Beaktats t.o.m. FörfS 402/2021.

28.12.1979/1080

Köpvittnesförordning

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

På föredragning av justitieministern stadgas med stöd av stadgandena i 1 kap. 2 och 3 §§ jordabalken:

1 § (28.11.1994/1084)
Köpvittnen

Offentliga köpvittnen är

1) på tjänstens vägnar mantalsskrivare, länsman, notarius publicus, polischef, häradsfogde, häradsåklagare, landskapsåklagare, landskapsfogde, lantmäteribyrås lantmäteridirektör, överingenjör, lantmäteriingenjör, lantmäteritekniker och landsbygdsnäringsdistrikts lantmäteriingenjör ävensom kommunal fastighetsingenjör och tekniker som förordnats att handha fastighetsförrättningar samt i utlandet tjänsteman vid finsk beskickning och finsk konsul, oberoende av var fastigheten är belägen, och (22.11.1996/892)

2) särskilda av tingsrätt förordnade offentliga köpvittnen med tjänsteansvar, vilkas befogenhet omfattar fastigheterna inom tingsrättens domkrets.

Till offentliga köpvittnen förordnar tingsrätten på ansökan ett behövligt antal personer som är kända för redlighet och som kan fullgöra uppdrag som köpvittne inom domkretsen. Tingsrätten kan återkalla förordnandet, om den finner skäl därtill. Förordnandet upphör utan särskilt beslut när köpvittnet fyller 67 år.

Ett köpvittne som förordnats av tingsrätten skall utan dröjsmål underrätta tingsrätten om förändring av adressen till bostaden eller arbetsplatsen.

1 a § (28.11.1994/1084)
Förteckning och register över köpvittnen

Tingsrätten skall föra förteckning över de offentliga köpvittnen som den har förordnat. I förteckningen antecknas köpvittnets namn, adress till bostaden och arbetsplatsen, verksamhetsområde och den dag då han förordnats eller förordnandet har upphört. Ett utdrag ur förteckningen över tjänstgörande köpvittnen skall vara framlagt i tingsrättens kansli. Ändringar i de uppgifter som ingår i förteckningen skall omedelbart meddelas justitieministeriet.

Justitieministeriet för ett köpvittnesregister. I registret skall införas uppgifterna ur de meddelanden som nämns i 1 mom.

Ur köpvittnesregistret utfärdas på begäran intyg. Justitieministeriet kan ge tillstånd till att uppgifter utlämnas ur registret genom teknisk anslutning eller i form av massutlämnande som avses i personregisterlagen (471/87). Tillstånd kan ges den som i sin verksamhet behöver uppgifter ur registret för handhavande av fastighetsaffärer eller annat motsvarande ändamål.

2 §
Tillsyn över köpvittnen

Av domstol förordnat köpvittnes tjänsteåtgärder övervakas av den domstol som utfärdat förordnandet. I fråga om tillsynen över övriga köpvittnens verksamhet iakttages vad om tillsynen över deras tjänsteåtgärder är stadgat eller bestämt.

Vid tillsynen skall särskild uppmärksamhet fästas vid att köpvittnet punktligt fullgör den anmälningsskyldighet som ankommer på honom enligt denna förordning.

Fullgör köpvittne icke punktligt sin anmälningsskyldighet, skall detta av lantmäterikontoret meddelas den domstol som förordnat köpvittnet eller dess ordförande eller den myndighet som övervakar sådant köpvittnes tjänsteåtgärder som fungerar såsom köpvittne på tjänstens vägnar. Dessa skall efter att ha erhållit meddelandet samt även eljest då försummelser uppdagas i köpvittnes verksamhet pröva vilka åtgärder försummelsen föranleder.

