Beaktats t.o.m. FörfS 1053/2023.

20.12.1996/1118

Lag om förskottsuppbörd

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

I enlighet med riksdagens beslut stadgas:

1 kap

Allmänna stadganden

1 § (9.9.2016/775)
Lagens tillämpningsområde

Förskottsuppbörd verkställs för betalning av de skatter och avgifter som i enlighet med lagen om beskattningsförfarande (1558/1995) ska betalas till staten, kommunerna, församlingarna och Folkpensionsanstalten och i enlighet med lagen om rundradioskatt (484/2012) ska betalas till staten på grundval av den skattepliktiga inkomsten enligt inkomstskattelagen (1535/1992). Bestämmelser om arbetsgivarens skyldighet att verkställa förskottsinnehållning för betalning av den försäkrades sjukförsäkringspremie även då den lön som betalas till den försäkrade är skattefri utlandsarbetsinkomst med stöd av 77 § i inkomstskattelagen finns i 18 kap. 29 § 2 mom. i sjukförsäkringslagen (1224/2004).

Vid förskottsuppbördsförfarandet iakttas dessutom vad som på något annat ställe i lagstiftningen föreskrivs om förskottsuppbörd. Förskottsinnehållning och förskott räknas vid skatteårets beskattning till godo enligt lagen om beskattningsförfarande och lagen om skatteuppbörd (11/2018). (12.1.2018/24)

1 a § (9.9.2016/775)
Tillämpning av andra lagar

Bestämmelser om det beskattningsförfarande och ändringssökande som ska tillämpas på betalare som avses i denna lag finns i lagen om beskattningsförfarandet beträffande skatter som betalas på eget initiativ (768/2016).

Bestämmelser om uppbörd av skatt som avses i denna lag finns i lagen om skatteuppbörd.

2 §
Verkställande av förskottsuppbörd

Förskottsuppbörden verkställs i form av förskottsinnehållning. Om så föreskrivs i denna lag eller om Skatteförvaltningen så bestämmer med stöd av denna lag, verkställs förskottsuppbörden i form av förskottsbetalning. Skatteförvaltningen kan bestämma att inkomster om totalt högst 7 000 euro på vilka förskottsbetalning ska verkställas kan beaktas vid beräkningen av grunderna för förskottsinnehållningen. (11.6.2010/516)

2 mom. har upphävts genom L 27.1.2017/53. (27.1.2017/53)

3 §
Kravet på motsvarighet

Om något annat inte följer av 4 §, ska förskottsinnehållningens belopp så noggrant som möjligt motsvara de sammanlagda belopp av skatter och avgifter som den skattskyldige enligt den lag om skatteskalorna som gäller för skatteåret och de övriga skattegrunder som ska tillämpas under skatteåret, ska betala för sin inkomst som är underkastad förskottsinnehållning. Vid förskottsbetalning påförs den skatteskyldige ett skattebelopp som så noggrant som möjligt motsvarar det sammanlagda belopp av skatter och avgifter som den skatteskyldige, enligt de skattegrunder som ska tillämpas under skatteåret, ska betala för sina inkomster, minskat med det belopp som beräknas inflyta i form av förskottsinnehållning. (9.9.2016/775)

Om skatten inte påförs den skattskyldige vid förskottsbetalningen på grund av att dess belopp är så ringa, kan den dock beaktas i den skattskyldiges förskottsinnehållning.

4 §
Undantag från kravet på motsvarighet

Förskottsinnehållning kan, med de ändringar som Skatteförvaltningen bestämmer, från ingången av skatteåret högst till utgången av mars verkställas enligt de skattegrunder som fastställts för det föregående året, om Skatteförvaltningen av tvingande skäl så bestämmer. Verkningarna av att det föregående skatteårets innehållningsgrunder tillämpas ska beaktas schematiskt när beräkningsgrunderna för förskottsuppbörden under skatteåret bestäms. (11.6.2010/516)

Direkta kostnader som hänför sig till sådana ersättningar för arbete och bruksavgifter som avses i 25 § 1 mom. 1 och 2 punkten för den som inte har införts i förskottsuppbördsregistret beaktas schematiskt. (27.1.2017/53)

4 a § (12.4.2019/524)
Undantag från kravet på motsvarighet vid utbetalning av dividend på förvaltarregistrerad aktie

Om utbetalaren av dividend eller den förvarare som är närmast dividendtagaren och som vid tidpunkten för dividendutdelningen är registrerad i det förvararregister som avses i 10 d § i lagen om beskattning av begränsat skattskyldig för inkomst (627/1978) inte får de uppgifter som avses i 15 e § i lagen om beskattningsförfarande om mottagaren av dividend på en förvaltarregistrerad aktie, eller om förvararen inte kan lämna Skatteförvaltningen dessa uppgifter, ska en förskottsinnehållning på 50 procent verkställas på dividenden, förutsatt att dividendtagaren är allmänt skattskyldig i Finland.

Vad som i 10 c § 3 och 4 mom. i lagen om beskattning av begränsat skattskyldig för inkomst och i lagen om beskattningsförfarandet beträffande skatter som betalas på eget initiativ föreskrivs om den registrerade förvararens ansvar för källskatt som inte tagits ut tillämpas på motsvarande sätt på förskottsinnehållning som inte verkställts.

Bestämmelserna i 51 § 3 mom. i lagen om beskattningsförfarandet beträffande skatter som betalas på eget initiativ tillämpas inte på skatt som påförts en utbetalare av dividend eller registrerad förvarare genom ett beslut om påförande av skatt.

5 § (9.9.2016/775)
Närmare bestämmelser

Genom förordning av statsrådet utfärdas närmare bestämmelser om

1) det sätt på vilket förskottsinnehållning verkställs samt om vissa förfaranden i anslutning till förskottsbetalning,

2) storleken av förskottsinnehållningen på kapitalinkomst och inkomst av virkesförsäljning,

3) verkställande av förskottsinnehållning i fråga om ersättningar för arbete och bruksavgifter till den som inte är införd i förskottsuppbördsregistret.

