Beaktats t.o.m. FörfS 968/2022.

14.11.1994/971

Statstjänstemannaförordning

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

På föredragning av finansministern stadgas med stöd av statstjänstemannalagen av den 19 augusti 1994 (750/94):

Inrättande, överföring, indragning och ändring av tjänster
1 § (16.2.2012/72)

1 § har upphävts genom F 16.2.2012/72.

2 § (16.2.2012/72)

En tjänst som specificeras i statsbudgeten inrättas och dras in samt ändras i fråga om benämningen genom beslut av det ministerium som saken gäller, med undantag av tjänsten som kanslichef vid justitiekanslersämbetet, i fråga om vilken beslut fattas av justitiekanslersämbetet.

Det ministerium som saken gäller fattar beslut om inrättande, indragning och ändring samt om överföring inom samma ämbetsverk av en tjänst som chef för ett sådant ämbetsverk som avses i 1 § 3 mom. i statstjänstemannalagen, om det är fråga om en tjänst som inte specificeras i statsbudgeten.

3 §

Ämbetsverket fattar beslut om inrättande och indragning samt ändring och överföring till en annan enhet inom samma ämbetsverk än den som tjänsten har inrättats vid i fråga om andra tjänster än de som nämns i 2 §.

Med avvikelse från vad som stadgas i 1 mom.

1) fattar justitieministeriet beslut som avses i 1 mom. och som gäller tjänster vid statens rättshjälps- och intressebevakningsdistrikt, Europeiska institutet för kriminalpolitik, verksamt i anslutning till Förenta nationerna, dataombudsmannens byrå, underrättelsetillsynsombudsmannafunktionen, konkursombudsmannens byrå, diskrimineringsombudsmannens byrå, jämställdhetsombudsmannens byrå, barnombudsmannens byrå, Olycksutredningscentralen, konsumenttvistenämnden, Rättsregistercentralen, rättegångsbiträdesnämnden och diskriminerings- och jämställdhetsnämnden; beslut som gäller tjänster vid hovrätterna, förvaltningsdomstolarna, tingsrätterna, specialdomstolarna, domarförslagsnämnden och domarutbildningsnämnden fattas av Domstolsverket, (17.12.2020/1061)

2) fattar inrikesministeriet beslut som avses i 1 mom. och som gäller inrättande, ändring och indragning av tjänster vid Krishanteringscentret samt tjänsteregleringar mellan skyddspolisen och andra polisenheter, (20.8.2020/611)

3) fattar Polisstyrelsen beslut som avses i 1 mom. och som gäller tjänster vid polisinrättningarna samt tjänsteregleringar mellan de polisenheter som lyder under Polisstyrelsen, (20.10.2016/870)

4 punkten har upphävts genom F 20.10.2016/870. (20.10.2016/870)

5) fattar undervisnings- och kulturministeriet beslut som gäller inrättande och in-dragning av tjänster när det är fråga om att inrätta, dra in eller sammanslå statliga yrkesläroanstalter eller statliga allmänbildande läroanstalter, med undantag av övningsskolor, (20.10.2016/870)

6) fattar jord- och skogsbruksministeriet beslut som avses i 1 mom. och som gäller tjänsten som Forststyrelsens vildmarksdirektör, (21.9.2017/649)

7 punkten har upphävts genom F 19.12.2019/1331. (19.12.2019/1331)

8) fattar Institutet för hälsa och välfärd beslut som avses i 1 mom. och som gäller tjänster vid statens sinnessjukhus och barnskyddsenheter samt vid Enheten för hälso- och sjukvård för fångar, (20.10.2016/870)

9) fattar miljöministeriet beslut som avses i 1 mom. och som gäller tjänsten som chef för den enhet som sköter Forststyrelsens offentliga förvaltningsuppgifter, (14.1.2010/17)

10) fattar försvarsministeriet beslut som avses i 1 mom. och som gäller militära tjänster vid försvarsmakten samt tjänsterna som forskningschef, professor och avdelningsföreståndare vid försvarsmakten. (20.10.2016/870)

Inom utrikesförvaltningen inrättas och indras samt ändras och överförs tjänster genom beslut av respektive ministerium. (9.3.2000/274)

4 §

Benämningen på en tjänst får inte ändras så att den tjänsteman som utnämnts till tjänsten inte uppfyller de behörighetsvillkor som stadgas för den tjänst vars benämning har ändrats.

