Beaktats t.o.m. FörfS 766/2022.

24.11.1989/1010

Matrikellag

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

I enlighet med riksdagens beslut stadgas:

1 §
Lagens tillämpningsområde

Då personuppgifter om statens tjänstemän och arbetstagare inhämtas, registreras, används och lämnas ut skall denna lag iakttas, utöver vad som stadgas i andra lagar.

Vad som bestäms i 6–9 § i denna lag tillämpas även på utlämnande av uppgifter om riksdagens tjänstemän, Finlands Banks tjänstemän och övriga anställda samt tjänsteinnehavare och arbetstagare vid kommuner och samkommuner. Vad som bestäms i lagens 4 § 2 och 3 mom. och 5 § iakttas i tillämpliga delar vid insamlande, registrering och användning av uppgifter om nämnda tjänstemän och övriga anställda. (21.5.1999/627)

Vad som i 7 § 1 mom. föreskrivs om offentlighet i fråga om uppgifter som gäller en tjänstemans, tjänsteinnehavares eller arbetstagares lön tillämpas också på offentligheten i fråga om uppgifter som gäller lönerna för tjänsteinnehavare och arbetstagare i välfärdsområden och välfärdssammanslutningar. (1.4.2022/212)

2 §
Skyldighet att föra matrikel

Varje statligt ämbetsverk och varje statlig inrättning skall för personalanställningar, bestämmandet av förmåner och skyldigheter i ett anställningsförhållande och skötseln av andra personalärenden föra matrikel över de tjänstemän och arbetstagare som är anställda vid verket eller inrättningen.

Ett ministerium kan bestämma att matrikel över tjänstemän och arbetstagare vid ett ämbetsverk eller en inrättning inom ministeriets förvaltningsområde skall föras vid ministeriet eller vid något annat ämbetsverk eller någon annan inrättning inom förvaltningsområdet.

3 §
Undantag från skyldigheten att föra matrikel

Om ämbetsverket eller inrättningen så beslutar, behöver matrikel inte föras över

1) tjänstemän och arbetstagare vilkas anställningsförhållande inte utan avbrott har fortgått vid ämbetsverket eller inrättningen minst tre månader,

2) utländska medborgare som anställts i statens tjänst utomlands, eller över

3) arbetstagare med tim- eller ackordslön.

Genom förordning kan det föreskrivas att matrikel inte behöver föras över personer som avlönats med sysselsättningsanslag enligt lagen om offentlig arbetskrafts- eller företagsservice (916/2012) eller över tjänstemän eller arbetstagare i andra tillfälliga uppdrag. (28.12.2012/930)

4 §
Uppgifter i matrikeln

I den mån inte inhämtande eller registrering av uppgifter har förbjudits i någon annan lag skall i matrikeln införas följande uppgifter om tjänstemän och arbetstagare, så som närmare stadgas genom förordning:

1) namn, personbeteckning eller, om sådan saknas, födelsedatum samt andra sedvanliga identitetsuppgifter, (30.12.1999/1367)

2) uppgifter om utbildning,

3) uppgifter som anger anställningsförhållanden, avlöning och övriga villkor i dessa samt idkande av näring, yrke eller rörelse,

4) uppgifter om avbrott i tjänsteutövningen eller arbetet och grunderna för dem samt

5) andra uppgifter som behövs för skötseln av personalärenden.

I matrikeln ska dessutom införas

1) uppgift om fullgörande av värnplikt eller befrielse från värnplikt,

2) uppgift om

a) disciplinstraff, med undantag av anmärkning som ges för ett militärbrott,

b) av domstol enligt 40 kap. i strafflagen (39/1889) utdömt straff för tjänstebrott eller militärt tjänstebrott, med undantag av anmärkning som utdömts för ett militärbrott,

c) av domstol utdömt fängelsestraff för något annat brott, om straffet har ådömts en tjänsteman eller om brottet har begåtts medan den dömde stod i tjänsteförhållande till staten.

