Beaktats t.o.m. FörfS 761/2022.

11.6.1993/512

Fartygsregisterlag

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

I enlighet med riksdagens beslut stadgas:

1 kap

Allmänna stadganden

1 § (23.11.2018/948)
Registrering av fartyg

Finska fartyg som används i handelssjöfart och som är minst 15 meter långa ska införas i det trafik- och transportregister som avses i lagen om transportservice (320/2017) och som förs av Transport- och kommunikationsverket, eller i ett register enligt denna lag. I registret ska också införas uppgifter om fartyg under byggnad och fartygs historik enligt vad som föreskrivs i VI avd. i lagen om transportservice eller nedan i denna lag. Trafik- och transportregistret förs av Transport- och kommunikationsverket i enlighet med VI avd. i lagen om transportservice och Statens ämbetsverk på Åland för register över de fartyg som har hemort i landskapet Åland. Registerområdena är landskapet Åland och det övriga Finland. Bestämmelserna i 9–12 § i denna lag tillämpas endast när Statens ämbetsverk på Åland är registerförare. (29.3.2019/376)

Med fartyg avses i denna lag också pontoner och pontonkonstruktioner samt andra flytande anordningar.

Bestämmelser om fartygs nationalitet och hemort finns i sjölagen (674/1994).

Över de finska passagerarfartyg och de finska lastfartyg med en bruttodräktighet på minst 500 som går i internationell fart och som införts i fartygsregistret ska också föras ett historikregister enligt 2 a kap.

2 § (4.5.2018/310)
Frivillig registrering

Finska fartyg som används i handelssjöfart och som är mindre än vad som anges i 1 § kan på ägarens begäran införas i registret, om de är minst 10 meter långa.

3 § (4.5.2018/310)
Registrering av fartyg under byggnad

Fartyg som är under byggnad i Finland kan på begäran införas i registret, om det färdigbyggda fartyget kommer att uppfylla de förutsättningar för registrering som föreskrivs i 1 eller 2 mom. Ett fartyg som är under byggnad införs i registret för det registerområde som ägaren bestämmer.

Om avsikten är att ett fartyg som är under byggnad ska föras utomlands för att registreras där sedan det har byggts färdigt, får det införas i registret oberoende av fartygets kommande nationalitet eller användningsändamål, om det är minst tio meter långt.

Införandet i registret får göras redan innan bygget påbörjats, om fartyget kan identifieras på basis av byggnadsnummer och ritningar eller på något annat tillförlitligt sätt.

4 § (4.5.2018/310)

4 § har upphävts genom L 4.5.2018/310.

5 § (11.6.2004/486)

5 § har upphävts genom L 11.6.2004/486.

6 § (4.5.2018/310)
Användning av fartyg i handelssjöfart

Fartyg som avses i 1 § får inte användas i handelssjöfart förrän de har införts i registret och erhållit nationalitetscertifikat av registermyndigheten.

7 §
Interimsnationalitetsbevis

Om ett fartyg som avses i 6 § har byggts utomlands för beställarens räkning så att fartyget på grund av beställningen skall anses vara finskt, eller om fartyget utomlands har blivit finskt, skall den finska beskickningen, efter att ha blivit förvissad om den nya ägarens lagliga förvärv, ge fartyget ett interimsnationalitetsbevis. Ett sådant bevis får dock inte ges för en längre tid än tre månader.

Av särskilda skäl kan registermyndigheten antingen själv utfärda eller berättiga den finska beskickningen att även i andra fall än de som nämns i 1 mom. för den tid och på de villkor som registermyndigheten i varje enskilt fall bestämmer utfärda ett interimsnationalitetsbevis för ett fartyg som finns utomlands.

Om särskilt vägande skäl kräver det, kan registermyndigheten på de villkor som den bestämmer också utfärda ett interimsnationalitetsbevis för ett fartyg som finns i hemlandet och som borde införas i registret men inte har införts.

Ett interimsnationalitetsbevis medför under dess giltighetstid samma rättigheter som ett nationalitetscertifikat.

8 § (4.5.2018/310)
Förhållande till övriga register

Fartyg som har införts i fiskefartygsregistret ska också införas i ett register som avses i denna lag, om de uppfyller förutsättningarna enligt 1 §.

