Beaktats t.o.m. FörfS 125/2023.

8.12.1978/936

Lag om hypoteksföreningar

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

I enlighet med riksdagens beslut stadgas:

1 kap.

Almänna stadganden

1 § (8.8.2014/621)

En hypoteksförening är ett kreditinstitut som avses i kreditinstitutslagen (610/2014). Dess särskilda ändamål är att av medel som främst anskaffas genom långfristiga lån bevilja långfristiga lån huvudsakligen mot inteckningssäkerhet eller annan betryggande säkerhet.

2 §

I hypoteksförenings firma skall ingå ordet hypoteksförening.

Endast hypoteksförening är berättigad att i sin firma eller annars för betecknande av sin verksamhet använda benämningen hypoteksförening.

3 mom. har upphävts genom L 27.6.2003/595. (27.6.2003/595)

3 §

Medlemmar i hypoteksförening är dess stiftare under en tid av fem år efter föreningens bildande samt låntagarna.

Låntagare, som av hypoteksförening erhållit lån endast av statsmedel, är icke medlem i hypoteksföreningen.

Medlem i hypoteksförening ansvarar icke för hypoteksföreningens förbindelser och äger ej rätt till dess egendom eller andel i dess vinst.

4 § (20.12.1991/1552)

4 § har upphävts genom L 20.12.1991/1552.

2 kap.

Hypoteksförenings bildande

5 § (30.12.1993/1613)

En hypoteksförening kan bildas av minst 20 fysiska eller juridiska personer.

Minst hälften av dem som stiftar en hypoteksförening skall vara bosatta inom eller, om de är juridiska personer, ha hemort inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, om inte Finansinspektionen beviljar hypoteksföreningen tillstånd att avvika från detta krav. Tillstånd kan beviljas om det inte äventyrar en effektiv tillsyn över hypoteksföreningen eller skötseln av den enligt försiktiga och sunda affärsprinciper. (27.6.2003/595)

Den som är omyndig eller försatt i konkurs kan inte vara stiftare.

Ett skriftligt avtal skall uppgöras över stiftandet.

6 § (27.6.2003/595)

6 § har upphävts genom L 27.6.2003/595.

7 §

I hypoteksföreningens stadgar skall bestämmas (28.12.2001/1505)

1) hypoteksföreningens namn och hemort;

2) hypoteksföreningens verksamhetsområde;

3) för vilka ändamål och mot vilka garantier hypoteksförening beviljar lån;

4) till vilket belopp av värdet på den egendom som utgör säkerhet hypoteksföreningen kan bevilja lån mot denna säkerhet; (20.12.1991/1552)

5) hur stort hypoteksföreningens grundkapital skall vara innan den kan inleda sin verksamhet;

6) hur anslutningsavgiften och förvaltningstilläggsavgiften fastställes och uppbäres;

7) när ordinarie hypoteksföreningsstämma skall hållas och vilka ärenden som skall handläggas vid denna;

8) när extra hypoteksföreningsstämma kan hållas och vilka ärenden som kan handläggas vid sådan;

9) sättet för sammankallande av hypoteksföreningsstämma;

9 a) förvaltningsrådets uppgifter och sammansättning; (28.12.2001/1505)

10) hur medlemmar och suppleanter i förvaltningsrådet och styrelsen skall väljas samt deras antal och mandattid;

11) förvaltningsrådets och styrelsens beslutförhet;

12 punkten har upphävts genom L 19.12.1997/1345. (19.12.1997/1345)

13) styrelsemedlems och -suppleants rätt att åtnjuta kredit i hypoteksföreningen;

14) ordningen för handläggning av sådana kreditansökningar av vilka medlem eller suppleant i hypoteksföreningens styrelse kan emotse väsentlig fördel;

15) avgångsåldern för medlemmar och suppleanter i förvaltningsrådet och styrelsen;

15 a) om rätt för styrelse- och förvaltningsrådsmedlemmarna och suppleanterna, verkställande direktören och dennes ställföreträdare samt hypoteksföreningens anställda att höra till ett annat företags förvaltning; (28.12.2001/1505)

15 b) i vilken ordning beslut skall fattas om uppgiftsfördelningen mellan verkställande direktören och styrelsemedlemmarna samt om deras rätt att företräda kreditinstitutet; (28.12.2001/1505)

16) hur förvaltningen av filialkontor skall anordnas samt avgångsåldern för filialkontors kontrollant;

17) antalet revisorer och revisorssuppleanter;

18) tiden för upprättande av bokslutet och verkställande av revision;

19) vilka som är berättigade att teckna hypoteksföreningens firma;

20) huruvida och på vilka villkor av stiftarna erlagt grundkapital kan återbetalas till dem eller till deras förmånstagare; samt

21) hur hypoteksföreningens tillgångar skall användas då den upplöser sig eller blir upplöst.