(28.3.2014/264)

I matrikeln över en arbetstagare införs inte uppgifter om straff som avses i 2 mom. 2 a- och 2 c-punkten.

5 §
Skyldighet att lämna uppgifter

Tjänstemännen och arbetstagarna är skyldiga att lämna ämbetsverket eller inrättningen de uppgifter som behövs för anteckningar i matrikeln och att meddela ändringar i dem. De skall visa riktigheten av uppgifterna genom originalhandlingar, officiellt styrkta kopior eller annan tillförlitlig utredning.

Straff som avses i 4 § 2 mom. 2 b- och 2 c- punkten samt disciplinstraff som en domstol har dömt ut enligt militära disciplinlagen (331/83) införs i matrikeln med stöd av domstolens anmälan. Om domstolarnas anmälningsplikt stadgas särskilt.

Militär disciplinL 331/1983 har upphävts genom L 255/2014, se L om militär disciplin och brottsbekämpning inom försvarsmakten 255/2014 3 §.

6 § (21.5.1999/627)
Utlämnande av uppgifter

Om utlämnande av sådana uppgifter om statens tjänstemän och arbetstagare, riksdagens tjänstemän, Finlands Banks tjänstemän och övriga anställda samt tjänsteinnehavare och arbetstagare vid kommuner och samkommuner som har registrerats i matrikeln eller som annars finns hos myndigheten för skötseln av personalärenden gäller med nedan föreskrivna undantag lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999).

7 § (21.5.1999/627)
Offentlighet i fråga om uppgifter om straff och avlöning

Uppgifter om ådömda straff är sekretessbelagda. Uppgifter om den del av en tjänstemans, en tjänsteinnehavares eller en arbetstagares lön som bestäms på grundval av hans individuella arbetsinsats eller annars bestäms personligt, om löneklassen eller lönen enligt kvalifikationsgrupp eller om någon eventuell annan del av lönen samt om den totala avlöningen är offentliga.

En sekretessbelagd uppgift får lämnas ut endast om

1) detta sker till tjänstemannen eller arbetstagaren själv,

2) detta sker till någon annan part på de grunder som anges i 11 § lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet,

3) uppgiften lämnas ut med stöd av någon annan lag, dock inte enligt lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet,

4) uppgiften lämnas ut till en statlig eller kommunal myndighet eller till en myndighet vid en samkommun eller en självständig offentligrättslig anstalt för skötseln av en uppgift som hör till myndigheten eller för besättande av en tjänst eller ett uppdrag eller för något annat godtagbart personaladministrativt uppdrag, eller om

5) uppgiften lämnas ut för vetenskaplig forskning, statistikföring eller ett sådant planerings- och utredningsarbete som en myndighet utför.

8 §
Avförande av uppgifter om straff ur matrikeln

En uppgift om straff avförs ur matrikeln inom en viss tid enligt följande:

1) varning och arrest tre år efter att den lagakraftvunna domen eller det lagakraftvunna beslutet har meddelats,

2) böter och disciplinbot sex år efter att den lagakraftvunna domen eller det lagakraftvunna utslaget har meddelats,

3) villkorligt fängelsestraff och skiljande från tjänsteutövning tio år efter att den lagakraftvunna domen eller det lagakraftvunna utslaget har meddelats,

4) ovillkorligt fängelsestraff på högst två år 15 år efter att den lagakraftvunna domen eller det lagakraftvunna utslaget har meddelats samt

5) ovillkorligt fängelsestraff på mera än två och högst fyra år 20 år efter att den lagakraftvunna domen eller det lagakraftvunna utslaget har meddelats.

En uppgift om straff avförs dessutom ur matrikeln

1) då tjänstemannen eller arbetstagaren har nått den allmänna avgångsålder som stadgas för tjänstemän i statstjänstemannalagen (755/86) eller

2) om straffbarheten för den gärning för vilken straffet har dömts ut eller påförts blivit upphävd.

