Beaktats t.o.m. FörfS 1036/2023.

12.4.1995/541

Lag om införande av jordabalken

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

I enlighet med riksdagens beslut stadgas:

1 §
Jordabalkens ikraftträdande

Jordabalken (540/95), nedan nya jordabalken, träder i kraft den 1 januari 1997.

Åtgärder som verkställigheten av nya jordabalken förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

2 §
Författningar som upphävs

När nya jordabalken träder i kraft upphävs följande lagar jämte ändringar:

1) Jorda Balken från år 1734,

2) förordningen den 20 juni 1864 innefattande stadganden till förebyggande av olämpliga förbehåll vid fastighetsköp och jordegendomars överdrivna betungande med sytning och andra besvär,

3) lagen den 28 februari 1930 om lagfart och tiden för klander av fastighetsfång (86/30),

4) lagen den 1 november 1945 om handläggning av lagfarts- och inteckningsärenden å domsagas arkiv (1052/45),

5) lagen den 6 juni 1952 om handläggning av lagfarts- och inteckningsärenden i stad (240/52),

6) lagen den 23 juli 1965 om förenkling av protokollen i lagfarts- och inteckningsärenden (418/ 65),

7) förordningen den 9 november 1868 om inteckning i fast egendom,

8) lagen den 31 januari 1930 om skogsinteckning (39/30), (20.12.1996/1125)

9) förordningen den 10 juli 1901 om inteckning av rätt till skogsavverkning å annans mark, (20.12. 1996/1125)

10) lagen den 12 januari 1937 om begränsning av avstyckad lägenhets ansvar för inteckning (4/ 37), (20.12.1996/1125)

11) förordningen den 6 juni 1883 om åborätt å kronohemman, samt (20.12.1996/1125)

12) lagen den 12 november 1965 om reglering av vissa lägenheter och lägenhetsdelar av krononatur (598/65). (20.12.1996/1125)

3 §
Tillämpning av jordabalkens stadganden

Om det i annan lag eller i förordning hänvisas till eller annars avses stadganden i lagar som upphävts genom denna lag, skall hänvisningen anses avse motsvarande lagrum i nya jordabalken.

Vad som på något annat ställe stadgas om inteckning av rätt att avskilja outbrutna områden gäller efter nya jordabalken trätt i kraft lagfart på sådana, och på motsvarande sätt vad som stadgas om inteckning av särskilda rättigheter, inskrivning av sådana. Vad som stadgas om intecknade skuldebrev gäller efter att nya jordabalken trätt i kraft fordringar för vilka pantbrev har överlämnats som säkerhet.

4 §
Stadganden om överlåtelse

På sådana överlåtelser av fastigheter eller nyttjanderätter som har skett innan nya jordabalken trätt i kraft skall de tidigare stadgandena tillämpas.

Vad 2 kap. 26 § nya jordabalken stadgar om näringsidkares ansvar för fel i fastighet skall inte tillämpas i det fall att näringsidkaren har överlåtit fastigheten eller fullgjort en felaktig prestation innan lagen trätt i kraft.

5 §
Lagfart

Rättsverkningarna av lagfart som har meddelats före nya jordabalkens ikraftträdande bestäms enligt de tidigare stadgandena. Sådan lagfart kan emellertid, med de rättsverkningar som nya jordabalken stadgar, åberopas av den som har fått äganderätt eller någon annan rätt till en fastighet efter att lagen trätt i kraft.

Lagfart som har meddelats efter nya jordabalkens ikraftträdande har de rättsverkningar som nya jordabalken stadgar också i det fall att förvärvet har skett före lagens ikraftträdande.

6 §
Inskrivning

Sådana ägare av outbrutna områden och innehavare av nyttjanderätt som enligt nya jordabalken är skyldiga att ansöka om inskrivning av sina rättigheter är också skyldiga att ansöka om inskrivning av rättigheter som de har fått innan nya jordabalken trätt i kraft. Inskrivningsansökan skall göras inom två år efter nya jordabalkens ikraftträdande.