5 §

När en tjänst inrättas skall det bestämmas om tjänstebenämningen och grunden för avlöningen i tjänsten.

När en tjänst inrättas kan arbetstiden, undervisningsskyldigheten eller någon annan arbetsmängd som tjänsten omfattar begränsas till en viss del av hela den arbetsmängd som i allmänhet hör till tjänsten.

6 § (14.1.2010/17)

En tjänst kan inrättas för viss tid, om medlen för tjänsten har donerats till staten. En tjänst inrättas för högst den tid för vilken donationsmedlen räcker till för att täcka de avlöningskostnader och övriga kostnader som föranleds av tjänsten. Tjänsten ska inrättas för minst två år. I övrigt iakttas vid inrättande av en sådan tjänst vad som föreskrivs eller bestäms om inrättande av statliga tjänster.

En tjänst som har inrättats för viss tid upphör när denna tid har löpt ut, om inte tjänsten har dragits in redan tidigare.

Ansökningsförfarandet och tjänsteförhållandets början
7 § (21.9.2017/649)

7 § har upphävts genom F 21.9.2017/649.

7 a § (22.8.1997/793)

1 mom. har upphävts genom F 21.9.2017/649. (21.9.2017/649)

2 mom. har upphävts genom F 21.9.2017/649. (21.9.2017/649)

Beslut om att en tjänst på nytt ska meddelas vara ledig att sökas och om förlängning av ansökningstiden fattas av den utnämnande myndigheten. Om republikens president eller statsrådet är utnämnande myndighet, fattar likväl det ministerium som saken gäller beslutet. (21.9.2017/649)

4 mom. har upphävts genom F 21.9.2017/649. (21.9.2017/649)

8 § (19.6.2008/416)

Ansökan till en tjänst ska tillställas den utnämnande myndigheten eller en annan myndighet som uppgivits när tjänsten meddelades vara ledig att sökas. Till ansökan ska fogas de uppgifter som behövs. (21.9.2017/649)

En tjänsteman över vilken med stöd av matrikellagen (1010/1989) förs matrikel ska före utnämningen till en tjänst förete ett matrikelutdrag som gäller honom eller henne. Utdraget får vara utfärdat högst tre månader innan ansökan eller anmälan lämnas in.

9 §

En tjänst som skall besättas efter ansökan besätts på framställning, om republikens president, statsrådet eller ett ministerium är utnämnande myndighet. Framställningen görs av myndigheten i fråga till det ministerium som skall handlägga ärendet. Genom förordning kan dock stadgas att utlåtande skall avges i stället för framställning.

Vad som stadgas i 1 mom. gäller inte tjänster vid republikens presidents kansli, vid ett ministerium eller vid justitiekanslersämbetet och inte heller en tjänst som professor. Om besättande av dessa tjänster gäller vad som särskilt stadgas genom lag eller förordning.

Vad som stadgas i 1 mom. gäller inte heller domartjänster eller domare.

Bestämmelser om utnämning av domare finns i domstolslagen (673/2016). (21.9.2017/649)

10 § (21.9.2017/649)

10 § har upphävts genom F 21.9.2017/649.

11 § (22.8.1997/793)

11 § har upphävts genom F 22.8.1997/793.

12 § (21.9.2017/649)

12 § har upphävts genom F 21.9.2017/649.

13 § (21.9.2017/649)

13 § har upphävts genom F 21.9.2017/649.

14 § (21.9.2017/649)

14 § har upphävts genom F 21.9.2017/649.

15 § (21.9.2017/649)

15 § har upphävts genom F 21.9.2017/649.

16 §

Som bevis på utnämning utfärdas utnämningsbrev.

Docenter samt timlärare i bisyssla
17 § (18.12.1995/1475)

En docent vid en högskola och en timlärare i bisyssla vid en högskola eller någon annan läroinrättning utnämns till sådant tjänsteförhållande som avses i 9 § 1 mom. statstjänstemannalagen. En docent kan också utnämnas tills vidare. På anställningsförhållandet för docenter och timlärare i bisyssla tillämpas inte 56 § statstjänstemannalagen och på timlärare i bisyssla inte 35 § statstjänstemannalagen. I övrigt iakttas i fråga om docenter och timlärare i bisyssla i tillämpliga delar vad som stadgas i statstjänstemannalagen och i denna förordning.

