Beaktats t.o.m. FörfS 177/2020.

22.12.1995/1727

Förordning om sametinget

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

På föredragning av justitieministern stadgas med stöd av 16 och 43 §§ lagen den 17 juli 1995 om sametinget (974/95) samt 21 och 29 §§ lagen om användning av samiska hos myndigheter (516/91),

av dessa lagrum 16 § lagen om sametinget sådan den lyder i lag av den 22 december 1995 (1725/95) och 21 § lagen om användning av samiska hos myndigheter sådan den lyder i lag av den 22 december 1995 (1726/95):

1 §
Samernas hembygdsområde

Samernas hembygdsområde och dess gränser framgår av den karta som ingår som bilaga till denna förordning.

2 §
Sametingets byråer

Vid sametinget finns en allmän byrå och en byrå för samiska språket. Vid sametinget kan vid behov finnas även andra byråer.

3 §
Byrån för samiska språket

Byrån för samiska språket skall

1) utföra översättningar för olika myndigheter och inrättningar i enlighet med lagen om användning av samiska hos myndigheter (516/91),

2) bistå myndigheter och inrättningar med att skaffa tolkar som kan samiska och med andra uppgifter som avses i lagen om användning av samiska hos myndigheter samt

3) följa hur syftena med lagen om användning av samiska hos myndigheter uppnås och vid behov ta initiativ för att främja användningen av samiska.

Byrån skall i sin översättningsverksamhet beakta de rekommendationer och anvisningar som den samnordiska samiska språknämnden har gett samt allmänna principer för språkvård.

4 §
Personal

Vid sametinget kan finnas tjänster som förvaltningsdirektör, lagfaren sekreterare, translator och byråsekreterare samt vid behov annan personal i tjänste- och arbetsavtalsförhållande.

Förvaltningsdirektören skall leda, övervaka och utveckla byråernas verksamhet.

5 §
Behörighetsvillkor för personalen

Behörighetsvillkor är

1) för förvaltningsdirektören för tjänsten lämplig högre högskoleexamen samt förtrogenhet med samefrågor och förvaltningsuppgifter,

2) för den lagfarna sekreteraren juris kandidatexamen och kännedom om juridiska frågor som gäller samerna,

3) för translator för tjänsten lämplig högskoleexamen eller annan utbildning samt sådan rätt att vara verksam som auktoriserad translator från finska till samiska och tvärtom som avses i lagen om auktoriserade translatorer (1148/88), samt

4) för den övriga personalen den utbildning som tjänsten eller uppgiften kräver.

Av personalen krävs dessutom kunskap i samiska, om inte sametinget beslutar något annat i fråga om någon tjänst eller uppgift.

6 §
Undertecknande av handlingar

Om undertecknandet av sametingets handlingar bestäms i arbetsordningen för sametinget.

7 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1996.

Genom denna förordning upphävs förordningen av den 13 september 1991 om byrån för samiska språket (1202/91).

Åtgärder som verkställigheten av förordning en förutsätter får vidtas innan den träder kraft.

Tjänsterna vid sametinget kan första gånger besättas utan att förklaras lediga.

Bilagan fattas för tillfället.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.