2 kap

Bestämmelser om registrering av fartyg och införande av fartyg under byggnad i registret (4.5.2018/310)

9 §
Anteckningar som ska införas i registret (4.5.2018/310)

I registret antecknas avgöranden i ärenden som gäller registrering av fartyg och inskrivning av äganderätten till fartyg. Bestämmelserna i 2–5 mom. tillämpas när Statens ämbetsverk på Åland är registerförare. Bestämmelser om de uppgifter om fartyg och fartyg under byggnad som ska antecknas i trafik- och transportregistret finns i VI avd. 2 kap. i lagen om transportservice. (29.3.2019/376)

I registret antecknas 

1) fartygets registreringstid, registernummer, namn, tidigare namn, hemort, signalbokstäver och fartygets IMO-nummer,

2) fartygets art, dräktighet, mått, byggare, byggnadstid och byggnadsort samt fartygets användningsändamål,

3) ägarens namn, nationalitet och hemort samt storleken av ägarens andel; om ägaren är finsk, antecknas även personbeteckning, företags- och organisationsnummer eller annat samfundssignum,

4) om fartyget tillhör ett partrederi, antecknas beträffande huvudredaren de uppgifter som avses i 3 punkten samt varje ägares andel i fartyget,

5) om fartyget har godkänts som finskt med stöd av 1 kap. 1 § 4 mom. i sjölagen, den sista registreringsdagen,

6) om fartyget har godkänts som finskt med stöd av 1 kap. 1 b § i sjölagen, den stat där äganderätten till fartyget är registrerad och den sista registreringsdagen.

(18.6.2021/545)

I registret antecknas även inteckningar som har fastställts i fartyget samt uppgifter om sådan utmätning eller kvarstad som gäller fartyget, uppgifter om ägarens konkurs samt ändringar i dessa uppgifter. Om det är fråga om ett fartyg som avses i 2 mom. 6 punkten antecknas dock inte inteckningar som har fastställts i fartyget. (18.6.2021/545)

Om sökandens förvärv är förenat med villkor som inskränker sökandens rätt att överlåta fartyget eller få inteckning i det, ska detta antecknas i registret. (4.5.2018/310)

I registret får också antecknas andra omständigheter som påverkar sådana registerärenden som avses i 1 mom. (4.5.2018/310)

10 §
Anteckningar om fartyg under byggnad som ska införas i registret (4.5.2018/310)

I registret antecknas avgöranden i ärenden som gäller registrering av fartyg under byggnad och inskrivning av äganderätten till sådana fartyg. Bestämmelserna i 2–5 mom. tillämpas när Statens ämbetsverk på Åland är registerförare. Bestämmelser om de uppgifter om fartyg och fartyg under byggnad som ska antecknas i trafik- och transportregistret finns i VI avd. 2 kap. i lagen om transportservice. (29.3.2019/376)

I fråga om fartyg under byggnad antecknas i registret (4.5.2018/310)

1) fartygsbyggets registreringstid, registernummer, varvets byggnadsnummer, byggnadsorten och den uppskattade tiden för färdigställandet,

2) fartygets art, dräktighet och mått med den exakthet som tillbudsstående uppgifter medger samt fartygets användningsändamål,

3) ägarens namn, nationalitet och hemort samt storleken av ägarens andel; om ägaren är finsk skall även personbeteckning, handelsregisternummer eller något annat samfundssignum antecknas, samt

4) om fartyget byggs för ett partrederis räkning antecknas beträffande huvudredaren de uppgifter som nämns i punkt 3, samt varje ägares andel i fartyget.

I registret antecknas inteckningar som har fastställts i fartygsbygget samt uppgifter om sådan utmätning eller kvarstad som gäller fartyget, uppgifter om ägarens konkurs samt ändringar i dessa uppgifter. (4.5.2018/310)

Om sökandens förvärv är förenat med villkor som inskränker sökandens rätt att överlåta fartygsbygget eller få inteckning i det, ska detta antecknas i registret. (4.5.2018/310)

I registret får också antecknas andra omständigheter som påverkar sådana registerärenden som avses i 1 mom. (4.5.2018/310)

11 § (4.5.2018/310)

11 § har upphävts genom L 4.5.2018/310.

12 § (11.6.2004/486)
Rättande av fel när Statens ämbetsverk på Åland är registerförare (4.5.2018/310)

När Statens ämbetsverk på Åland är registerförare iakttas vid rättande av ett felaktigt avgörande i ett registerärende eller av en felaktig registeruppgift förvaltningslagen (434/2003). Beträffande ärenden om rättande av fel gäller det som nedan föreskrivs om beslutsfattande i registerärenden. Om ett rättelseärende inte avgörs genast, ska det antecknas i registret att det är anhängigt. (4.5.2018/310)

Vid behandling av ärenden som gäller personuppgifter iakttas dessutom personuppgiftslagen (523/1999).