Om det i hypoteksföreningens stadgar bestäms att till stiftarna eller deras förmånstagare kan återbetalas det kapital som de placerat i hypoteksföreningen, kan sådan återbetalning ske endast under förutsättning att det tillskottskapital som nämns i 26 § i sin helhet har återbetalts och att hypoteksföreningens soliditet inte äventyras på grund av återbetalningen. (20.12.1991/1552)

8 §

Angående ändring av hypoteksförenings stadgar besluter hypoteksföreningens stämma på förslag av styrelsen. Om majoriteten av de medlemmar som är närvarande vid stämman biträder ändringsförslaget, skall det i ändrad eller oförändrad form hänskjutas till slutgiltigt avgörande vid en andra stämma som hålles tidigast en månad därefter. Om förslaget, i den form vari det godkändes vid föregående stämma, vid den senare stämman biträdes av minst två tredjedelar av de närvarande medlemmarna, anses det godkänt.

2 mom. har upphävts genom L 28.12.2001/1505. (28.12.2001/1505)

9 § (27.6.2003/595)

9 § har upphävts genom L 27.6.2003/595.

10 §

Hypoteksförening skall innan den inleder sin verksamhet anmälas för införande i handelsregistret. I anmälan, som skall undertecknas av hypoteksföreningens samtliga styrelsemedlemmar, skall nämnas:

1) dagen för fastställandet av hypoteksföreningens stadgar;

2) hypoteksföreningens firma;

3) hypoteksföreningens hemort;

4) grundkapitalets storlek;

5) sättet för sammankallande av hypoteksföreningsstämma;

6) fullständiga namn på hypoteksföreningens styrelses ordförande, viceordförande, medlemmar och suppleanter ävensom deras hemort; samt

7) vilka som är berättigade att teckna hypoteksföreningens firma samt deras hemort.

Anmälan skall innefatta styrelsens försäkran, att hypoteksföreningens grundkapital är till fullo inbetalt, och till den skall fogas stadgarna samt till riktigheten styrkt avskrift av beslutet om deras fastställande.

I övrigt gäller i tillämpliga delar vad om anmälningar till handelsregistret är stadgat.

11 §

Förrän hypoteksförening införts i handelsregistret kan den icke förvärva rättigheter eller ingå förbindelser, ej heller söka, kära eller svara inför domstol eller annan myndighet. Styrelsen kan dock föra talan i ärenden, som angår hypoteksföreningens bildande, och eljest vidtaga åtgärder för erhållande av betalning till grundkapitalet.

För förpliktelse, föranledd av åtgärd som före hypoteksföreningens införande i handelsregistret vidtagits på dess vägnar, svarar solidariskt de som deltagit i åtgärden eller i beslutet därom. Ansvaret för förpliktelse, som följer av överenskommelse rörande bildandet av hypoteksföreningen eller som uppkommit efter dess undertecknande, övergår dock på hypoteksföreningen sedan den registrerats.

3 kap.

Hypoteksförenings förvaltning

12 §

Den beslutanderätt som tillkommer hypoteksförenings medlemmar utövas av de medlemmar som är närvarande vid hypoteksföreningens stämma.

