorrhinia pectoralis

grön flodtrollslända, Ophiogomphus cecilia

grön mosaiktrollslända, Aeshna viridis

pudrad kärrtrollslända, Leucorrhinia albifrons

sibirisk vinterflickslända, Sympecma paedisca

Bilaga 2(b) (19.6.2013/471)

DJURARTER SOM ÄR FRIDLYSTA SÖDER OM LANDSKAPEN NORRA ÖSTERBOTTEN OCH KAJANALAND

Fjärilar

bäckpärlemorfjäril (gråkantad pärlemorfjäril), Boloria thore

Bilaga 3(a) (19.6.2013/471)

VÄXTARTER SOM ÄR FRIDLYSTA I HELA LANDET

Kärlväxter

Adam och Eva, Dactylorhiza sambucina

ag, Cladium mariscus

aklejruta, Thalictrum acquilegiifolium

alm, Ulmus glabra

arktiskt saltgräs, Puccinellia phryganodes

axag, Schoenus ferrugineus

backtrift, Armeria maritima

backvicker, Vicia cassubica

bergjohannesört, Hybericum montanum

bergviol, Viola collina

bitterkrassing, Lepidiumlatifolium

blodnycklar, Dactylorhiza incarnata ssp.cruenta

blåtry, Lonicera caerulea

bottenviksmalört (bottenhavsmalört), Artemisia campestris ssp. bottnica

brantfibbla, Crepis tectorum ssp. nigrescens

bred hästsvans, Hippuris tetraphylla

brunbräken, Asplenium adulterinum

bunge, Samolus valerandi

doftbräken, Dryopteris fragrans

dvärglåsbräken, Botrychium simplex

dvärgyxne, Chamorchis alpina

finndraba, Draba cinerea

fjällarnika, Arnica angustifolia

fjällblära, Silene wahlbergella

fjällklocka, Campanula uniflora

fjällvityxne, Pseudorchisalbida

fleraxig sävstarr, Kobresia simpliciuscula

flugblomster, Ophrys insectifera

färgmadra, Asperula tinctoria

getväppling, Anthyllis vulneraria

grusslok, Melica ciliata

grusviva, Androsace septentrionalis

grönvit nattviol, Platanthera chlorantha

guckusko, Cypripedium calceolus

gulldraba, Draba alpina

gulyxne, Liparis loeselii

hartmansstarr, Carex hartmanii

hasselört, Asarum europaeum

hybrid mellan nipsippa och mosippa, Pulsatilla patens x vernalis

hänggräs, Arctophilia fulva

isranunkel, Ranunculus glacialis

johannesnycklar, Orchis militaris

jungfrulin, Polygala vulgaris

jämstarr, Carex lepidocarpa ssp. jemtlandica

klasefibbla, Crepis praemorsa

klibbig fetknopp, Sedum villosum

klippbräcka, Saxifraga adscendens

klippfingerört, Potentilla chamissonis

klippveronika, Veronica fruticans

klockljung, Erica tetralix

knottblomster, Microstylis monophyllos

kolstarr, Carex holostoma

kärrknipprot, Epipactis palustris

kärrtörel, Euphorbia palustris

lappfingerört, Potentilla nivea

lappgentiana, Gentianella tenella

lappkattfot, Antennaria villifera (A. lanata)

lappnycklar, Dactylorhiza lapponica

lappranunkel, Ranunculus lapponicus

lappvedel, Oxytropis lapponica

lappviol, Viola rupestris ssp. relicta

lapsk alpros, Rhododendron lapponicum

lundbräsma, Cardamine impatiens

långbladig spåtistel, Carlina biebersteinii

långsvingel, Festuca gigantea

majnycklar, Dactylorhiza majalis

mosippa, Pulsatilla vernalis (Anemone v.)

myggblomster, Hammarbya paludosa

myrbräcka, Saxifraga hirculus

mörk dunört, Epilobium obscurum

nattviol, Planthera bifolia

nipsippa, Pulsatilla patens (Anemone p.)

nordisk stormhatt, Aconitum lycoctonum

norna, Calypso bulbosa

nysrot, Veratrumalbum

näbbtrampört, Polygonum oxyspermum

nästrot, Neottia nidus-avis

polarblära, Silene involucrata (S. furcata)

polarnarv, Arenaria pseudofrigida

pukvete, Melampyrum arvense

purpurknipprot, Epipactis atrorubens

pyrolavide, Salix pyrolifolia

rosenbinka, Erigeron borealis

rysk småborre, Agrimonia pilosa

ryssbräken, Diplazium sibiricum

ryssgräs, Arctagrostis latifolia

ryssnarv, Moehringia lateriflora

ryssruta, Thalictrum minus ssp. kemense

rävstarr, Carex vulpina

rödblommande näckrosor, Nymphaea

rödsyssla, Cephalantherarubra

sibirisk sippranka, Clematis alpina

sjönajas, Najas flexilis

skogsbräsma, Cardamine flexuosa

skogsfru, Epipogium aphyllum

skogsknipprot, Epipactis helleborine

skednarv, Arenaria norvegica

småfingerört, Potentilla tabernaemontani (P. neumanniana)

småsvalting, Alisma wahlenbergii

sodaört, Salsola kali

solvända, Helianthemum nummularium

spåtistel, Carlina vulgaris

spädnajas, Najas tenuissima

stallört, Ononis arvensis

stenmåra, Galium saxatile

stickelfrö, Lappula deflexa

stor sandnejlika, Dianthus arenarius

stor bockrot, Pimpinella major

stor låsbräken, Botrychium virginianum

strandbräsma, Cardamine parviflora

strandkvickrot, Elymus farctus

strandviol, Viola persicifolia

strandviva, Primula nutans

strävlosta, Bromus benekenii

sumpviol, Viola uliginosa

såpört, Gypsophila fastigiata

sotgräs, Cinna latifolia

taggbräken, Polystichum lonchitis

taggsmåfingerört, Potentilla neumanniana (P. subarenaria)

trillingsippa, Anemone trifolia

tvåblad, Listeria ovata

vattenmärke, Sium latifolium

venhavre, Trisetum subalpestre

vildapel, Malus sylvestris

vildris, Leersia oryzoides

vippstar, Carex paniculata

vresalm, Ulmus laevis

vätteros, Latharea squamaria

ävjepilört, Persicaria foliosa (Polygonum foliosum)

Mossor

barkkvastmossa (vedkvastmossa), Dicranum viride

grön sköldmossa, Buxbaumia viridis

hårklomossa, Dichelyma capillaceum

käppkrokmossa, Hamatocaulis vernicosus (Drepanocladus v.)

lappglansmossa, Orthothecium lapponicum

långskaftad svanmossa, Meesia longiseta

mikroskapania, Scapania carinthica (S. massalongi)

nordisk klipptuss, Cynodontium suecicum

platt spretmossa, Herzogiella turfacea

taigakrokmossa, Hamatocaulis lapponicus

trubbklockmossa, Encalypta mutica

vedtrådmossa, Cephalozia macounii

glanspraktmossa, Plagiomnium drummondii

Bilaga 3(b) (19.6.2013/471)

KÄRLVÄXTARTER SOM ÄR FRIDLYSTA SÖDER OM LANDSKAPEN NORRA ÖSTERBOTTEN OCH KAJANALAND

brudgran, Gymnadenia conopsea

fjällbräcka, Saxifraga nivalis

fjällhällebräken, Woodsia alpina

kvanne, Angelica archangelica

subsp. archangelica

källgräs, Catabrosa aquatica

praktnejlika, Dianthus superbus

sumpnycklar, Dactylorhiza traunsteineri

tuvbräcka, Saxifraga cespitosa

ängsnycklar, Dactylorhiza incarnata subsp. incarnata

Bilaga 3(c) (19.6.2013/471)

KÄRLVÄXTARTER SOM ÄR FRIDLYSTA I LANDSKAPEN NORRA ÖSTERBOTTEN, KAJANALAND OCH LAPPLAND

getrams, Polygonatum odoratum

kärrbräken, Thelypteris palustris

murruta, Asplenium ruta-muraria

smånunneört, Corydalis intermedia

springkorn, Impatiens noli-tangere

storgröe, Poa remota

svärdslilja, Iris pseudacorus

vitsippa, Anemone nemorosa

Bilaga 4 (19.6.2013/471)

HOTADE ARTER

*Arter som kräver särskilt skydd

Vissa arter i bilagan har inte fastställda svenskspråkiga namn. I dessa fall används gruppnamn.