Bisysslor
18 § (24.9.2015/1241)

Bisysslotillstånd beviljas om inte något annat föreskrivs:

1) till ministerietjänstemän samt till chefer för ämbetsverk som lyder direkt under ett ministerium, av ministeriet i fråga,

2 punkten har upphävts genom F 21.9.2017/649. (21.9.2017/649)

3) till andra tjänstemän av det ämbetsverk vid vilket de är anställda eller under vilket de lyder.

2 mom. har upphävts genom F 21.9.2017/649. (21.9.2017/649)

19 §

En tjänsteman skall utan dröjsmål anmäla en bisyssla som nämns i 18 § 3 mom. statstjänstemannalagen till den myndighet som avses i 18 § eller till någon annan myndighet i enlighet med särskilda stadganden.

Bindningar (22.8.1997/793)
19 a § (21.9.2017/649)

Den redogörelse för bindningar som avses i 8 a § i statstjänstemannalagen ska tillställas det ministerium som saken gäller. Justitiekanslern i statsrådet och biträdande justitiekanslern överlämnar dock redogörelsen till justitieministeriet. Bestämmelser om den redogörelse för bindningar som domare och föredragande vid domstolar ska lämna finns i domstolslagen.

Utnämning till tjänsteman i tjänsteförhållande
20 §

Beslut om utnämning av en person till tjänsteman i tjänsteförhållande för viss tid om högst ett år med stöd av 9 § 1 mom. statstjänstemannalagen fattas av respektive ämbetsverk. Beslut om utnämning av en person till chef för ett ämbetsverk i tjänsteförhållande för viss tid fattas dock av ministeriet.

Beslut om utnämning av en person till tjänsteman i tjänsteförhållande för viss tid som varar över ett år fattas av den myndighet som skulle utnämna till motsvarande tjänst. Om republikens president är utnämnande myndighet, fattar likväl statsrådet beslut om utnämningen. (9.3.2000/274)

Om utnämning till tjänsteman i tjänsteförhållande för viss tid kan särskilt stadgas på något annat sätt än vad som sägs i 1 och 2 mom.

Tjänstledighet
21 §

Om tjänstledighet som en tjänsteman har rätt till med stöd av någon annan lag än statstjänstemannalagen eller tjänstekollektivavtal samt om annan tjänstledighet som varar högst ett år beslutar det ämbetsverk vid vilket tjänstemannen är anställd. Chefen för ett ämbetsverk beviljas i dessa fall tjänstledighet av det ministerium till vars förvaltningsområde ämbetsverket hör. Om tjänstledighet för tjänstemän som utnämnts av republikens president eller statsrådets allmänna sammanträde och som varar högst två år beslutar i ovannämnda fall dock ministeriet i fråga. (9.3.2000/274)

Om tjänstledighet i andra fall än de som avses i 1 mom. beslutar den utnämnande myndigheten. Är republikens president utnämnande myndighet, beslutar dock statsrådet om tjänstledigheten. (9.3.2000/274)

Om fattande av beslut om tjänstledighet kan särskilt stadgas på något annat sätt än vad som sägs i 1 och 2 mom.

22 § (30.11.2007/1088)

22 § har upphävts genom L 30.11.2007/1088.

23 § (18.9.1998/696)

Tjänstledighet för den tid för vilken till en tjänsteman betalas i sjukförsäkringslagen avsedd moderskapspenning (moderskapsledighet) eller faderskapspenning (faderskapsledighet) skall sökas senast två månader innan den planerade ledigheten börjar. Till ansökan om moderskapsledighet skall fogas ett sådant av en hälsovårdare eller läkare vid en hälsovårdscentral utfärdat intyg över den tid havandeskapet varat, som fordras för ansökan om den moderskapspenning som enligt 28 § sjukförsäkringslagen betalas till arbetsgivaren.

Tjänstledighet på grund av vård av barn för den tid för vilken till en tjänsteman betalas i sjukförsäkringslagen avsedd föräldrapenning (föräldraledighet) skall sökas senast två månader innan ledigheten börjar. Ledighet på grund av vård av adoptivbarn skall om möjligt sökas två månader innan ledigheten börjar. Sökanden skall uppvisa ett intyg av kommunens socialvårdsorgan eller av en adoptionsbyrå som nämns i 17 § 2 mom. adoptionslagen (153/1985) om att barnet tagits i vård.