Styrelsen kan besluta att deltagande i en hypoteksföreningsstämma som avses i 1 mom. också får ske så att en medlem fullt ut utövar sin beslutanderätt genom datakommunikation och med ett tekniskt hjälpmedel under stämman, om inte något annat följer av en sådan anmälan om utövande av rösträtt som avses i 7 mom. och om inte ordnandet av en sådan stämma begränsas eller förbjuds i hypoteksföreningens stadgar. (8.7.2022/665)

Styrelsen kan också besluta att hypoteksföreningens stämma ordnas utan stämmoplats så att medlemmarna utövar sin beslutanderätt fullt ut och i realtid genom datakommunikation och med ett tekniskt hjälpmedel under stämman, om inte något annat följer av en sådan anmälan om utövande av rösträtt som avses i 7 mom. och om inte ordnandet av en sådan stämma begränsas eller förbjuds i hypoteksföreningens stadgar. (8.7.2022/665)

Styrelsen kan besluta att deltagande i en hypoteksföreningsstämma som avses i 1–3 mom. dessutom får ske per post eller genom datakommunikation och med ett tekniskt hjälpmedel före eller under hypoteksföreningsstämman, om inte tillhandahållande av en sådan metod för deltagande begränsas eller förbjuds i hypoteksföreningens stadgar. Styrelsen kan besluta att endast en del av medlemmarnas rättigheter kan utövas med den metod som avses i detta moment och att rätten kan utövas endast på det sätt som styrelsen beslutar, om inte något annat bestäms i hypoteksföreningens stadgar. (8.7.2022/665)

En ytterligare förutsättning för att en stämma som avses i 2 och 3 mom. och en metod för deltagande som avses i 4 mom. ska kunna ordnas är att rätten att delta och riktigheten av rösträkningen kan kontrolleras på ett sätt som kan jämställas med förfarandena vid en hypoteksföreningsstämma som avses i 1 mom. Som deltagare i stämman betraktas de som deltar i enlighet med 2 och 3 mom. samt de som har utövat sin rösträtt före stämman. Beslutsförslag som eventuellt är föremål för förhandsröstning ska utan ändringar läggas fram för beslut på hypoteksföreningsstämman. (8.7.2022/665)

Om en funktionsstörning i en hypoteksförenings i 2–4 mom. avsedda datakommunikation eller i något annat tekniskt hjälpmedel som använts för ordnandet av stämman kan inverka på giltigheten av stämmans beslut och det finns anledning att anta att avhjälpande av störningen väsentligt fördröjer stämman, kan hypoteksföreningsstämmans ordförande besluta att stämman ska avbrytas och fortsätta inom fyra veckor från den tidpunkt då stämman enligt stämmokallelsen inleddes. En förutsättning är att de medlemmar som vid tidpunkten för avbrytandet hade rätt att delta i stämman i god tid innan stämman fortsätter informeras om avbrytandet och den möjliga tidpunkten för en fortsatt stämma samt om den nya tekniska lösning som eventuellt behövs för deltagandet. (8.7.2022/665)

I stadgarna kan det bestämmas att en medlem som önskar utöva sin rösträtt vid en stämma ska meddela hypoteksföreningen detta. Anmälan ska göras inom en tidsfrist på högst tre dygn före stämman. (8.7.2022/665)

12 a § (8.7.2022/665)

Om en medlem utövar sin yttranderätt med stöd av 12 § 4 mom. på något annat sätt än muntligt under hypoteksföreningsstämman, kan sådana frågor och andra anföranden sammanslås och redigeras på hypoteksföreningsstämman innan de och svaret görs synliga för eller kan höras av dem som deltar i hypoteksföreningsstämman. En förutsättning är att förfarandet behövs för att på ett skäligt sätt begränsa hypoteksföreningsstämmans längd, att förfarandet gör det lättare att följa stämman, att förfarandet bidrar till att säkerställa stämmans gång och att förfarandet inte väsentligt ändrar innehållet i anförandena. Beslut om principerna för förfarandet ska fattas i början av stämman eller i hypoteksföreningens stadgar. De ursprungliga anföranden som hållits på något annat sätt än muntligt under stämman ska bevaras minst ett år efter hypoteksföreningsstämman.

13 §

Envar medlem som icke har till betalning förfallna obetalda avgifter till hypoteksföreningen äger en rost vid stämma.

Enskild medlem får genom fullmakt företrädas endast av maken eller röstberättigad medlem. Juridisk person kan representeras av lagstadgad företrädare eller av befullmäktigat ombud, även om de icke är medlemmar i hypoteksföreningen. Ingen får såsom befullmäktigat ombud företräda flera än en medlem.