13 §
Ersättande av skada

Den som lider skada på grund av ett uppenbart skrivfel eller andra därmed jämförbara fel eller brister i registeruppgifterna om ett fartyg eller fartyg under byggnad eller i intyg som har utfärdats på basis av dessa har rätt till ersättning av statens medel. (4.5.2018/310)

Om den skadelidande utan giltig orsak har underlåtit att vidta de åtgärder som behövs för att få registeruppgifterna rättade eller om han på annat sätt har medverkat till skadan, kan ersättningen nedsättas enligt vad som är skäligt eller beslut fattas om att ersättning inte skall betalas.

Den skadelidandes rätt till ersättning av någon på basis av avtal eller någon annan grund övergår till staten till den del staten har betalat skadestånd.

Statens talan i ärenden som gäller ersättande av skada förs av statskontoret.

2 a kap (11.6.2004/486)

Historikregistret

13 a § (11.6.2004/486)
Registerföring

Historikregistret skall innehålla en oavbruten sammanfattning av uppgifterna om de skeden som hör samman med äganderätten till fartyget. Sammanfattningen består av uppgifter som erhållits av redaren och den utländska registermyndigheten och av uppgifter som registermyndigheten skaffat. Till sammanfattningen fogas också motsvarande uppgifter som erhållits av myndigheten i fartygets tidigare flaggstat.

Syftet med registret är att utgöra en grund för att det fartyg som finns i registret förses med ett dokument som innehåller åtminstone de uppgifter som avses i 13 b §. Dokumentet skall alltid vara uppdaterat och ständigt förvaras ombord på fartyget.

Registret förs enligt en fastställd modell på engelska, men de uppgifter som erhållits av en utländsk registermyndighet får ingå i registret också på franska eller spanska. De uppgifter som skall föras in i registret kan tillställas registermyndigheten även på finska eller svenska. Rapporter och övriga dokument som innehåller registeruppgifter bildar fartygets akt.

Tidigare registeruppgifter får inte avlägsnas, ändras, raderas eller göras oläsliga.

13 b § (11.6.2004/486)
Registrets innehåll

I historikregistret antecknas för varje fartyg

1) flaggstaten och det datum då fartyget registrerades och upphörde att vara registrerat i staten i fråga,

2) IMO-nummer, fartygets namn och hemort,

3) den registrerade ägarens namn och adress,

4) namnet på den som eventuellt hyrt fartyget utan besättning och dennes adress,

5) redarens namn och adress samt sådana adresser från vilka redaren sköter säkerhetsledningsverksamheten,

6) namnet på det klassificeringssällskap som har klassificerat fartyget,

7) namnet på den administration eller den erkända organisation som till redaren utfärdat det intyg om överensstämmelse eller det interimistiska intyg om överensstämmelse eller för fartyget utfärdat det certifikat för säkerhetsledning eller det interimistiska certifikat för säkerhetsledning som avses i den internationella säkerhetsorganisationskoden (ISM-koden) som Internationella sjöfartsorganisationen (IMO) utfärdat för säker drift av fartyg och för förhindrande av förorening, samt namnet på det organ som har utfört granskningen på basis av vilken intyget eller certifikatet utfärdats, ifall fartyget inte granskats av det organ som utfärdat intyget eller certifikatet, samt

8) namnet på den administration eller den erkända skyddsorganisation som har utfärdat det slutliga eller interimistiska internationella skyddscertifikat för fartyg som avses i bilaga II till Europaparlamentets och rådets förordning om förbättrat sjöfartsskydd på fartyg och i hamnanläggningar (EG) nr 725/2004 och namnet på det organ som har utfört verifieringen på basis av vilken certifikatet utfärdats, ifall fartyget inte granskats av det organ som utfärdat certifikatet.

13 c § (11.6.2004/486)
Redarens och befälhavarens skyldigheter

Redaren skall bevisligen till registermyndigheten anmäla

1) de uppgifter som anges i 13 b §, när registreringsskyldigheten börjar i och med att ett fartyg blir finskt,

2) ändringar i de uppgifter som anges i 13 b § senast 30 dagar efter att ändringen skett, samt

3) den nya flaggstaten, ifall redaren avför ett fartyg från det finska fartygsregistret.