6 § (11.6.2010/516)
Skatteförvaltningens behörighet

Skatteförvaltningen bestämmer om närmare beräkningsgrunder för förskottsinnehållningen och förskottsbetalningen enligt 3 och 4 §, till den del det inte bestäms om det i denna lag, på något annat ställe i lagstiftningen eller i förordning. (9.9.2016/775)

Skatteförvaltningen bestämmer också om uppdelningen av förskottsbetalningen på rater och den nedre gränsen för förskottsbetalningen. (27.1.2017/53)

Skatteförvaltningen kan förutom i enskilda fall dessutom bestämma

1) det sätt på vilket förskottsuppbörden ska verkställas, om det inte föreskrivs om detta,

2) förskottsinnehållningsprocenten eller det sätt på vilket den bestäms, om det inte enligt 5 § föreskrivs genom förordning om detta,

3) vem som är skyldig att verkställa förskottsinnehållning, om en sådan ställföreträdande betalare som avses i 9 § svarar för betalningen,

4) begränsning av skyldigheten att verkställa förskottsuppbörden och om befrielse från den av särskilda skäl.

6 a § (22.12.2005/1082)
Elektronisk kommunikation och signering

På ärenden som behandlas enligt denna lag tillämpas lagen om elektronisk kommunikation i myndigheternas verksamhet (13/2003).

Med stöd av denna lag givna beslut, meddelanden och andra handlingar kan delges betalningsmottagaren på elektronisk väg i enlighet med 26 c § 4 mom. i lagen om beskattningsförfarande. (9.11.2018/899)

Deklarationer och andra handlingar som får lämnas in till skattemyndigheten på elektronisk väg och som ska signeras, ska certifieras med en elektronisk underskrift eller på något annat godtagbart sätt. (29.6.2016/542)

Skatteförvaltningen meddelar närmare föreskrifter om vilket elektroniskt förfarande som ska användas och på vilket sätt deklarationer och andra handlingar ska vara certifierade för att kunna lämnas in på elektronisk väg. (27.1.2017/53)

7 § (14.4.2023/663)
Automatiserat avgörande av ärenden som gäller betalningsmottagare

Med avvikelse från bestämmelserna i 53 f § 1 mom. i förvaltningslagen (434/2003) får ett beslut som gäller innehållningsprocent och skatt som ska betalas vid förskottsuppbörden fattas automatiskt trots att en fysisk person inte får begära omprövning av beslutet.

I fråga om automatiserat avgörande av ärenden iakttas i övrigt vad som föreskrivs i 26 f § i lagen om beskattningsförfarande.

7 § har tillfogats genom L 663/2023, som träder i kraft 1.1.2024. Den tidigare formen lyder:

7 § (22.12.2006/1225)

7 § har upphävts genom L 22.12.2006/1225.

7 a § (15.12.2003/1070)
Innehållet i beslut

Av ett skriftligt beslut ska framgå den myndighet som fattat beslutet jämte kontaktuppgifter, uppgifter som specificerar den skatt- eller betalningsskyldige, motivering till beslutet samt uppgift om hur ärendet har avgjorts. På beslutet tillämpas dessutom vad som i 53 g § 1 mom. i förvaltningslagen föreskrivs om meddelande om automatiserat avgörande av ärenden. (14.4.2023/663)

1 mom. har ändrats genom L 663/2023, som träder i kraft 1.1.2024. Den tidigare formen lyder:

Av ett skriftligt beslut skall framgå den myndighet som fattat beslutet jämte kontaktuppgifter, uppgifter som specificerar den skatt- eller betalningsskyldige och uppgift om hur ärendet har avgjorts samt motivering för beslutet.

Beslutet behöver inte motiveras om motivering är uppenbart onödig.

8 §
Avgiftsfrihet

Skatteförvaltningen har rätt att få uppgifterna för förskottsuppbörden avgiftsfritt i alla de fall som avses i denna lag.

2 kap

Förskottsuppbördsförfarandet

Förskottsinnehållning
9 §
Skyldighet att verkställa förskottsinnehållning

Den som gör en betalning är skyldig att verkställa förskottsinnehållning, om något annat inte stadgas nedan om saken eller om något annat inte bestäms med stöd av 6 §. Stadgandena om betalaren tillämpas på en ställföreträdande betalare, om därom inte stadgas eller bestäms särskilt.

Om i stället för betalaren dennes borgensman, fordringsägare eller någon annan betalare (ställföreträdande betalare) betalar ett lönetillgodohavande, annan lön eller gör en annan betalning till en arbetstagare eller någon annan mottagare, är den som gjort betalningen skyldig att verkställa förskottsinnehållning på det belopp som skall betalas, om sådan inte tidigare har verkställts. Utsökningsmyndigheten är på samma sätt skyldig att verkställa förskottsinnehållning på betalningar som görs av medel som influtit vid utmätning och ett konkursbo på betalningar som görs av egendom som tillhör boet.

Fysiska personer och dödsbon (hushåll) är inte skyldiga att verkställa förskottsinnehållning på betalningar som under kalenderåret har gjorts till samma mottagare, om betalningarnas belopp inte överstiger ett belopp om vilket stadgas genom förordning eller om betalningen inte hänför sig till närings- eller annan förvärvsverksamhet som betalaren bedriver.

Kreditinstitut och finansiella institut, andra som bedriver yrkesmässig handel med eller förmedling av värdepapper samt utländska kreditinstituts filialer i Finland är skyldiga att verkställa förskottsinnehållning också på ränta eller eftermarknadsgottgörelse som de förmedlat och som omfattas av tillämpningsområdet för denna lag.

Ett fondbolag som förvaltar placeringsfonder som inrättats i Finland med stöd av lagen om placeringsfonder (48/1999) är skyldigt att verkställa förskottsinnehållning på vinstandelar i en placeringsfond som det förvaltar. (29.12.2011/1499)

6 mom. har upphävts genom L 30.12.2013/1252. (30.12.2013/1252)

10 § (11.6.2010/516)
Bestämmande av innehållningsprocenten

Skatteförvaltningen kan utan att höra den skattskyldige anteckna storleken av förskottsinnehållningen i procent på betalningsmottagarens skattekort eller överföra uppgiften direkt till den som är skyldig att verkställa förskottsinnehållning.

Som motivering för beslutet meddelar Skatteförvaltningen den skattskyldige innehållningsprocenten och ger en utredning om beräkningsgrunderna.

