Beaktats t.o.m. FörfS 1036/2023.

17.1.1986/41

Lag om missbrukarvård

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

I enlighet med riksdagens beslut stadgas:

1 kap

Allmänna stadganden

1 § (29.12.2022/1284)

1 § har upphävts genom L 29.12.2022/1284.

2 §
Rusmedel

Med rusmedel avses i denna lag alkoholdryck samt annat berusningsframkallande ämne.

3 § (29.12.2022/1284)
Vård oberoende av missbrukarens vilja på grund av användning av berusningsmedel

Välfärdsområdet ska inom sitt område sköta om att den vård oberoende av missbrukarens vilja som avses i denna lag tillhandahålls som en del av primärvården och den specialiserade sjukvården. Bestämmelser om primärvården och den specialiserade sjukvården finns i hälso- och sjukvårdslagen (1326/2010).

4 § (29.12.2022/1284)
Förhållande till andra lagar

På verksamhet som välfärdsområdet ordnar med stöd av denna lag tillämpas lagen om ordnande av social- och hälsovård (612/2021) och lagen om välfärdsområdenas finansiering (617/2021).

5 § (29.12.2022/1284)

5 § har upphävts genom L 29.12.2022/1284.

6 § (29.12.2022/1284)

6 § har upphävts genom L 29.12.2022/1284.

7 § (29.12.2022/1284)

7 § har upphävts genom L 29.12.2022/1284.

8 § (29.12.2022/1284)

8 § har upphävts genom L 29.12.2022/1284.

9 § (29.12.2022/1284)

9 § har upphävts genom L 29.12.2022/1284.

2 kap

Vård oberoende av missbrukarens vilja

10 §
Förutsättningar för vårdförordnande

En missbrukare kan oberoende av sin vilja förordnas till vård, om det har visat sig omöjligt att ordna vård och omsorg för honom genom sådan service som bygger på frivillighet, eller om den har visat sig otillräcklig, förutsatt att han,

1) om bruket av rusmedel inte avbryts och behövlig vård ges, till följd av sjukdom eller skada som han lider av eller genom sitt bruk av rusmedel omedelbart håller på att ådra sig, är i omedelbar livsfara eller håller på att ådra sig sådan allvarlig skada i fråga om sin hälsa som kräver brådskande vård (hälsorisk), eller

2 punkten har upphävts genom L 29.12.2022/1284. (29.12.2022/1284)

2 mom. har upphävts genom L 29.12.2022/1284. (29.12.2022/1284)

11 §
Vård på grund av hälsorisk

Ansvarig läkare vid hälsovårdscentral eller behörig överläkare vid sjukhus kan med stöd av utlåtande av annan läkare förordna att någon oberoende av sin vilja på grund av hälsorisk skall intas för vård under högst fem dygn.

Berättigad att avge läkarutlåtande är läkare vid hälsovårdscentral eller mentalvårdsbyrå eller annan läkare.

I instruktion kan föreskrivas att beslut om vårdförordnande kan fattas av annan läkare än ansvarig läkare vid hälsovårdscentral eller behörig överläkare vid sjukhus.

12 § (29.12.2022/1284)

12 § har upphävts genom L 29.12.2022/1284.

13 § (29.12.2022/1284)

13 § har upphävts genom L 29.12.2022/1284.

14 §
Hörande av part (29.12.2022/1284)

Innan beslut som avses i detta kapitel fattas skall part beredas tillfälle att bli hörd på det sätt som bestäms i 34 § förvaltningslagen (434/2003). (30.12.2003/1362)

2 mom. har upphävts genom L 29.12.2022/1284. (29.12.2022/1284)

15 § (29.12.2022/1284)
Verkställande av beslut

Ett beslut om vård som avses i detta kapitel ska verkställas omedelbart trots ändringssökande.

Om ett i 11 § avsett beslut om vård under högst fem dygn inte har kunnat verkställas inom ett dygn från det beslutet fattades, förfaller beslutet.

16 §
Ordnande av vård

En klient skall beredas möjlighet att delta i planeringen av vården, valet av åtgärder och vårdsamfundets verksamhet.