Om en fastighetsbildning är anhängig när nya jordabalken träder i kraft, börjar lagfartstiden löpa först när det outbrutna området har bildats till en fastighet.

En sådan gällande inteckning som har fastställts innan nya jordabalken träder i kraft och som gäller den till ett outbrutet område anslutna avskiljningsrättens eller en särskild rättighets bestånd, motsvarar en sådan inskrivning som avses i nya jordabalken. En sådan inteckning kan emellertid, med de rättsverkningar som nya jordabalken stadgar, åberopas endast av den som har fått rättigheten efter lagens ikraftträdande.

7 §
Anhängiga inskrivningsansökningar

Om en ansökan som gäller inskrivning av äganderätten till en fastighet eller inteckning av särskilda rättigheter är anhängig när nya jordabalken träder i kraft, skall ansökan behandlas enligt nya jordabalken. Om ett inskrivningsärende har avgjorts innan nya jordabalken träder i kraft, skall vid sökande av ändring iakttas de tidigare stadgandena.

Om kungörelse för erhållande av lagfart har utfärdats innan nya jordabalken trätt i kraft, skall lagfartsansökan behandlas enligt de tidigare stadgandena.

8 §
Lagfartstiden

Om överlåtelsehandlingen har upprättats eller lagfartstiden har börjat löpa innan nya jordabalken trätt i kraft, skall lagfartstiden räknas enligt de tidigare stadgandena.

9 §
Intecknade innehavar- eller orderskuldebrev

Innehavar- och orderskuldebrev som har intecknats innan nya jordabalken trätt i kraft motsvarar pantbrev som avses i nya jordabalken upp till det sammanlagda beloppet av det i inteckningen angivna kapitalet, tre års ränta och indrivningskostnaderna, och på dem tillämpas nya jordabalkens stadganden om pantbrev. Om ett intecknat skuldebrev har överlämnats som säkerhet innan nya jordabalken trätt i kraft, bestäms pantsättningens bindande verkan och föremålet för panträtten enligt de tidigare stadgandena.

Innehavaren av ett intecknat innehavar- eller orderskuldebrev skall hos inskrivningsmyndigheten ansöka om utbyte av skuldebrevet mot ett pantbrev inom den tid då inteckningen enligt de tidigare stadgandena skall förnyas. Om ansökan inte har gjorts under denna tid, förfaller inteckningen.

Vid behandlingen av ansökningar som avses i 2 mom. skall i tillämpliga delar iakttas vad nya jordabalken stadgar om ändring av inteckningar. En inteckning ändras med samma företräde som tidigare till beloppet av det intecknade skuldebrevets kapital. Pantbrevet utgör fortsättningsvis utan någon särskild förbindelse säkerhet för fordran. Om ett skuldebrev är utställt i utländskt mynt, skall dess kapital omräknas i finskt mynt enligt den kurs som gällde på ansökningsdagen. Inskrivningsmyndigheten skall på skuldebrevet göra en anteckning om att det har ersatts med ett pantbrev och att skuldebrevet är ogiltigt som pantskuldebrev. När ett skuldebrev byts till ett pantbrev, kan inteckningen ändras under de förutsättningar som nya jordabalken stadgar.

10 §
Intecknade vanliga skuldebrev och övriga fordringsbevis

På sådana vanliga skuldebrev och övriga fordringsbevis som har intecknats före nya jordabalkens ikraftträdande skall de tidigare stadgandena tillämpas.