Då flera personer ansvarar för ett lån, kan de endast gemensamt utöva sin rösträtt eller befullmäktiga någon bland sig eller annan medlem i hypoteksföreningen att företräda sig. Om äkta makar solidariskt svarar för lån, har den ena av dem rätt att utan fullmakt företräda den andra.

14 §

Styrelsemedlem får icke deltaga i fattande av beslut om fastställelse av bokslut eller beviljande av ansvarsfrihet, då ärendet gäller förvaltning, för vilken han är ansvarig, ej heller i fattande av beslut om val av revisor.

15 §

Hypoteksförenings ordinarie stämma skall årligen hållas vid tid som bestämts i stadgarna. Vid stämma får beslut icke fattas i andra ärenden än i dem, som enligt lag eller stadgar skall handläggas vid stämman eller som av styrelsen eller minst tre medlemmar skriftligen föreslagits till behandling och vilka nämnes i kallelsen till stämman.

Kallelsen ska innehålla uppgift om möjligheten att delta i stämman på ett i 12 § 2–4 mom. avsett sätt, om villkoren för användningen av dessa sätt, om det tekniska genomförandet av deltagandet, om eventuella begränsningar enligt 12 § 4 mom. i medlemmarnas yttranderätt och om vilket förfarande som ska iakttas. (8.7.2022/665)

Som stämmans beslut gäller, om ej i denna lag eller i hypoteksföreningens stadgar annorlunda bestämts, den mening, för vilken de flesta rösterna avgivits. Vid lika röstetal avgöres val genom lottning, men i övriga ärenden blir den mening gällande, som stämmans ordförande biträtt.

Se L om temporär avvikelse från aktiebolagslagen, lagen om bostadsaktiebolag, lagen om andelslag, föreningslagen och vissa andra sammanslutningslagar 375/2021 6 § 7 mom., som gäller temporärt 8.5.2021–30.6.2022.

16 §

På hypoteksförening ordinarie stämma ankommer:

1 ) att fastställa bokslutet för föregående år och att besluta om användningen av årsvinsten eller åtgärder, som föranledes av förlust enligt det fastställda bokslutet;

2) att bevilja styrelsen och andra redovisningsskyldiga ansvarsfrihet eller besluta om de åtgärder som skall vidtagas i det fall att ansvarsfrihet icke beviljats;

3) att bestämma arvoden för medlemmarna av hypoteksföreningens förvaltningsråd och för revisorerna;

4) att välja medlemmar och suppleanter i förvaltningsrådet; samt

5) att per räkenskapsperiod för granskning av hypoteksföreningens räkenskaper och förvaltning välja revisorer. (10.7.1998/528)

Valet av medlemmar och suppleanter i förvaltningsrådet kan dock, om så bestämts i stadgarna, överföras på hypoteksföreningens medlemmar att ske vid en särskild valförrättning, likväl med beaktande av vad i 13 § är stadgat om rösträtt.

17 §

Hypoteksförenings förvaltning handhas av ett förvaltningsråd och en styrelse.

Minst hälften av hypoteksföreningens styrelsemedlemmar samt verkställande direktören skall vara bosatta inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, om inte Finansinspektionen beviljar hypoteksföreningen tillstånd att avvika från detta krav. Tillstånd kan beviljas om det inte äventyrar en effektiv tillsyn över hypoteksföreningen eller skötseln av den enligt försiktiga och sunda affärsprinciper. (27.6.2003/595)

Medlem och suppleant i styrelsen får icke tillhöra förvaltningsrådet.

18 §

Hypoteksförenings förvaltningsråd skall bestå av minst tio medlemmar. På förvaltningsrådet ankommer att tillse, att hypoteksföreningen skötes med försiktighet och omsorg i enlighet med lag och stadgarna samt med iakttagande av hypoteksföreningens stämmas och förvaltningsråds beslut.