Redaren eller fartygets befälhavare skall

1) förvara historikdokumentet ombord på fartyget och tillåta att en behörig inspektör när som helst granskar det, samt

2) lämna historikdokumentet ombord på fartyget när fartyget övergår till en annan flaggstat eller säljs till en ny ägare, när en ny hyrestagare hyr fartyget utan besättning eller när en annan redare tar över ansvaret för fartygets användning.

13 d § (11.6.2004/486)
Registermyndighetens skyldigheter

Registermyndigheten skall

1) i registret införa de uppgifter om fartyget som avses i 13 b § och de ändringar som skett i dessa uppgifter,

2) för fartyget utfärda ett historikdokument som grundar sig på registret,

3) genom att korrigera, uppdatera eller rätta dokumentet informera fartyget om ändringen av en registrerad uppgift så fort som möjligt och senast inom tre månader från det att ändringen skett,

4) när den i 3 punkten avsedda behandlingen fördröjs, vid behov ålägga redaren eller fartygets befälhavare att rätta det dokument som finns ombord på fartyget när en registrerad uppgift ändras och meddela registermyndigheten rättelsen,

5) i registret införa de relevanta uppgifter som ges av en utländsk myndighet när ett fartyg överförs till det finska registret, samt

6) så fort som möjligt sända de registeruppgifter som gäller ett fartyg som övergår till en annan stats flagg till administrationen i den nya flaggstaten.

13 e § (11.6.2004/486)
Tillämpningen av lagens övriga bestämmelser

Vad som bestäms i 1 § 3 mom., 4 § 1 och 3 mom., 12 och 13 §, 16 § 2 mom., 28 § 1 mom. samt 30–32, 42, 44 och 45 § tillämpas på motsvarande sätt på historikregistret. På en sådan anmälan som avses i detta kapitel tillämpas vad som i 22 § 1 mom. bestäms om komplettering av ansökan.

Kommunikationsministeriet fastställer det formulär som skall användas för historikregistret och historikdokumentet.

13 f § (30.12.2019/1516)
Begäran om omprövning och ändringssökande

Omprövning får begäras i fråga om ett beslut som registermyndigheten fattat i ett ärende som gäller historikregistret. Bestämmelser om begäran om omprövning finns i förvaltningslagen.

Bestämmelser om sökande av ändring i förvaltningsdomstol finns i lagen om rättegång i förvaltningsärenden (808/2019).

3 kap

Registrering av fartyg och fartygsbyggen samt inskrivning av äganderätten

14 §
Skyldighet att göra anmälan till registret (4.5.2018/310)

Fartygets ägare skall anmäla fartyget för registrering och ansöka om inskrivning av sin äganderätt.

Den vars äganderätt ännu inte har blivit slutlig får också anhängiggöra en ansökan om inskrivning av sin äganderätt.

För ett partrederis räkning har också huvudredaren rätt att ansöka om registrering av fartyg och inskrivning av äganderätten.

15 § (4.5.2018/310)
Ansökan om inskrivning av äganderätten

Ansökan om inskrivning av äganderätten till ett fartyg som är infört i registret ska göras inom 30 dagar från det äganderätten har övergått. Om äganderättens övergång eller giltighet är förenad med ett avtalsvillkor, börjar tiden löpa från det förvärvet enligt villkoret har blivit slutligt.

16 §
Ändringsanmälan

Om det har skett ändringar i andra omständigheter som skall antecknas i registret än en sådan som avses i 15 §, skall ägaren anmäla detta skriftligen till registret inom den tid som stadgas i 15 §.

Har registermyndigheten annars kännedom om ändringen, kan den göra anteckning om det i registret. Den ägare som antecknats i registret skall då höras. Om ändringsanteckningen eller dess rättsverkningar berör någon annan person skall också han höras.

Har fartygets namn ändrats, får fartyget inte användas i handelssjöfart förrän det nya namnet har anmälts till registermyndigheten.

17 §
Registrering av fartyg som överförts från utlandet

Om ett utländskt fartyg har blivit finskt, får det registreras först när det visas ett av den tidigare registerstatens fartygsregistermyndighet utfärdat intyg över att fartyget har avförts ur det utländska registret eller kommer att avföras vid den tidpunkt då det registreras i det finska registret, eller att det då görs någon annan anteckning som har motsvarande verkan. Detta moment tillämpas dock inte på ett fartyg som har godkänts som finskt med stöd av 1 kap. 1 b § i sjölagen. (18.6.2021/545)

Detsamma gäller ett nybygge som har skaffats från utlandet och som varit infört i en främmande stats fartygsbyggnadsregister.