Borgenären skall ansöka om att ett intecknat skuldebrev eller annat fordringsbevis byts till ett pantbrev och lägga fram utredning om den återstående fordran inom den tid då inteckningen enligt de tidigare bestämmelserna skall förnyas. Vid bytet ändras inteckningen till det sammanlagda beloppet av fordrans återstående kapital, tre års ränta på detta och indrivningskostnaderna. Inteckningsbeloppet avrundas dock till närmast högre femhundra mark eller, om inteckningen samtidigt omräknas till euro, till närmast högre etthundra euro. Om det intecknade skuldebrevet enligt ett däri angivet villkor har överlämnats som säkerhet för någon annan förbindelse, skall det intecknade kapitalet betraktas som återstående kapital. I fråga om bytet gäller i övrigt 9 § 2 och 3 mom. (14.12.1998/965)

När ett intecknat fordringsbevis som gäller en hyresfordran eller någon annan fordran som anger ett högsta kapitalbelopp byts till ett pantbrev, anses inteckningens maximibelopp eller, om fordran har angivits som ett årligt belopp, tre års sammanräknade fordran motsvara fordrans kapital.

11 §
Gemensam inteckning av fastigheter som tillhör samma ägare

Om inteckningen av ett skuldebrev som byts till ett pantbrev gäller flera fastigheter som tillhör en och samma ägare eller flera ägare gemensamt i lika stora andelar och som är belägna inom en och samma inskrivningsmyndighets domkrets, skall pantbrev utfärdas enligt den gemensamma inteckningen såvida till fastigheterna hänför sig endast inteckningar med samma belopp och företräde.

Panträttsinnehavarna och fastigheternas ägare kan ingå ett skriftligt avtal om att samtliga inteckningar skall ändras till sådana inteckningar som avses i nya jordabalken. Härvid skall avtalet och samtliga skuldebrev som byts ut tillställas inskrivningsmyndigheten samtidigt. I annat fall skall den gemensamma inteckningen enligt skuldebrevsinnehavarens anvisningar i samband med bytet till pantbrev fördelas mellan de intecknade fastigheterna så att inteckningarnas sammanlagda belopp motsvarar det belopp som 9 och 10 §§ stadgar och pantbreven utfärdas enligt detta.

Om det för att inteckningar skall kunna regleras på nytt eller nya inteckningar sökas är nödvändigt att samtidigt eller i den företrädesordning som inteckningarna anger byta intecknade skuldebrev till pantbrev, kan inskrivningsmyndigheten vid vite ålägga den som innehar ett intecknat skuldebrev att inom en viss tid ansöka om utbyte av skuldebrevet till ett pantbrev. Vid behov kan inskrivningsmyndigheten kalla samtliga panträttsinnehavare samt fastighetsägaren att höras.

En separat inteckning får fastställas i en fastighet, även om i den gäller en gemensam inteckning som har fastställts före nya jordabalkens ikraftträdande.

12 §
Gemensam inteckning av fastigheter som tillhör olika ägare

Om inteckningen av ett skuldebrev som skall bytas till ett pantbrev gäller i flera fastigheter som tillhör olika ägare, skall pantbrevet utfärdas i överensstämmelse med den gemensamma inteckningen. Om det intecknade skuldebrevet innehas av ägaren till någon av fastigheterna, skall inteckningen avlyftas i fråga om de övriga ägarnas fastigheter.

Om ett avtal som gäller gemensamt intecknade fastigheters inbördes ansvar har intecknats enligt de tidigare stadgandena, skall nya jordabalkens stadganden om fastigheters inbördes ansvar inte tillämpas.

Ett pantbrev skall utfärdas enligt den gemensamma inteckningen, även om fastigheten i kvotdelar tillhör olika ägare.

13 §
Anhängiga inteckningsansökningar

Om en sådan inteckningsansökan angående en fordran är anhängig när nya jordabalken träder i kraft, enligt vilken inteckning hade kunnat meddelas enligt de tidigare stadgandena, skall inteckningen fastställas enligt nya jordabalken och ett pantbrev utfärdas som bevis på den. Inteckningsbeloppet skall bestämmas enligt 9 och 10 §§.

Vad 1 mom. stadgar skall iakttas också när en ansökan inom ett år efter att nya jordabalken trätt i kraft görs om inteckning på grundval av ett sådant fordringsbevis på vilket det före nya jordabalkens ikraftträdande har antecknats ett giltigt inteckningssamtycke.