Kärlväxter

*ag, Cladium mariscus

*aklejruta, Thalictrum aquilegiifolium

alm, Ulmus glabra

alpdraba, Draba fladnizensis

*arktiskt saltgräs, Puccinellia phryganodes

axag, Schoenus ferrugineus

backruta, Thalictrum simplex ssp. simplex

backsmultron, Fragaria viridis

*backtrift, Armeria maritima ssp. elongata

*backvicker, Vicia cassubica

*bergjohannesört, Hypericum montanum

*bergviol, Viola collina

blekbinka, Erigeron acris ssp. decoloratus

blodnycklar, Dactylorhiza incarnata ssp.cruenta

blåmunkar, Jasione montana

blåtry, Lonicera caerulea

*borststarr, Carex microglochin

*bottenhavsmalört, Artemisia campestris ssp. bottnica

*brantfibbla, Crepis tectorum ssp. nigrescens

bred hästsvans, Hippuris tetraphylla

brudgran, Gymnadenia conopsea var. conopsea

*brunbräken, Asplenium adulterinum

*bunge, Samolus valerandi

bågsäv, Scirpus radicans

cypresslummer, Diphasiastrum tristachyum

*dvärglåsbräken, Botrychium simplex

dvärgyxne, Chamorchis alpina

enaxig sävstarr, Kobresia myosuroides

finndraba, Draba cinerea

finnögontröst, Euphrasia rostkoviana ssp.fennica

*fjällarnika, Arnica angustifolia

*fjällarvs serpentinras i Kaavi, Cerastium alpinum

fjälldraba, Draba daurica

fjällklocka, Campanula uniflora

fjälltrift, Armeria maritima ssp. sibirica

*fjälltåg, Juncus arcticus

*fleraxig sävstarr, Kobresia simpliciuscula

*flugblomster, Ophrys insectifera

fyrling, Crassula aquatica

*fältgentiana, Gentianella campestris

*färgmadra, Asperula tinctoria

gaissakattfot, Antennaria nordhageniana

glandelvide, Salix lanata ssp. glandulifera

glansigelknopp, Sparganium neglectum

*glansruta, Thalictrum lucidum

*glasört, Salicornia europaea

grusnejlika, Gypsophila muralis

*grusslok, Melica ciliata

*grusviva, Androsace septentrionalis

grådunört, Epilobium lamyi

grönkattfot, Antennaria porsildii

gulldraba, Draba alpina

gulmåra, Galium verum

*hartmansstarr, Carex hartmanii

*havssumpstjärnblomma, Stellaria crassifolia var. minor

*hänggräs, Arctophila fulva var. pendulina

högfjällveronika, Veronica alpina ssp. pumila

*johannesnycklar, Orchis militaris

jungfrulin, Polygala vulgaris

jämtstarr, Carex lepidocarpa ssp. jemtlandica

*klasefibbla, Crepis praemorsa

*klibbig fetknopp, Sedum villosum

*klippbräcka, Saxifraga adscendens

*klockljung, Erica tetralix

klotgräs, Pilularia globulifera

*knottblomster, Malaxis monophyllos

*knutört, Anagallis minima

korskovall, Melampyrum cristatum

kransslamkrypa, Elatine alsinastrum

*kärrknipprot, Epipactis palustris

köseven, Agrostis clavata

lappdraba, Draba lactea

*lappdunört, Epilobium laestadii

lappgentiana, Gentianella tenella

lappnycklar, Dactylorhiza lapponica

lappvedel, Oxytropis lapponica

*lappviol, Viola rupestris ssp. relicta

lappviva, Primula stricta

lappyxne, Platanthera obtusata

lappögontröst, Euphrasia salisburgensis

liten daggört, Drosera intermedia

*ljungögontröst, Euphrasia micrantha

loppstarr, Carex pulicaris

luddros, Rosa sherardii

*lundbräsma, Cardamine impatiens

*lundkardborre, Arctium nemorosum

*långbladig spåtistel, Carlina biebersteinii

*långsvingel, Festuca gigantea

*majnycklar, Dactylorhiza majalis ssp. baltica

mosippa, Pulsatilla vernalis

*murruta, Asplenium ruta-muraria

myrbräcka, Saxifraga hirculus

myrstarr, Carex heleonastes

myrull, Eriophorum brachyantherum

mörk dunört, Epilobium obscurum

*nipsippa, Pulsatilla patens

nordisk stormhatt, Aconitum lycoctonum

nordlåsbräken, Botrychium boreale

norna, Calypso bulbosa

*nysrot, Veratrum album

*näbbtrampört, Polygonum oxyspermum

oxel, Sorbus intermedia

*polarblära, Silene involucrata

polarranunkel, Ranunculus sulphureus

*praktnejlikas serpentinras i Kaavi, Dianthus superbus

pukvete, Melampyrum arvense

purpurknipprot, Epipactis atrorubens

*pyrolavide, Salix pyrolifolia

raknörel, Minuartia stricta

*revig blodrot, Potentilla anglica

risvide, Salix arbuscula

rosenbinka, Erigeron borealis

rosettjungfrulin, Polygala amarella

*rutlåsbräken, Botrychium matricariifolium

*rysk småborre, Agrimonia pilosa

rysselm, Elymus fibrosus

ryssglim, Silene tatarica

*rävstarr, Carex vulpina

rödlånke, Lythrum portula

rödnörel, Minuartia rubella

*rödsyssla, Cephalanthera rubra

sanddraba, Draba nemorosa

*sandrör, Ammophila arenaria

*serpentinhönsarv, Cerastium fontanum ssp. vulgare var. kajanense

sibirisk sippranka, Clematis alpina

*sjönajas, Najas flexilis

*skogsbräsma, Cardamine flexuosa

skogsfru, Epipogium aphyllum

skogsklocka, Campanula cervicaria

skrednarv, Arenaria norvegica

*slöjmåra, Galium schultesii

sminkrot, Lithospermum arvense

*små fingerört, Potentilla tabernaemontani

*småsvalting, Alisma wahlenbergii

*sodaört, Salsola kali

spetshagtorn, Crataegus rhipidophylla

*spjutskråp, Petasites spurius

*spåtistel, Carlina vulgaris

*spädnajas, Najas tenuissima

*stallört, Ononis arvensis

*stenmåra, Galium saxatile

stickelfrö, Lappula deflexa

*storbockrot, Pimpinella major

*storlåsbräken, Botrychium virginianum

stor sandnejlika, Dianthus arenarius

*strandbräsma, Cardamine parviflora

*strandkvickrot, Elymus farctus

strandnarv, Sagina maritima

*strandsyra, Rumex maritimus

strandviol, Viola persicifolia

strandviva, Primula nutans

*strävlosta, Bromus benekenii

styvhårig daggkåpa, Alchemilla hirsuticaulis

*sumpgentiana, Gentianella uliginosa

sumpnycklar, Dactylorhiza traunsteineri

*sumpviol, Viola uliginosa

svepestarr, Carex bohemica

såpört, Gypsophila fastigiata

*sötvedel, Astragalus glycyphyllos

tagelstarr, Carex appropinquata

*taggsmåfingerört, Potentilla neumanniana

topplåsbräken, Botrychium lanceolatum

*trillingsippa, Anemone trifolia

trubbhagtorn, Crataegus monogyna

*vattenmärke, Sium latifolium

vildapel, Malus sylvestris

*vildris, Leersia oryzoides

*vippstarr, Carex paniculata

*vitknavel, Scleranthus perennis

vresalm, Ulmus laevis

vårstarr, Carex caryophyllea

vätteros, Lathraea squamaria

*ängsgentiana, Gentianella amarella

ängsnycklar, Dactylorhiza incarnata ssp. incarnata

*ängsstarr, Carex hostiana

ävjepilört, Persicaria foliosa

ävjestarr, Carex viridula var. bergrothii

*östersjötrift, Armeria maritima ssp. intermedia

*östlig getväppling, Anthyllis vulneraria ssp. polyphylla

Kransalger

blekslinke, Nitella hyalina

raggsträfse, Chara horrida

spädslinke, Nitella gracilis

stjärnslinke, Nitellopsis obtusa

svedsträfse, Chara braunii

Mossor

Bladmossor

*alpgrimmia, Grimmia fuscolutea

*alpsvanmossa, Meesia hexasticha

*arktisk hättemossa, Orthotrichum pellucidum

arktisk kvastmossa, Dicranum laevidens

aspfjädermossa, Neckera pennata

asphättemossa, Orthotrichum gymnostomum

*atlantärgmossa, Zygodon conoideus

*barkkvastmossa, Dicranum viride

*bokfjädermossa, Neckera pumila

*bågtuss, Tortula cernua

*bäcksidenmossa, Plagiothecium platyphyllum

citronkrusmossa, Weissia longifolia

dunfläta, Hypnum callichroum

dvärggräsmossa, Brachytheciastrum collinum

fagerblommossa, Schistidium elegantulum

*filthättemossa, Orthotrichum urnigerum

fjällblommossa, Schistidium venetum

fjällbäckmossa, Hygrohypnum alpinum

fjällfläta, Hypnum hamulosum

fjällgrimmia, Grimmia donniana

fjällgräsmossa, Brachythecium coruscum

fjällkvastmossa, Dicranum groenlandicum

fjällmyggmossa, Cnestrum glaucescens

fjällraggmossa, Racomitrium macounii ssp.alpinum

*fjällskogsgrimmia, Grimmia anomala

*fjälltimmia, Timmia bavarica

*fjälltranmossa, Trematodon brevicollis

fjälltrumpetmossa, Tayloria froelichiana

*frostklockmossa, Encalypta brevipes

glansbryum, Bryum intermedium ssp. nitidulum (B. nitidulum)

*glanspraktmossa, Plagiomnium drummondii

*grovgulmossa, Pseudocalliergon lycopodioides

*grön sköldmossa, Buxbaumia viridis

*gubbmossa, Coscinodon cribrosus

*halsklockmossa, Encalypta longicolla

hedblommossa, Schistidium poeltii

*hedvitmossa, Sphagnum molle

*hårklomossa, Dichelyma capillaceum

jokkblommossa, Schistidium subjulaceum

jättegrusmossa, Ditrichum gracile

*jökelgräsmossa, Sciuro-hypnum dovrense

kalkhättemossa, Orthotrichum cupulatum

*kalkkrokmossa, Drepanocladus sendtneri

*kalkkällmossa, Philonotis calcarea

*kalkrosmossa, Rhodobryum ontariense

*kamtuffmossa, Palustriella commutata

*kantdvärgmossa, Seligeria tristichoides

*kloborstmossa, Kiaeria falcata

klubblämmelmossa, Tetraplodon paradoxus

knattermossa, Gyroweisia tenuis

kopparkismossa, Mielichhoferia mielichhoferiana

kortbladig sylmossa, Pleuridium acuminatum

*korvgulmossa, Pseudocalliergon turgescens

*krokdvärgmossa, Seligeria campylopoda

*källspärrmossa, Campylium laxifolium

käppkrokmossa, Hamatocaulis vernicosus

kärrspärrmossa, Campyliadelphus elodes

*lappglansmossa, Orthothecium lapponicum

lappnicka, Pohlia atropurpurea

*liten filtrundmossa, Rhizomnium gracile

*liten järvmossa, Psilopilum cavifolium

*liten kalkkuddmossa, Gymnostomum calcareum

liten parasollmossa, Splachnum melanocaulon

*liten ärgmossa, Zygodon viridissimus

*långhalsmossa, Amblyodon dealbatus

*långskaftad svanmossa, Meesia longiseta

*långskaftsbryum, Bryum longisetum

lökmossa, Stegonia latifolia

*Macouns klockmossa, Encalypta affinis ssp. macounii (E. macounii)

masknicka, Anomobryum concinnatum (A. julaceum)

*mellanvitmossa, Sphagnum affine

muddermossa, Physcomitrella patens

*mörk baronmossa, Anomodon rugelii

*nickkismossa, Mielichhoferia elongata

nordisk dvärgmossa, Seligeria subimmersa

*nordlig kalkkuddmossa, Gymnostomum boreale

*nordlig skimmermossa, Isopterygiopsis alpicola

norsk bäckmossa, Hygrohypnum norvegicum

*norsk timmia, Timmia norvegica

piggpottia, Microbryum davallianum

*platt spretmossa, Herzogiella turfacea

*polarrundmossa, Rhizomnium andrewsianum

raknicka, Pohlia erecta

*rak tranmossa, Trematodon laetevirens

*rosenbryum, Bryum cryophilum

rostfotmossa, Bryoerythrophyllum ferruginascens

*röd glansmossa, Orthothecium rufescens

*röd puckelmossa, Plagiobryum demissum

sippergrimmia, Grimmia sessitana

*sipperkrypmossa, Hygroamblystegium tenax

skedbäckmossa, Hygrohypnum cochlearifolium

skedgrimmia, Grimmia anodon

skifferblindia, Blindia caespiticia

skifferhättemossa, Orthotrichum laevigatum

skogshättemossa, Orthotrichum stramineum

skuggblommossa, Schistidium umbrosum

*skuggmossa, Dicranodontium denudatum

skuggsprötmossa, Eurhynchium striatum

skärgårdsbryum, Bryum warneum

*slät hättemossa, Orthotrichum striatum

snögräsmossa, Sciuro-hypnum glaciale

*snögulmossa, Pseudocalliergon angustifolium

snösotmossa, Andreaea nivalis

*späd bäckmossa, Hygrohypnum montanum

*späd hårgräsmossa, Brachythecium tommasinii (Cirriphyllum t.)

spärrsprötmossa, Kindbergia praelonga

stiftmossa, Aongstroemia longipes

*stor järvmossa, Psilopilum laevigatum

stor sporsmossa, Archidium alternifolium

sumpbryum, Bryum pseudotriquetrum var. neodamense (B. neodamense)

*sätertrumpetmossa, Tayloria splachnoides

taigafläta, Hypnum subimponens

*taigakrokmossa, Hamatocaulis lapponicus

*tandad knottmossa, Rhabdoweisia crispata

*tanddvärgmossa, Seligeria brevifolia

*tandgrimmia, Grimmia arenaria

*tegelbryum, Bryum wrightii

*torntuss, Tortula mucronifolia

trind trollmossa, Cyrtomnium hymenophyllum

*trubbklockmossa, Encalypta mutica

trubblansmossa, Didymodon tophaceus

trubblommossa, Schistidium sordidum

trådblommossa, Schistidium tenerum

tundrafläta, Hypnum plicatulum

tundranicka, Pohlia andrewsii

tät snurrmossa, Dicranoweisia compacta

*uddtimmia, Timmia comata

*vattengrimmia, Grimmia mollis

*ägghättemossa, Orthotrichum patens

östersjöbryum, Bryum marratii

Levermossor

*bäckradula, Radula lindenbergiana

*bäckslevmossa, Jungermannia atrovirens

*doftklotmossa, Mannia fragrans

*dunmossa, Trichocolea tomentella

dvärgflikmossa, Leiocolea badensis

dvärgrostmossa, Marsupella sprucei

fjällflikmossa, Lophozia savicziae

fjällmörkia, Moerckia blyttii

*fjälltrappmossa, Anastrophyllum cavifolium

forstrådmossa, Eremonotus myriocarpus

*huldremossa, Cryptothallus mirabilis

höstöronmossa, Jamesoniella autumnalis

*kalkskapania, Scapania calcicola

*knutskapania, Scapania crassiretis

kopparmikromossa, Cephaloziella massalongi

*kärrmörkia, Moerckia hibernica

*lappskapania, Scapania obcordata

liten hornflikmossa, Lophozia ascendens

liten klotmossa, Mannia pilosa

*liten måntandsmossa, Harpanthus scutatus

*mikroskapania, Scapania carinthiaca

*myrtrappmossa, Anastrophyllum sphenoloboides

*mörk skapania, Scapania obscura

navelmossa, Athalamia hyalina

parbladsmossa, Arnellia fennica

*purpurflikmossa, Lophozia grandiretis

ränngaffelmossa, Riccia canaliculata

röd gaffelmossa, Riccia huebeneriana

skedskapania, Scapania kaurinii

skogstrappmossa, Anastrophyllum michauxii

*slät rutlungmossa, Conocephalum conicum

sotkornsskapania, Scapania cuspiduligera

*spetsbergsskapania, Scapania spitsbergensis

*spetsblekmossa, Lophocolea bidentata

spindelmossa, Cololejeunea calcarea

*spärrskapania, Scapania aequiloba

stenporella, Porella cordaeana

stor fetbålmossa, Aneura maxima

*stor rosettmossa, Riccia beyrichiana

*stors kägglungmossa, Asterella lindenbergiana

*strandflikmossa, Lophozia capitata

*strandrosettmossa, Riccia bifurca

*stubbtrådmossa, Cephalozia catenulata

*taigaklotmossa, Mannia sibirica

*timmerskapania, Scapania apiculata

trubbrostmossa, Marsupella sphacelata

*uddflikmossa, Lophozia perssonii

*vattennardia, Nardia compressa

*vaxmossa, Douinia ovata

vedsäckmossa, Calypogeia suecica

*vedtrådmossa, Cephalozia macounii

vågig rutlungmossa, Conocephalum salebrosum

*värmlandsfrullania, Frullania oakesiana

Svampar

Skivlingar och soppor

besk kastanjemusseron, Tricholoma batschii

*bittersopp, Boletus calopus

*bleksopp, Xerocomus impolitus (Boletus i.)

*blåtryffel, Chamonixia caespitosa

blåtrådshätta, Mycena cyanorrhiza

bläcksvampen, Coprinopsis stangliana

borstskölding, Pluteus umbrosus

*brun luddingroting, Xerula longipes (X. pudens)

*brun stubbhätta, Mycenella bryophila

brun ängsvaxskivling, Hygrocybe colemanniana (Camarophyllus c.)

brödmusseron, Leucopaxillus tricolor

cinnoberkremla, Russula zvarae

cinnoberspindling, Cortinarius cinnabarinus

*dadelvaxskivling, Hygrocybe spadicea

Denises spindling, Cortinarius dionysae

*droppskivling, Chamaemyces fracidus

duvspindling, Cortinarius caesiocanescens

*fager vaxskivling, Hygrocybe aurantiosplendens

falsk rättikhätta, Mycena pelianthina

fjällskivlingen, Lepiota alba var. angustispora

flockig puderskivling, Cystolepiota adulterina

fnasig fjällskivling, Macrolepiota excoriata

gifttråding, Inocybe erubescens

gråblå nopping, Entoloma mougeotii var.fuscomarginatum

gråbrun sammetsmusseron, Dermoloma cuneifolium

grå vedslidskivling, Volvariella caesiotincta

grönfjällig fjällskivling, Lepiota grangei

*gröngul vaxskivling, Hygrocybe citrinovirens

*grönsporig skivling, Melanophyllum eyrei

gulfotshätta, Mycena renati

*gulprickig vaxskivling, Hygrophorus chrysodon

gul strävsopp, Leccinum crocipodium

*gyllensopp, Aureoboletus gentilis

hyacintvaxskivling, Hygrophorus hyacinthinus

*hättingen, Galerina pruinatipes

*kalktråding, Inocybe pargasensis

kastanjesopp, Gyroporus castaneus

korallvaxing, Hygrocybe constrictospora

*kragskivlingen, Stropharia dorsipora

*kungsspindling, Cortinarius elegantior

kärrhonungsskivling, Armillaria ectypa

*kärrmussling, Hohenbuehelia longipes

lilanopping, Entoloma euchroum

*luktkragskivling, Stropharia luteonitens

*lundfjällskivling, Lepiota subalba

lundnopping, Entoloma queletii

*lundvaxskivling, Hygrophorus nemoreus

mindre tovspindling, Cortinarius psammocephalus

*mjölrödskivling, Entoloma prunuloides

mjölspindling, Cortinarius flavovirens

*musseltråding, Inocybe mytiliodora

myrfjällskivling, Lepiota rufipes

myrtråding, Inocybe hirculus

mörkeggad stinkkremla, Russula illota

*naveltryffel, Elasmomyces mattirolianus

*noppingen, Entoloma olivaceotinctum

noppingen, Entoloma pseudoparasiticum

norrlandsspindling, Cortinarius norrlandicus

papillvaxskivling, Hygrocybe subpapillata

parasitslidskivling, Volvariella surrecta

persikekremla, Russula persicina

*puckelfjällskivling, Macrolepiota mastoidea

*pärlchampinjon, Agaricus moelleri

raggödhätting, Entoloma strigosissimum

*rodnande lutvaxskivling, Hygrocybe ingrata

rosenkremla, Russula velutipes (R. aurora)

*rosenpuderskivling, Cystolepiota moelleri

rostfjällskivling, Lepiota boudieri

*rotsopp, Boletus radicans

*rödflammig tråding, Inocybe godeyi

rödfotad läderkremla, Russula olivacea

sammetsmusseron, Dermoloma pseudocuneifolium

sammetsmusseronen, Dermoloma josserandii var. phaeopodium

*sepiavaxskivling, Hygrocybe ovina

siljansspindling, Cortinarius dalecarlicus

*slemvaxskivling, Hygrocybe glutinipes

*slöjmussling, Pleurotus calyptratus

*slöjvaxskivling, Hygrophorus purpurascens

*snöbollsspindling, Cortinarius niveoglobosus

soppen, Suillus spectabilis

*sotbandad spindling, Cortinarius fuscoperonatus

spindlingen, Cortinarius albogaudis

spindlingen, Cortinarius anisochrous

spindlingen, Cortinarius hinnuleoarmillatus

spindlingen, Cortinarius oulankaensis

sprödingen, Psathyrella maculata

*stinkbrosking, Marasmiellus foetidus (Micromphale f.)

stinklerskivling, Camarophyllopsis foetens

stinktrattskivling, Singerocybe phaeophthalma (S. hydrogramma)

streckvaxskivling, Hygrophorus atramentosus

styvfoting, Mythicomyces corneipes

*svartnande narrmusseron, Porpoloma metapodium

*tofsskivlingen, Pholiota mucigera

trådingen, Inocybe cryptocystis

*trådingen, Inocybe decemgibbosa

*trådingen, Inocybe diabolica

*trådvaxskivling, Hygrocybe intermedia

*tårkragskivling, Hemistropharia albocrenulata (Stropharia a.)

