Beaktats t.o.m. FörfS 1049/2021.

21.12.1990/1213

Lag om ersättning för olycksfall som orsakats civilpersoner av krigsmateriel

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

I enlighet med riksdagens beslut stadgas:

1 § (24.4.2015/477)

Enligt denna lag betalas ersättning för skada eller sjukdom som genom olycksfall har drabbat en finsk medborgare eller en i Finland varaktigt bosatt utlänning och som har orsakats av vapen, projektiler, minor, sprängämnen eller annan krigsmateriel som tillhör försvarsmakten, om inte dessa orättmätigt har varit i någons besittning som inte hör till försvarsmakten. Sådan ersättning betalas inte om den skadade har rätt till ersättning enligt lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar (459/2015) eller lagen om olycksfall i militärtjänst (1211/1990).

L om olycksfall i militärtjänst 1211/1990 har upphävts genom L om ersättning för olycksfall i militärtjänst och tjänstgöringsrelaterad sjukdom 1521/2016.

2 §

Staten svarar för skadan oberoende av vållande.

3 § (13.3.2009/145)

I fråga om ersättningen gäller i tillämpliga delar 5 kap., 6 kap. 1 § och 7 kap. 3 § i skadeståndslagen (412/1974).

4 §

Ersättning skall krävas inom tio år från det skadan inträffade. Av särskilda skäl kan ersättning betalas även om den har sökts senare.

Statens talan i ersättningsärenden enligt denna lag förs av Statskontoret. (28.11.2014/980)

5 § (24.4.2015/477)

Från ersättning som ska betalas för samma skada eller sjukdom enligt någon annan lag ska den ersättning dras av som har betalats med stöd av denna lag.

6 §

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1991

Lagen tillämpas på kroppsskador som har uppkommit sedan den har trätt i kraft.

Regeringens proposition 98/90, Socialutsk. bet. 32/90, Stora utsk. bet. 146/90

Ikraftträdelsestadganden:

13.3.2009/145:

Denna lag träder i kraft den 1 september 2009.

På ärenden som har inletts före lagens ikraftträdande tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

RP 70/2008, LaUB 16/2008, RSv 5/2009

28.11.2014/980:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015.

På ersättningskrav som framförts innan denna lag har trätt i kraft tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

RP 159/2014, FiUB 17/2014, RSv 145/2014

24.4.2015/477:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2016.

RP 277/2014, ShUB 49/2014, AjUU 18/2014, RSv 315/2014

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.