När en klient är intagen för vård som avses i detta kapitel, skall hänsyn även tas till behovet av vård och stöd för barn som han har vårdnaden om.

När service tillhandahålls ska klienten vid behov få hjälp med att lösa sina problem i fråga om försörjning, boende och arbete. Klienten ska ges behövligt stöd även efter det att den vård som avses i detta kapitel har upphört. (29.12.2022/1284)

17 §
Avslutande av vård

Vård som lämnas oberoende av missbrukarens vilja ska avslutas så snart det inte längre föreligger ett vårdbehov enligt 10 och 11 §. (29.12.2022/1284)

Om avslutande av vård som avses i detta kapitel beslutar i verksamhetsenhet inom socialvården föreståndaren för verksamhetsenheten efter att ha hört respektive vårdgrupp. Kan vårdgruppen inte sammankallas i tillräckligt god tid, skall föreståndaren för verksamhetsenheten besluta om avslutande av vården utan att ha hört vårdgruppen.

Beslut om avslutande av vård i verksamhetsenhet inom hälsovården fattas på det sätt som därom stadgas eller bestäms särskilt.

18 § (29.12.2022/1284)

18 § har upphävts genom L 29.12.2022/1284.

3 kap

Sökande av ändring

19 § (30.12.2014/1308)
Ändringssökande

I fråga om sökande av ändring i beslut som avses i denna lag gäller vad som föreskrivs i 6 kap. i socialvårdslagen (1301/2014), om inte något annat föreskrivs nedan.

20 § (29.12.2022/1284)
Sökande av ändring hos förvaltningsdomstolen

I ett beslut genom vilket någon förordnats till vård oberoende av sin vilja i enlighet med 11 § får ändring sökas genom besvär hos förvaltningsdomstolen inom 14 dagar från delfåendet av beslutet.

21 § (22.12.2009/1542)
Sökande av ändring hos högsta förvaltningsdomstolen

Bestämmelser om sökande av ändring i förvaltningsdomstolens beslut genom vilket någon förordnats till vård oberoende av sin vilja finns i lagen om rättegång i förvaltningsärenden (808/2019). (29.12.2022/1284)

Besvärsskriften jämte bilagor kan även inges till förvaltningsdomstolen för att sändas vidare till högsta förvaltningsdomstolen.

22 § (29.12.2022/1284)
Avbrytande av verkställighet

Då ändring har sökts, kan besvärsmyndigheten förbjuda verkställighet av beslutet eller bestämma att verkställigheten ska avbrytas.

23 § (29.12.2022/1284)
Brådskande handläggning

I denna lag nämnda ärenden som gäller sökande av ändring i beslut om vård av en missbrukare oberoende av hans eller hennes vilja ska handläggas i brådskande ordning.

4 kap

Särskilda stadganden

24 §
Vårdgrupper

I sådan verksamhetsenhet inom socialvården som lämnar i 2 kap. nämnd vård finns en vårdgrupp för planering och genomförande av vården. Om vårdgruppens sammansättning och uppgifter stadgas genom förordning.

25 §
Klientgrupper

I verksamhetsenhet som lämnar i 2 kap. nämnd vård kan finnas en klientgrupp. Om klientgruppens uppgifter och sammansättning stadgas genom förordning.

26 §
Isolering

Den som förordnats till vård oberoende av sin vilja kan isoleras i en verksamhetsenhet, om han är till fara för sig själv eller andra eller om isolering annars är synnerligen motiverad med hänsyn till vården av honom. Isoleringen får inte utan nytt beslut fortgå i en följd längre tid än 24 timmar, och den skall ske under ständig tillsyn av verksamhetsenhetens personal. Isoleringen får inte utan särskilda, i förordning nämnda skäl fortsättas omedelbart. Ej heller i detta fall får isoleringstiden överskrida 48 timmar.

Om isolering i verksamhetsenhet inom socialvården beslutar föreståndaren för verksamhetsenheten. Beslut om isolering i verksamhetsenhet inom hälsovården fattas på det sätt som därom stadgas eller bestäms särskilt.