*tätskivlingen, Baeospora myriadophylla

*vedfjällskivling, Leucopholiota lignicola (Lepiota l.)

*vinröd fjällskivling, Lepiota fuscovinacea

vinterhätta, Mycena tintinabulum

vit fjällskivling, Lepiota erminea (L. alba)

*vitflockig tråding, Inocybe multicoronata

äggspindling, Cortinarius meinhardii

Tickor, skinnsvampar, taggsvampar, fingersvampar, kantareller

apeltagging, Sarcodontia crocea

aspskinn, Conferticium ravum

asptagging, Radulodon erikssonii

blek borstticka, Funalia trogii

blåskinn, Amaurodon cyaneus

brandtaggsvamp, Hydnellum auratile

brödmärgsticka, Perenniporia medulla-panis

*doftporing, Antrodia sitchensis (Amyloporia s.)

dysterfingersvamp, Clavaria atrofusca

filttaggsvamp, Hydnellum cumulatum

fingersvampen, Ramaria flavescens

fingersvampen, Ramaria ignicolor

fingersvampen, Ramaria rubella

grangråticka, Boletopsis leucomelaena

gråskinn, Peniophora quercina

gul mjukporing, Anomoloma albolutescens (Anomoporia a.)

gömtaggsvamp, Phellodon secretus

hängticka, Postia ceriflua (Oligoporus cerifluus)

jordskinn, Thanatephorus terrigenus (Cejpomyces t.)

*kanelticka, Coltricia cinnamomea

kolticka, Gloeophyllum carbonarium

koppartaggsvamp, Sarcodon lundellii

kristallticka, Skeletocutis stellae

kritporing, Antrodia crassa

*kromporing, Perenniporia tenuis

krympskinn, Gloiothele lactescens

kärnticka, Inonotus dryophilus (Inocutis d.)

kärrskinn, Hyphoderma deviatum

laxticka, Erastia salmonicolor

lilafotad fingersvamp, Ramaria fennica

lilaköttig taggsvamp, Sarcodon fuligineoviolaceus

lilaporing, Skeletocutis lilacina

liten hjortticka, Datronia stereoides

liten kandelabersvamp, Clavicorona cristata

liten tickmussling, Antrodia ramentacea

luckticka, Postia lowei (Oligoporus l.)

luddvaxskinn, Crustoderma longicystidiatum

*lusporing, Skeletocutis jelicii

*lämmelporing, Piloporia sajanensis

mirakelskinn, Atheloderma mirabile

moss-skin, Ramaricium alboochraceum

moss-slev, Cotylidia muscigena

muslackskinn, Phlebiella insperata

mörkskinn, Punctularia strigosozonata

näverticka, Rigidoporus crocatus

parasitporing, Antrodiella parasitica

pälsticka, Inonotus hispidus

raggtaggsvamp, Hydnellum mirabile

rak fingersvamp, Ramaria stricta

rosa jodskinn, Amylocorticium subincarnatum

rosengröppa, Odonticium septocystidia

rostticka, Phellinus ferruginosus

rutskinn, Xylobolus frustulatus

*saffransticka, Hapalopilus croceus

sammetstaggsvamp, Sarcodon martioflavus

skinnet, Hyphodontia latitans

skinnporing, Postia mappa

skorpticka, Dichomitus squalens

sköldskinn, Hyphoderma mutatum

slits-poring, Steccherinum pseudozilingianum

slät taggsvamp, Sarcodon leucopus

sotfingersvamp, Clavaria asperulospora

sprickporing, Diplomitoporus crustulinus

*storporig brandticka, Pycnoporellus alboluteus

stor tratticka, Polyporus badius

strandgröppa, Phlebia lindtneri

*strimticka, Antrodiella canadensis (Tyromyces c.)

strängskinn, Lindtneria chordulata

svackporing, Skeletocutis borealis

svavelskinn, Ceraceomyces sulphurinus

sälgknotterskinn, Hyphodontia efibulata

sälgtagging, Hyphodontia pilaecystidiata

*taigaporing, Inonotopsis subiculosa

*tallharticka, Onnia triquetra

tallstocksticka, Gloeophyllum protractum

tickan, Physisporinus rivulosus

tickan, Postia balsamina

tickan, Postia perdelicata

*tickan, Postia persicina

tickan, Tyromyces fumidiceps

urskogsporing, Antrodia infirma

urskogsticka, Antrodia primaeva

veckticka, Antrodia pulvinascens

vitaspticka, Polyporus pseudobetulinus

Buksvampar

arktisk röksvamp, Lycoperdon cretaceum

*aromatisk slemtryffel, Melanogaster broomeianus

*blomjordstjärna, Geastrum floriforme

*dvärgjordstjärna, Geastrum schmidelii

hedröksvamp, Lycoperdon ericaeum

*hårdtryffel, Sclerogaster compactus

kantjordstjärna, Geastrum striatum

kopparäggsvamp, Bovista tomentosa

kornig röksvamp, Lycoperdon lividum

kragjordstjärna, Geastrum triplex

kärröksvamp, Lycoperdon caudatum

*litenjordstjärna, Geastrum minimum

mångformig äggsvamp, Bovista aestivalis

stinkande slemtryffel, Melanogaster ambiguus

*stjälkröksvamp, Tulostoma brumale

*sumpäggsvamp, Bovista paludosa

*vit stjälkröksvamp, Tulostoma niveum

Parasitiska mikrosvampar

jättestarrssot, Farysia thuemenii

klasefibblerost, Puccinia intybi

myrbräksrost, Melampsora hirculi

sippvaxrost, Coleosporium pulsatillae

strandviverost, Puccinia arctica

triftrost, Uromyces armeriae

Sporsäcksvampar

almbuckla, Taphrina ulmi

*blek rotskål, Sowerbyella radiculata

*blåmjölkig storskål, Peziza saniosa

brandbägare, Pyropyxis rubra

brun rotskål, Sowerbyella brevispora

dallerskål, Ascotremella faginea

*disksvampen, Ionomidotis irregularis

gammelgransskål, Pseudographis pinicola

glödskål, Rhodotarzetta rosea

grön levermosskål, Mniaecia jungermanniae

*gullöra, Otidea concinna

gulmjölkig storskål, Peziza succosa

*gul rotskål, Sowerbyella imperialis

*hagjordtunga, Geoglossum starbaeckii

hedskål, Plectania melastoma

*hinnskål, Karstenella vernalis

huvudlik svampklubba, Cordyceps capitata

klotsporig murkla, Gyromitra sphaerospora

*knubbig hårjordtunga, Trichoglossum walteri

*kronskål, Sarcosphaera coronaria

lindskål, Holwaya mucida

*långhorn, Xylaria longipes

*olivjordtunga, Microglossum olivaceum

plattad jordtunga, Geoglossum cookeanum

pokalmurklan, Helvella oblongispora

rosenskål, Leucoscypha ovilloides

*råtskålen, Sowerbyella requisii

rökpipsvamp, Urnula craterium

*spinnskålen, Arachnopeziza aurelia

*tjockhorn, Xylaria polymorpha

*valköra, Otidea phlebophora

Lavar

allékrimmerlav, Rinodina colobina

alléorangelav, Caloplaca chrysophthalma

*alvarfjälllav, Agonimia globulifera

*alvar-rislav, Cladonia subrangiformis

*amerikatagel, Bryoria americana

*aspgelélav, Collema subnigrescens

*asplekania, Lecania fuscella

berglav, Dimelaena oreina

bladlaven, Dermatocarpon polyphyllizum

blank knöllav, Placopsis lambii

*blanklav, Eopyrenula leucoplaca

blek kalkporina, Pseudosagedia linearis

blekskaftad dynlav, Micarea anterior

*blekskaftad nållav, Chaenotheca cinerea

blågryn, Moelleropsis nebulosa

blåslaven, Hypogymnia subobscura

*broktagel, Bryoria bicolor

brun nållav, Chaenotheca phaeocephala

*brunröd kraterlav, Gyalecta erythrozona

*brunskaftad blekspik, Sclerophora farinacea

*busklaven, Dactylina ramulosa

bäckdynlav, Micarea vulpinaris

bäckgelélav, Collema glebulentum

dropplav, Cliostomum griffithii

dvärgbägarlav, Cladonia parasitica

dvärgporina, Porina leptalea

dvärgskinnlav, Leptogium subtile

*dvärgskägglav, Usnea glabrata

ekflamlav, Pyrrhospora quernea

*ekspik, Calicium quercinum

*elfenbenslav, Heterodermia speciosa

enpyttelav, Strangospora deplanata

falsk porlav, Megaspora verrucosa

*finflikig brosklav, Ramalina roesleri

finsk kalklav, Endocarpon adsurgens

*fjälllaven, Agonimia vouauxii

fjällblylav, Santessoniella arctophila

fjällgelélav, Collema ceraniscum

fjällgroplav, Gyalecta foveolaris

fjällgytterlav, Pannaria hookeri

fjällig knopplav, Biatora fallax

*fjällig svavellav, Fulgensia bracteata

fjällkalklav, Endocarpon pulvinatum

fläcklaven, Arthonia excipienda

fläderlundlav, Bacidia friesiana

*forsgytterlav, Fuscopannaria confusa

forspåskrislav, Stereocaulon coniophyllum

fyrsporig orangelav, Caloplaca tetraspora

gelélaven, Collema bachmanianum var. millegranum

glansfläck, Arthonia spadicea

glanstagel, Bryoria nitidula

glashårslav, Leptochidium albociliatum

*granlundlav, Bacidia laurocerasi

*grenskägglav, Usnea chaetophora

*gropig skägglav, Usnea barbata

grynig påskrislav, Stereocaulon incrustatum

gråblå skinnlav, Leptogium cyanescens

grå fjällknagglav, Toninia rosulata

grågrön hagelporlav, Pertusaria coronata

*grå jordlav, Catapyrenium psoromoides

gråstenslaven, Aspicilia disserpens

gråstenslaven, Aspicilia njuljae

gråstenslaven, Aspicilia pergibbosa

*grön knagglav, Toninia physaroides

*gul dropplav, Cliostomum corrugatum

*gul orangelav, Caloplaca cirrochroa

*gul porlav, Pertusaria flavida

gulpuddrad spiklav, Calicium adspersum

gulvit blekspik, Sclerophora pallida (S. nivea)

*heppia, Heppia lutosa

*hjälmbrosklav, Ramalina baltica

huvudpåskrislav, Stereocaulon capitellatum

*hål-lav, Menegazzia terebrata

hårslaven, Leptochidium crenatulum

jordkraterlav, Gyalecta geoica

jämtkraterlav, Gyalecta kukriensis

jättelav(skorall), Lobaria amplissima (Dendriscocaulon umhausense)

*jättesköldlav, Cetrelia olivetorum

*kalkkrimmerlav, Rinodina calcarea

*kalkpunktlav, Acrocordia conoidea

kalkskinnlav, Leptogium biatorinum

kalkskivlav, Diplotomma venustum

kantlaven, Lecanora exspersa

*kantlaven, Lecanora subcarnea

kantlaven, Lecanora umbricolor

kantorangelav, Caloplaca diphyodes

kastanjebrun skållav, Psoroma tenue

kattfotslav, Arthonia leucopellaea

klotfruktslav, Sarcosagium campestre

klot-tegellav, Psora globifera

*kollaven, Catillaria erysiboides

kopparägglav, Candelariella vainioana

*kransgelélav, Collema bachmanianum var. bachmanianum

krimmerlaven, Rinodina bischoffii

*kustbägarlav, Cladonia subcervicornis

*kustskinnlav, Leptogium magnussonii

ladkantlav, Protoparmelia oleagina

ladlav, Cyphelium tigillare

lecidellan, Lecidella flavosorediata

lekanian, Lecania rabenhorstii

lekanian, Lecania sylvestris

lergelélav, Collema limosum

lerskinnlav, Epiphloea byssina

*liten aspgelélav, Collema curtisporum

liten blekspik, Sclerophora peronella

*liten bönlekania, Lecania dubitans

*liten kalkskivlav, Diplotomma lutosum

*liten kraterlav, Gyalecta subclausa

liten lundlav, Bacidina phacodes

liten rostorangelav, Caloplaca subathallina

liten rönnlav, Buellia erubescens

liten sotlav, Cyphelium karelicum

liten ved-dynlav, Micarea eximia

luddig stiftdynlav, Micarea hedlundii

luddnål, Chaenotheca stemonea

lundlaven, Bacidia hemipolia

lundlaven, Bacidia herbarum

lundlaven, Bacidia igniarii

lundlaven, Bacidina arnoldiana

lunglavsknapp, Plectocarpon lichenum

*långt broktagel, Bryoria tenuis

*läderlappslav, Collema nigrescens

*malmnavellav, Umbilicaria dendrophora

metallaven, Vezdaea retigera

mossbelonia, Belonia incarnata

mossfjälllav, Agonimia gelatinosa

mussellav, Normandina pulchella

*mångflikig gelélav, Collema multipartitum

mångsporig krimmerlav, Rinodina polyspora

*mörk kraterlav, Gyalecta truncigena

*njurlaven, Nephroma helveticum

*nordlig filtlav, Peltigera elisabethae

nordlig nållav, Chaenotheca laevigata

*norsk näverlav, Platismatia norvegica

*nållaven, Chaenotheca hygrophila

*olivbrun gytterlav, Fuscopannaria mediterranea

orangelaven, Caloplaca castellana

orangelaven, Caloplaca dichroa (C. coronata)