18 §
Äganderättstvist

Utan hinder av inskrivning av äganderätten kan frågan om äganderätten till ett fartyg och förvärvets giltighet lagligen prövas.

19 § (4.5.2018/310)
Registrering vid dubbelöverlåtelse

Om någon har överlåtit ett fartyg eller en andel i ett fartyg till flera och dessa samtidigt har ansökt om inskrivning av sin äganderätt i registret, antecknas i registret den överlåtelse som har skett först.

4 kap

Förfarandet vid registrering av fartyg och fartygsbygge samt vid inskrivning av äganderätten

20 § (29.6.2021/671)
Registreringsansökan

Ansökan om registrering av fartyg och om inskrivning av äganderätten i registret ska göras skriftligen och undertecknas av sökanden eller dennes ombud.

Av ansökan ska framgå

1) det fartyg som ansökan om registrering eller inskrivning av äganderätten gäller,

2) ägarens namn,

3) övriga uppgifter som ska antecknas i registret om de inte framgår av bilagorna till ansökan, samt

4) ägarens, dennes representants eller ombuds telefonnummer samt den postadress till vilken meddelanden i ärendet kan sändas.

Sökanden ska förete behövlig utredning över lagligheten av sitt förvärv. De handlingar som förvärvet grundar sig på ska fogas till ansökan i original eller avskrift som har bestyrkts av notarius publicus.

Sökanden kan även förete en avskrift av den ursprungliga handlingen som utredning över lagligheten av förvärvet. Den ursprungliga handlingen eller en handling som bestyrkts av notarius publicus ska dock företes för myndigheten senast en månad efter det att ansökan om inskrivning av äganderätten i registret borde ha gjorts.

Om fartygets tidigare ägares förvärv inte har antecknats i registret, ska sådan utredning över den tidigare ägarens äganderätt företes som skulle behövas för inskrivning av den tidigare ägarens förvärv. Utredning över tidigare ägares äganderätt behöver dock inte företes om fartyget har sålts på exekutiv auktion.

21 §
Anhängiggörande och behandling av registerärenden

Ansökan blir anhängig då den har anlänt till en behörig registermyndighet. Anteckning om en anhängiggjord ansökan skall utan dröjsmål göras i registret.

Registerärenden skall utan drösjmål upptas till behandling och avgöras i den ordning de inkommit till registermyndigheten.

22 §
Komplettering av ansökan

Om ansökan är bristfällig och bristen kan avhjälpas, skall sökanden uppmanas att komplettera sin ansökan. Sökanden skall underrättas om på vilket sätt ansökan är bristfällig, vilken dag ansökan senast skall kompletteras och vilka påföljderna är om kompletteringsuppmaningen inte iakttas. Vid behov kan sökanden ges en ny uppmaning om komplettering.

Om sökanden inte senast den dag som avses i 1 mom. kompletterar sin ansökan på behövligt sätt, skall ansökan avvisas.

23 §
Hörande

För att utreda omständigheter i anslutning till förvärv av fartyg, kan registermyndigheten kalla en part eller någon annan person att på utsatt tid infinna sig personligen eller genom ombud hos registermyndigheten för att höras.

24 §
Vilandeförklaring

Ansökan skall, om fartyget annars skulle kunna registreras eller sökandens äganderätt inskrivas, lämnas vilande, om

1) förvärvet av fartyget eller dess giltighet enligt avtal eller någon annan rättshandling är beroende av villkor,

2) den rättshandling som förvärvet av fartyget grundar sig på inte har vunnit laga kraft,

3) någon annan har ansökt om inskrivning av äganderätten i samma fartyg före sökanden och båda har samma fångesman,

4) en tvist om förvärvets giltighet eller bättre rätt till fartyget är anhängig,

5) en anteckning om att fartyget är föremål för utmätning eller någon annan säkringsåtgärd har gjorts innan ansökan blev anhängig, eller

6) sökanden har beviljats kungörelse för inskrivning av äganderätten.

Sökanden skall föreläggas att inom viss tid ge in tilläggsutredning angående omständigheter som nämns i 1 mom. Vad 22 § stadgar om komplettering av ansökan gäller i fråga om ingivande av tilläggsutredning och i fråga om påföljderna av underlåtelse att förete sådan utredning.