3 § (17.1.1992/25)
Bestyrkande av överlåtelsehandling

Köpvittnet bestyrker en överlåtelsehandling som avses 1 kap. 2 § jordabalken genom att teckna bevis på överlåtelsehandlingen. Av beviset skall framgå namnen på dem som undertecknat överlåtelsehandlingen samt att deras identitet har konstaterats. I beviset skall nämnas om undertecknarna varit samtidigt närvarande samt att de medgett överlåtelsehandlingens riktighet och egenhändigt undertecknat den. I beviset skall dessutom anges orten och dagen för bestyrkandet av överlåtelsehandlingen. Beviset skall undertecknas av köpvittnet, som skall ange sin tjänsteställning eller det förordnande som domstolen har utfärdat för honom samt sitt verksamhetsområde. Beviset skall dessutom undertecknas av det ojäviga vittne som han har tillkallat. Är överlåtelsehandlingen upprättad i flera exemplar, skall beviset tecknas på vart och ett av dem. Ett skriftligt föravtal skall bestyrkas på samma sätt som en överlåtelsehandling.

Den som anhåller om bestyrkande av en överlåtelsehandling skall för förvaring tillställa köpvittnet ett exemplar (arkivexemplar) av de handlingar på vilka beviset tecknas. Om ett arkivexemplar inte ges, framställer köpvittnet ett sådant på partens bekostnad.

4 §
Köpvittnets anvisningar och meddelanden till parterna (21.10.1988/884)

Har från lägenhet överlåtits eller vid överlåtelse av lägenhet förbehållits visst område, skall köpvittnet, sedan han bestyrkt överlåtelsehandlingen, till den som äger rätt att erhålla inteckning till säkerhet för rätten att utbryta området lämna av justitieministeriet fastställda anvisningar för sökande av inteckning.

Då köpvittnet bestyrkt ett köpebrev som ligger till grund för en överlåtelse om vilken enligt 5 § meddelande skall sändas till lantbruksdistriktet eller jordbruksstyrelsen, skall köpvittnet till köparen lämna av justitieministeriet fastställda anvisningar för sökande av markförvärvstillstånd som avses i 2 § lagen om rätt att förvärva jord- och skogsbruksmark (391/78). (21.10.1988/884)

Om köpvittnet, då köpet bestyrks, på basis av de uppgifter som parterna i köpet lämnat anser att markförvärvstillstånd inte krävs enligt 2 § 2 mom. 2 eller 3 punkten lagen om rätt att förvärva jord- och skogsbruksmark, eller då det är fråga om ett köp som avses i 2 § 2 mom. 1 eller 5 punkten i nämnda lag, skall köpvittnet för sökande av lagfart ge köparen ett skriftligt meddelande om att tillstånd inte behövs. Meddelandet skall tecknas på det exemplar av överlåtelsehandlingen som stannar hos köparen. (21.10.1988/884)

När köpvittnet bestyrker en överlåtelsehandling skall han av förvärvaren förhöra sig om de omständigheter som nämns i 14 § lagen om kontroll av utomlands bosatta personers och utländska sammanslutningars fastighetsförvärv (1613/92). Om förvärvaren på basis av dessa omständigheter anses vara bosatt utomlands enligt 2 § i den nämnda lagen, skall förvärvaren skriftligen underrätta köpvittnet om fastighetens tilltänkta bruksändamål. Köpvittnet skall uppbevara meddelandet. Om fastigheten är belägen inom gränszonen eller på ett skyddsområde som avses i 4 § i den nämnda lagen eller om förvärvaren har förvärvat en fastighet som enligt 5 § i den nämnda lagen uppenbarligen är avsedd att användas för fritidsboende eller rekreation, skall köpvittnet samtidigt upplysa förvärvaren om den skyldighet att söka tillstånd som avses i den nämnda lagen och det samma gäller innehållet i allemansrätten. (30.12.1992/1632)

5 § (17.1.1992/25)
Köpvittnets meddelanden till myndigheterna

Köpvittnet skall inom sju dagar efter det överlåtelsen har bestyrkts sända meddelande om överlåtelsen till den kartverks- och dataservicebyrå, det landsbygdsdistrikt samt den kommun där föremålet för överlåtelsen finns. Har genom en och samma överlåtelsehandling överlåtits flera sådana fastigheter eller outbrutna områden eller vissa andelar från flera sådana fastigheter som är belägna inom olika kartverks- eller dataservicebyråers, landsbygdsdistrikts eller kommuners område, skall meddelande lämnas varje kartverks- eller dataservicebyrå och kommun samt jordbruksstyrelsen i stället för landsbygdsdistriktet. En kommun kan skriftligen underrätta köpvittnet om att meddelanden om vissa områden eller överlåtelser inte skall tillställas kommunen.