*orangelaven, Caloplaca phlogina

porlav, Pertusaria pertusa

parasymbionten, Merismatium deminutum

parasymbionten, Muellerella hospitans

*punktlaven, Acrocordia subglobosa

*påskrislaven, Stereocaulon arenarium

*rikfruktig blemlav, Phlyctis agelaea

*rikfruktig rosettlav, Physcia phaea

ringlav, Evernia divaricata

*rosa skärelav, Schismatomma pericleum

*rosettgelélav, Collema fragrans

*rosettknagglav, Toninia alutacea

rosettlik dvärggytterlav, Arctomia interfixa

rostorangelav, Caloplaca ferruginea

*rödprick, Arthonia helvola

rönnlaven, Buellia chloroleuca

serpentinkalklav, Endocarpon psorodeum

skivlaven, Diplotomma pharcidium

skivlaven, Lecidea antiloga

skivlaven, Lecidea apochroeella

skivlaven, Lecidea microphaea

skorpknagglav, Toninia squalida

skorplaven, Bagliettoa parmigerella

*skorplaven, Biatorella fossarum

skorplaven, Bryonora curvescens

skorplaven, Bryonora septentrionalis

*skorplaven, Clauzadea metzleri

skorplaven, Dacampia hookeri

*skorplaven, Farnoldia hypocrita

skorplaven, Halecania alpivaga

*skorplaven, Lemmopsis arnoldiana

*skorplaven, Lemmopsis pelodes

skorplaven, Leucocarpia biatorella

skorplaven, Parabagliettoa cyanea

skorplaven, Parabagliettoa dufourii

skorplaven, Placidium norvegicum

*skorplaven, Placidium squamulosum

*skorplaven, Polyblastia agraria

skorplaven, Polyblastia helvetica

skorplaven, Polyblastia peminosa

skorplaven, Sporodictyon terrestris

skorplaven, Thelidium aphanes

skorplaven, Thelidium austriacum

skorplaven, Thelidium olivaceonitens

skorplaven, Thelidium pyrenophorum

skorplaven, Thelidium rimosulum

skorplaven, Thelidium zwackhii

skorplaven, Thelocarpon depressellum

skorplaven, Thelocarpon superellum

skrovellav, Lobaria scrobiculata

skuggkranslav, Phaeophyscia endophoenicea

*skuggkraterlav, Gyalecta friesii

skuggnål, Chaenotheca sphaerocephala

*skuggorangelav, Caloplaca lucifuga

*skånsk knotterlav, Trapeliopsis aeneofusca

skägglaven, Usnea fulvoreagens

skägglaven, Usnea substerilis

*sköldlaven, Cetrelia cetrarioides

*sköldlaven, Melanelixia glabra (Melanelia g.)

smalskaftslav, Chaenotheca gracilenta (Cybebe g.)

*småfruktigt blågryn, Gregorella humida

snöbollslav, Pertusaria hemisphaerica

sotnavellav, Umbilicaria havaasii

spatelpåskrislav, Stereocaulon spathuliferum

spricklaven, Acarospora impressula

spricklaven, Acarospora macrospora

spricklaven, Acarospora oligospora

spricknavellav, Umbilicaria leiocarpa

sprickskägglav, Usnea wasmuthii

staketflamlav, Ramboldia insidiosa

*stiftbroktagel, Bryoria smithii

*stiftsköldlav, Xanthoparmelia verruculifera (Neofuscelia v.)

*stor bönlekania, Lecania koerberiana

*stor kolvlav, Pilophorus robustus

stor kraterlav, Gyalecta peziza

stor kvartslav, Protoparmeliopsis macrocyclos

*stor porina, Pseudosagedia grandis

stor skorpknagglav, Toninia aromatica

*storsporig strigula, Strigula stigmatella

*stor vaxlav, Dimerella lutea

*större småstjärna, Ramonia chrysophaea

svartlingen, Lempholemma chalazanum

svartlingen, Lempholemma radiatum

*svavelgul kantlav, Lecanora epanora

*svensk klotterlav, Opegrapha suecica

*sydlig sotlav, Cyphelium notarisii

*sydlik kalkorangelav, Caloplaca variabilis

*tagellaven, Bryoria glabra

toffellav, Anisomeridium biforme

*tornepåskrislav, Stereocaulon farinaceum

*torvbägarlav, Cladonia incrassata

trind enlav, Vulpicida tubulosus

*trubbig brosklav, Ramalina obtusata

trådbrosklav, Ramalina thrausta

träspricklav, Acarospora anomala

*uppländsk filtlav, Peltigera retifoveata

ved-lavklubba, Multiclavula mucida

*vedspik, Calicium abietinum

*vedstjärna, Elixia flexella

*visingsölav, Caloplaca biatorina

vitfinger, Siphula ceratites

vårtlaven, Staurothele guestphalica

vårtlaven, Verrucaria apatela

*vårtlaven, Verrucaria caerulea

vårtlaven, Verrucaria caliacrensis

*vårtlaven, Verrucaria carbonella

vårtlaven, Verrucaria cataleptoides

vårtlaven, Verrucaria corticola

vårtlaven, Verrucaria devergens

vårtlaven, Verrucaria elaeina

vårtlaven, Verrucaria fraudulosa

vårtlaven, Verrucaria geophila

*vårtlaven, Verrucaria helsingiensis

vårtlaven, Verrucaria lignicola

vårtlaven, Verrucaria maculiformis

vårtlaven, Verrucaria mimicrans

vårtlaven, Verrucaria onegensis

vårtlaven, Verrucaria polysticta

vårtlaven, Verrucaria ruderum

vårtlaven, Verrucaria subfossans

vårtlaven, Verrucaria trabicola

*vårtlaven, Verrucaria transiliens

vårtlaven, Verrucaria vicinalis

*västlig njurlav, Nephroma laevigatum

*västlig silverlav, Parmelina pastillifera

*åttasporig säcklav, Solorina octospora

*ädellav, Megalaria grossa

RYGGRADSJUR

Däggdjur

*fjällräv, Vulpes lagopus

flygekorre, Pteromys volans

*fransfladdermus, Myotis nattereri

*saimensäl, Pusa hispida saimensis (Phoca h. s.)

trollfladdermus, Pipistrellus nathusii

Fåglar

backsvala, Riparia riparia

*bergand, Aythya marila

berglärka, Eremophila alpestris

bivråk, Pernis apivorus

blå kärrhök, Circus cyaneus

blåstjärt, Tarsiger cyanurus

*brun glada, Milvus migrans

brushane, Philomachus pugnax

citronärla, Motacilla citreola

*dubbelbeckasin, Gallinago media

*fjällgås, Anser erythropus

fjälluggla, Bubo scandiaca

forsärla, Motacilla cinerea

gravand, Tadorna tadorna

gulärla, Motacilla flava

*gyllensparv, Emberiza aureola

*havsörn, Haliaeetus albicilla

höksångare, Sylvia nisoria

*jaktfalk, Falco rusticolus

*kungfiskare, Alcedo atthis

*kungsörn, Aquila chrysaetos

mindre sumphöna, Porzana parva

mosnäppa, Calidris temminckii

ormvråk, Buteo buteo

ortolansparv, Emberiza hortulana

*pilgrimsfalk, Falco peregrinus

pungmes, Remiz pendulinus

ringtrast, Turdus torquatus

roskarl, Arenaria interpres

*rödspov, Limosa limosa

rödstrupig piplärka, Anthus cervinus

rörhöna, Gallinula chloropus

*sillgrissla, Uria aalge

silltrut, Larus fuscus

skärsnäppa, Calidris maritima

smalnäbbad simsnäppa, Phalaropus lobatus

smådopping, Tachybaptus ruficollis

*småtärna, Sterna albifrons

stenskvätta, Oenanthe oenanthe

strömstare, Cinclus cinclus

stäppsångare, Hippolais caligata

*större skrikörn, Aquila clanga

svarthakedopping, Podiceps auritus

*svarttärna, Chlidonias niger

*sydlig kärrsnäppa, Calidris alpina schinzii

*tereksnäppa, Xenus cinereus

trastsångare, Acrocephalus arundinaceus

turkduva, Sreptopelia decaocto

turturduva, Sreptopelia turtur

vaktel, Coturnix coturnix

vassångare, Locustella luscinioides

videsparv, Emberiza rustica

vinterhämpling, Carduelis flavirostris

*vitryggig hackspett, Dendrocopos leucotos

ängshök, Circus pygargus

Groddjur

*större vattenödla, Triturus cristatus

Fiskar

nissöga, Cobitis taenia

RYGGRADSLÖSA DJUR

Ringmaskar

*blodigel, Hirudo medicinalis

Blötdjur

*bukspolsnäcka, Macrogastra ventricosa

dvärgsnigel (skogsnigeln), Arion intermedius

*flodpärlmussla, Margaritifera margaritifera

*gitterspolsnäcka, Clausilia dubia

lappgrynsnäcka, Columella columella

*mindre tornsnäcka, Merdigera obscura (Ena o.)

*otandad grynsnäcka, Vertigo genesii

*rakspolsnäcka, Cochlodina orthostoma

sibirisk grynsnäcka (grynsnäckan), Vertigo extima

*spolsnäckan, Ruthenica filograna

större kristallsnäcka, Vitrea crystallina

tjockskalig målarmussla, Unio crassus

trekantig ärtmussla, Pisidium supinum

*östspolsnäcka, Bulgarica cana

Spindeldjur

dvärgskimmerspindel, Micaria lenzi

dynvargspindel, Arctosa perita

ekkrabbspindel (krabbspindeln), Xysticus luctator (X. cambridgei)

eklövsspindel (hjulspindeln), Aculepeira ceropegia

fläckmattvävare, Ipa keyserlingi

gropspindeln, Silometopus curtus

hålkardarspindel (trattspindeln), Cicurina cicur

krabbspindeln, Xysticus viduus

källarspindel, Meta menardi

kärrpaddspindel, Ozyptila gertschi

labyrintspindel (trattspindeln), Agelena labyrinthica

lövtäckvävare (mattvävarspindeln), Centromerus cavernarum (Syedra c.)

*mossgropspindel (mattvävarspindeln), Satilatlas britteni

myrtaggfoting, Zora parallela

nacktoffspindel, Acartauchenius scurrilis

*plattbukspindeln, Berlandina cinerea

sabelkardarspindel (trattspindeln), Brommella falcigera

sandsnabblöpare, Philodromus fallax

sköldmyrfångarspindel, Euryopis laeta

smalnabelspindel, Savignia producta

smutspaddspindel, Ozyptila scabricula

sotklotspindel, Enoplognatha thoracica

torvhuvudspindel, Walckenaeria picetorum

täckvävarspindeln, Kikimora palustris

Dubbelfotingar

ålkejsarfoting, Julus scanicus (Iulus s.)

Enkelfotingar

barkjordkrypare, Geophilus truncorum (Brachygeophilus t.)

linnés jordkrypare, Geophilus electricus

Insekter

Dagsländor

forsdagsländan, Heptagenia flava

hornslamslända, Brachycercus harrisellus

*liten strömdagslända, Paraleptophlebia werneri

*mörk älvdagslända, Habrophlebia fusca

sanddagsländan, Ephemera lineata

ådagsländan, Baetis liebenauae

ådagsländan, Baetopus tenellus

Trollsländor

dvärgflickslända, Nehalennia speciosa

Bäcksländor

*brun mossbäckslända, Rhabdiopteryx acuminata

*gråvingad källbäckslända, Nemoura dubitans

jättebäcksländan, Dinocras cephalotes

vingbandbäcksländan, Brachyptera risi

Hopprätvingar

*blåvingad gräshoppa, Sphingonotus caerulans

*rosenvingad gräshoppa, Bryodemella tuberculata

torngräshoppan, Tetrix tenuicornis

*trumgräshoppa, Psophus stridulus

Skinnbaggar

backfröskinnbagge (backfrölus), Pionosomus varius

barkdvärgskinnbagge (barkdvärglus), Ceratocombus corticalis

dyntaggbening (dynmarklus), Ochetostethus opacus

fröskinnbaggen, Geocoris ater

fröskinnbaggen, Geocoris dispar

*fröskinnbaggen, Geocoris grylloides

fröskinnbaggen, Tropidophlebia costalis

fältfröskinbagge (fältfrölus), Gonianotus marginepunctatus

fältrovskinnbaggen, Nabis punctatus

mindre markbärfis (bärfisen), Sciocoris cursitans

*mållskinnbaggen, Parapiesma salsolae (Piesma s.)

mållskinnbaggen, Piesma capitatum

nätskinnbaggen, Galeatus spinifrons

prästkrageskinnbagge, Catoplatus fabricii

sanddynbärfis (sandsvingellus), Phimodera humeralis

spetshörnad barkskinnbagge, Aradus angularis

strandskinnbagen, Salda muelleri

ängsskinnbaggen, Actinocoris signatus

ängsskinnbaggen, Calocoris roseomaculatus

ängsskinnbaggen, Orthocephalus brevis

ängsskinnbaggen, Phytocoris insignis

Stritar och växtlöss

barkbladlusen, Cinara cuneomaculata

barkbladlusen, Cinara pinihabitans

barkbladlusen, Cinara piniphila

barkbladlusen, Cinara smolandiae

barkbladlusen, Maculolachnus submacula

barkbladlusen, Trama rara

*bergcikada, Cicadetta montana

borstbladlusen, Iziphya bufo

borstbladlusen, Sipha glyceriae

borstbladlusen, Therioaphis brachytricha

dvärgstriten, Adarrus multinotatus

dvärgstriten, Anaceratagallia estonica (Agallia e.)

