Beaktats t.o.m. FörfS 542/2020.

8.2.1991/254

Namnförordning

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

På föredragning av justitieministern stadgas med stöd av 17 § 1 mom., 26 § 3 mom. och 34 § 1 mom. namnlagen av den 9 augusti 1985 (694/85), av dessa 17 § 1 mom. sådan den lyder i lag av den 8 februari 1991 (253/91), som följer:

1 § (14.2.1997/135)

När de förlovade begär hindersprövning skall den som prövar hindren tillställa de förlovad en skriftlig redogörelse för vad som stadgas i 2 och 3 kap. namnlagen (694/1985) om barns och makars släktnamn samt om ändring av släktnamn.

NamnL 694/1985 har upphävts genom L om för- och efternamn 946/2017. Se ÄktenskapsL 23471929 I del 3 kap. Se även ÄktenskapsF 820/1987 5 c §.

2 §

Vigselförrättaren skall i det meddelande som nämns i 10 § 2 mom. äktenskapsförordningen (820/87) anteckna

1) det gemensamma släktnamn som makarna har beslutat anta och

2) det släktnamn en make har anmält att han personligen kommer att använda framför det gemensamma släktnamnet.

3 §

Innan domstolen fastställer en adoption skall den förhöra sig om vilkendera adoptivförälderns namn barnet skall få, om adoptivföräldrarna enligt 3 § 1 mom. namnlagen skall välja barnets namn.

När domstolen fastställer adoptionen av ett minderårigt barn skall den i sitt beslut ange det släktnamn adoptivbarnet får enligt 3 § 1 mom. namnlagen, eller att adoptivbarnet behåller sitt eget släktnamn.

NamnL 694/1985 har upphävts genom L 946/2017, se L om för- och efternamn 946/2017 2 kap. 8 §. Se även AdoptionsL 22/2012 20 §.

4 §

En sådan skriftlig anmälan om ändring av namn som nämns i 6 §, 8 a § 3 mom., 9 § 3 mom., 32 c § och 38 § namnlagen skall göras på en blankett som har uppgjorts enligt ett formulär som befolkningsregistercentralen har fastställt.

Sådana blanketter som nämns i 1 mom. erhålls avgiftsfritt hos magistraten. Magistraten skall hålla blanketter tillgängliga för den som behöver dem. (21.5.1999/597)

NamnL 694/1985 har upphävts genom L 946/2017, se L om för- och efternamn 946/2017 3 kap.

5 § (21.5.1999/597)

Till en sådan ansökan om ändring av släktnamn som nämns i 15 § namnlagen eller en sådan ansökan om ändring av förnamn som nämns i 32 d § namnlagen skall fogas de utredningar som behövs för att ärendet skall kunna avgöras.

NamnL 694/1985 har upphävts genom L 946/2017, se L om för- och efternamn 946/2017 3 kap. 25 och 26 §.

6 § (10.12.2015/1463)

Ett sådant utlåtande av nämnden för namnärenden som avses i 17 § 1 mom. och 32 d § 3 mom. i namnlagen begärs inte, om ansökan gäller

1) ändring av ett minderårigt barns släktnamn till barnets förälders släktnamn,

2) ändring av sökandens släktnamn till ett släktnamn som sökanden har haft tidigare,

3) ändring av sökandens släktnamn till ett vedertaget släktnamn som burits av en förfader i högst fjärde generationen från sökanden, sökandens generation medräknad,

4) ändring av sökandens släktnamn till makens släktnamn och maken har gett sitt samtycke till det,

5) personlig användning av ett släktnamn som avses i 7 § 3 mom. i namnlagen framför makarnas gemensamma släktnamn under äktenskapet eller efter äktenskapets upplösning,

6) avstående från ett släktnamn som avses i 7 § 3 mom. namnlagen framför makarnas gemensamma släktnamn under äktenskapet eller efter äktenskapets upplösning,

7) ändring av sökandens förnamn till ett sådant förnamn som sökanden har haft tidigare,

8) ändring av sökandens förnamn till ett förnamn som i Finland används som förnamn av personer av samma kön som sökanden, om det inte finns skäl att misstänka att det finns ett hinder enligt 32 b § i namnlagen för att godkänna förnamnet.

Magistraten kan dock begära ett utlåtande av nämnden för namnärenden om en sådan ansökan som avses i 1 mom., om magistraten anser att det finns särskilda skäl för det. I en begäran om utlåtande ska skälen uppges.

NamnL 694/1985 har upphävts genom L 946/2017, se L om för- och efternamn 946/2017 3 kap. 30 §. Se även F om nämnden för namnärenden 804/1985.