11 §
Verkställande av förskottsinnehållning och tidpunkten för verkställandet

Förskottsinnehållning verkställs så att betalaren vid betalningen eller, i fråga om lön som gottskrivs någon, när betalningen införs på konto, från det penningbelopp som skall betalas drar av det belopp som beräknats enligt innehållningsprocenten.

Förskottsinnehållning verkställs inte så att dess belopp är större än det penningbelopp som skall betalas. Om förskottsinnehållningen i fråga om naturaförmåner stadgas genom förordning.

Om sparkapitalet för ett långsiktigt sparavtal med stöd av 34 b § 7 mom. i inkomstskattelagen ska räknas som den skattskyldiges skattepliktiga inkomst förhöjt, beräknas beloppet på förskottsinnehållningen med avvikelse från 1 mom. enligt hela värdet på det belopp som ska räknas som inkomst. (29.12.2009/1746)

12 § (9.9.2016/775)
Den månad till vilken förskottsinnehållningen hänförs

Förskottsinnehållningen hänförs till den kalendermånad under vilken innehållningen har verkställts.

13 §
Lön

Med lön avses

1) varje slag av lön, arvode, förmån och ersättning som fås i arbets- eller tjänsteförhållande,

2) mötesarvode, personligt föreläsnings- eller föredragsarvode, arvode för medlemskap i förvaltningsorgan, verkställande direktörs arvode, lön som lyfts av en bolagsman i ett öppet bolag eller ett kommanditbolag samt ersättning för förtroendeuppdrag.

När det övervägs om en ersättning har erhållits i arbetsförhållande beaktas inte sådana omständigheter som står utanför avtalsförhållandet mellan den som låter utföra arbetet och den som utför det och som inte kan iakttas av den som låter utföra arbetet. Sådana omständigheter kan vara till exempel antalet uppdragsgivare för den som utför arbetet och omfattningen av hans övriga verksamhet.

Till lönen hänförs naturaförmåner, som beräknas på det sätt som stadgas i inkomstskattelagen. Såsom lön anses även förmåner enligt 66–68 §§ inkomstskattelagen samt förmåner som avses i lagens 69 § till den del de inte är sedvanliga och skäliga.

13 a § (26.6.2009/470)
Dividend som grundar sig på arbetsinsats

En dividend som enligt 33 b § 3 mom. i inkomstskattelagen ska beskattas som förvärvsinkomst betraktas som sådan ersättning för arbete som avses i 25 § 1 mom. 1 punkten i denna lag, om den inte ska anses som sådan lön som avses i 13 §.

14 § (9.9.2016/775)
Arbetsgivare

Med arbetsgivare avses den för vars räkning det arbete utförs för vilket lönen betalas. Arbetsgivaren ansvarar förutom för verkställandet av förskottsinnehållningen också för betalningen av förskottsinnehållningen och av arbetsgivarens sjukförsäkringsavgift, så som föreskrivs särskilt om detta. Utförs arbetet för flera arbetsgivares räkning, ansvarar de solidariskt för skyldigheterna enligt denna lag.

15 §
Poster som skall ersättas eller dras av innan förskottsinnehållning verkställs

Arbetsgivaren kan på yrkande av löntagaren ersätta löntagaren för direkta kostnader som åsamkas honom på grund av arbetet eller dra av kostnadsandelen innan förskottsinnehållningen verkställs. Som dylika kostnader kan vid verkställandet av förskottsinnehållning beaktas utgifter för arbetsredskap samt för material och förnödenheter, rese- och representationsutgifter samt andra direkta utgifter som åsamkats en löntagare för arbetets utförande.

Löntagaren skall tillställa arbetsgivaren en utredning över ovan nämnda kostnader. Om utredningen inte kan anses tillförlitlig skall kostnaderna uppskattas enligt de kostnader som uppstår under motsvarande förhållanden och i motsvarande uppgifter i allmänhet. Genom förordning kan dessutom utfärdas närmare stadganden om uppskattningen av kostnaderna.

Sådan ersättning för direkta kostnader som betalts till löntagaren betraktas inte som lön, om ersättningen inte överstiger det utredda eller uppskattade beloppet av kostnaderna.

Sådana ovannämnda kostnader som arbetsgivaren ska ersätta eller dra av är dock inte medlemsavgifter till arbetsmarknadsorganisationer, avgifter till arbetslöshetskassor, kostnader för resor som avses i 72 § 4 mom. i inkomstskattelagen eller utgifter för anskaffning av facklitteratur. (17.12.2015/1549)

Denna paragraf tillämpas också på betalaren och mottagaren av arvoden till idrottsmän.

16 §
Befrielse från innehållningsskyldighet för beskickningar

Främmande staters diplomatiska eller därmed jämförbara beskickningar i Finland eller konsulat som förestås av en utsänd konsul är inte skyldiga att verkställa förskottsinnehållning.

Ändring och återbäring av förskottsinnehållning
17 §
Förhöjning av förskottsinnehållningen på yrkande av betalningsmottagaren

Om mottagaren av en betalning i god tid före betalningen meddelar betalaren att han önskar större förskottsinnehållning än vad hans innehållningsprocent utvisar, skall innehållningen verkställas enligt yrkandet.

18 § (15.12.2003/1070)
Bestämmande av ny innehållningsprocent (11.6.2010/516)

Skatteförvaltningen kan bestämma en ny innehållningsprocent för den skattskyldige antingen på tjänstens vägnar utan att höra den skattskyldige eller på yrkande av den skattskyldige, om det är uppenbart att innehållningsprocenten inte motsvarar det sammanlagda beloppet av skatter och avgifter som ska påföras den skattskyldige för skatteåret. (9.9.2016/775)

Om lönearbetet utförs i ett annat nordiskt land minskas innehållningen inte i den mån det är sannolikt att de innehållna medlen överförs till anställningsstaten med stöd av ett internationellt fördrag.

Som motivering för beslutet meddelar Skatteförvaltningen den skattskyldige innehållningsprocenten och ger en utredning om beräkningsgrunderna. Till den del den skattskyldiges yrkande inte har godkänts ska på yrkande av den skattskyldige denne ges ett beslut i vilket ändring får sökas. Det beslut som då ges ska motiveras på det sätt som anges i förvaltningslagen (434/2003). (9.9.2016/775)

19 §
Korrigering av felaktig förskottsinnehållning (9.9.2016/775)

Den som gör en betalning får höja eller sänka belopp som innehålls vid senare betalning under samma kalenderår, om förskottsinnehållning till en del eller inte alls har verkställts eller om det belopp som innehållits har varit för stort.