Hypoteksförenings förvaltningsråd åligger i synnerhet:

1) att utse och entlediga de medlemmar och suppleanter i styrelsen, som enligt bestämmelserna skall utses av förvaltningsrådet;

2) att bestämma löneförmånerna för styrelsens medlemmar och suppleanter;

3) att utse och entlediga hypoteksföreningens verkställande direktör och övriga direktörer samt bestämma deras löneförmåner;

4) att besluta om inrättande och indragning av filialkontor;

5) att fastställa de allmänna villkoren för kreditgivningen;

6) fastställa de allmänna villkoren för anskaffning av medel; (20.12.1991/1552)

7 punkten har upphävts genom L 20.12.1991/1552. (20.12.1991/1552)

8) att genom av förvaltningsrådet utsedda inspektörer minst två gånger om året låta granska hypoteksföreningens huvudkontors kassa, bokföring, värdepapper och förbindelser, låne- och säkerhetshandlingar samt skötseln av likviditeten;

9) att ombesörja vederbörlig inspektion av hypoteksföreningens filialkontor; samt

10) att fastställa grunderna för hypoteksföreningens bokslut med särskilt beaktande av att hypoteksföreningens tillgångar är riktigt och försiktigt uppskattade, och att bestyrka bokslutet för att föreläggas hypoteksföreningens stämma.

19 §

En hypoteksförenings styrelse skall ha minst fem medlemmar, som utses av förvaltningsrådet. Dessutom hör hypoteksföreningens verkställande direktör och andra direktörer till styrelsen. (30.12.1993/1613)

På styrelsen ankommer att leda hypoteksföreningens verksamhet i enlighet med lag och stadgar samt enligt de beslut och anvisningar, som meddelas av hypoteksföreningens stämma och förvaltningsråd.

20 §

Hypoteksförenings styrelse kärar och svarar på hypoteksföreningens vägnar. Stämning skall anses ha kommit till hypoteksförenings kännedom då den delgivits styrelsemedlem eller annan som äger rätt att ensam eller gemensamt med annan teckna hypoteksföreningens firma.

20 a § (30.12.2004/1310)

Bokslutet och verksamhetsberättelsen för en hypoteksförening upprättas i enlighet med bokföringslagen (1336/1997) och kreditinstitutslagen samt bestämmelser som utfärdats med stöd av dem och Finansinspektionens föreskrifter.

Styrelsen och verkställande direktören skall datera och underteckna bokslutet och verksamhetsberättelsen. Om en styrelsemedlem eller verkställande direktören har framfört en avvikande åsikt om bokslutet eller verksamhetsberättelsen, skall på dennes begäran ett utlåtande om det ingå däri.

Bokslutet och verksamhetsberättelsen skall tillställas revisorerna senast en månad före det principalmöte där resultat- och balansräkningen skall läggas fram för fastställelse.

4 kap.

Hypoteksförenings rörelse

21 §

Hypoteksförening är berättigad att bedriva till sitt verksamhetsområde hörande rörelse med i denna och annan lag stadgade begränsningar.

2 mom. har upphävts genom L 19.12.1997/1345. (19.12.1997/1345)

22 § (20.12.1991/1552)

22 § har upphävts genom L 20.12.1991/1552.

23 § (20.12.1991/1552)

23 § har upphävts genom L 20.12.1991/1552.

24 §

Hypoteksföreningen skall i första hand använda anskaffade lånemedel för beviljande av lån till sina medlemmar och dem som anmäler sig som medlemmar. (20.12.1991/1552)

Vad i 1 mom. är stadgat gäller icke beviljande av lån, som förmedlats av statens medel.

3 mom. har upphävts genom L 20.12.1991/1552. (20.12.1991/1552)

25 §

Då låntagare erhåller lån, är han skyldig att erlägga anslutningsavgift till hypoteksföreningen.

Hos låntagare kan även, då detta prövas nödvändigt, uppbäras en årlig förvaltningstilläggsavgift för täckande av hypoteksföreningens förvaltnings- och övriga kostnader.

Vad i 1 och 2 mom. är stadgat gäller ej låntagare som avses i 3 § 2 mom.

Av låntagare erlagda anslutningsavgifter skall i sin helhet överföras till reservfonden.

26 §

För hypoteksförening kan på framställning av hypoteksföreningens styrelse medelst beslut av dess stämma av medel som insamlats utifrån bildas tillskottskapital, såframt detta är av nöden för fortsättande eller utvecklande av hypoteksföreningens verksamhet.

Tillskottskapitalet kan återbetalas endast så att hypoteksföreningens grundkapital inte minskas och så att återbetalningen inte under något år utgör mer än hälften av det föregående årets vinst. På återbetalning av tillskottskapital tillämpas dessutom vad som i 11 kap. 8 § i kreditinstitutslagen föreskrivs om restriktioner som föranleds av kapitalbasen. (8.8.2014/621)

3 mom. har upphävts genom L 20.12.1991/1552. (20.12.1991/1552)

5 kap.