Skyldigheten att meddela landsbygdsdistriktet och jordbruksstyrelsen gäller endast köp. Anmälningsskyldighet föreligger dock inte om

1) den sålda fastigheten är en tomt eller ett allmänt område som har införts i tomtboken eller fastighetsregistret,

2) köpare är staten, en kommun, ett kommunalförbund, en församling, ett församlingsförbund, säljarens make eller en person som enligt 2 kap. ärvdabalken kunde ärva säljaren, säljarens adoptiv- eller fosterbarn eller make till en sådan person,

3) staten eller en kommun är säljare,

4) en part i köpet för köpvittnet uppvisar ett av skattedirektören utfärdat intyg över att den sålda fastigheten vid den senast verkställda beskattningen har ansetts vara någon annan förvärvskälla än en sådan som avses i 2 § inkomstskattelagen för gårdsbruk (543/67), eller om

5) den sålda jordens areal inte överstiger två hektar.

Meddelanden görs på en blankett enligt formulär som har fastställts av justitieministeriet. Uppgifterna antecknas på blanketten i enlighet med vad som uppgivits i överlåtelsehandlingen eller av dem som undertecknat den. För meddelandena skall undertecknarna uppge överlåtelseparternas personbeteckningar och vid behov framlägga en tillförlitlig utredning om dem. Om alla behövliga uppgifter på grund av det stora antalet överlåtna objekt eller av någon annan dylik orsak inte på lämpligt sätt kan antecknas på blanketten eller om meddelandet gäller ett köp av jord- eller skogsbruksjord, skall köpvittnet foga en kopia av arkivexemplaret av överlåtelsehandlingen till det meddelande som skickas till kartverks- och dataservicebyrån. Köpvittnet skall på den karta som utgör bilaga till överlåtelsehandlingen för ett outbrutet område och vid behov genom förfrågningar hos parterna kontrollera registerenheten för det område som överlåts. En karta över det överlåtna outbrutna området skall också fogas till det meddelande som skickas till kartverks- och dataservicebyrån. (30.12.1992/1632)

6 §
Köpvittnes journal

Köpvittnet skall på ett bestående sätt förvara sitt exemplar av det meddelande som avses i 5 § och arkivexemplaret av överlåtelsehandlingen. De arkiverade meddelandena och arkivexemplaren av därtill hörande överlåtelsehandlingar bildar köpvittnets journal. (17.1.1992/25)

Då av domstol förordnat köpvittne avgår från sin syssla eller avlider, skall domstolens ordförande omhändertaga journalen och förvara den i domsagans eller rådstuvurättens kansli. Förordnas annan i köpvittnets ställe, överlämnas journalen till honom.

7 § (17.1.1992/25)
Kartverks- och dataservicebyråns uppgifter

När ett meddelande om överlåtelse har kommit till kartverks- och dataservicebyrån skall byrån granska riktigheten av de uppgifter om föremålet för överlåtelsen som ingår däri och anteckna beteckningen för det outbrutna området i meddelandet samt inom tio dagar sända nödvändiga uppgifter om meddelandet till den registerbyrå och skattebyrå inom vars verksamhetsområde föremålet för överlåtelsen är beläget samt till den registreringsmyndighet som för åtkomstregistret. Gäller meddelandet om överlåtelse köp av jord- och skogsbruksmark, och en kopia av arkivexemplaret av överlåtelsehandlingen och en karta har fogats till meddelandet om överlåtelse, skall de skickas till skattebyrån. Är förvärvaren en utomlands bosatt person som avses i 4 § 4 mom., skall kartverks- och dataservicebyrån utan dröjsmål sända nödvändiga uppgifter om överlåtelsen till länsstyrelsen i det län där föremålet för överlåtelsen finns. (30.12.1992/1632)

Om kartverks- och dataservicebyråns uppgifter såsom förare av köpeskillingsregister för fastigheter stadgas särskilt.