dvärgstriten, Anaceratagallia lithuanica

dvärgstriten, Cicadella lasiocarpae

dvärgstriten, Cicadula nigricornis

dvärgstriten, Colobotettix morbillosus

dvärgstriten, Coryphaelus gyllenhalii

dvärgstriten, Cosmotettix panzeri

dvärgstriten, Dikraneura variata

dvärgstriten, Doratura exilis

dvärgstriten, Ederranus discolor

dvärgstriten, Edwardsiana gratiosa

dvärgstriten, Edwardsiana plebeja

dvärgstriten, Edwardsiana stehliki

dvärgstriten, Eupterycyba jucunda

dvärgstriten, Eupteryx collina

dvärgstriten, Eupteryx urticae

dvärgstriten, Eurhadina kirschbaumi

dvärgstriten, Eurhadina ribauti

dvärgstriten, Fagocyba carri

dvärgstriten, Laburrus impictifrons

dvärgstriten, Limotettix atricapillus

dvärgstriten, Limotettix ochrifrons

dvärgstriten, Macropsidius sahlbergi

dvärgstriten, Macropsis scutellata

dvärgstriten, Macrosteles sordidipennis

dvärgstriten, Micanthulina pseudomicantula

dvärgstriten, Mongolojassus sibiricus

dvärgstriten, Oncopsis appendiculata

dvärgstriten, Paralimnus rotundiceps

dvärgstriten, Paralimnus zachvatkini

dvärgstriten, Parapotes reticulatus

dvärgstriten, Perotettix orientalis

dvärgstriten, Perotettix pictus

dvärgstriten, Pinumius areatus

dvärgstriten, Planaphrodes nigrita

dvärgstriten, Psammotettix albomarginatus

dvärgstriten, Psammotettix cephalotes

dvärgstriten, Psammotettix excisus

dvärgstriten, Psammotettix lapponicus

dvärgstriten, Psammotettix sabulicola

dvärgstriten, Rosenus laciniatus

dvärgstriten, Sonronius anderi

dvärgstriten, Wagneriala minima

filtsköldlusen, Acanthococcus tumidus

kilstriten, Cixius cambricus

kilstriten, Cixius nervosus

långrörsbladlusen, Acyrtosiphon auctum

långrörsbladlusen, Acyrtosiphon chelidonii

långrörsbladlusen, Amphorophora gei

långrörsbladlusen, Anthracosiphon hertae

långrörsbladlusen, Aphis brunellae

långrörsbladlusen, Aphis craccivora

långrörsbladlusen, Aphis erigerontis

långrörsbladlusen, Aphis klimeschi

långrörsbladlusen, Aphis newtoni

långrörsbladlusen, Aphis selini

långrörsbladlusen, Aphis serpylli

långrörsbladlusen, Aphis triglochinis

långrörsbladlusen, Aspidaphis adjuvans

långrörsbladlusen, Brachycolus cucubali

långrörsbladlusen, Brachycaudus napelli

långrörsbladlusen, Chaetosiphon tetrarhodum

långrörsbladlusen, Coloradoa abrotani

långrörsbladlusen, Coloradoa achilleae

långrörsbladlusen, Coloradoa inodorella

långrörsbladlusen, Dysaphis hirsutissima

långrörsbladlusen, Impatientinum balsamines

långrörsbladlusen, Lipaphis alliariae

långrörsbladlusen, Macrosiphoniella abrotani

långrörsbladlusen, Macrosiphoniella asteris

långrörsbladlusen, Macrosiphum lisae

långrörsbladlusen, Macrosiphum weberi

långrörsbladlusen, Megourella purpurea

långrörsbladlusen, Nasonovia altaensis

långrörsbladlusen, Nearctaphis vera

långrörsbladlusen, Ovatus crataegarius

långrörsbladlusen, Pleotrichophorus duponti

långrörsbladlusen, Pleotrichophorus persimilis

långrörsbladlusen, Schizaphis rufula

långrörsbladlusen, Subacyrtosiphon cryptobium

långrörsbladlusen, Titanosiphon artemisiae

långrörsbladlusen, Trichosiphonaphis corticis

långrörsbladlusen, Uroleucon erigeronense

långrörsbladlusen, Uroleucon inulicola

ostlig backstrit, Hephathus achilleae

pungbladlusen, Baizongia pistaciae

pungbladlusen, Geoica setulosa

pungbladlusen, Paracletus cimiciformis

pungbladlusen, Pemphigius saliciradicis

pungbladlusen, Smynthurodes betae

rundbladloppan, Cacopsylla rhamnicola

rundbladloppan, Cacopsylla rhododendri

sandstarrstrit, Kelisia sabulicola

spetsbladloppan, Bactericera calcarata

spetsbladloppan, Trioza galii

spetsbladloppan, Trioza remota

spetsbladloppan, Trioza rhamni

sporrstriten, Achorotile longicornis

sporrstriten, Calligypona reyi

sporrstriten, Eurybregma porcus

sporrstriten, Florodelphax paryphasma

sporrstriten, Kelisia pallidula

sporrstriten, Kosswigianella exigua

sporrstriten, Muellerianella extrusa

sporrstriten, Muellerianella fairmairei

sporrstriten, Muirodelphax aubei

sporrstriten, Ribautodelphax angulosa

sporrstriten, Stiromoides maculiceps

sporrstriten, Struebingianella lugubrina

ullsköldlusen, Planococcus vovae

Tripsar

rörtripsen, Eurytrichothrips affinis

Fjärilar

*absintsäckmal, Coleophora absinthii

*allmän arvmal, Caryocolum alsinellum

almbarkvecklare, Cydia leguminana

*almkronmal (almögonlappmal), Bucculatrix albedinella

alvararvmal, Caryocolum blandelloides

*alvargråvecklare, Cnephasia alticolana

apelmärgmal, Blastodacna atra

apollofjäril, Parnassius apollo

askbrunmal, Zelleria hepariella

asksolvecklare, Pammene suspectana

aspskogvecklare, Cydia cornucopiae

backfibblefjädermott, Oxyptilus ericetorum

backgördelmätare, Cyclophora quercimontaria

barrskogsfjällfly, Xestia sincera

*bergmynteminerarmal, Stephensia brunnichella

bergängsfly, Blepharita amica

bitterfibbleblomvecklare, Cochylis hybridella

blandskogsförnamal, Hypatopa segnella

blek rosenvecklare, Notocelia rosaecolana

*blodrött ljusmott, Pyrausta sanguinalis

blomrismätare, Aspitates gilvaria

*blomvecklaren, Aethes kyrkii

*blybandbrokvecklare, Capricornia boisduvaliana

blåeldsorgmal, Ethmia bipunctella

*blåfläckad lövmätare, Scopula decorata

blågrå fältmätare, Entephria nobiliaria

blågrått jordfly, Xestia ashworthii

*bokstavsmott, Diasemia reticularis

bokvårmal, Diurnea fagella

bredbrämad bastardsvärmare, Zygaena lonicerae

*bronskronmal (silvertecknad ögonlappmal), Bucculatrix argentisignella

brunaktigt tofsfly, Polypogon lunalis

*brunbinkefjädermott, Oidaematophorus rogenhoferi

bruntecknat fjällfly, Xestia brunneopicta

*brunögd småstävmal, Gnorimoschema streliciellum

*brunörtsdvärgmal, Trifurcula headleyella

brämrotvecklare, Endothenia marginana ssp. marginana

bymott, Udea accolalis

*bågstreckad näbbmal, Sophronia humerella

disas gräsfjäril, Erebia disa

dovrefjällfly, Lasionycta leucocycla

*dubbelbandat ljusmott, Pyrausta ostrinalis

dvärgpärlemorfjäril, Boloria improba

*dyngräsminerarmal (sandsvingelminerarmal), Elachista bruuni

dyster alrullvecklare, Epinotia sordidana

dyster malmätare, Eupithecia orphnata

dårgräsfjäril, Lopinga achine

ekgallsolvecklare, Pammene albuginana

ekmalmätare, Eupithecia dodoneata

ekmolnmott, Elegia similella

ekordensfly, Catocala promissa

ekplantguldmal, Phyllonorycter lautellus

*enkelsprötat timjanfjädermott (radsprötat timjanfjädermott), Merrifieldia tridactyla

estnisk fältmätare, Epirrhoe tartuensis

*fetörtsblåvinge, Scolitantides orion

finsk gullrisfrövecklare, Eucosma suomiana

finskt fjällfly, Actebia fennica

*fjällantennmal, Cauchas breviantennella

fjällbrantbrokvecklare, Argyroploce aquilonana

fjällhedfly, Xestia lyngei

fjällmetallfly, Syngrapha hochenwarthi

fjällnäbbmal, Sophronia gelidella

fjällsenapsmal, Plutella hyperboreella

fjällsilversmygare, Hesperia comma ssp. catena

*fjällsippebrokvecklare, Argyroploce noricana

fjällsippefilosofmal, Aristotelia heliacella

fjällsippeskäckmal, Tinagma dryadis

fjällsippesäckmal, Coleophora unigenella

*fjällskråpmal, Scrobipalpopsis petasitis

fjällskärefrövecklare, Eucosma saussureana

fjällskäreplattmal, Agonopterix broennoeensis

fjällstjälkvecklare, Epiblema simplonianum

fjällängsfältmätare, Perizoma minoratum

*fjällängsljusmott, Loxostege ephippialis

fläckig smaragdmätare, Comibaena bajularia

*fältmalörtrotvecklare, Pelochrista infidana

fältmalörtsmott, Loxostege turbidalis

färgkullekorgmal, Metzneria santolinella

försommartubmal, Pseudatemelia flavifrontella

ginstfly, Lacanobia w-latinum

glanssolvecklare, Pammene splendidulana

*glasörtsmåstävmal, Scrobipalpa salinella

*glasörtsäckmal, Coleophora salicorniae

grovfjällig rölleksäckmal, Coleophora millefolii

*gråaktigt kärrängsfly, Athetis gluteosa

gråbinkevecklare, Cochylidia heydeniana

gråblek malmätare, Eupithecia ochridata

*gråfibblekorthuvudmal, Scythris laminella

grå flickfjäril, Archiearis notha

grå fältmalörtsäckmal, Coleophora granulatella

*gråkantad sorgmal, Ethmia terminella

grå klaffmätare, Philereme vetulata

grånad småstävmal, Gnorimoschema herbichii

*gråpoängsmott, Udea elutalis

grå rallarroskorthuvudmal, Scythris noricella

grå senapsmal, Rhigognostis senilella

*grå vitspetsgräsminerarmal, Elachista littoricola

gräsrotfly, Luperina testacea

grönaktig lavmätare, Cleorodes lichenarius

grönaktigt knölfly, Heliothis viriplaca

guldborrvecklare, Pammene aurana

guldfläckpraktmal, Decantha borkhausenii

*guldfransmott, Catastia marginea

*guldljusmott, Pyrausta auratus

gulfläckig igelkottspinnare, Hyphoraia aulica

gulhövdat plattfly, Conistra erythrocephala

gullvivedystermal, Monochroa servella

gulpannad lavspinnare, Eilema pygmaeolum

gulpudrad fältmätare, Entephria flavicinctata

gökärtspuckelmal, Leucoptera lathyrifoliella

*gökärtsstyltmal, Micrurapteryx gradatella

*gördelljusmott, Pyrausta cingulatus

hagtornsspinnmal, Scythropia crataegella

*hampflockelsäckmal, Coleophora follicularis

Haralds fjällfly, Xestia atrata

*havsstrandkorthuvudmal, Scythris productella

hedgräsfjäril (gråbrun slåttergräsfjäril), Maniola lycaon

*humlevecklare, Grapholita discretana

hybnerrotvecklare, Pelochrista huebneriana

*hylsnejlikesäckmal, Coleophora adelogrammella

*hårflokeplattmal, Depressaria chaerophylli

hästskräppedystermal, Monochroa palustrella

*högnordisk blåvinge, Plebeius glandon (Agriades g.)