Registermyndigheten kan också på eget initiativ ta upp en ansökan till behandling. Ansökan får dock inte avslås förrän sökanden har getts tillfälle att bli hörd.

25 §
Kungörelse

Om sökanden inte har företett fångeshandling enligt 20 § eller en bestyrkt avskrift av den, men gör det sannolikt att fångeshandlingen har förkommit eller förstörts och att förvärvet är lagligt, skall han beviljas kungörelse för inskrivning av äganderätten.

26 §
Förfarandet vid kungörelse

Sökanden skall förete utredning om de omständigheter som ligger till grund för hans ansökan om kungörelse.

Registermyndigheten skall i kungörelsen uppmana den, som anser sig ha bättre rätt till fartyget än ägaren, att inom tre månader från det kungörelsen har publicerats i officiella tidningen väcka talan mot sökanden vid äventyr att sökandens äganderätt kan inskrivas.

Sökanden skall publicera kungörelsen en gång i det första numret av officiella tidningen i något kvartal och en gång i en tidning med riksomfattande spridning. Kungörelsen skall av registermyndigheten dessutom delges de personer vilkas rätt kan beröras av inskrivningen av äganderätten och vilka myndigheten känner till.

Om talan inte har väckts inom utsatt tid eller om käromålet har förkastats genom ett utslag som vunnit laga kraft, eller om käromålet har avvisats, får sökandens äganderätt inskrivas.

27 § (29.6.2021/671)
Avslående av ansökan

En i 20 § avsedd ansökan ska avslås, om

1) utredning som avses i 20 § 3–5 mom. inte har företetts och kungörelse enligt 25 § inte har begärts,

2) överlåtaren inte hade rätt att överlåta fartyget och en anteckning om detta hade gjorts i registret före överlåtelsen, eller

3) det finns något annat hinder för registreringen av fartyget eller inskrivningen av äganderätten än de som avses i 1 och 2 punkten.

28 §
Avgörande i registerärenden och expedition

Ett registerärende avgörs genom att avgörandet antecknas i registret. Om ärendet lämnas vilande eller myndigheten fattar ett därmed jämförbart beslut angående behandlingen av ärendet, ska anteckning om detta göras i registret. Avgörandets innehåll framgår av registret. Anteckningarna ska införas i registret utan dröjsmål. (4.5.2018/310)

Om ansökan avslås, ges ett särskilt beslut som skall motiveras. På sökandens begäran ges ett särskilt beslut också då ansökan lämnas vilande eller när ett därmed jämförbart beslut fattas angående ärendets behandling.

Över fartygs registrering ges ett nationalitetscertifikat. Beträffande andra åtgärder får sökanden såsom expedition ett nationalitetscertifikat, något annat intyg eller ett särskilt beslut.

29 §
Förfarandet vid registrering av fartygsbygge och inskrivning av äganderätten

Fartygsbyggets ägare kan ansöka om dess registrering.

Vid registreringen av ett fartygsbygge och inskrivning av äganderätten till det gäller i tillämpliga delar vad denna lag stadgar om registrering av fartyg och inskrivning av äganderätten till fartyg.

5 kap

Avförande av fartyg och fartygsbyggen ur registret (4.5.2018/310)

30 §
Förutsättningar för avregistrering (4.5.2018/310)

Fartygets ägare skall be om avregistrering av fartyget inom 30 dagar från det

1) fartyget inte längre uppfyller förutsättningarna för registrering enligt 1 och 2 §§,

2) fartygets ägare har fått kännedom om att fartyget har förstörts och att det har förklarats vara odugligt för iståndsättning, eller

3) fartyget har försvunnit och det inte har avhörts inom den tid som stadgas i 71 § lagen om försäkringsavtal (132/33).

Har fartyget införts i registret med stöd av tillstånd av en myndighet, skall avregistrering begäras omedelbart då tillståndet upphör att gälla.

Har fartyget blivit utländskt, är även fartygets sista finska ägare skyldig att be om avregistrering av fartyget.