8 §
Utrikesrepresentationens uppgifter

Tjänsteman vid finsk beskickning och finsk konsul skall till utrikesministeriet sända meddelande om överlåtelsehandlingar som han bestyrkt inom sju dagar efter bestyrkandet. Meddelandet skall avfattas i tre exemplar på den blankett som avses i 5 § 3 mom. Utrikesministeriet skall utan dröjsmål tillställa respektive lantmäterikontor, kommun och lantbruksdistrikt eller, i enlighet med 5 § 1 mom., jordbruksstyrelsen ett exemplar var av meddelandet. (21.10.1988/884)

Vad i 6 § 1 mom. är stadgat om förvarande av avskrifter av meddelanden och arkivexemplar av överlåtelsehandlingar samt om köpvittnes journal gäller även tjänsteman vid finsk beskickning och finsk konsul i deras egenskap av köpvittne.

9 §
Skyldighet att lämna uppgifter och utfärda avskrifter

Köpvittne är skyldigt att på basen av den journal som han för lämna uppgifter och av de handlingar som han förvarar utge avskrifter åt envar som anhåller därom. Detsamma gäller domstol då journal har lämnats i dess vård.

2 mom. har upphävts genom F 17.1.1992/25. (17.1.1992/25)

Vad i 1 mom. är stadgat gäller även tjänsteman vid finsk beskickning och finsk konsul i deras egenskap av köpvittne.

10 § (28.11.1994/1084)
Avgifter och ersättningar

Avgiften för bestyrkande av ett köp eller någon annan överlåtelse är 200 mark. Avgiften för framställande av arkivexemplar av överlåtelsehandlingar och kopior av överlåtelsehandlingar är 10 mark per sida.

Om överlåtelsen på begäran sker någon annanstans än på arbetsplatsen, uppbär köpvittnet därutöver ersättning för sina resekostnader.

Om avgifter som en tjänsteman vid en finsk beskickning eller en finsk konsul såsom köpvittne uppbär bestäms särskilt.

10 a § (17.1.1992/25)
Förmedling av uppgifter

Justitieministeriet, lantmäteristyrelsen, skattestyrelsen och befolkningsregistercentralen avtalar särskilt om förfarandet vid förmedling av uppgifter.

11 §
Kompletterande stadgande

Blanketter för meddelande samt i 4 § avsedda anvisningar tillhandahålles köpvittnen och övriga myndigheter avgiftsfritt av statens tryckericentral.

12 §
Ikraftträdelsestadgande

Denna förordning träder i kraft den 1 februari 1980.

Genom denna förordning upphäves förordningen den 9 juni 1933 angående offentliga köpvittnen (199/33) jämte däri senare företagna ändringar. Av justitieministeriet med stöd av förordningen utfärdade beslut förblir i kraft till dess justitieministeriet annorlunda förordnar.

Ikraftträdelsestadganden:

21.10.1988/884:

Denna förordning träder i kraft den 1 november 1988.

15.12.1989/1113:

Denna förordning träder i kraft den 22 december 1989.

Efter att förordningen trätt i kraft, publiceras inte längre förteckningen över offentliga köpvittnen i officiella tidningen.

17.1.1992/25:

Denna förordning träder i kraft den 1 februari 1992.

30.12.1992/1632:

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1993.

22.12.1993/1365:

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1994.

28.11.1994/1084:

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1995.

22.11.1996/892:

Denna förordning träder i kraft den 1 december 1996.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.