Innehållningen får dock inte utan mottagarens samtycke ökas med mer än tio procent av det belopp som härvid betalas.

20 §
Minskning av förskottsinnehållningen på grund av arbete utomlands

Har förskottsinnehållningen på lön för arbete som utförts utomlands varit för stor, kan innehållningen minskas enligt en anteckning härom i löntagarens skattekort.

21 § (9.9.2016/775)

21 § har upphävts genom L 9.9.2016/775.

22 §
Återbäring av förskottsinnehållning eller förskott till den skattskyldige

Skatteförvaltningen ska på ansökan av den skattskyldige återbära förskottsinnehållning eller förskott, om det på inkomst för vilken skatt inte ska betalas till dessa delar har verkställts förskottsinnehållning, eller om det för inkomsten vid förskottsbetalningen har betalts skatt som inte har ansetts som betalning av skatt som påförts för den skattskyldiges övriga inkomst. Skatteförvaltningen kan också betala återbäringen på tjänstens vägnar. Förskottsinnehållningen på lön för arbete som utförts utomlands återbärs inte under det år då innehållningen verkställts och inte heller om det är sannolikt att förskottsinnehållningen överförs till en främmande stat med stöd av ett internationellt avtal. (9.9.2016/775)

Om förskottsinnehållningen inte har beaktats då skatten fastställdes, har den skattskyldige rätt att på ansökan återfå den.

Den skattskyldige ska göra den ansökan som avses i 1 mom. inom tre år från utgången av det kalenderår under vilket förskottsinnehållningen har verkställts. Om Skatteförvaltningen betalar återbäring på tjänstens vägnar, ska beslut om detta fattas inom samma tid. (9.9.2016/775)

På rättelse av ett beslut som gäller återbäring av skatt tillämpas bestämmelserna om rättelse av beskattningen till den skattskyldiges fördel och nackdel i 4 kap. i lagen om beskattningsförfarande. Tidsfristerna räknas från utgången av det kalenderår under vilket förskottsinnehållningen har verkställts. (9.9.2016/775)

Förskottsbetalning
23 §
Verkställande av förskottsbetalning

För betalning av skatt som påförs på grund av inkomst av näringsverksamhet, jordbruk eller annan förvärvsverksamhet, såsom uthyrningsverksamhet och vinst av egendomsöverlåtelse verkställs förskottsbetalning, om inte något annat föreskrivs i denna lag eller bestäms med stöd av denna lag. Förskottsbetalning verkställs också om förskottsinnehållning inte kan verkställas, till exempel om betalaren inte är skyldig att verkställa förskottsinnehållning eller om betalaren har befriats från innehållningsskyldigheten. Förskottsbetalning verkställs dock inte på en inkomst som fåtts på grundval av en i 66 § i inkomstskattelagen avsedd anställningsoption, förutom på den skattskyldiges egen begäran. (27.1.2017/53)

Den skattskyldige ska betala den skatt som enligt Skatteförvaltningens beslut påförts vid förkottsbetalningen, i en eller flera rater senast den förfallodag om vilken föreskrivs genom förordning av finansministeriet. (12.1.2018/24)

Är även någon annan än den skattskyldige med stöd av 52 § i lagen om beskattningsförfarande ansvarig för hela förskottsbeloppet, ska förskottet påföras den skattskyldige och de andra personer som ansvarar för förskottet solidariskt. I beslutet om förskottsskatt ska då antecknas de personer som ansvarar för förskottet. Om någon anteckning om vem som ansvarar för förskottet inte har gjorts i beslutet om förskottsskatt eller om en annan person ansvarar för endast en del av förskottet, tillämpas bestämmelserna i lagen om skatteuppbörd på åläggande av skatteansvar och ändringssökande. (9.9.2016/775)

24 § (27.1.2017/53)
Påförande, ändring och avlyftande av skatt som ska betalas vid förskottsbetalning

Skatteförvaltningen kan påföra den skatt som ska betalas vid förskottsbetalningen (förskott) utan att höra den skattskyldige.

Skatteförvaltningen kan ändra eller avlyfta förskottet på tjänstens vägnar utan att höra den skattskyldige eller på yrkande av den skattskyldige, om förskott inte har påförts eller om det har påförts till ett för stort eller för litet belopp. Yrkande på påförande av nytt förskott eller avlyftande av förskott får också göras av den som enligt 23 § 3 mom. ansvarar för förskottet. Den skattskyldige ska höras angående yrkande som framställts av den som ansvarar för förskottet.

Skatteförvaltningen kan på tjänstens vägnar besluta om påförande eller förhöjning av förskott till utgången av den andra månaden efter skatteårets slut. Skatteförvaltningen kan på tjänstens vägnar besluta att avlyfta eller sänka det påförda förskottet till dess att beskattningen för skatteåret har slutförts.

Skatteförvaltningen kan på yrkande av den skattskyldige, till dess att beskattningen slutförts, besluta om påförande, ändring eller avlyftande av förskott för ett skatteår. Skatteförvaltningen kan till dess att beskattningen slutförts påföra eller höja förskott också utifrån andra inkomster än de på vilka förskottsbetalning ska verkställas, om den skattskyldige framställer ett sådant yrkande efter skatteårets utgång.

Om beloppet av den skatt som påförs till följd av att förskott bestämts eller ändrats är mindre än tio euro påförs skatten inte.

Som motivering för beslutet meddelar Skatteförvaltningen den skattskyldige förskottsskattens belopp och grunderna för den. Till den del den skattskyldiges yrkande inte har godkänts ska på yrkande av den skattskyldige denne ges ett beslut i vilket ändring får sökas. Det beslut som då ges ska motiveras på det sätt som anges i förvaltningslagen.

På förskott som förfaller till betalning efter den månad som följer på skatteårets utgång påförs nedsatt dröjsmålsränta. Bestämmelser om beräknande av ränta finns i lagen om skattetillägg och förseningsränta (1556/1995). Skatteförvaltningen kan korrigera nedsatt dröjsmålsränta på skatteårets förskott med iakttagande av bestämmelserna i lagen om beskattningsförfarande om rättelse av beskattningen för det skatteår till vilket de skatter som förskottet avser hänför sig.