Fartyget skall avföras ur registret på fartygsägarens begäran, om

1) fartyget införts i registret med stöd av ett godkännande som avses i 1 kap. 1 § 2 mom. sjölagen (674/1994), eller om

2) fartyget som med stöd av 1 kap. 1 § 1 mom. i sjölagen införts i registret, införs i fartygsregistret i en stat som hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet med stöd av 1 kap. 1 a § 1 mom. i sjölagen. (14.10.2016/862)

(23.12.1999/1303)

L om försäkringsavtal 132/1933 har upphävts genom L 543/1994.

31 § (29.6.2021/671)
Avregistrering av fartyg

Om den i registret införda ägaren inte fullgör sin skyldighet enligt 30 §, får registermyndigheten självmant avföra fartyget ur registret på de grunder som nämns i den paragrafen.

Om den i registret antecknade fartygsägaren inte uppfyller sin skyldighet enligt 20 § 4 mom., ska registermyndigheten avföra fartyget ur registret.

Registermyndigheten ska innan fartyget avregistreras ge den i registret antecknade ägaren tillfälle att bli hörd. Om det gäller ett fartyg som har godkänts som finskt med stöd av 1 kap. 1 b § i sjölagen, ska befraktaren som har hyrt fartyget utan besättning dessutom ges tillfälle att bli hörd.

Den i registret antecknade ägaren ska utan dröjsmål underrättas om registermyndighetens beslut att avregistrera fartyget.

32 §
Tilläggsförutsättningar för avregistrering

Om ett fartyg är intecknat eller det har antecknats att det är utmätt eller föremål för någon säkringsåtgärd, får fartyget inte avföras ur registret utan skriftligt samtycke av inteckningshavarna eller den som ansökt om utmätning eller om att säkringsåtgärd vidtas. (4.5.2018/310)

Vad som stadgas i 1 mom. gäller dock inte i fråga om överföring av ett fartyg från ett registerområde till ett annat.

Om fartyget tillhör ett partrederi och en andel i fartyget har övergått till en utlänning med sådan verkan att fartyget upphör att vara finskt, får registermyndigheten inte utan de övriga redarnas samtycke avregistrera fartyget förrän inlösningstiden enligt 36 § 3 mom. sjölagen har löpt ut.

SjöL 167/1939 har upphävts genom SjöL 674/1994.

33 § (4.5.2018/310)
Återställande av nationalitetscertifikat

När ett fartyg har avförts ur registret ska dess sista finska ägare återställa nationalitetscertifikatet till registermyndigheten.

34 § (4.5.2018/310)
Antecknande i registret av att ett fartyg under byggnad färdigställts

Uppgift om färdigställande av ett fartyg under byggnad ska antecknas i registret inom 60 dagar från det att byggnadsarbetena på fartyget slutförts.

En inteckning, utmätning eller säkringsåtgärd angående fartygsbygget som har antecknats i registret ska kvarstå i registret, om inte inteckningshavaren eller den som ansökt om utmätning eller om att säkringsåtgärd vidtas ger sitt skriftliga samtycke till att anteckningen stryks.

35 § (4.5.2018/310)

35 § har upphävts genom L 4.5.2018/310.

6 kap

Ändringssökande i registerärenden

36 §
Besvär

I registermyndighetens slutliga beslut angående registrering av fartyg eller inskrivning av äganderätten i fartyg samt i beslut genom vilka ärenden lämnats vilande, får ändring sökas genom besvär hos Helsingfors hovrätt.

37 §
Besvärsanvisning

Har ett registerärende avgjorts på ett annat sätt än sökanden begärt, skall en skriftlig besvärsanvisning bifogas expeditionen. Registermyndigheten ger också på begäran besvärsanvisning.

38 §
Besvärstid

Tiden för anförande av besvär är 30 dagar från det sökanden har fått del av avgörandet. Ändringssökanden skall senast den dag då besvärstiden utgår tillställa registermyndigheten sin besvärsskrift, vid äventyr att han annars förlorar sin talan. Registermyndigheten skall omedelbart anteckna i registret att besvärsskriften har inlämnats.

39 §
Tillämpning av rättegångsbalken

Vid ändringssökande tillämpas, utöver vad denna lag stadgar, också i tillämpliga delar rättegångsbalken. Missnöje anmäls dock inte.

Registermyndigheten skall tillställa hovrätten en kopia av akten samt ett utdrag ur registret.

40 §
Ärendets behandling i fullföljdsdomstol

Fullföljdsdomstolen skall behandla registerärenden i brådskande ordning.

41 §
Meddelande om fullföljdsdomstolens avgörande och återförvisning av ärendet

Besvärsdomstolen skall utan dröjsmål meddela registermyndigheten sitt laga kraft vunna avgörande.