SjukförsäkringsL 364/1963 har upphävts genom L 1224/2004, se SjukförsäkringsL 1224/2004 7 och 9 kap. AdoptionsL 153/1985 har upphävts genom L 22/2012, se AdoptionsL 22/2012 22 §.

24 § (18.9.1998/696)

Tjänstledighet på grund av vård av barn som inte har fyllt tre år (vårdledighet) eller partiell tjänstledighet på grund av vård av barn (partiell vårdledighet) skall sökas senast två månader innan vårdledigheten börjar.

25 §

Har myndigheten inte tillgång till de uppgifter och den utredning som fordras för ansökan om dag- eller moderskapspenning som enligt 28 § sjukförsäkringslagen skall betalas till arbetsgivaren, skall tjänstemannen tillställa myndigheten dessa.

SjukförsäkringsL 364/1963 har upphävts genom L 1224/2004, se SjukförsäkringsL 1224/2004 7 och 9 kap.

26 §

Om betalning av lön enligt prövning under tjänstledighet som har beviljats för studier som är ägnade att främja utförandet av ämbetsverkets uppgifter, beslutar det ämbetsverk som avses i 45 §.

27 §

Tjänstledigheten varar högst så länge som tjänstemannen innehar den tjänst eller står i det tjänsteförhållande från vilken tjänstledighet beviljats honom.

Avslutande av tjänsteförhållande
28 § (16.2.2012/72)

De ministerietjänstemän, som till tjänsteställningen motsvarar en avdelningschef och avses i 26 § 3 punkten i statstjänstemannalagen är

1) administrationsdirektören, kommunikationsdirektören, rättschefen, konsulära chefen, protokollchefen och de tjänstemän som förordnats till avdelningschefer vid utrikesministeriet, (17.12.2020/1061)

2) en överdirektör som chef för en avdelning vid ett ministerium,

3) räddningsöverdirektören vid räddningsavdelningen vid inrikesministeriet,

4) riksförlikningsmannen,

5) en programdirektör,

6) finansministeriets förvaltnings- och utvecklingsdirektör, finanspolitiska samordnare samt ICT-direktör. (20.10.2016/870)

(25.10.2012/575)

Ämbetsverkschefer enligt 26 § 4 punkten i statstjänstemannalagen är cheferna för de ämbetsverk som är direkt underställda ministerierna och verkställande direktörerna för de statliga affärsverken med undantag av följande tjänster:

1) tjänsterna som direktör för statens rättshjälps- och intressebevakningsdistrikt, direktör för Olycksutredningscentralen, dataombudsman, underrättelsetillsynsombudsman, jämställdhetsombudsman, diskrimineringsombudsman och barnombudsman, (13.2.2020/71)

2) tjänsterna som rektor vid Räddningsinstitutet samt föreståndare vid en statlig förläggning för asylsökande, (20.10.2016/870)

3 punkten har upphävts genom F 28.2.2019/255. (28.2.2019/255)

4) tjänsterna som bibliotekschef vid Biblioteket för Synskadade Celia, direktör för Depåbiblioteket, direktör för förvaltningsnämnden för Sveaborg, direktör för Centret för konstfrämjande, direktör för Nationella audiovisuella institutet, direktör för Centret för internationell mobilitet och internationellt samarbete CIMO, generalsekreterare för studentexamensnämnden, ordförande för besvärsnämnden för studiestöd och direktör för Nationella centret för utbildningsutvärdering, (20.10.2016/870)

5) tjänsterna som rektor för Utbildnings- och utvecklingscentret Salmia och chef för arbetsrådet,

6) tjänsterna som ordförande för besvärsnämnden för social trygghet och byråchef för besvärsnämnden för utkomstskyddsärenden.

Riksåklagaren är en chef för ett ämbetsverk som är direkt underställda ministeriet, men inte en tjänsteman som avses i 26 § 4 punkten i statstjänstemannalagen.

