Beaktats t.o.m. FörfS 125/2023.

25.1.1993/58

Förordning om skuldsanering för privatpersoner

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

På föredragning av justitieministern stadgas med stöd av 51 § 2 mom. och 88 § lagen den 25 januari 1993 om skuldsanering för privatpersoner (57/93):

1 § (9.6.2022/415)

1 § har upphävts genom F 9.6.2022/415.

2 § (9.6.2022/415)
Bilagor till ansökan

Till gäldenärens ansökan om skuldsanering ska fogas

1) kopior av gäldenärens beskattningsbeslut för de tre senaste åren,

2) en löneuträkning av gäldenärens och makens arbetsgivare av vilken framgår den lön som influtit under det föregående och det innevarande kalenderåret samt lönen för den senaste lönebetalningsmånaden,

3) kopia av ett beslut eller någon annan handling av vilken framgår gäldenärens och makens pension, arbetslöshetsdagpenning eller utbildningsstöd, dagpenning på basis av sjukförsäkring, moderskapspenning eller annan dagpenning, stöd för vård av barn i hemmet, bostadsbidrag, studiestöd eller annan förmån samt för hur lång tid en sådan förmån är i kraft,

4) i fråga om gäldenärens och makens lantbruksföretagarinkomst och annan företagarinkomst en inkomstutredning för näringsidkare på en blankett enligt fastställt formulär,

5) en skriftlig utredning eller någon annan handling av utbetalaren varav framgår gäldenärens och makens andra inkomster än de som avses i 2–4 punkten,

6) kopia av handlingar som utvisar beloppet av hyra, vederlag och andra boendekostnader,

7) kopia av ett domstolsutslag eller ett avtal som gäller underhållsbidrag till gäldenärens barn samt utredning över underhållsbidragets belopp,

8) kopia av ett verifikat eller någon annan handling som utvisar återstående skuldbelopp, dock inte för skulder som understiger 340 euro, samt utredning över förbindelser som gäller pantsättning,

9) kopia av en handling som utvisar gäldenärens ägarandel av aktier, andelar och bostadsrätt som berättigar till besittning av en lägenhet samt av annan betydande förmögenhet, samt

10) en skriftlig redogörelse för sjukdom, arbetslöshet, arbetsoförmåga eller annan förändring i förhållandena som har betydelse för ansökan.

Gäldenären har rätt att få beskattningsbesluten enligt 1 mom. 1 punkten avgiftsfritt för att foga dem till ansökan om skuldsanering.

De bilagor som avses i 1 mom. 1–5 punkten kan också ersättas med en utskrift med motsvarande uppgifter ur det inkomstregister som avses i lagen om inkomstdatasystemet (53/2018).

Om gäldenärens rättegångsombud eller rättegångsbiträde är en ekonomi- och skuldrådgivare enligt 7 § 1 mom. i lagen om ekonomisk rådgivning och skuldrådgivning (813/2017), en advokat enligt lagen om advokater (496/1958) eller ett rättegångsbiträde med tillstånd enligt lagen om rättegångsbiträden med tillstånd (715/2011) och gäldenärens förslag till betalningsprogram har fogats till ansökan, ska de bilagor som avses i 1 mom. lämnas till domstolen endast om domstolen bestämmer det. När bilagorna inte lämnas till domstolen, ska gäldenärens ovan avsedda rättegångsombud eller rättegångsbiträde lämna bilagorna till utredaren, om en utredare förordnas, och till en borgenär på dennes begäran.

3 § (24.1.1997/64)
Utredningar om näringsverksamhet

En enskild näringsidkare eller yrkesutövare som idkar näringverksamhet skall ytterligare till ansökan foga en kopia av anmälan om inledande av näringsverksamhet och av de senaste bokslutshandlingarna. En bolagsman i ett öppet bolag eller en personligt ansvarig bolagsman i ett kommanditbolag skall till ansökan foga en kopia av bolagets handelsregisterutdrag samt av bolagets senaste bokslutshandlingar samt revisorns utredning över bolagets ekonomiska situation. En gäldenär som idkar näringsverksamhet i egenskap av aktieägare som medlem av ledningen för ett aktiebolag skall till ansökan foga en kopia av bolagets handelsregisterutdrag och av de senaste bokslutshandlingarna.