Registermyndigheten skall på eget initiativ uppta till behandling ett ärende som besvärsdomstolen har återförvisat.

7 kap

Särskilda stadganden

42 §
Vite

Registermyndigheten får förena en förpliktelse enligt denna lag med vite och döma ut vite så som viteslagen (1113/90) stadgar.

43 §
Straffstadganden

En fartygsägare som

1) använder ett i 1 § nämnt fartyg i handelssjöfart innan fartyget har erhållit nationalitetscertifikat eller interimsnationalitetsbevis, eller

2) underlåter att inom föreskriven tid lämna in ansökan enligt 15 §, ändringsanmälan enligt 16 § eller begäran om fartygs avregistrering enligt 30 §, eller (4.5.2018/310)

3) underlåter att fullgöra sin skyldighet enligt 33 § att återställa nationalitetscertifikat,

skall, om strängare straff inte stadgas någon annanstans, för förseelse mot fartygsregisterlagen dömas till böter.

En redare som inte inom utsatt tid gör en anmälan som avses i 13 c § 1 mom. eller som bryter mot den förpliktelse om vilken föreskrivs i 13 c § 2 mom., eller ett fartygs befälhavare som bryter mot den förpliktelse om vilken föreskrivs i 13 c § 2 mom. skall, om inte strängare straff för gärningen föreskrivs någon annanstans i lag, för förseelse mot fartygsregisterlagen dömas till böter. (11.6.2004/486)

Den som bryter mot ett förbud som har meddelats eller en förpliktelse som har ålagts med stöd av denna lag och som förenats med vite, kan inte dömas till straff för samma gärning. (11.6.2004/486)

44 §
Forum

Åtal för en förseelse som nämns i 43 § skall om förseelsen har skett utomlands eller under fartygets resa, prövas vid domstolen för den ort dit fartyget först anländer eller där fartygets hemort finns. I övrigt gäller vad som stadgas i rättegångsbalken.

45 §
Närmare stadganden

Närmare stadganden om registerföring och om registrering utfärdas genom förordning.

2 mom. har upphävts genom L 4.5.2018/310. (4.5.2018/310)

46 § (4.5.2018/310)

46 § har upphävts genom L 4.5.2018/310.

8 kap

Ikraftträdelse- och övergångsstadganden

47 §
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 1 november 1993.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

48 § (22.12.2009/1292)

48 § har upphävts genom L 22.12.2009/1292.

RP 24/93, TrUB 4/93

Ikraftträdelsestadganden:

23.12.1999/1303:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2000.

RP 14/1999, TrUB 4/1999, RSv 90/1999

11.6.2004/486:

Om ikraftträdandet av denna lag bestäms genom förordning av statsrådet. (Denna lag träder i kraft enligt F 490/2004 den 1.7.2004.)

Närmare bestämmelser om verkställigheten av denna lag kan utfärdas genom förordning av statsrådet.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 59/2004, KoUB 14/2004, RSv 79/2004

22.12.2009/1292:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2010.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 208/2009, KoUB 23/2009, RSv 203/2009

30.12.2013/1158:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2014.

RP 14/2013, LaUB 17/2013, RSv 203/2013

14.10.2016/862:

Denna lag träder i kraft den 15 november 2016.

RP 96/2016, KoUB 20/2016, RSv 106/2016

4.5.2018/310:

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2018.

RP 145/2017, KoUB 3/2018, RSv 20/2018

23.11.2018/948:

Bestämmelser om ikraftträdandet av denna lag utfärdas genom en särskild lag.

L 948/2018 trädde i kraft 1.1.2019 enligt L 937/2018.

RP 61/2018, RP 104/2018, KoUB 21/2018, RSv 102/2018

29.3.2019/376:

Denna lag träder i kraft den 1 april 2019.

RP 157/2018, KoUB 39/2018, RSv 251/2018

30.12.2019/1516:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.

RP 91/2019, KoUB 9/2019, RSv 75/2019

29.5.2020/404:

Denna lag träder i kraft den 1 juni 2020 och gäller till och med den 31 oktober 2020.

RP 62/2020, KoUB 3/2020, RSv 50/2020

18.6.2021/545:

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2021.

RP 9/2021, KoUB 7/2021, RSv 45/2021

29.6.2021/671:

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2021.

RP 71/2021, KoUB 14/2021, RSv 96/2021

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.