29 §

Den utnämnande myndigheten säger upp en tjänsteman med stöd av 25 eller 26 § statstjänstemannalagen och upplöser ett tjänsteförhållande, om inte något annat stadgas i lag eller förordning. Om republikens president är utnämnande myndighet, sägs en tjänsteman dock upp och upplöses ett tjänsteförhållande, med undantag av officerarna och tjänstemän som anges i 26 § statstjänstemannalagen, av statsrådet, om inte republikens president i enskilda fall förbehåller sig beslutanderätten.

Respektive ämbetsverk säger upp en tjänsteman med stöd av 27 § statstjänstemannalagen. En officer sägs dock upp av republikens president. Chefen för ett ämbetsverk sägs upp av ministeriet om inte något annat stadgas i lag eller förordning. Rektorn för en statlig yrkesläroanstalt sägs upp av ämbetsverket i fråga.

30 §

En tjänsteman skall rikta sin uppsägning till den utnämnande myndigheten eller, om tjänstemannen enligt särskilda stadganden sägs upp av någon annan myndighet, till denna. Är republikens president eller statsrådet utnämnande myndighet, skall uppsägningen riktas till respektive ministerium. En officer som republikens president har utnämnt på föredragning av kommendören för försvarsmakten skall rikta sin uppsägning till denne.

31 §

I 28 § 2 mom. statstjänstemannalagen nämnt samtycke till återtagande av uppsägning av en tjänsteman ges av den myndighet som avses i 30 §.

32 §

Uppsägning från en tjänstemans sida anses ha skett då den handling med vilken tjänstemannen säger upp sig har kommit den myndighet som avses i 30 § till handa. Uppsägningstiden räknas från samma tidpunkt.

Myndigheten anses ha sagt upp en tjänsteman då denne har fått del av uppsägningsbeslutet. Uppsägningstiden räknas från samma tidpunkt.

33 § (18.12.1995/1475)

33 § har upphävts genom F 18.12.1995/1475.

34 §

Myndigheten skall ge tjänstemannen ett intyg över att tjänsteförhållandet har upphört, om det är fråga om ett sådant fall som stadgas i 35 § statstjänstemannalagen eller om att tjänstemannen har sagt upp sig.

Den myndighet som avses i 30 § ger en tjänsteman intyget över att tjänsteförhållandet har upphört, om inte något annat stadgas särskilt.

Tjänstemannanämnden
35 § (21.9.2017/649)

35 § har upphävts genom F 21.9.2017/649.

36 § (21.9.2017/649)

36 § har upphävts genom F 21.9.2017/649.

37 § (21.9.2017/649)

37 § har upphävts genom F 21.9.2017/649.

38 § (21.9.2017/649)

38 § har upphävts genom F 21.9.2017/649.

Särskilda stadganden
39 §

Beslut om varning som ges en tjänsteman, om permittering av en tjänsteman och om ändring av ett tjänsteförhållande till tjänsteförhållande på deltid fattas av respektive ämbetsverk, om inte något annat föreskrivs i lag eller förordning. Respektive ministerium beslutar dock om permittering, om ändring av tjänsteförhållandet till tjänsteförhållande på deltid och om varning i fråga om chefen för ett ämbetsverk, om inte något annat föreskrivs i lag eller förordning. (13.2.2020/71)

Beslut om avstängning från tjänsteutövning fattas av den utnämnande myndigheten, om inte något annat stadgas i lag eller förordning. Om republikens president eller statsrådet är utnämnande myndighet, skall respektive ministerium besluta om avstängningen.

3 mom. har upphävts genom F 13.2.2020/71. (13.2.2020/71)

40 §

Förordnande om att en tjänsteman skall undergå sådan kontroll och undersökning som avses i 19 § statstjänstemannalagen ges av den utnämnande myndigheten. Samma myndighet skall ålägga tjänstemannen att lämna de uppgifter som avses i paragrafen. Är republikens president utnämnande myndighet ges förordnandet dock av respektive ministerium, och är statsrådet utnämnande myndighet av respektive ämbetsverk. För en officer inom försvarsmakten ges förordnandet dock av kommendören för försvarsmakten. Förordnande för tjänstemän vid domstolar ges av den domstol vid vilken de är anställda, med undantag av lagmän, tingsdomare, jordrättsdomare, jordrättsingenjörer, vattenrättsdomare och vattenrättsingenjörer, vilka ges förordnande av respektive överrätt.