En uppgift om straff avförs inte ur matrikeln, om den innehåller en anteckning om något annat straff.

Uppgifter om straff skall utplånas sedan de avförts ur matrikeln.

StatsjänstemannaL 755/1986 har upphävts genom StatsjänstemannaL 750/1994.

9 § (21.5.1999/627)
Hur matrikeluppgifter lämnas ut

Uppgifter som införts i matrikeln lämnas ut med ett matrikelutdrag så som närmare föreskrivs genom förordning. En uppgift kan även på det sätt som anges i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet lämnas ut på något annat sätt för att den registrerade skall kunna utöva sin rätt till insyn samt för vetenskaplig forskning, statistikföring eller ett sådant planerings- och utredningsarbete som en myndighet utför.

Personbeteckningen antecknas i matrikelutdraget i följande fall:

1) då matrikelutdraget ges till en tjänsteman eller en arbetstagare för sökande av tjänst eller uppdrag hos staten, en kommun eller en samkommun samt för sökande av uppdrag hos en självständig offentligrättslig anstalt,

2) då annat matrikelutdrag ges till en tjänsteman eller en arbetstagare och denne begär att personbeteckningen skall antecknas,

3) då matrikelutdrag behöver tillställas eller ges i ärenden som gäller tjänste- eller arbetsförhållanden och förmåner som har samband med dessa, samt

4) då matrikelutdraget i andra fall än de som nämns i 3 punkten ges till eller tillställs en statlig eller kommunal myndighet eller en samkommuns myndighet eller en självständig offentligrättslig anstalt för ett åliggande som kräver att tjänstemannen eller arbetstagaren entydigt specificeras.

(30.12.1999/1367)
10 § (21.5.1999/627)

10 § har upphävts genom L 21.5.1999/627.

11 § (21.5.1999/627)

11 § har upphävts genom L 21.5.1999/627.

12 §
Närmare stadganden och föreskrifter

Närmare stadganden om verkställigheten av denna lag utfärdas genom förordning.

Finansministeriet meddelar närmare föreskrifter om matrikelföringen.

13 §
Ikraftträdelse- och övergångsstadganden

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1990. Genom lagen upphävs matrikelförordningen av den 30 april 1964 (215/64) jämte ändringar.

Matriklarna skall fås att stämma överens med denna lag inom två år efter att lagen har trätt i kraft. Till en tjänsteman över vilken matrikel förs enligt matrikelförordningen då denna lag träder i kraft, skall dock matrikelutdrag ges enligt denna lag då sex månader har förflutit från ikraftträdandet.

När denna lag träder i kraft införs i matrikeln i fråga om arbetstagare i statens tjänst de uppgifter som avses i 4 §, om uppgifterna kan inhämtas utan större olägenhet.

Regeringens proposition 57/89, Andra lagutsk. bet. 8/89, Stora utsk. bet. 116/89

Ikraftträdelsestadganden:

21.4.1995/633:

Denna lag träder i kraft den 1 september 1995.

RP 94/93, LaUB 22/94, RP 94/93

21.5.1999/627:

Denna lag träder i kraft den 1 december 1999.

RP 30/1998, FvUB 31/1998, RSv 303/1998

30.12.1999/1367:

Denna lag träder i kraft den 15 februari 2000.

RP 113/1999, FvUB 7/1999, RSv 96/1999

12.7.2002/613:

Denna lag träder i kraft den 1 oktober 2002.

RP 77/2001, LaUB 10/2002, RSv 85/2002

28.12.2012/930:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2013.

RP 133/2012, EkUU 41/2012, GrUU 32/2012, AjUB 7/2012, RSv 163/2012

28.3.2014/264:

Denna lag träder i kraft den 1 maj 2014.

RP 30/2013, FvUB 5/2014, RSv 15/2014

1.4.2022/212:

Denna lag träder i kraft den 5 april 2022.

RP 7/2022, FvUB 2/2022, RSv 21/2022

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.