högnordisk höfjäril, Colias hecla

högnordisk pärlemorfjäril, Boloria polaris

johannesörtspuckelmal, Leucoptera lustratella

jungfrulinpraktmal, Hypercallia citrinalis

jättekorthuvudmal, Scythris obscurella

*kalkkronmal (kalkögonlappmal), Bucculatrix artemisiella

kanelrosknoppmal, Lampronia standfussiella

kaprifolfjädermott, Alucita hexadactyla

karelsk rölleksäckmal, Coleophora carelica

*karelsk snedbandvecklare, Clepsis lindebergi

*kareltrågspinnare, Nola karelica

*kilstreckad fjällsäckmal, Coleophora svenssoni

kilstreckad hedblomstersäckmal, Coleophora caelebipennella

*kilstreckad klintsäckmal, Coleophora conspicuella

kilstreckad rölleksäckmal, Coleophora partitella

klargul lövängsbrokmal, Heinemannia laspeyrella

klintrotvecklare, Endothenia oblongana

klöverblåvinge, Glaucopsyche alexis

*klöversobermal, Anacampsis fuscella

*korkmusslingsmal (labyrintsvampmal), Nemapogon fungivorellus

kortsvansad blåvinge, Cupido argiades

krisslegnidmal, Tebenna bjerkandrella

krisslekorgmal, Apodia bifractella

krisslestjälkvecklare, Epiblema obscuranum

*krokbandat timjansmott, Pempeliella dilutella

kråkriskorthuvudmal, Scythris empetrella

*krönt malmätare, Chloroclystis v-ata ssp. relicta

kungsljusmal, Nothris verbascella

kungsmyntefjädermott, Merrifieldia baliodactyla

*kustgräsminerarmal, Elachista vonschantzi

kärrharfotspinnare (ostlig harfotspinnare), Gynaephora selenitica

kärringtandsäckmal, Coleophora discordella

*kärringtandvecklare, Cydia succedana

kärrkorthuvudmal, Scythris palustris

lapskt hedfly, Sympistis lapponica

lerfärgad rotfjäril, Hepialus lupulinus

*leverplattmal, Levipalpus hepatariellus

*lindbrokmal, Chrysoclista linneella

lindmalmätare, Eupithecia egenaria

*linjerad gullrissäckmal, Coleophora amellivora

linjerat gräsmott, Pediasia fascelinella

liten bockrotplattmal, Agonopterix capreolella

litet mossmott, Platytes cerussella

litet stamfly, Amphipoea crinanensis

ljus askstyltmal (askstyltmal), Caloptilia cuculipennella

ljus malörtsäckmal, Coleophora albicans

ljus mållsäckmal, Coleophora adspersella

ljusringad backglimsäckmal, Coleophora nutantella

ljusryggad småstävmal, Scrobipalpa artemisiella

*lundpärlemofjäril (amathusias pärlemorfjäril), Boloria titania

lungörtsorgmal, Ethmia quadrillella

*luzernvecklare, Cydia medicaginis

*malörtmott, Euzophera cinerosella

malörtstjälkvecklare, Eucosma pupillana

mandelblomfjädermott, Stenoptilia pelidnodactyla

mellanmätare, Phibalapteryx virgata

Meves fjällfly (östligt fjällfly), Xestia gelida

*mindre blåvinge, Cupido minimus

mindre träfjäril, Lamellocossus terebra

mindre violbrokmal, Pancalia leuwenhoekella

mjölondvärgmal, Ectoedemia albibimaculella

mjölonsäckmal, Coleophora arctostaphyli

mnemosynefjäril, Parnassius mnemosyne

mossesäckmal, Coleophora cornutella

motfläckmossmal, Bryotropha umbrosella

myntesäckmal, Coleophora albitarsella

mållmalmätare, Eupithecia simpliciata

mörkbrämad fältmätare, Colostygia turbata

mörkbrämat ängsfly, Mniotype bathensis

mörk rosenvecklare, Notocelia tetragonana

mörkt jordfly, Spaelotis ravida

nattflyet, Pyrrhia exprimens

*nejlikmalmätare, Eupithecia fennoscandica

nordiskt jordfly, Xestia borealis

*nordlig frövecklare, Eucosma guentheri

nordlig senapsmal, Rhigognostis kuusamoensis

nordlig småstävmal, Gnorimoschema nordlandicolellum

nordsäckmal, Coleophora boreella

*norsknoppemal, Digitivalva reticulella

norskt jordfly, Euxoa adumbrata

*nysörtrotvecklare, Dichrorampha sylvicolana

odörtplattmal, Agonopterix alstroemeriana

*ofållad snedbandvecklare, Clepsis neglectana

oren malmätare, Eupithecia immundata

osäker gråvecklare, Cnephasia incertana

pantermätare, Pseudopanthera macularia

porssommarvecklare, Archips betulanus

praktmållmal, Chrysoesthia drurella

*praktstävmal, Athrips amoenellus

prickbomal, Monopis imella

*prästkragekorgmal, Isophrictis anthemidella

prästkragsäckmal, Coleophora chrysanthemi

pudrad hasselsäckmal, Coleophora anatipennella

punkterad backglimsäckmal, Coleophora hackmani

punktsmalmott, Dolicharthria punctalis

purpurmossmal, Bryotropha purpurella

pärongråmal, Swammerdamia pyrella

*rakbandat timjansmott, Pempeliella ornatella

*renfanemalmätare, Eupithecia pernotata

rismyrjordfly, Agnorisma puniceum

rosenknoppmal, Lampronia morosa

rotfläcksdvärgmal (basfläckad ekdvärgmal), Stigmella basiguttella

rotstreckat stråfly, Protarchanara brevilinea

rotvecklaren, Endothenia gentianaeana

rödbrun slånknoppmal, Argyresthia albistria

rödgrått gräsfly, Mythimna pudorina

rödgulhakad rotvecklare, Dichrorampha heegerana

*rödklintrotvecklare, Pelochrista caecimaculana

rödklintsäckmal, Coleophora gardesanella

rödlätt lövmätare, Scopula rubiginata

rödpudrad lövmätare, Idaea muricata

rödstreckad korgmal, Metzneria aprilella

sandfibblefjädermott, Oxyptilus parvidactylus

*sandflymott, Aphomia zelleri

*sandfältbågpalpmal, Brachmia dimidiella

*sandfältmossmal, Bryotropha desertella

*sandkronmal (sandögonlappmal), Bucculatrix ratisbonensis

*sandnejlikegallmal, Caryocolum schleichi

*sandstävmal, Chionodes violaceus

*sandängsfly, Apamea anceps

*sen fältmalörtsäckmal, Coleophora directella

sexfläckig bastardsvärmare (allmän bastardsvärmare), Zygaena filipendulae

siamesisk tvillingdystermal, Monochroa ferrea

*sibirisk sotvecklare, Aterpia chalybeia

sidengult ängsmott, Paratalanta hyalinalis

*sikelspetsad timjesäckmal, Coleophora lixella

sikelstreckad näbbmal, Sophronia sicariella

sileshårfjädermott, Buckleria paludum

*silverfläckat kapuschongfly, Cucullia argentea

silverfläckpraktmal, Denisia stroemella

silverpoppeldvärgmal, Ectoedemia turbidella

silversmygare, Hesperia comma ssp. comma

*skogsklövervecklare, Grapholita caecana

skogssallatblomvecklare, Gynnidomorpha gilvicomana

skogssallatfjädermott, Pselnophorus heterodactylus

slåndvärgmal (rödhuvad slåndvärgmal), Stigmella plagicolella

slånguldmal, Phyllonorycter spinicolellus

slånvikbladmal, Parornix finitimella

slåtterblomsmal, Kessleria fasciapennella

slåttergräsfjäril (allmän slåttergräsfjäril), Maniola jurtina

smalt gräsmott, Agriphila poliella

smultronskäckmal, Tinagma perdicellum

*smygstekellik glasvinge, Bembecia ichneumoniformis

småborredvärgmal, Ectoedemia agrimoniae

snedstreckad lövmätare, Scopula virgulata

solfly, Panemeria tenebrata

solvecklaren, Pammene luculentana

*sotnätfjäril (kovetenätfjäril), Melitaea diamina

spetsvingemätare, Hypoxystis pluviaria

spåtistelfjädermott, Calyciphora albodactyla

*steppgråvecklare, Cnephasia pasiuana

*stinksyskerotvecklare, Endothenia nigricostana

stor klintsäckmal, Coleophora brevipalpella

stor mossmal, Aplota kadeniella

strandgräsminerarmal, Elachista eskoi

strandkrypedystermal, Monochroa tetragonella

strandlövmätare, Scopula corrivalaria

*strandärtmott, Pima boisduvaliella

stråtakshornmal, Ochsenheimeria vacculella

större bergsyredystermal, Monochroa sepicolella

*större fältmalörtrotvecklare, Cochylidia richteriana

superb dystermal, Eulamprotes superbella

svartbrun klaffmätare, Philereme transversata

*svartfläckig blåvinge, Glaucopsyche arion

svartprickigt plattfly, Conistra rubiginosa

svartprickigt sälgfly, Anorthoa munda

svartryggsdvärgmal, Ectoedemia longicaudella

*svartvit säckmal, Coleophora albella

svart ängskorthuvudmal, Scythris disparella

svingelgräsfjäril, Lasiommata megera

*såpörtmal, Caryocolum petryi

*säckmalen, Coleophora filaginella

sötvedelbladsäckmal, Coleophora colutella

tallbarksmal, Elatobia fuliginosella

tandad lundmätare, Thalera fimbrialis

*tandmott, Cynaeda dentalis

thunbergs fältmätare, Epirrhoe pupillata

*tidig gråvecklare, Cnephasia communana

*timjanskäckmal, Klimeschia transversella

timjemalmätare, Eupithecia distinctaria

torvfly, Calamia tridens

trepunktgräsminerarmal, Elachista triatomea

treuddtecknat aftonfly, Acronicta tridens

*triftfilosofmal, Aristotelia brizella

trolldruvelobmätare, Acasis appensata

trolldruvemätare, Baptria tibiale ssp. borealis

trolldruvemätare, Baptria tibiale ssp. fennica

*trydvärgmal, Stigmella lonicerarum

tryfjädermott, Pterotopteryx dodecadactyla

tuvbräckefjädermott, Stenoptilia islandica

tvillingsmåstävmal, Scrobipalpula diffluella

tvåfläckad mållsäckmal, Coleophora squalorella

tvåkölat jordfly, Opigena polygona

*tvärbandad gnidmal, Prochoreutis solaris

tvärlinjerat vickerfly, Lygephila viciae

tårögd småstävmal, Gnorimoschema valesiellum

*töcknig tryminerarmal, Perittia obscurepunctella

*törelskottvecklare, Lobesia euphorbiana

*urskogsvecklare (krogerus snedbandvecklare), Clepsis illustrana

vattenskräppemott, Ostrinia palustralis

vaxgul lavspinnare, Eilema cereolum

videbuskmätare, Macaria artesiaria

violettbrunt jordfly, Euxoa recussa

violett guldvinge, Lycaena helle

vit eksäckmal, Coleophora kuehnella

*vit gräsminerarmal, Perittia farinella

vitryggsdvärgmal, Ectoedemia atrifrontella

*vitstrimmigt sandgräsmott, Catoptria fulgidella

vågbandat vecklarfly, Ipimorpha contusa

väddhakvecklare, Rhopobota stagnana

*väddklintblomvecklare, Cochylimorpha alternana

väddklintfrövecklare, Eucosma fulvana

väddnätfjäril (ärenprisnätfjäril), Euphydryas aurinia

vägtornbärvecklare, Phtheochroa sodaliana

vägtornsdvärgmal, Stigmella catharticella

zetterstedts hedfly, Sympistis nigrita

*åkerväddsantennmal, Nemophora metallica

åkerväddskottvecklare, Selenodes karelicus

*åsblåvinge (batonblåvinge), Scolitantides vicrama

*ängsdvärgmal, Trifurcula subnitidella

ängsnätfjäril (hökblomsternätfjäril), Melitaea cinxia

ängsringspinnare, Malacosoma castrense

*ängsväddsantennmal, Nemophora cupriacella

*östlig kronmal (baltisk ögonlappmal), Bucculatrix latviaella

*östplattmal, Depressaria beckmanni

Nattsländor

broknattsländan, Agrypnetes crassicornis

fångstnätnattsländan, Plectrocnemia conjuncta

*husmasknattsländan, Ecclisopteryx dalecarlica

husmasknattsländan, Limnephilus quadratus

*kantrörsnattsländan, Crunoecia irrorata

smånattsländan, Allotrichia pallicornis

smånattsländan, Hydroptila dampfi

*smånattsländan, Hydroptila occulta

*smånattsländan, Stactobiella risi

*stengömmenattsländan, Chimarra marginata

Tvåvingar

backrovfluga, Andrenosoma albibarbe

bastflugan, Strongylophthalmyia pictipes

borrflugan, Cornutrypeta superciliata

borrflugan, Tephritis fallax

borrflugan, Terellia colon

*borrflugan, Terellia plagiata

borrflugan, Xanthomyia alpestris

bromsen, Atylotus rusticus

*brun mulmblomfluga (stubblomfluga), Brachypalpus laphriformis

fjädermyggan, Chaetocladius binotatus

fjädermyggan, Cladopelma goetghebueri

fjädermyggan, Cricotopus cumulatus

fjädermyggan, Diamesa permacra

fjädermyggan, Orthocladius abiskoensis

fjädermyggan, Parapsectra styriaca

fjädermyggan, Paratanytarsus abiskoensis

fjädermyggan, Sympotthastia fulva

fjädermyggan, Tanytarsus gibbosiceps

fjädermyggan, Trichotanypus mariae

fjädermyggan, Vivacricotopus ablusus

fjällskogblomfluga, Platycheirus latimanus

fjärilsmyggan, Sycorax silacea

fjärilsmyggan, Ulomyia cognata

flugan, Heterocheila buccata

glansmyggan, Ptychoptera lacustris

granvedblomfluga, Xylota triangularis

*gul metallblomfluga, Lejogaster tarsata

hårvingsmyggan, Symmerus annulatus

*hårvingsmyggan, Symmerus nobilis

karelsk barkfluga, Xylomya czekanovskii

knotten, Metacnephia tredecimata

kärrflugan, Colobaea punctata

kärrflugan, Pherbellia nana

lövflugan, Peplomyza discoidea

markflugan, Chamaemyia flavipalpis

nordlig rovfluga, Choerades lapponicus

platthornsmyggan, Cerotelion striatum

platthornsmyggan, Macrocera crassicornis

platthornsmyggan, Macrorrhyncha rostrata

platthornsmyggan, Rocetelion humerale

platt vedblomfluga, Lejota ruficornis

prickflugan, Palloptera formosa

reliktmygga, Hyperoscelis eximia

rotflugan, Chamaepsila rufa

rovflugan, Choerades fuliginosus

rovflugan, Cyrtopogon pulchripes

*rovflugan, Neomochtherus pallipes

rovflugan, Pamponerus germanicus

*rödstjärtad rovfluga, Tolmerus pyragra

smal tigerfluga, Temnostoma angustistriatum (T. bombylans)

småharkranken, Adelphomyia punctum

småharkranken, Dicranomyia esbeni (D. melleicauda)

småharkranken, Dicranomyia moniliformis

småharkranken, Elephantomyia edwardsi

småharkranken, Erioptera pederi

småharkranken, Gnophomyia acheron

småharkranken, Gnophomyia viridipennis

småharkranken, Lipsothrix errans

småharkranken, Molophilus bifidus

småharkranken, Neolimnomyia batava

småharkranken, Orimarga juvenilis

småharkranken, Ormosia loxia

småharkranken, Rhabdomastix parva

småharkranken, Scleroprocta pentagonalis

småharkranken, Tasiocera fuscescens

stekelflugan, Myopa fasciata

stekelflugan, Myopotta pallipes

*stekelflugan, Physocephala nigra

stekelflugan, Zodion cinereum

*stilettflugan, Thereva cinifera

stilettflugan, Thereva nobilitata

storharkranken, Ctenophora pectinicornis

storharkranken, Prionocera abscondita

storharkranken, Tipula matsumuriana

storharkranken, Tipula nodicornis

storharkranken, Tipula stenostyla

styltflugan, Argyra setulipes

styltflugan, Argyra spoliata

styltflugan, Chrysotus laesus

styltflugan, Dolichopus costalis

styltflugan, Dolichopus planitarsis

styltflugan, Dolichopus punctum

styltflugan, Medetera plumbella

styltflugan, Peodes petsamoensis

*styltflugan, Sciapus albifrons

*styltflugan, Sciapus basilicus

styltflugan, Tachytrechus notatus

styltflugan, Xanthochlorus ornatus

svampmyggan, Acnemia amoena

svampmyggan, Anaclileia dziedzickii

svampmyggan, Boletina kivachiana

svampmyggan, Brevicornu fissicauda

svampmyggan, Brevicornu occidentale

*svampmyggan, Eudicrana nigriceps

svampmyggan, Gnoriste apicalis

svampmyggan, Greenomyia baikalica

svampmyggan, Manota unifurcata

svampmyggan, Mycetophila cingulum

svampmyggan, Mycetophila nigrofusca

svampmyggan, Mycetophila ostentanea

svampmyggan, Mycetophila pecinai

svampmyggan, Mycetophila sigmoides

svampmyggan, Mycetophila triangulata

svampmyggan, Mycomya branderi

svampmyggan, Mycomya collini

svampmyggan, Mycomya parva

svampmyggan, Phronia maculata

svampmyggan, Phronia signata

svampmyggan, Sciophila antiqua

svampmyggan, Sciophila limbatella

*svampmyggan, Sciophila salassea

svampmyggan, Sciophila setosa

svampmyggan, Stigmatomeria crassicornis

svampmyggan, Synplasta bayardi

svampmyggan, Syntemna oulankaensis

svampmyggan, Syntemna penicilla

svängflugan, Meroplius minutus

svängflugan, Sepsis biflexuosa

svängflugan, Sepsis thoracica

svävflugan, Systoechus ctenopterus

*svävflugan, Systoechus gradatus

*svävflugan, Villa cingulata

tajgablomfluga (getinglik blomfluga), Sphecomyia vespiformis

tallmulmblomfluga, Chalcosyrphus piger

tundrafotblomfluga, Platycheirus subordinatus

vallrovfluga, Choerades igneus

vapenflugan, Nemotelus notatus

*vapenflugan, Oxycera dives

vedflugan, Xylophagus junki

vit örtblomfluga, Cheilosia alba

Loppor

flygekorrsloppa, Ceratophyllus indages (Monopsyllus i.)