Såsom kostnader som enligt 19 § 2 mom. statstjänstemannalagen skall betalas av statens medel räknas även de till ersättning enligt avtalsbestämmelserna om ersättande av statstjänstemännens resekostnader berättigande resekostnaderna för resor som på förordnande av den myndighet som avses i 1 mom. gjorts för kontroll och undersökning på annan ort.

Om skyldigheten för en tjänsteman att på särskilda grunder som stadgas i lagen om företagshälsovård (743/78) eller i någon annan lag delta i kontroll och undersökning av hälsotillståndet och lämna uppgifter om detta stadgas särskilt.

L om företagshälsovård 743/1978 har upphävts genom L 1383/2001, se L om företagshälsovård 1383/2001 13 §. Se StatstjänstemannaL 750/1994 8 b § och L om integritetsskydd i arbetslivet 759/2004.

41 § (9.12.2016/1059)

41 § har upphävts genom L 9.12.2016/1059.

42 §

Om det i 22 § statstjänstemannalagen stadgade ställandet till statsrådets disposition och om förlängning av tiden beslutar republikens president när det är fråga om en tjänsteman som han har utnämnt, i andra fall statsrådet.

42 a § (30.11.2007/1088)

42 a § har upphävts genom L 30.11.2007/1088.

43 §

Innan beslut fattas om uppsägning av en tjänsteman med stöd av 25 eller 27 § statstjänstemannalagen eller om upplösande av tjänsteförhållande med stöd av nämnda lag skall myndigheten, om tjänstemannen anhåller därom, bereda respektive huvudförtroendeman eller förtroendeman tillfälle att bli hörd. Under samma förutsättningar skall huvudförtroendemannen eller förtroendemannen beredas tillfälle att bli hörd innan en tjänsteman med stöd av 36 § statstjänstemannalagen permitteras eller med stöd av 40 § i nämnda lag avstängs från tjänsteutövning, om inte avstängningen på grund av sakens natur skall träda i kraft omedelbart.

Myndigheten skall, innan den fattar beslut enligt 1 mom., underrätta tjänstemannen om möjligheten att begära att huvudförtroendemannen eller förtroendemannen hörs.

44 §

Ersättning för en tjänsteresa och för andra kostnader för en tjänsteförrättning skall sökas hos respektive myndighet inom två månader från det tjänsteresan avslutades eller kostnaden uppkom, vid äventyr att rätten till ersättning och eventuellt betalningsförskott annars går förlorad.

Av särskilda skäl kan myndigheten förordna att ersättning skall sökas inom kortare tid. Myndigheten kan på ansökan bevilja tillstånd till utbetalning av ersättning trots att sådan inte har sökts inom utsatt tid.

45 §

Ärenden som gäller ekonomisk förmån och kostnadsersättning som en tjänsteman kan ha rätt till på grund av tjänsteförhållandet avgörs, om inte annat stadgas, i fråga om

1) ministerietjänstemän samt presidenterna och ledamöterna i högsta domstolen och högsta förvaltningsdomstolen av respektive ministerium,

2) tjänstemän vid gränsbevakningsväsendet av staben för gränsbevakningsväsendet (9.3.2000/274)

3) andra tjänstemän av det ämbetsverk vid vilket de är anställda eller under vilket de lyder.

46 §

Vad som i denna förordning stadgas om ministerium gäller även statsrådets kansli, och vad som stadgas om ämbetsverk även statliga inrättningar.

Vad som i 30, 31, 34 och 39-41 §§ stadgas om ministerium gäller även justitiekanslersämbetet i fråga om dess tjänstemän med undantag av justitiekanslern i statsrådet och justitiekanslersadjointen.

47 §

Denna förordning träder i kraft den 1 december 1994.

I fråga om inrättande, indragning och ändring av tjänster vid ett ämbetsverk som inte under ett omkostnadsmoment anvisats medel för utgifter som föranleds av dess verksamhet, iakttas den upphävda statstjänstemannalagens (755/86) och statstjänstemannaförordningens (723/87) stadganden om inrättande, indragning och ändring av tjänster. I fråga om tjänster vid ministerier och justitiekanslersämbetet tillämpas dock vad som stadgas i statstjänstemannalagen och i denna förordning.