En gäldenär som har idkat näringsverksamhet och som har skulder som har uppstått i näringsverksamheten och som omfattas av skuldsaneringen ska till sin ansökan foga (9.6.2022/415)

1) en skriftlig utredning om företagsformen, verksamhetsområdet och verksarmetens omfattning samt om företagets ägarmörhållanden under de tre senaste verksarmetsåren,

2) en skriftlig utredning om att näringsverksamheten har upphört samt om orsakesva till detta,

3) för de tre år som föregick verksamhetens upphörande kopior av bokslutshandlingarna, en skriftlig utredning om verksamhetens ekonomiska resultat samt en utremhing om beloppet av privatuttagen och för den lön som betalades till gäldenären och hans familjemedlemmar eller, om en utremhing inte kan ges till någon del, orsaken till detta, samt

4) en skriftlig utredning om hur mycket av de skulder som gäldenären ansvarar för och som härrör av näringsverksamheten har betalats efter det att verksamheten upphörde och den tid under vilken betalningarna har skett.

En enskild näringsidkare eller yrkesutövare som idkar näringsverksamhet och som ansöker om skuldsanering av sina skulder som hänför sig till näringsverksamheten ska till ansökan utöver utredningarna enligt 1 mom. foga följande utredningar eller i ansökan ange orsaken till att utredning inte kan lämnas till någon del:

1) en kopia av bokslutshandlingarna för de två senaste räkenskapsperioderna samt, om det har förflutit över fyra månader från utgången av den senaste räkenskapsperioden, en kopia av ett mellanbokslut, som inte får vara äldre än tre månader,

2) en skriftlig utredning om verksamhetens omfattning, verksamhetens ekonomiska resultat och de viktigaste orsakerna till de ekonomiska problemen samt utredning om beloppet av privatuttagen och om löner som betalats till gäldenären och gäldenärens familjemedlemmar, samt

3) en av en handelskammare godkänd revisors eller någon annan tillförlitlig experts utredning om de omständigheter som avses i 3 a §.

(30.12.2014/1379)

Om gäldenären inte är skyldig att upprätta bokslut enligt bokföringslagen (1336/1997), kan till ansökan i stället för bokslutshandlingarna fogas utredning om den verkställda beskattningen eller, till den del beskattning ännu inte har verkställts, om skattedeklarationen med bilagor. I stället för ett mellanbokslut kan gäldenären till ansökan foga på bokföringen baserad utredning om näringsverksamhetens inkomster och utgifter för tiden efter den verkställda beskattningen eller inlämnandet av skattedeklarationen. (30.12.2014/1379)

3 a § (30.12.2014/1379)
Expertutredning

Den utredning som avses i 3 § 3 mom. 3 punkten ska innehålla

1) ett yttrande om det till ansökan fogade senaste bokslutet eller om de beskattningsuppgifter som ersätter det, och om mellanbokslutet,

2) ett yttrande om näringsverksamhetens livsduglighet och om omständigheter som ska beaktas vid bedömningen av gäldenärens ekonomiska ställning, samt

3) uppgifter i den omfattning det behövs om andra omständigheter som kan ha betydelse för bedömningen av de tilläggsförutsättningar för inledande av en skuldsanering som avses i 45 och 45 a § i lagen om skuldsanering för privatpersoner (57/1993) samt för bedömningen av det hinder för att fastställa betalningsprogrammet som avses i 46 a § i den lagen.

4 §
Utredningar om fastigheter

Domstolen skall i fråga om en fastighet som ägs av gäldenären skaffa gravationsbevis och lagfartsbevis eller en bestyrkt kopia av lagfartsregisterkortet. Motsvarande uppgifter skall skaffas om gäldenärens arrenderätt eller annan nyttjanderätt till annans fastighet.

5 §
Hur bilagorna till ansökan skall tillställas borgenärerna

På begäran av en borgenär skall domstolen tillställa borgenären kopior av de handlingar som fogats till gäldenärens ansökan.

