Beaktats t.o.m. FörfS 761/2022.

3.6.1994/432

Förordning om datasekretessnämnden och dataombudsmannen

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

På föredragning av justitieministern stadgas med stöd av 3 §, 6 § 2 mom. och 11 § lagen den 27 maj 1994 om datasekretessnämnden och dataombudsmannen (389/94):

Datasekretessnämnden
1 §

Datasekretessnämnden består av en ordförande och en vice ordförande samt fem andra medlemmar som utses av statsrådet för tre år i sänder. För var och en av dem skall dessutom förordnas en personlig suppleant.

Nämndens medlemmar och deras suppleanter skall vara förtrogna med registerverksamhet. Dessutom krävs av ordföranden, vice ordföranden samt en medlem och hans suppleant juris kandidatexamen. I nämnden skall även god datateknisk sakkunskap vara företrädd.

Om nämndens ordförande, vice ordförande, någon annan medlem eller en suppleant avgår eller avlider under verksamhetsperioden förordnar justitieministeriet en ny medlem i stället för honom för den återstående perioden samt vid behov samtidigt en ordförande och en vice ordförande.

2 § (22.3.2001/266)

Nämnden kan ha en sekreterare med uppdraget som huvudsyssla och sekreterare med uppdraget som bisyssla. Sekreterarna skall ha juris kandidatexamen.

3 §

Nämnden sammankallas av ordföranden eller om han har förhinder av vice ordföranden.

Nämnden är beslutför när minst tre medlemmar utöver ordföranden eller vice ordföranden är närvarande.

Behandlingen av ärenden i datasekretessnämnden
4 §

Behandlingen av ärenden i datasekretessnämnden sker på föredragning av nämndens sekreterare.

Nämndens beslut blir den åsikt som understöds av majoriteten. Då rösterna faller lika gäller som beslut den åsikt som mötets ordförande understöder.

Vid mötet förs ett protokoll av vilket framgår vem som har deltagit i behandlingen av ärendet samt eventuell omröstning som har förrättats i ärendet. Protokollet undertecknas av sekreteraren.

5 §

Nämndens expeditioner undertecknas av ordföranden eller då han har förhinder av vice ordföranden och kontrasigneras av sekreteraren.

Behörighetsvillkor och besättande av tjänster samt tjänstledighet
6 § (22.3.2001/266)

Behörighetsvillkor för dataombudsmannen är juris kandidatexamen, god förtrogenhet med datasekretessfrågor samt i praktiken visad ledarförmåga och erfarenhet av ledarskap.

Behörighetsvillkor för byråchef vid dataombudsmannens byrå är juris kandidatexamen, tillräcklig förtrogenhet med datasekretessfrågor och i praktiken visad ledarförmåga.

Behörighetsvillkor för överinspektör och fördragande vid byrån är högre högskoleexamen.

Behörighetsvillkor för den övriga personalen är högre högskoleexamen eller annan utbildning som tjänsten eller uppgiften kräver.

7 §

Byråchefen vid dataombudsmannens byrå utnämns av justitieministeriet. (22.3.2001/266)

Byråns övriga personal utnämns eller anställs av dataombudsmannen.

Sekreterare i huvudsyssla vid datasekretessnämnden anställs av justitieministeriet och sekreterare med bisyssla av datasekretessnämnden.

8 § (22.3.2001/266)

Dataombudsmannen beviljas tjänstledighet av justitieministeriet. Tjänstledighet för längre tid än två år beviljas dock av statsrådet, om inte tjänstledigheten grundar sig på lag eller tjänstekollektivavtal.

Byråchefen beviljas tjänstledighet av dataombudsmannen. Tjänstledighet för längre tid än två år beviljas dock av justitieministeriet, om inte tjänstledigheten grundar sig på lag eller tjänstekollektivavtal.

Andra än i 1 och 2 mom. nämnda tjänstemän vid byrån beviljas tjänstledighet av dataombudsmannen.

Datasekretessnämndens sekreterare med uppdraget som huvudsyssla beviljas tjänstledighet av datasekretessnämnden. Tjänstledighet för längre tid än två år beviljas dock av justitieministeriet, om inte tjänstledigheten grundar sig på lag eller tjänstekollektivavtal.

9 § (22.3.2001/266)

En tjänsteman utnämns till tjänsteförhållande för viss tid eller annars tidsbegränsat av den myndighet eller tjänsteman som beviljar tjänstemannen tjänstledighet. Till ett tjänsteförhållande för längre tid än ett år utnämns dock dataombudsmannen av statsrådet och byråchefen vid dataombudsmannens byrå av justitieministeriet.

Berättelse
10 § (22.4.1999/529)

Dataombudsmannen skall årligen avge en berättelse över sin verksamhet till justitieministeriet. Berättelsen skall innehålla uppgifter om de ärenden som under berättelseåret har behandlats av dataombudsmannens byrå eller datasekretessnämnden. Berättelsen skall dessutom innehålla en redogörelse för iakttagelser om hur lagstiftningen om personuppgifter följs och om behovet att reformera den.

Skyldighet att informera Europeiska gemenskapernas kommission (22.4.1999/529)
10 a § (22.4.1999/529)

Datasekretessnämnden skall underrätta kommissionen om sådana tillstånd att behandla känsliga personuppgifter som har beviljats med stöd av 43 § 2 mom. personuppgiftslagen (523/1999).

10 b § (22.4.1999/529)

Har dataombudsmannen mottagit en anmälan enligt 36 § 2 mom. personuppgiftslagen om att personuppgifter översänds till stater utanför Europeiska unionens medlemsstaters territorium eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och gör han den bedömningen att en tillräcklig dataskyddsnivå inte tryggas i landet i fråga på det sätt som avses i 22 § personuppgiftslagen, skall han underrätta kommissionen om detta. Om dataombudsmannen efter att ha mottagit anmälan anser att personuppgifter kan översändas till stater utanför Europeiska unionens medlemsstaters territorium eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet med stöd av 23 § 7 punkten personuppgiftslagen, skall dataombudsmannen underrätta kommissionen och de övriga medlemsstaterna också om detta.

Arvoden
11 § (22.3.2001/266)

Datasekretessnämndens ordförande och övriga medlemmar samt de sakkunniga som nämns i 7 § lagen om datasekretessnämnden och dataombudsmannen (389/1994) har rätt till arvode enligt de allmänna grunder som justitieministeriet fastställer.

12 § (22.3.2001/266)

12 § har upphävts genom L 22.3.2001/266.

Särskilda stadganden
13 §

Datasekretessnämnden kan vid behov fastställa en arbetsordning för sig själv och dataombudsmannen en för sin byrå.

14 §

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1994.

Genom denna förordning upphävs förordningen den 30 april 1987 om datasekretessnämnden och dataombudsmannen (477/87).

Ikraftträdelsestadganden:

22.4.1999/529:

Denna förordning träder i kraft den 1 juni 1999.

22.3.2001/266:

Denna förordning träder i kraft den 1 april 2001.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.