Steklar

backvägstekel, Priocnemis pusilla

bagglarvstekeln, Astrenis sinuata

barrstekeln, Gilpinia fennica

barrstekeln, Gilpinia sp. cf. excisa

bistekeln, Gasteruption pedemontanum

bladlusstekeln, Betuloxys hortorum

bladlusstekeln, Trioxys iziphyae

bladspinnarstekeln, Neurotoma iridescens

bladspinnarstekeln, Pamphilius inanitus

bladspinnarstekeln, Pamphilius jucundus

bladspinnarstekeln, Pamphilius latifrons

bladspinnarstekeln, Pamphilius thorwaldi

bladstekeln, Athalia liberta

bladstekeln, Athalia lugens

bladstekeln, Athalia scutellariae

bladstekeln, Birka annulitarsis

bladstekeln, Caliroa cinxia

bladstekeln, Claremontia brevicornis

bladstekeln, Dolerus pachycerus

bladstekeln, Dolerus triplicatus

bladstekeln, Dolerus zhelochovtsevi

bladstekeln, Fenella nigrita

bladstekeln, Fenusa ulmi

bladstekeln, Halidamia affinis

bladstekeln, Macrophya albicincta

bladstekeln, Paracharactus gracilicornis

bladstekeln, Parna apicalis

bladstekeln, Parna tenella

bladstekeln, Periclista lineolata

bladstekeln, Selandria melanosterna

bladstekeln, Tenthredo eburata

bladstekeln, Tenthredo fagi

bladstekeln, Tenthredopsis stigma

bladstekeln, Thrinax contigua

*bladstekeln, Ussurinus nobilis

borsthornstekeln, Arge pagana

borsthornstekeln, Arge pullata

bredlårstekeln, Brachymeria minuta

bredlårstekeln, Conura xanthostigma

bredlårstekeln, Hockeria inopinata

bredlårstekeln, Hockeria susterai

*bredvingmalstekeln, Stilbops ruficornis

buktläppstekeln, Dolichomitus dux

buktläppstekeln, Dolichomitus speciosus

buktläppstekeln, Itoplectis curticauda

buktläppstekeln, Liotryphon crassiseta

buktläppstekeln, Perithous septemcinctorius

buktläppstekeln, Piogaster pilosator

dvärgsandbi, Andrena nanula

*dvärgvägstekel, Priocnemis minuta

*dynvägstekel, Arachnospila consobrina

fibblemurarbi, Osmia leaiana

*fibblesandbi, Andrena fulvago

fibblesolbi, Dufourea minuta

fjärilminstekeln, Orgilus obesus

*flygsandsvägstekel, Arachnospila wesmaeli

*fröjdgökbi, Nomada obtusifrons

fröjdsandbi, Andrena coitana

*fältgökbi, Nomada subcornuta (N. fulvicornis)

gallstekeln, Andricus paradoxus

gallstekeln, Andricus testaceipes

gallstekeln, Cynips quercusfolii

ginstsandbi, Andrena similis

*gotländsk vägstekel, Aporinellus sexmaculatus

*guldsandbi, Andrena marginata

*guldstekeln, Chrysis equestris

*guldstekeln, Chrysis graelsii

*guldstekeln, Chrysis iris

*guldstekeln, Hedychridium zelleri

guldstekeln, Holopyga metallica

gökmyra, Anergates atratulus

halmstekeln, Cephus brachycercus

*halmstekeln, Hartigia linearis

halsstekeln, Konowia megapolitana

halsstekeln, Xiphydria picta

harkrankstekeln, Allomacrus arcticus

harkrankstekeln, Cylloceria borealis

harkrankstekeln, Cylloceria fusciventris

hedgökstekel, Evagetes dubius

hoppglansstekeln, Eupelmus fuscipennis

*klinttapetserarbi, Megachile pyrenaea

*klocksolbi, Dufourea inermis

*klubbhornstekeln, Corynis amoena

*klubbhornstekeln, Pseudoclavellaria amerinae

*klöversidenbi, Colletes marginatus

koppargökstekel, Evagetes subglaber

kopparvägstekel, Arachnospila fuscomarginata

kortfotad guldstekel, Chrysis brevitarsis

kronguldstekel, Hedychridium chloropygum

kustbandbi, Halictus confusus

kustgökstekel, Evagetes proximus

*kustjordmyra, Lasius meridionalis

kådtapetserarbi, Megachile ericetorum

lansettkägelbi, Coelioxys lanceolata

ledsköldstekeln, Sigalphus irrorator

*lundmurarbi, Osmia pilicornis

lusernbi, Melitta leporina

midjestekeln, Pseudogonalos hahnii

*mindre pansarstekel, Tiphia minuta

*mindre rödmyra, Myrmica constricta (M. hellenica)

myrgnagbi, Hoplitis robusta

mörk glansguldstekel, Omalus biaccinctus

nordlig tapetserargeting, Discoelius dufourii

nätblodbi, Sphecodes reticulatus

pannblodbi, Sphecodes miniatus

*prickgökbi, Nomada flavopicta

punktblodbi, Sphecodes puncticeps

*pärlbi, Biastes truncatus

raggarvägstekel, Ferreola diffinis

*reliktsmalbi, Lasioglossum quadrinotatulum

*rosentapetserarbi, Megachile centuncularis

*rovstekeln, Ammophila campestris

rovstekeln, Belomicrus borealis

*rovstekeln, Crabro ingricus

rovstekeln, Diodontus tristis

rovstekeln, Ectemnius cephalotes

*rovstekeln, Lestica alata

rovstekeln, Lestica clypeata

rovstekeln, Mimesa bicolor

rovstekeln, Mimumesa littoralis

rovstekeln, Mimumesa spooneri

rovstekeln, Nysson maculosus

rovstekeln, Nysson mimulus

*rovstekeln, Oxybelus argentatus

rovstekeln, Passaloecus brevilabris

rovstekeln, Passaloecus gracilis

rovstekeln, Passaloecus insignis

rovstekeln, Pemphredon baltica

rovstekeln, Pemphredon beaumonti

rovstekeln, Pemphredon flavistigma

*rovstekeln, Podalonia affinis

rovstekeln, Psenulus brevitarsis

rovstekeln, Spilomena beata

röd murarvägstekel, Auplopus albifrons

sandgökbi, Nomada baccata

sidengulstekel, Pseudospinolia neglecta

skärknivstekeln, Ibalia jakowlewi

slåttersandbi, Andrena humilis

släntsmalbi, Lasioglossum nitidiusculum

smalcitronbi, Hylaeus angustatus

småsandbi, Andrena minutula

*sothästmyra, Camponotus vagus

sotsandbi, Andrena nigrospina

spenslig murargeting, Ancistrocerus gazella

spetsgumpstekeln, Arotes albicinctus

spetsgumpstekeln, Coleocentrus caligatus

spetsgumpstekeln, Mesoclistus cushmani

storkägelbi, Coelioxys conoidea

stormhattshumla, Bombus consobrinus

*större vedgeting, Symmorphus murarius

tagglergeting, Odynerus reniformis

tallvägstekel, Dipogon vechti

tjockhuvudstekeln, Histeromerus mystacinus

torpedvägstekel, Homonotus sanguinolentus

triangelstekeln, Lycorina triangulifera

trädgårdssnylthumla, Bombus barbutellus (Psithyrus b.)

vapenflugestekeln, Microleptes rectangulus

vapenflugestekeln, Microleptes splendidulus

vedparasitstekeln, Xorides ater

vedparasitstekeln, Xorides brachylabis

vedparasitstekeln, Xorides depressus

vedparasitstekeln, Xorides gravenhorstii

vedstekeln, Sirex atricornis

vedstekeln, Urocerus fantoma

*vialsandbi, Andrena lathyri

*vindvägstekel, Anoplius aeruginosus

vårmurargeting, Ancistrocerus nigricornis

*väddgökbi, Nomada armata

väddstekel, Abia sericea

väpplingsandbi, Andrena gelriae

åssmalbi, Lasioglossum sexnotatulum

ängskägelbi, Coelioxys mandibularis

ängsvägstekel, Priocnemis agilis

äppelsandbi, Andrena helvola

Skalbaggar

*almbock, Rhamnusium bicolor

*almvedvivel, Cossonus cylindricus

*alpraktbagge, Dicerca alni

*aspbarkgnagare, Xyletinus tremulicola

*aspsplintbock, Leiopus punctulatus

*avlång barkborre, Orthotomicus longicollis

*backvialspetsvivel, Apion columbinum

*barkrödrock, Ampedus cinnabarinus

barrpraktbagge, Dicerca moesta

bastborren, Carphoborus minimus

becksvart kamklobagge, Prionychus melanarius

björkpraktbagge, Dicerca furcata

*bladbaggen, Chrysolina analis

bladbaggen, Galeruca laticollis

bladbaggen, Gonioctena flavicornis

bladbaggen, Hydrothassa glabra

*bladbaggen, Pachnephorus pilosus

*blek dvärgtickborre, Wagaicis wagai

*blodbock, Nivellia sanguinosa

*blåglänsande vartbagge, Platydema violacea

blå smalpraktbagge, Agrilus pseudocyaneus (A. delphinensis)

*brandmögelbagge, Corticaria cucujiformis (C. planula)

bredfotad rörbock, Donacia brevitarsis

bred groplöpare, Elaphrus uliginosus

bredhornad smalpraktbagge, Agrilus laticornis

*bred ögonfläckbock, Mesosa myops

*brokig aspmycelbagge, Agathidium pulchellum

*bropålbagge, Ditylus laevis

*brunbaggen, Eustrophus dermestoides

brun guldbagge, Protaetia marmorata (Liocola m.)

*brun sammetslöpare, Chlaenius tristis

*brun snabbagge, Anthicus umbrinus

brunörtspetsvivel, Apion cineraceum

brämdyngbagge, Aphodius sphacelatus

Cholodkovskys bastborre, Carphoborus cholodkovskyi

*cinnoberbagge, Cucujus cinnaberinus

*dykaren, Agabus clypealis

dykaren, Agabus infuscatus

dykaren, Agabus moestus

dykaren, Agabus pseudoclypealis

dykaren, Agabus uliginosus

dykaren, Hydroporus submuticus

*dyngrävare, Dyschirius impunctipennis

ekmulmbagge, Pentaphyllus testaceus

entandad plattbagge, Silvanus unidentatus

fallbaggen, Cryptocephalus biguttatus

fallbaggen, Cryptocephalus exiguus

fallbaggen, Cryptocephalus nitidulus

fallbaggen, Cryptocephalus saliceti

*finsk gulbug, Rhantus fennicus

*fjädervingen, Acrotrichis lucidula

fjädervingen, Millidium minutissimum (Ptilium m.)

fjädervingen, Ptenidium laevigatum

fjädervingen, Ptenidium punctatum

*fjällspegellöpare, Bembidion lapponicum

flatbaggen, Thymalus limbatus

fläckad blombock, Leptura maculata

fuktbaggen, Atomaria nigripennis

fuktbaggen, Cryptophagus labilis

fuktbaggen, Cryptophagus subfumatus

fyrfläckad vedsvampbagge, Mycetophagus quadriguttatus

*fyrfläckig nyckelpiga, Platynaspis luteorubra

fårad dyngbagge, Aphodius subterraneus

glansbaggen, Cryptarcha undata

glansbaggen, Meligethes bidens

*glansbaggen, Meligethes exilis

glansbaggen, Nitidula rufipes

glansdyngbagge, Aphodius ictericus

glattbaggen, Scydmaenus rufus

*gråsvart hjärtknäppare, Cardiophorus asellus

grävkortvingen, Anotylus tetratoma

grävkortvingen, Bledius bernhaueri

*grävkortvingen, Bledius diota

*grävkortvingen, Bledius erraticus

grävkortvingen, Bledius lativentris

*grävkortvingen, Bledius longulus

*grävkortvingen, Bledius spectabilis (B. limicola)

*grävkortvingen, Bledius tricornis

grävkortvingen, Bledius vilis

grävkortvingen, Platystethus cornutus

grön barkglansbagge, Cyanostolus aeneus

grön kulhalsbock, Acmaeops smaragdula

grön skulderbock, Stenocorus meridianus

*guldgrön sammetslöpare, Chlaenius nigricornis

guldkortvinge, Dinothenarus pubescens

gulfläckig brunbagge, Dircaea quadriguttata

*gulfläckig praktbagge, Buprestis novemmaculata

gulglänsande rörbock, Donacia aureocincta

*halvknäpparen, Hylochares cruentatus

*halvknäpparen, Xylophilus corticalis

*havsstrandlöpare, Bembidion cruciatum

heddyngbagge, Aphodius sordidus

hedspolvivel, Coniocleonus nebulosus

hjärthalsad väglöpare, Ophonus puncticollis

*hårig blombock, Pedostrangalia pubescens (Leptura p.)