27 §
Tvångsåtgärder och begränsningar

Har den som är intagen för sådan vård som avses i 2 kap. i sin besittning rusmedel eller tillbehör som är förknippade med bruket av sådana eller medel eller föremål som äventyrar säkerheten, skall dessa omhändertas av verksamhetsenheten.

Finns det grundad anledning att misstänka att någon i sin besittning har i 1 mom. nämnda ämnen, medel eller föremål, kan han underkastas kroppsvisitation. Finns det grundad anledning att misstänka att till någon adresserad post eller annan försändelse innehåller dylika ämnen, medel eller föremål eller annat som äventyrar säkerheten, kan innehållet i posten eller försändelsen granskas i hans närvaro och utan att brev läses.

Beslut om åtgärder enligt 1 och 2 mom. fattas i verksamhetsenhet inom socialvården av dess föreståndare. I verksamhetsenhet inom hälsovården fattas beslut om åtgärder på det sätt som därom stadgas eller bestäms särskilt.

28 § (12.4.2002/280)
Närmare bestämmelser

Närmare bestämmelser om verkställigheten av denna lag utfärdas genom förordning av statsrådet.

Genom förordning av social- och hälsovårdsministeriet fastställs formulären för de blanketter som ska användas för sådana beslut som avses i denna lag. (29.12.2022/1284)

Social- och hälsovårdsministeriet kan meddela anvisningar om ordnande och genomförande av missbrukarvård.

5 kap

Ikraftträdelsestadganden

29 §
Lagens ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1987.

Genom denna lag upphävs lagen den 10 februari 1961 om vården av dem, som missbruka berusningsmedel (96/61) och lagen den 17 januari 1936 om lösdrivare (57/36), jämte senare ändringar.

Genom denna lag upphävs 14 § 2 mom. lagen om länsrätterna (1021/74).

Då i annan lag föreskrivs att de stadganden skall följas som ingår i de lagar som enligt 2 mom. upphävs, skall vad som stadgas i denna lag följas.

Åtgärder som verkställigheten av denna lag förutsätter kan vidtas innan lagen träder i kraft.

30 §
Övergångsstadganden

Uppsikt eller övervakning varom bestämts med stöd av de lagar som nämns i 29 § 2 mom. upphör när denna lag träder i kraft.

Sådan vård och anstaltsvård mot någons vilja som baserar sig på de lagar som nämns i 29 § 2 mom. skall avslutas inom 30 dygn från denna lags ikraftträdande.

De ärenden enligt ovan i 29 § 2 mom. nämnda lagar som gäller intagning i vårdanstalt eller för anstaltsvård och som är anhängiga vid domstol när denna lag träder i kraft skall förfalla.

Regeringens proposition 246/84, Ekonomiutsk. bet. 12/85, Stora utsk. bet. 159/85

Ikraftträdelsestadganden:

17.1.1991/97:

Denna lag träder i kraft den 1 mars 1991.

Regeringens proposition 233/90, Socialutsk. bet. 44/90, Stora utsk. bet. 227/90

3.8.1992/740:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1993.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

RP 216/91, FvUB 7/92

22.9.2000/814:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2001.

RP 137/1999, ShUB 18/2000, RSv 100/2000

12.4.2002/280:

Denna lag träder i kraft den 1 maj 2002.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 236/2001, ShUB 5/2002, RSv 15/2002

30.12.2003/1362:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2004.

RP 129/2003, ShUB 27/2003, RSv 106/2003

22.12.2009/1542:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2010.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 161/2009, FvUB 18/2009, RSv 205/2009

29.12.2009/1721:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2010.

RP 174/2009, FvUB 19/2009, RSv 223/2009

30.12.2014/1308:

Denna lag träder i kraft den 1 april 2015.

RP 164/2014, ShUB 27/2014, RSv 195/2014

29.12.2022/1284:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2023.

Social- och hälsovårdsministeriets förordning om avgiftning och substitutionsbehandling av opioidberoende personer med vissa läkemedel (33/2008) förblir i kraft även till den del den utfärdats med stöd av det 28 § 2 mom. som ändras genom denna lag.

RP 197/2022, ShUB 24/2022, RSv 169/2022

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.