24 a § (27.1.2017/53)
Yrkande om påförande, ändring och avlyftande av samfunds och samfällda förmåners förskott

Samfund och samfällda förmåner ska elektroniskt framställa yrkande på påförande, ändring och avlyftande av förskott enligt 24 § (elektroniskt yrkande på ändring av förskott).

Skatteförvaltningen kan av särskilda skäl godkänna ett yrkande i pappersform.

Förskottsuppbörden vid förvärvsverksamhet
25 §
Förskottsuppbördsregistret

Den som gör en betalning skall, om mottagaren inte har införts i förskottsuppbördsregistret, verkställa förskottsinnehållning

1) på ersättning som i annan form än lön betalas för ett arbete, ett uppdrag eller en tjänst (ersättning för arbete),

2) på ersättning som betalas för användning av, nyttjanderätt till eller försäljning av nyttjanderätten till upphovsrätt, rätt som baserar sig på ett fotografi och industriell äganderätt såsom patent eller varumärke, eller för uppgifter om industriella, kommersiella eller vetenskapliga rön (bruksavgift).

Skatteförvaltningen inför på ansökan i förskottsuppbördsregistret den som bedriver eller sannolikt kommer att börja bedriva näringsverksamhet, jordbruk eller annan förvärvsverksamhet i fråga om vilken den betalning som erhålls inte ska betraktas som lön eller som arvode till idrottsman, om något annat inte följer av 26 § 2 och 3 mom. Skatteförvaltningen kan också utan ansökan införa den som bedriver ovan nämnd verksamhet i förskottsuppbördsregistret. (11.6.2010/516)

En begränsat skattskyldig kan dock införas i förskottsuppbördsregistret endast om han har ett fast driftställe i Finland eller om han har hemvist i en stat med vilken Finland har ingått ett avtal om undvikande av dubbelbeskattning. (22.12.2006/1225)

Syftet med förskottsuppbördsregistret är att förbättra rättsskyddet för den som gör en betalning och effektivisera skatteinflödet. (13.11.2020/781)

26 §
Avförande ur förskottsuppbördsregistret (9.9.2016/775)

Skatteförvaltningen avför ur förskottsuppbördsregistret en registrerad som begär det. Ur registret kan den avföras som inte bedriver näringsverksamhet, jordbruk eller annan förvärvsverksamhet. (11.6.2010/516)

Skatteförvaltningen kan avföra den ur förskottsuppbördsregistret eller vägra den registrering som väsentligen försummar skattebetalningen, bokföringsskyldigheten, den deklarations- eller anteckningsskyldighet som gäller beskattningen eller sina andra skyldigheter i fråga om beskattningen. (11.6.2010/516)

Ur förskottsuppbördsregistret kan också avföras eller registrering vägras

1) den som på grundval av sina tidigare försummelser eller försummelser av samfund eller sammanslutningar som denne lett kan antas väsentligen försumma sin skyldighet enligt 2 mom.,

2) ett samfund eller en sammanslutning som på grundval av tidigare försummelser av den som leder samfundet eller sammanslutningen eller tidigare försummelser av andra samfund eller sammanslutningar som denne lett kan antas väsentligen försumma sin skyldighet enligt 2 mom.,

3) den som meddelats näringsförbud enligt lagen om näringsförbud (1059/1985),

4) ett samfund eller en sammanslutning i vars ledning det ingår en person som har meddelats näringsförbud enligt lagen om näringsförbud.

(13.11.2020/781)

Skatteförvaltningen ska i god tid före den utsatta dagen underrätta den som ska avföras ur förskottsuppbördsregistret om avförandet och bereda tillfälle att ge in en utredning, om avförandet grundar sig på sådana orsaker som avses i 2 och 3 mom. (11.6.2010/516)

27 § (11.6.2010/516)
Återinförande i förskottsuppbördsregistret (9.9.2016/775)

Skatteförvaltningen återinför på ansökan i förskottsuppbördsregistret den som avförts ur registret efter att vederbörande har rättat till de försummelser som legat till grund för avförandet ur registret eller senast ett år efter avförandet ur registret, om det inte ska anses uppenbart att försummelserna fortsätter.

28 § (16.3.2001/251)
Lämnande av uppgifter för förskottsuppbördsregistreringen (9.9.2016/775)

Den som är införd i förskottsuppbördsregistret och den som ansöker om registrering skall lämna de uppgifter som behövs för registerföringen. Anmälan skall göras på en blankett som har fastställts för detta ändamål på det sätt som bestäms i företags- och organisationsdatalagen (244/2001).

29 § (13.11.2020/781)
Bevaringstid för uppgifter i förskottsuppbördsregistret

Uppgifterna i förskottsuppbördsregistret bevaras i 12 år efter det att den registrerade har avförts ur registret, dock så länge det är möjligt att göra ändringar i beskattningen till följd av ändringssökande.

3 kap

Övriga bestämmelser om förskottsuppbördsförfarandet (9.9.2016/775)

30 § (11.6.2010/516)

30 § har upphävts genom L 11.6.2010/516.

31 §
Arbetsgivarregister och anmälningar för registrering

Arbetsgivare och andra betalare antecknas i Skatteförvaltningens arbetsgivarregister. (11.6.2010/516)

En arbetsgivare som regelbundet betalar lön ska innan lönebetalningen inleds göra en anmälan. Ändringar i uppgifterna ska också anmälas utan dröjsmål. Bestämmelser om etableringsanmälan samt om ändrings- och nedläggningsanmälan finns i företags- och organisationsdatalagen. Bestämmelser om påföljd för försummelse av anmälningsskyldigheten finns i 39 § i lagen om beskattningsförfarandet beträffande skatter som betalas på eget initiativ. (29.12.2022/1275)

2 mom. har ändrats genom L 1275/2022, som trädde i kraft 1.1.2023. Den tidigare formen lyder:

En arbetsgivare som regelbundet betalar lön skall innan lönebetalningen inleds göra en anmälan. Ändringar i uppgifterna skall också anmälas utan dröjsmål. Bestämmelser om etableringsanmälan samt om ändrings- och nedläggningsanmälan finns i företags- och organisationsdatalagen. (16.3.2001/251)

32 § (14.4.2023/663)
Beslut som gäller registrering

Skatteförvaltningen ska meddela den som saken gäller ett beslut i ett registreringsärende som gäller förkottsuppbördsregistret eller arbetsgivarregistret.