En tjänst som inrättats i stället för en uppgift som sköts av en tillfällig tjänsteman som anställts tills vidare eller i stället för en uppgift som tillfällig tjänsteman som med stöd av 72 § 1 mom. statstjänstemannalagen överförts till tjänsteförhållande för viss tid kan första gången besättas utan att den förklaras ledig, om tjänstemannen i fråga utnämns till tjänsten.

Ikraftträdelsestadganden:

24.3.1995/445:

Denna förordning träder i kraft den 1 maj 1995.

18.12.1995/1475:

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1996.

4.4.1996/229:

Denna förordning träder i kraft den 4 april 1996.

22.8.1997/793:

Denna förordning träder i kraft den 1 september 1997.

De bestämmelser i denna förordning som gäller ansöknings- och anmälningsförfarandet tillämpas när en tjänst ledigförklaras eller meddelas vara vakant efter att förordningen har trätt i kraft.

13.3.1998/174:

Denna förordning träder i kraft den 16 mars 1998.

18.9.1998/696:

Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 1998.

9.3.2000/274:

Denna förordning träder i kraft den 14 mars 2000.

13.9.2001/788:

Denna förordning träder i kraft den 18 september 2001.

7.3.2002/184:

Denna förordning träder i kraft den 15 mars 2002.

3.4.2003/263:

Denna förordning träder i kraft den 7 april 2003.

21.12.2004/1223:

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2005.

8.6.2005/387:

Denna förordning träder i kraft den 15 juni 2005.

10.11.2005/867:

Denna förordning träder i kraft den 16 november 2005.

12.1.2006/13:

Denna förordning träder i kraft den 18 januari 2006.

12.4.2007/413:

Denna förordning träder i kraft den 1 maj 2007.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter för vidtas innan förordningen träder i kraft.

16.5.2007/589:

Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2007.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

30.11.2007/1088:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2008.

Genom denna lag upphävs 22 och 42 a § i statstjänstemannaförordningen av den 14 november 1994 (971/1994), av dem 42 a § sådan den lyder i förordning 793/1997.

RP 63/2007, FvUB 7/2007, RSv 67/2007

13.12.2007/1209:

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2008.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

19.6.2008/416:

Denna förordning träder i kraft den 30 juni 2008.

Bestämmelserna i denna förordning tillämpas när en tjänst förklaras ledig eller meddelas vara vakant efter att förordningen har trätt i kraft.

8.4.2009/232:

Denna förordning träder i kraft den 16 april 2009.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

20.11.2009/907:

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2010.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

17.12.2009/1130:

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2010.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

14.1.2010/17:

Denna förordning träder i kraft den 20 januari 2010.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

26.8.2010/736:

Denna förordning träder i kraft den 1 september 2010.

Åtgärder som krävs för verkställigheten av denna förordning får vidtas innan förordningen träder i kraft.

16.2.2012/72:

Denna förordning träder i kraft den 20 februari 2012.

25.10.2012/575:

Denna förordning träder i kraft den 1 november 2012.

24.9.2015/1241:

Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 2015.

20.10.2016/870:

Denna förordning träder i kraft den 31 oktober 2016.

9.12.2016/1059:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2017.

De tjänster och tjänsteförhållanden för viss tid som har förklarats lediga att sökas innan denna lag har trätt i kraft tillsätts med iakttagande av de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet. En myndighet eller en sådan tjänsteman som har utnämnts till eller som föreslås bli utnämnd till en tjänst eller ett tjänsteförhållande för viss tid som avses i 44 a §, men på vilken de bestämmelser som gällde när denna lag trädde i kraft tillämpas, kan dock ingå ett karensavtal med beaktande av vad som föreskrivs i 44 a §.

Genom denna lag upphävs 41 § i statstjänstemannaförordningen (971/1994).

RP 90/2016, FvUB 17/2016, GrUU 35/2016, RSv 141/2016

21.9.2017/649:

Denna förordning träder i kraft den 1 october 2017.

28.12.2018/1377:

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2019.

31.1.2019/155:

Denna förordning träder i kraft den 1 februari 2019.

28.2.2019/255:

Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2019.

19.12.2019/1331:

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2020.

13.2.2020/71:

Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2020.

20.8.2020/611:

Denna förordning träder i kraft den 1 september 2020.

17.12.2020/1061:

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2021.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.