7 §

Efter att magistraten har fått ett utlåtande av nämnden för namnärenden om en ansökan om ändring av släktnamn, skall den utan dröjsmål sända en sådan kungörelse som nämns i 18 § namnlagen till den officiella tidningen för publicering. I kungörelsen skall var och en som enligt 19 § namnlagen har rätt att framställa anmärkning uppmanas att göra sin anmärkning till magistraten inom 30 dagar räknat från den dag då kungörelsen publicerades i den officiella tidningen. (21.5.1999/597)

Kungörelserna publiceras i den officiella tidningen månatligen i det första numret för varje kalendermånad.

NamnL 694/1985 har upphävts genom L 946/2017, se L om för- och efternamn 946/2017 3 kap. 29 §. Se även L om den officiella tidningen 268/1931.

8 § (21.5.1999/597)

När ett beslut, genom vilket en ansökan om ändring av släkt- eller förnamn har godkänts, har vunnit laga kraft, skall magistraten utan dröjsmål registrera det nya namnet i befolkningsdatasystemet. Om ändring i beslutet har sökts, skall länsrätten eller högsta förvaltningsdomstolen utan dröjsmål anmäla det nya namnet till befolkningsregistercentralen. Anmälan görs på en blankett som har uppgjorts enligt ett formulär som befolkningsregistercentralen har fastställt.

En kopia av magistratens, länsrättens och högsta förvaltningsdomstolens beslut om ändring av släkt- eller förnamn skall sändas till nämnden för namnärenden för kännedom.

9 §

När en domstols beslut med stöd av 23 eller 24 § namnlagen har vunnit laga kraft, skall underrätten eller, om ändring i beslutet har sökts, hovrätten eller högsta domstolen utan dröjsmål anmäla det släktnamn som har kommit i stället för det förlorade till befolkningsregistercentralen.

NamnL 694/1985 har upphävts genom L om för- och efternamn 946/2017.

10 § (21.5.1999/597)

Ett sådant yrkande som nämns i 26 § 3 mom. namnlagen att finsk lag skall tillämpas när ett släktnamn fastställs eller som nämns i 32 e § namnlagen att finsk lag skall tillämpas när ett förnamn fastställs skall göras genom att ett släktnamn eller ett förnamn som överensstämmer med finsk lag anmäls till den magistrat inom vars ämbetsdistrikt den som gör anmälan har eller senast har haft sin hemkommun enligt lagen om hemkommun (201/1994). Om den som gör anmälan inte har haft en sådan hemkommun som avses i lagen om hemkommun, skall anmälan göras till den magistrat inom vars ämbetsdistrikt den som gör anmälan har sin folkbokföringskommun.

En sådan anmälan som nämns i 1 mom. kan också göras till befolkningsregistercentralen. I främmande stater kan anmälan göras till en finsk beskickning som skall sända anmälan till befolkningsregistercentralen.

En finsk medborgare som då släktnamnet eller förnamnet fastställdes hade hemvist i en främmande stat men som sedan dess sta digvarande har flyttat till Finland kan göra en anmälan enligt 1 mom. inom ett år från utgången av det kalenderår då det kan anses att han har fått hemvist i Finland.

NamnL 694/1985 har upphävts genom L 946/2017, se L om för- och efternamn 946/2017 4 kap. 35 §. Se även L om hemkommun 201/1994 2 kap.

11 §

Denna förordning träder i kraft den 1 november 1991.

Genom denna förordning upphävs släktnamnsförordningen av den 11 oktober 1985 (803/85) jämte senare ändringar.

Begäran om utlåtande som gäller ansökningar enligt 6 § 1 mom. som har kommit in till nämnden för namnärenden skall slutbehandlas av nämnden.

Åtgärder som verkställigheten av denna förordning förutsätter kan vidtas innan förordningen träder i kraft.

Ikraftträdelsestadganden:

14.2.1997/135:

Denna förordning träder i kraft den 1 september 1997.

14.3.1997/222:

Denna förordning träder i kraft den 1 april 1997.

Har ansökan om ändring av släktnamn gjorts innan denna förordning trätt i kraft, tillämpas dock alltjämt de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

21.5.1999/597:

Denna förordning träder i kraft den 1 juni 1999.

Om en ansökan om ändring av släktnamn eller förnamn har gjorts före förordningens ikraftträdande tillämpas på ansökan och behandlingen av den de bestämmelser som gäller vid ikraftträdandet.

10.12.2015/1463:

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2016.

På ansökningar som inleddes före ikraftträdandet av denna förordning tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.