6 §
Stadganden om utsökning

När betalningsprogrammet har fastställts skall utmätningsmannen meddela den behöriga registermyndigheten att utmätningen har förfallit.

Om det med stöd av 41 § lagen om skuldsanering för privatpersoner (57/93) har bestämts att de betalningar som skall tillfalla borgenärerna av gäldenären delvis eller i sin helhet skall erläggas till utmätningsmannen, skall denne redovisa betalningarna för borgenärerna med iakttagande i tillämpliga delar av vad som stadgas i utsökningslagen och utsökningsförordningen. Utmätningsmannen kan dock uppskjuta redovisningen av betalningarna för borgenärerna för högst tre månader.

Över gäldenärens penningprestationer skall till honom ges ett i 1 § förordningen om statens indrivningskvitton (468/78) nämnt gäldenärskvitto.

Gäldenären är inte skyldig att betala i förordningen om utsökningsavgifter (161/85) nämnd utsökningsavgift för betalningarna till utmätningsmannen.

UtsökningsL 37/1895 har upphävts genom Utsökningsbalk 705/2007, se Utsökningsbalk 705/2007 13 kap. 3 §. UtsökningsF 37/1896 har upphävts genom SRf om upphävande av utsökningsförordningen 1019/2006. F om statens indrivningskvitton 468/1978 har upphävts genom SRf om upphävande av förordningen om statens indrivningskvitton 1021/2006. F om utsökningsavgifter 161/1985 har upphävts genom F om utsökningsavgifter 35/1995.

6 a § (9.6.2022/415)
Lämnande av obetydlig utdelning utan avseende

Om borgenärerna är flera än en, kan i betalningsprogrammet en skuld för vilken utdelningen är mindre än 50 euro lämnas utan betalning. En sådan skuld kan lämnas utan betalning även när betalningsprogrammet ändras.

6 b § (22.11.2001/1029)
Lämnande av en borgenär som inte har anträffats utan avseende

Om skuldsaneringen omfattar en i 28 a § lagen om skuldsanering för privatpersoner avsedd skuld till en näringsidkare som inte har kunnat anträffas, kan skulden lämnas obeaktad i betalningsprogrammet om dess belopp understiger 1 700 euro.

6 c § (9.6.2022/415)
Obetydliga tilläggsprestationer som inte behöver betalas

Gäldenären är inte skyldig att på en skuld betala en tilläggsprestation vars belopp understiger 20 euro.

7 § (16.6.2017/366)

7 § har upphävts genom L 16.6.2017/366.

8 § (16.6.2017/366)

8 § har upphävts genom L 16.6.2017/366.

9 § (16.6.2017/366)

9 § har upphävts genom L 16.6.2017/366.

10 § (16.6.2017/366)

10 § har upphävts genom L 16.6.2017/366.

11 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 8 februari 1993.

Ikraftträdelsestadganden:

31.1.1995/115:

Denna förordning träder i kraft den 15 februari 1995.

24.1.1997/64:

Denna förordning träder i kraft den 1 februari 1997.

22.11.2001/1029:

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2002.

30.12.2002/1275:

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2003.

30.12.2014/1379:

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2015.

16.6.2017/366:

Denna lag träder i kraft den 26 juni 2017. Bestämmelserna i 87 och 88 § träder dock i kraft först den 26 juni 2018.

Genom denna lag upphävs från och med den 26 juni 2018 bestämmelserna i 7–10 § i förordningen om skuldsanering för privatpersoner (58/1993).

Bestämmelserna i 1 § 4 mom. i denna lag tillämpas inte om beslutet om inledande av skuldsanering har fattats före ikraftträdandet av denna lag.

RP 12/2017, LaUB 6/2017, RSv 40/2017, Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/848 (32015R0848); EUT L 141, 5.6.2015, s. 19

9.6.2022/415:

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2022.

Om tilläggsprestationsskyldigheten ska fullgöras före ikraftträdandet av denna förordning, tillämpas i stället för 6 c § de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.