jordloppan, Altica aenescens

jordloppan, Chaetocnema aerosa

jordloppan, Longitarsus apicalis

jordloppan, Longitarsus fulgens

jordloppan, Mantura rustica

jordloppan, Phyllotreta exclamationis

klibbtickvinge, Phymatura brevicollis

*klubbhornsbaggen, Batrisodes buqueti

klubbhornsbaggen, Claviger testaceus

klubbhornsbaggen, Plectophloeus nitidus

klubbhornsbaggen, Trichonyx sulcicollis

knäpparen, Agrypnus murinus

knäpparen, Pseudanostirus globicollis

kolskinnarbagge, Silpha obscura

*kolsvart brunbagge, Melandrya barbata

*kornig sandsvartbagge, Opatrum sabulosum

korstecknad fallbagge, Cryptocephalus cruciger

kort smålöpare, Microlestes maurus

krumbent klovivel, Strophosoma fulvicorne

kullerlöpare, Carabus convexus

kustbarkbock, Arhopalus ferus

*kustgrävare, Dyschirius salinus

*kuststrandkrypare, Aegialia arenaria

*kvistspegelbock, Poecilium alni

kålgallvivel, Ceutorhynchus pleurostigma

källarlöpare, Laemostenus terricola

källsnabblöpare, Bembidion stephensii

lacklöpare, Pterostichus aterrimus

*lerstrandlöpare, Bembidion aeneum

*lindfläckbock, Chlorophorus herbstii

lundkortvingen, Quedius lundbergi

lundkortvingen, Quedius puncticollis

*långvingad knähornskortvinge, Hypnogyra glabra (H. angularis)

*läderbagge, Osmoderma eremita

madsvartlöpare, Pterostichus gracilis

matt kornlöpare, Amara littorea

mindre barkplattbagge, Pytho abieticola

mindre broklöpare, Badister sodalis

*mindre guldfallbagge, Cryptocephalus hypochoeridis

mindre korslöpare, Panagaeus bipustulatus

mindre linjordloppa, Longitarsus parvulus

mindre lungörtsvivel, Ceutorhynchus pallidicornis

*mjälgrävare, Dyschirius angustatus

mycelbaggen, Agathidium marginatum

mycelbaggen, Catops borealis

mycelbaggen, Catops fuscus

mycelbaggen, Choleva elongata

mycelbaggen, Leiodes badia

*Mäklins halvknäppare, Dirrhagofarsus attenuatus

mögelbaggen, Corticaria alleni

mögelbaggen, Corticaria inconspicua

mögelbaggen, Melanophthalma suturalis

mögelbaggen, Stephostethus attenuatus

*mörk blombock, Leptura thoracica

*nordlig blombock, Leptura nigripes

nyckelpigan, Scymnus rubromaculatus

nyckelpigan, Hyperaspis concolor (H. inexpectata)

palpbaggen, Anacaena globulus

palpbaggen, Cercyon obsoletus

plattbaggen, Pediacus depressus

*plattbaggen, Uleiota planata

plattnosbaggen, Choragus sheppardi

plattpannad stumpbagge, Margarinotus neglectus

platt stumpbagge, Hololepta plana

*raggbock, Tragosoma depsarius

*ragghornig kamklobagge, Hymenophorus doublieri

rapsjordloppa, Psylliodes chrysocephala

ritsplattbaggen, Cryptolestes weisei

*rödbandad ristbagge, Cyrtanaspis phalerata

*rödbent vedvivel, Dryophthorus corticalis

*rödhalsad brunbagge, Phryganophilus ruficollis

rödhalsad svartbagge, Neomida haemorrhoidalis

*rödrocken, Ampedus sanguineus

rödvingebaggen, Lopheros rubens

rörbocken, Donacia brevicornis

*rörbocken, Donacia simplex

Sahlbergs kulspetsvivel, Nanophyes sahlbergi

saltstrandlöpare, Bembidion minimum

sandknotbagge, Trox sabulosus

*sandrotkrypare, Psammodius asper (P. sulcicollis)

*sexfläckig barkglansbagge, Ipidia sexguttata

*sexfläckig blombock, Anoplodera sexguttata

sibirisk barkborre, Pityogenes irkutensis

sidenglänsande jordloppa, Phyllotreta nigripes

skalbaggen, Eubria palustris

*skimlig fjällknäppare, Lacon lepidopterus

slamviveln, Bagous limosus

slamviveln, Bagous lutosus

slank ögonlöpare, Notiophilus aestuans

*slät sandsvartbagge, Crypticus quisquilius

smalbandad ekbarkbock, Plagionotus arcuatus

smalhalsad trägnagare, Ernobius angusticollis

smalplattbaggen, Airaphilus perangustus

*smal skuggbagge, Boros schneideri

*smal slemvivel, Cionus longicollis

*smalvingad blombock, Strangalia attenuata

*småknäpparen, Aulonothroscus laticollis

småknäpparen, Trixagus atticus

*småknäpparen, Trixagus exul

småkortvingen, Acrotona obfuscata

småkortvingen, Aleochara funebris

småkortvingen, Aleochara ruficornis

småkortvingen, Aleochara tristis

småkortvingen, Aloconota languida

småkortvingen, Atheta autumnalis

småkortvingen, Atheta inquinula

småkortvingen, Atheta janssoni (Anopleta j.)

småkortvingen, Atheta obtusangula

småkortvingen, Atheta ravilla

småkortvingen, Bolitochara obliqua

småkortvingen, Boreophilia insecuta

småkortvingen, Cypha pulicaria

småkortvingen, Gnypeta ripicola

småkortvingen, Gyrophaena munsteri

småkortvingen, Phloeopora teres (P. opaca)

småkortvingen, Tachyusa coarctata

småkortvingen, Tachyusa scitula

småkortvingen, Tomoglossa luteicornis

sotsvampbaggen, Olibrus baudueri

spetsviveln, Apion aethiops

*spetsviveln, Apion confluens

spetsviveln, Apion onopordi

spetsviveln, Apion punctigerum

spetsviveln, Apion radiolus

spetsviveln, Apion vicinum

spöklöpare, Nebria livida

stickelfröjordloppa, Psylliodes tricolor

stinkkortvingen, Acrolocha pliginskii

stinkkortvingen, Acrolocha sulcula

stinkkortvingen, Hapalaraea pygmaea

*stinkkortvingen, Lesteva punctata

stinkkortvingen, Omalium excavatum

stinkkortvingen, Omalium muensteri

*Stockmanns fjädervinge, Ptiliolum stockmanni

storkortvingen, Bisnius diversipennis

storkortvingen, Bisnius nitidulus

*storkortvingen, Gabrius bescidicus

storkortvingen, Leptacinus sulcifrons

*storkortvingen, Ocypus aeneocephalus

storkortvingen, Philonthus caucasicus

storkortvingen, Philonthus confinis

storkortvingen, Philonthus ventralis

storkortvingen, Tasgius ater

*stor natebock, Macroplea pubipennis

*strandgrävbaggen, Heterocerus flexuosus

strandjordbagge, Aphodius plagiatus

*strandlöparen, Bembidion monticola

strandsandjägare, Cicindela maritima

streckdyngbagge, Aphodius merdarius

stumpbaggen, Acritus minutus

stumpbaggen, Gnathoncus nidorum

stumpbaggen, Hypocaccus rugiceps

stumpbaggen, Paromalus flavicornis

stumpbaggen, Saprinus planiusculus

stumpbaggen, Saprinus rugifer

stumpbaggen, Teretrius fabricii

*stäppdyngbagge, Aphodius serotinus

*större barkplattbagge, Pytho kolwensis

större snabbagge, Anthicus sellatus

*större vedvivel, Cossonus parallelepipedus

*svartbent sköldbagge, Cassida murraea

svartbukig tornbagge, Mordellochroa tournieri

*svarthalsad horndyvel, Onthophagus gibbulus

svart jordbagge, Aphodius niger

*svart majbagge, Meloe proscarabaeus

*svartoxe, Ceruchus chrysomelinus

svart slamvivel, Bagous petro

svart smalpraktbagge, Agrilus ater

svartspetsad rödrock, Ampedus praeustus

svart tallgrenborre, Pityophthorus glabratus

svedjelöpare, Sericoda bogemannii

*tallbarkbagge, Bothrideres contractus

*tibastpraktbagge, Agrilus integerrimus

tolvtandad barkborre, Ips sexdentatus

tornbaggen, Variimorda basalis

*torvlöpare, Bembidion humerale

*trubbknäppare, Drapetes mordelloides

*trubbtandad lövknäppare, Crepidophorus mutilatus

trädbasbaggen, Lissodema cursor

trädsvampbaggen, Combocerus glaber

trädsvampborraren, Cis fagi

trädsvampborraren, Cis vestitus

*trägnagaren, Anobium fulvicorne

*tvärbandad lindbock, Oplosia cinerea

*tvärbandad svampbrokbagge, Lycoperdina succincta

tätpunkterad sandstumpbagge, Saprinus immundus

*ungersk tornbagge, Conalia baudii

varierad tornbagge, Variimorda villosa

vattenbrynsbaggen, Limnebius crinifer

vattentramparen, Haliplus varius

vedsvampbaggen, Mycetophagus atomarius

*videpraktbagge (lindpraktbagge), Lamprodila decipiens (L. rutilans, Ovalisia r.)

viveln, Ceutorhynchus arquatus

*viveln, Ceutorhynchus asperifoliarum

viveln, Ceutorhynchus cochleariae

viveln, Ceutorhynchus constrictus

viveln, Ceutorhynchus distinctus

viveln, Ceutorhynchus hirtulus

viveln, Ceutorhynchus molleri

viveln, Ceutorhynchus roberti

viveln, Ceutorhynchus thomsoni

viveln, Coeliodes ruber

viveln, Dorytomus ictor

viveln, Dorytomus salicis

viveln, Gymnetron rostellum

viveln, Neophytobius quadrinodosus

viveln, Magdalis barbicornis

*viveln, Poophagus sisymbrii

viveln, Tanymecus palliatus

viveln, Thamiocolus sahlbergi

vårfrölöpare, Harpalus distinguendus

vårörtspetsvivel, Apion opeticum

åsryggbaggen, Micropeplus fulvus

älvdykare, Deronectes latus

älvstrandlöpare, Bembidion petrosum

ängsjordbagge, Euheptaulacus villosus

ärtviveln, Sitona humeralis

ärtviveln, Sitona macularius

ärtviveln, Sitona puncticollis

ögonkortvingen, Stenus audax

ögonkortvingen, Stenus latipennis

ögonkortvingen, Stenus longitarsis

ögonkortvingen, Stenus noctivagus

ögonkortvingen, Stenus subarcticus

öronviveln, Otiorhynchus arcticus

öronviveln, Otiorhynchus rugifrons

öronviveln, Otiorhynchus tristis

*östlig rödrock, Ampedus lepidus

Bilaga 5 (19.6.2013/471)

I HABITATDIREKTIVETS BILAGA IV (a) NÄMNDA DJURARTER SOM FÖREKOMMER I FINLAND

Däggdjur

Brandts mustaschfladdermus, Myotis brandtii

brunbjörn, Ursus arctos

buskmus, Sicista betulina

dammfladdermus, Myotis dasycneme

fjällräv, Alopex lagopus

flygekorre, Pteromys volans

fransfladdermus, Myotis nattereri

gråskimlig fladdermus, Vespertilio murinus

lo, Lynx lynx

långörad fladdermus, Plecotus auritus

mustaschfladdermus, Myotis mystacinus

nordisk fladdermus, Eptesicus nilssonii

pipistrell, Pipistrellus pipistrellus

saimenvikare, Phoca hispida saimensis

stor fladdermus, Nyctalus noctula

trollfladdermus, Pipistrellus nathusii

tumlare, Phocoena phocoena

utter, Lutra lutra

varg, Canis lupus (inte inom renskötselområden)

vattenfladdermus, Myotis daubentonii

Kräldjur

hasselsnok, Coronella austriaca

Groddjur

större vattenödla, Triturus cristatus

åkergroda, Rana arvalis

Blötdjur

tjockskalig målarmussla, Unio crassus

Fjärilar

apollofjäril, Parnassius apollo

asknätfjäril (boknätfjäril), Euphydryas maturna (Hypodryas m.)

dårgräsfjäril, Lopinga achine

kärrguldvinge (stor guldvinge), Lycaena dispar

mnemosynefjäril, Parnassius mnemosyne

svartfläckig blåvinge, Glaucopsyche arion (Maculinea a.)

violett guldvinge, Lycaena helle

Skalbaggar

bred gulbrämad dykare (bredkantad dykare), Dytiscus latissimus

bred paljettdykare (smalbandad flatdykare), Graphoderus bilineatus

cinnoberbagge, Cucujus cinnaberinus

läderbagge (eremitbagge), Osmoderma eremita

rödhalsad brunbagge (rödhalsad skuggbagge), Phryganophilus ruficollis

större barkplattbagge, Pytho kolwensis

Sländor

bred kärrtrollslända, Leucorrhinia caudalis

citronfläckad kärrtrollslända, Leucorrhinia pectoralis

grön flodtrollslända, Ophiogomphus cecilia

grön mosaiktrollslända, Aeshna viridis

pudrad kärrtrollslända, Leucorrhinia albifrons

sibirisk vinterflickslända, Sympecma paedisca

Ikraftträdelsestadganden:

3.10.1997/916:

Denna förordning träder i kraft den 15 oktober 1997.

21.5.1999/694:

Denna förordning träder i kraft den 1 december 1999.

10.1.2002/14:

Denna förordning träder i kraft den 15 januari 2002.

17.11.2005/913:

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2006.

Genom denna förordning upphävs miljöministeriets beslut av den 9 september 1999 om undantag i fridlysningen av vissa växtarter (893/1999).

24.9.2009/714:

Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 2009.

Europaparlamentens och rådets direktiv 35/2004/EG (32004L0035); EG nr L 143, 30.4.2004, s. 56

29.12.2009/1819:

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2010.

19.6.2013/471:

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2013.

29.1.2015/52:

Denna förordning träder i kraft den andra februari 2015.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.