32 § har tillfogats genom L 663/2023, som träder i kraft 1.1.2024. Den tidigare formen lyder:

32 § (9.9.2016/775)

32 § har upphävts genom L 9.9.2016/775,

33 § (9.9.2016/775)

33 § har upphävts genom L 9.9.2016/775.

33 a § (9.9.2016/775)

33 a § har upphävts genom L 9.9.2016/775.

33 b § (9.9.2016/775)

33 b § har upphävts genom L 9.9.2016/775.

34 § (24.6.2004/564)
Arbetsgivare som betalar lön tillfälligt

Genom förordning av statsrådet bestäms om vem som betraktas som en arbetsgivare som betalar lön tillfälligt.

35 § (11.6.2010/516)
Verifikation till betalningsmottagaren

Betalaren ska ge betalningsmottagaren en verifikation för kontrollen av de löner som han betalt och andra betalningar som han gjort till denne under kalenderåret samt av de förskottsinnehållningar som verkställts på dem. Verifikationen ska ges senast den 15 januari året efter betalningsåret, om inte Skatteförvaltningen bestämmer något annat. När en anställning upphör ska arbetsgivaren på löntagarens yrkande ge verifikationen utan dröjsmål.

Bestämmelser om påföljd för försummelse av den skyldighet att ge en verifikation som föreskrivs i 1 mom. finns i 39 § i lagen om beskattningsförfarandet beträffande skatter som betalas på eget initiativ. (29.12.2022/1275)

2 mom. har tillfogats genom L 1275/2022, som trädde i kraft 1.1.2023.

36 § (9.9.2016/775)

36 § har upphävts genom L 9.9.2016/775.

37 § (9.9.2016/775)
Skattegranskning och skyldighet att lämna uppgifter

Vad som någon annanstans i lag föreskrivs om skattegranskning och skyldighet att lämna uppgifter gäller också parterna i förskottsuppbördsförfarandet.

Också mottagaren av en betalning på vilken förskottsinnehållning ska verkställas är skyldig att på uppmaning för granskning visa material som gäller förskottsinnehållningen.

4 kap (9.9.2016/775)

(9.9.2016/775)

4 kap. har upphävts genom L 9.9.2016/775.

5 kap

Förhandsavgörande

45 §
Ansökan om och meddelande av förhandsavgörande

Uppkommer det oklarhet om huruvida förskottsinnehållning ska verkställas eller om vad som annars ska iakttas vid verkställandet av förskottsinnehållningen, avgör Skatteförvaltningen ärendet på skriftlig ansökan av betalaren eller betalningsmottagaren (förhandsavgörande). Förhandsavgörandet meddelas för viss tid, dock högst till utgången av kalenderåret efter meddelandet om avgörandet. (11.6.2010/516)

I ansökan skall individualiseras den fråga i vilken förhandsavgörande söks och framläggas den utredning som behövs för avgörandet av ärendet.

Ett ärende som gäller förhandsavgörande ska behandlas skyndsamt hos Skatteförvaltningen. (9.9.2016/775)

Ett beslut som har meddelats med anledning av besvär över ett förhandsavgörande tillämpas från det att betalaren har fått del av beslutet. (9.9.2016/775)

46 §
Iakttagande av förhandsavgörande

Förhandsavgörandet skall iakttas vid den förskottsuppbörd för vilken det har meddelats. Detsamma gäller förhandsavgörande som har meddelats på ansökan av betalningsmottagaren, om mottagaren framlägger ett yrkande om saken till betalaren.

47 § (9.9.2016/775)

47 § har upphävts genom L 9.9.2016/775.

6 kap

Ändringssökande

48 § (9.9.2016/775)
Ändringssökande

Den som ansöker om förhandsavgörande samt Enheten för bevakning av skattetagarnas rätt får söka ändring i ett beslut som gäller en betalare enligt denna lag på det sätt som föreskrivs i lagen om beskattningsförfarandet beträffande skatter som betalas på eget initiativ.

Den skattskyldige och varje annan vars eget skattebelopp beslutet direkt kan påverka eller som är ansvarig för skatten samt den som ansöker om förhandsavgörande och Enheten för bevakning av skattetagarnas rätt får söka ändring i ett beslut som gäller den som är skattskyldig enligt denna lag, på det sätt som föreskrivs i lagen om beskattningsförfarande. Även en sammanslutning kan söka ändring i förskottsskatt som påförts sammanslutningens delägare.

Ändring får dock inte sökas i ett beslut om att förhandsavgörande inte meddelas. (14.4.2023/663)

3 mom. har ändrats genom L 663/2023, som träder i kraft 1.1.2024. Den tidigare formen lyder:

Ändring får dock inte sökas

1) i ärenden som gäller registrering av arbetsgivare,

2) i beslut om att förhandsavgörande inte meddelas.

Om förskottsinnehållning eller påfört förskott, i enlighet med lagen om beskattningsförfarande har använts till betalning av skatt eller avgift som påförts den skattskyldige eller har förordnats att återbäras, ändras förskottsinnehållningen eller förskottet inte längre till följd av ändringssökande enligt denna lag. (27.1.2017/53)

Till ett avgörande som gäller fastställande av förskottsinnehållningsprocent eller förskottsbetalning eller en annan ansökan fogas vid behov anvisning för sökande av ändring.

Beslut som Skatteförvaltningen har fattat med stöd av denna lag ska iakttas oavsett begäran om omprövning eller besvär tills beslutet med anledning av begäran eller besvären har delfåtts. Ett beslut på begäran om omprövning eller besvär som gäller förskottsuppbördsregistrering ska tillämpas från det att betalaren har fått del av beslutet.

49 § (9.9.2016/775)

49 § har upphävts genom L 9.9.2016/775.

50 § (9.9.2016/775)

50 § har upphävts genom L 9.9.2016/775.

51 § (9.9.2016/775)

51 § har upphävts genom L 9.9.2016/775.