14 §
Lagstadgad panträtt

En sådan efter nya jordabalkens ikraftträdande uppkommen offentligrättslig fordran eller i offentligrättslig ordning påförd fordran eller en annan därmed jämförbar fordran, som enligt lag har företräde eller som en fastighet eller dess ägare oberoende av ägarbyte svarar för enligt lag, får panträtt i fastigheten enligt nya jordabalken, och det personliga ansvaret för betalningen av fordran övergår inte utan särskilt avtal på den nye ägaren.

Om borgenären enligt lag har rätt att söka inteckning till säkerhet för sin fordran utan att höra fastighetsägaren, skall inteckningen efter att nya jordabalken trätt i kraft fastställas till fordrans belopp och företrädet fastställas enligt den tidpunkt då ansökan blev anhängig.

En sådan före nya jordabalkens ikraftträdande uppkommen lagstadgad panträtt som avses i 1 mom. skall inom tre år efter lagens ikraftträdande anmälas för inskrivning, med iakttagande av nya jordabalken. Om anmälan inte har gjorts inom denna tid, förfaller den lagstadgade panträtten. Den lagstadgade panträtten kan inte inskrivas om den enligt de stadganden som gällde tidigare har upphört eller dess bättre företräde har gått förlorat. En sådan anteckning om lagstadgad panträtt som har gjorts i lagfarts- och inteckningsregistret innan nya jordabalken trätt i kraft motsvarar en inskrivning av det slag som avses i nya jordabalken, om fordrans belopp framgår av inskrivningen.

15 §
Företräde i samband med påbörjad verkställighet

Om en fastighet eller ett annat sådant inteckningsobjekt som avses i förordningen om inteckning i fast egendom har utmätts eller om dess ägares konkurs har börjat innan nya jordabalken trätt i kraft skall i fråga om fordringarnas och de särskilda rättigheternas företräde vid verkställigheten iakttas de tidigare stadgandena.

En sådan före nya jordabalkens ikraftträdande uppkommen fordran som avses i 14 § 3 mom. skall på yrkande av borgenären enligt de tidigare stadgandena beaktas oinskriven vid verkställigheten, om egendomen har utmätts eller konkursen börjat inom tre år från det nya jordabalken trätt i kraft.

16 §
Panträtt för ogulden köpeskilling

På sådan panträtt för ogulden köpeskilling som har uppkommit innan nya jordabalken trätt i kraft skall de tidigare stadgandena tillämpas. Om panträtten för ogulden köpeskilling gäller ett outbrutet område, skall tiden till dess att inteckning söks räknas från lagfarten på förvärvet av det outbrutna området. Inteckningen skall fastställas och pantbrev utfärdas på den enligt 10 § 2 mom.

Panträtten för ogulden köpeskilling förfaller om inteckning på grundval av den inte söks inom tio år efter nya jordabalkens ikraftträdande.

16 a § (20.12.1996/1125)
Skogsinteckning

En skogsinteckning som har fastställts innan nya jordabalken träder i kraft förfaller när tre år har förflutit efter att nya jordabalken har trätt i kraft eller redan tidigare, om ett intecknat skuldebrev byts till ett pantbrev. Har borgenären väckt talan med stöd av skogsinteckningen innan denna förföll, skall tidigare stadganden iakttas i saken.

Även om en skogsinteckning har förfallit med stöd av 1 mom., skall skogscentralen utan särskild förbindelse av skogsägaren underrätta pantborgenären om en anmälan om avverkning eller användning av skogen.

17 §
Register som motsvarar lagfarts- och inteckningsregistret

Inom de inskrivningsmyndigheters verksamhetsområden där lagfarts- och inteckningsregistret inte har tagits i bruk när nya jordabalken träder i kraft skall som ett sådant register som avses i nya jordabalken anses lagfartsregistret, inteckningsregistret samt tomtlegoregistret. När det gäller registeranteckningar skall de tidigare stadgandena iakttas, men vid behandlingen av ärenden iakttas nya jordabalken.