52 § (9.9.2016/775)

52 § har upphävts genom L 9.9.2016/775.

53 § (9.9.2016/775)

53 § har upphävts genom L 9.9.2016/775.

7 kap (9.9.2016/775)

(9.9.2016/775)

7 kap. har upphävts genom L 9.9.2016/775.

8 kap (21.12.2012/894)

(21.12.2012/894)

8 kap. har upphävts genom L 21.12.2012/894.

9 kap

Ikraftträdelse- och övergångsstadganden

58 §
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1997.

Genom denna lag upphävs lagen den 28 november 1959 om förskottsuppbörd (418/1959) jämte senare ändringar.

59 §
Tillämpning

Stadgandena om arbetsgivarens deklarationsskyldighet i den lag som upphävs genom denna lag tillämpas 1997 på 1996 års förskottsuppbörd. Den upphävda lagens stadganden om utgivande av förskottsinnehållningsbevis och fogande av det till skattedeklarationen tillämpas vid beskattningarna för 1996 och 1997.

Lagens 39 § 3 mom. tillämpas första gången på de debiteringsbeslut som fattas 1998. På grundval av ett tidigare motsvarande beslut återbärs förskottsinnehållning vid behov på ansökan.

Den skatteförhöjning som avses i 44 § 4 mom. kan påföras med anledning av en försummelse av deklarationsskyldigheten som inträffat efter att lagen trätt i kraft. (26.10.2001/905)

Rättelseyrkande enligt 48 § skall framställas även när ändring söks i ett beslut som har fattats före ikraftträdandet. Rättelseyrkande skall dock inte framställas, om ett beslut redan har meddelats på rättelseyrkandet eller besvären.

Lagens 56 och 57 §§ tillämpas även på dröjsmålsränta och restavgift som avses i lagen om dröjsmålsränta och restavgift.

Om det i någon annan lagstiftning hänvisas till stadgandena i lagen om förskottsuppbörd, avses därmed efter att denna lag trätt i kraft motsvarande stadganden som ingår i denna lag eller som har utfärdats med stöd av den.

60 § (30.12.1999/1346)

60 § har upphävts genom L 30.12.1999/1346.

RP 202/1996, StaUB 42/1996, RSv 205/1996

Ikraftträdelsestadganden:

5.12.1997/1106:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1998.

RP 163/1997, StaUB 27/1997, RSv 162/1997

26.6.1998/478:

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1998.

RP 53/1998, StaUB 20/1998, RSv 79/1998

30.12.1999/1346:

RP 149/1999, StaUB 30/1999, FvUU 10/1999, RSv 131/1999

16.3.2001/251:

Denna lag träder i kraft den 1 april 2001.

RP 188/2000, EkUB 2/2001, RSv 13/2001

26.10.2001/859:

Denna lag träder i kraft den 1 november 2001.

RP 97/2001, StaUB 16/2001, RSv 117/2001

26.10.2001/905:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2002.

RP 91/2001, FiUB 12/2001, RSv 101/2001

18.7.2003/707:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2004.

Denna lag tillämpas första gången på prestationer som betalas 2004.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 244/2002, ShUB 55/2002, RSv 268/2002

15.12.2003/1070:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2004.

RP 117/2003, FiUB 27/2003, RSv 67/2003

24.6.2004/564:

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2004.

Lagen tillämpas första gången på förskottsuppbörden för 2004 och på de uppgifter som lämnas för nämnda år. Lagens 2 § tillämpas dock första gången på förskottsuppbörden för 2005 och lagens 44 § 4 mom. tillämpas på försummelser av de anmälningar som görs för 2005.

Lagens 56 § tillämpas på ansökningar som blir anhängiga den dag lagen träder i kraft eller därefter.

RP 57/2004, FiUB 4/2004, RSv 63/2004

22.12.2005/1082:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2006.

Lagen tillämpas första gången vid förskottsuppbörden för 2006.

RP 91/2005, FiUB 22/2005, RSv 141/2005

22.12.2005/1151:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2006.

RP 144/2005, FiUB 44/2005, RSv 218/2005

22.12.2006/1225:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2007.

RP 158/2006, FiUB 31/2006, RSv 179/2006

18.4.2008/241:

Denna lag träder i kraft den 1 maj 2008.

Lagens 50 § 4 mom. träder dock i kraft den 1 januari 2009 och det tillämpas på de besvärsärenden som blir anhängiga efter det att denna lag har trätt i kraft.

RP 148/2007, FiUB 5/2008, RSv 25/2008

26.6.2009/470:

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2009.

RP 47/2009, FiUB 8/2009, RSv 81/2009

7.8.2009/608:

Denna lag träder i kraft den 14 augusti 2009.

Lagen tillämpas på en betalning som ska deklareras och göras för en kalendermånad som börjar den 1 januari 2010 eller därefter och på den förskottsinnehållning som verkställs på den. (16.10.2009/751)

På en betalning som ska deklareras och göras för en kalendermånad som gått ut före den 1 januari 2010 och på förskottsinnehållning som verkställs på den tillämpas de bestämmelser som gäller vid ikraftträdandet, om inte något annat föreskrivs nedan eller i någon annan lag. (16.10.2009/751)

Som deklarationsperiod för en sådan betalare vars deklarationsperiod enligt 32 § 4 mom. är ett kalenderårskvartal betraktas dock på basis av ansökan från den 1 januari 2010 en kalendermånad, förutsatt att den skattskyldige har gjort ansökan inom tre månader från den 1 januari 2010 och att villkoren i 33 b § är uppfyllda. (16.10.2009/751)

Om övervakningsdeklaration som gäller förskottsinnehållning som ska betalas för en kalendermånad som gått ut före den 1 januari 2010 kommer in till skatteverket efter den 1 mars 2010, debiterar skatteverket den förskottsinnehållning som betalaren uppgett. (16.10.2009/751)

Den 44 § 1 mom. 1 punkt som gäller vid ikraftträdandet tillämpas inte på sådan förskottsinnehållning som ska betalas för en kalendermånad som gått ut före den 1 januari 2010 och som inte har betalts inom föreskriven tid eller som uppenbart har betalts till ett för lågt belopp, om förskottsinnehållningen har debiterats den 1 januari 2010 eller därefter. (16.10.2009/751)

Om ett beslut om debitering av förskottsinnehållning som ska betalas för en kalendermånad som gått ut före den 1 januari 2010 fattas den 1 januari 2010 eller därefter, beräknas på förskottsinnehållningen skattetillägg enligt den 43 § som gäller vid ikraftträdandet till den 31 december 2009. (16.10.2009/751)

Om ett beslut om förskottsinnehållning som ska återbäras för en kalendermånad som gått ut före den 1 januari 2010 fattas den 1 januari 2010 eller därefter, betalas ränta enligt det 39 § 6 mom. och 42 § 4 mom. som gäller vid ikraftträdandet till den dag då beslutet om förskottsinnehållning som ska återbäras fattas. (16.10.2009/751)

RP 221/2008, FiUB 7/2009, RSv 66/2009

7.8.2009/624:

Denna lag träder i kraft den 1 september 2009.

RP 36/2009, KoUB 12/2009, RSv 90/2009

16.10.2009/751:

Denna lag träder i kraft den 21 oktober 2009.

Lagen tillämpas redan från och med den 14 augusti 2009.

RP 129/2009, FiUB 12/2009, RSv 115/2009

16.10.2009/752:

Denna lag träder i kraft den 21 oktober 2009 och gäller till och med den 31 december 2009.

Lagen tillämpas redan från och med den 14 augusti 2009.

RP 129/2009, FiUB 12/2009, RSv 115/2009

29.12.2009/1746:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2010.

RP 158/2009, FiUB 40/2009, RSv 222/2009

11.6.2010/516:

Denna lag träder i kraft den 1 september 2010.

RP 288/2009, FiUB 12/2010, RSv 37/2010

29.12.2011/1499:

Denna lag träder i kraft den 31 december 2011.

RP 113/2011, EkUB 10/2011, RSv 100/2011, Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/65/EG (32009L0065); EGT nr L 302, 17.11.2009, s. 32, Kommissionens direktiv 2010/43/EU (32010L0043); EGT nr L 176, 10.7.2010, s. 42, Kommissionens direktiv 2010/44/EU (32010L0044); EGT nr L 176, 10.7.2010, s. 28 (rättelser EGT nr L 179, 14.7.2010, s. 16), Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/78/EU (32010L0078); EGT nr L 331, 15.12.2010, s 120

31.8.2012/486:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2013.

Förskottsuppbörd verkställs inte för betalning av sådan rundradioskatt för samfund som debiterats för skatteåret 2013.

RP 28/2012, FiUB 14/2012, RSv 66/2012

14.12.2012/791:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2013.

PR 88/2012, FiUB 28/2012, RSv 127/2012

21.12.2012/894:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2013.

RP 76/2012, FiUB 29/2012, RSv 136/2012

8.11.2013/787:

Denna lag träder i kraft den 1 december 2013.

RP 191/2012, FiUB 15/2013, GrUU 17/2013, LaUU 8/2013, RSv 114/2013

30.12.2013/1252:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2014.

RP 105/2013, RP 181/2013, FiUB 22/2013, RSv 148/2013

17.12.2015/1549:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2016.

RP 31/2015, FiUB 8/2015, RSv 49/2015

29.6.2016/542:

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2016.

RP 74/2016, KoUB 18/2016, RSv 103/2016

9.9.2016/775:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2017.

Lagen tillämpas första gången på beskattningsförfarandet och ändringssökandet för en skatteperiod som börjar den dag då lagen träder i kraft eller därefter och skatteåret 2017.

På beskattningsförfarandet och ändringssökandet för en skatteperiod eller ett skatteår som har gått ut före lagens ikraftträdande samt vid sökande av ändring i andra beslut som Skatteförvaltningen meddelat före ikraftträdandet tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

Det 22 § 2 mom. som gällde vid ikraftträdandet tillämpas om inkomst på vilken förskottsinnehållning ska verkställas har beskattats vid beskattningen som verkställs för ett sådant kalenderår som gått ut före ikraftträdandet.

Vid sökande av ändring i beslut av Skatteförvaltningen som meddelats efter ikraftträdandet och som gäller en skatteperiod eller ett skatteår som gått ut före ikraftträdandet samt i andra beslut som Skatteförvaltningen meddelat efter ikraftträdandet tillämpas bestämmelserna i denna lag.

RP 29/2016, FiUB 9/2016, RSv 104/2016

29.12.2016/1530:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2017 och gäller till och med den 31 december 2018.

RP 215/2016, ShUB 42/2016, RSv 243/2016

27.1.2017/53:

Denna lag träder i kraft den 1 november 2017.

I fråga om samfund och samfällda förmåner tillämpas 1 § första gången vid beskattningen för år 2017 och i fråga om övriga skattskyldiga vid beskattningen för år 2018. Vid beskattningen för tidigare år tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

Lagens 2, 4 och 24 § tillämpas från och med den 1 november 2018 vid förskottsuppbörd hos andra skattskyldiga än samfund och samfällda förmåner. På beslut som fattas före denna tidpunkt tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

Lagens 48 § tillämpas första gången på ändringssökande som gäller förskott som påförts för skatteåret 2018. På ändringssökande som gäller förskott som påförts för tidigare år tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

RP 237/2016, FiUB 34/2016, RSv 255/2016

12.1.2018/24:

Denna lag träder i kraft den 1 november 2019.

RP 97/2017, FiUB 26/2017, RSv 182/2017

9.11.2018/899:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2019.

RP 140/2018, FiUB 12/2018, RSv 82/2018

12.4.2019/524:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.

Lagen tillämpas på dividend som betalas den 1 januari 2020 eller därefter.

RP 282/2018, FiUB 38/2018, RSv 301/2018

13.11.2020/781:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2021.

Bestämmelserna i 26 § 3 mom. 3 och 4 punkten tillämpas på avförande ur eller vägrad registrering i förskottsuppbördsregistret också när näringsförbudet har meddelats före denna lags ikraftträdande.

RP 54/2020, GrUU 21/2020, FiUB 16/2020, RSv 112/2020

29.12.2022/1275:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2023.

RP 226/2022, FiUB 31/2022, RSv 200/2022

14.4.2023/663:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2024.

RP 224/2022, FiUB 45/2022, RSv 325/2022

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.