Innan lagfarts- och inteckningsregistret har tagits i bruk, skall om en fastighetsförrättning sändas ett meddelande till den inskrivningsmyndighet som saken gäller enligt de tidigare stadgandena.

Nya jordabalkens stadganden om statens skyldighet att ersätta skador som orsakats av fel eller brister i registeruppgifterna skall inte tillämpas på sådana felaktiga eller bristfälliga anteckningar som har gjorts innan nya jordabalken trätt i kraft, om inte något annat följer av tidigare stadganden i lagen om lagfarts- och inteckningsregistret (353/87).

L om lagfarts- och inteckningsregister 353/1987 har upphävts genom L om införande av lagstiftningen om överföring av inskrivningsärenden 584/2009. Se Jordabalk 540/1995 7 kap. och F om lagfarts- och inteckningsregister 960/1996.

18 §
Urminnes hävd och vissa andra tidigare rättigheter

Sådan rätt att åberopa urminnes hävd som har erhållits före nya jordabalkens ikraftträdande gäller också efter lagens ikraftträdande.

Om rågång mellan byar inte är förrättad när nya jordabalken träder i kraft, skall vid bestämmandet av råns rätta sträckning iakttas de tidigare stadgandena.

På sådan talan om viderboendes och nabos lösningsrätt som har anhängiggjorts innan nya jordabalken trätt i kraft skall tillämpas de tidigare stadgandena.

18 a § (20.12.1996/1125)
Lägenheter av krononatur

Indelningen av jorden i jord av krononatur och jord av skattenatur upphör när nya jordabalken träder i kraft.

Har en lägenhet som tidigare var av krononatur inte lagfarits, är dess ägare skyldig att söka lagfart inom två år efter att jordabalken har trätt i kraft. Är sökanden när nya jordabalken träder i kraft antecknad i fastighetsregistret eller jordregistret såsom ägare till en lägenhet av krononatur, kan lagfart beviljas utan att kungörelseförfarandet enligt 12 kap. 3 § nya jordabalken iakttas, även om sökanden inte kan förete någon annan utredning om sitt fång. Lagfart beviljas inte, om fastigheten är föremål för en rättighet som avses i 4 mom. eller om det finns skäl att anta att någon annan har bättre rätt till fastigheten.

Vad nya jordabalken stadgar om fastigheter gäller också ofria tomter. Har rätten till en ofri tomt inskrivits såsom beståndsinteckning, motsvarar inskrivningen lagfart enligt nya jordabalken.

En fast besittningsrätt som har stiftats innan nya jordabalken träder i kraft skall skrivas in så som 14 kap. 2 § nya jordabalken och 6 § 1 mom. i denna lag stadgar och den kan intecknas enligt vad 19 kap. jordabalken stadgar, även om besittningsrättens giltighetstid är obestämd.

19 §
Tillstånd av myndigheter eller samtycke av annan

Om enligt något lagrum en förutsättning för inteckning av en fastighet är tillstånd eller samtycke av någon annan än ägaren, en sammanslutnings behöriga organ, en domstol eller någon annan myndighet, är samtycket eller tillståndet efter nya jordabalkens ikraftträdande i stället en förutsättning för upplåtelse av panträtt i fastigheten, i en kvotdel eller ett outbrutet område av den eller i nyttjanderätt till den.

Om det samtycke som enligt något lagrum behövs för överlåtelse av en fastighet skall bevittnas av två ojäviga vittnen, räcker det efter att nya jordabalken trätt i kraft att samtycket bestyrks av ett köpvittne.

20 §
Närmare stadganden

Närmare stadganden om verkställigheten av denna lag utfärdas genom förordning.

21 §
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1995.

RP 120/94, LaUB 27/94

Ikraftträdelsestadganden:

20.12.1996/1125:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1997.

RP 214/1996, LaUB 18/1996, RSv 216/1996

14.12.1998/965:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1999.

RP 156/1998, EkUB 21/1998, RSv 165/1998

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.