Hypoteksföreningens likvidation och konkurs (28.12.2001/1505)

27 § (20.12.1991/1552)

I fråga om hypoteksföreningens likvidation och konkurs skall i tillämpliga delar iakttas vad som föreskrivs i 8 kap. sparbankslagen (1502/2001). (28.12.2001/1505)

Har beslut inte fattats om fortsättande av verksamheten inom en hypoteksförening som trätt i likvidation, och har hypoteksföreningens egendom inte avträtts till konkurs kan, sedan hypoteksföreningens skulder har betalts eller medel för deras betalning avskilts och övriga förbindelser uppfyllts, till stiftarna eller till deras förmånstagare återbetalas deras i hypoteksföreningen placerade kapital, om återbetalningen enligt stadgarna kan ske.

Om egendom härefter återstår skall överskottet användas för ändamål som bestäms i hypoteksföreningens stadgar. Finansinspektionen beslutar vid behov om användning av överskottet. (27.6.2003/595)

Har hypoteksföreningen försatts i konkurs och återstår medel efter konkursförfarandet, skall likaså förfaras så som 2 och 3 mom. stadgar.

28 §

Beslut om fusion av två eller flera hypoteksföreningar eller om delning av en hypoteksförening i flera hypoteksföreningar skall fattas i samma ordning som en stadgeändring. Detsamma gäller beslut om avslutande av en hypoteksförenings verksamhet, utom när föreningens tillgångar på grund av förluster nedgått till den grad att minst hälften av dess eget kapital måste anses ha gått förlorad och föreningens eget kapital inte motsvarar ställda soliditetskrav, eller när det framgår att föreningen inte kan fullgöra sina förbindelser. (22.1.1988/50)

Finansinspektionen meddelar i enskilda fall närmare föreskrifter om förfarandet vid fusion av hypoteksföreningar eller delning av en hypoteksförening i flera självständiga hypoteksföreningar. (27.6.2003/595)

Då hypoteksförenings verksamhet upphör annorledes än till följd av förluster eller betalningssvårigheter, skall dess överblivna medel i enlighet med föreningsstämmas beslut användas för det i stadgarna bestämda ändamålet med beaktande av stadgandet i 3 § 3 mom. Till stiftare eller till deras förmånstagare kan dock, såframt bestämmelser därom ingår i stadgarna, återbetalas det kapital de placerat i hypoteksföreningen.

28 a § (13.6.1997/582)

Äger en hypoteksförening samtliga aktier i ett aktiebolag, kan föreningens styrelse och bolagets styrelse avtala om fusion av aktiebolaget med hypoteksföreningen. För fusionen gäller i tillämpliga delar vad som bestäms i 81 § sparbankslagen.

6 kap.

Särskilda stadganden

29 §

Denna lag skall tillämpas även på Finlands Hypoteksförening, som då lagen träder i kraft utövar sin verksamhet med stöd av lagen den 24 april 1925 om hypoteksföreningar (130/25), och på Finlands Bostadshypoteksbank, som utövar sin verksamhet med stöd av lagen den 8 januari 1927 om bostadshypoteksföreningar (1/27), likväl med beaktande av följande övergångsstadganden.

Finlands Hypoteksförening och Finlands Bostadshypoteksbank skall, räknat från lagens ikraftträdande, såframt finansministeriet ej på ansökan beviljar längre tid,

inom två år söka fastställelse för de stadgeändringar, vilka enligt lagen är påkallade;

inom fem år bringa relationen mellan hypoteksföreningens eget kapital och dess förbindelser i överensstämmelse med vad i 45 § lagen om hypoteksbanker stadgas;

inom tio år anordna sina för annat ändamål än kreditgivning gjorda placeringar i överensstämmelse med vad i 22 § samt i 21 § 2 mom. lagen om hypoteksbanker är stadgat.

Ovan i 23 § 2 mom. stadgad tid om fem år skall räknas från lagens ikraftträdande.

Finlands Bostadshypoteksbank skall inom två år från lagens ikraftträdande till staten återställa de statsobligationer som motsvarar bankens grundfond.

Såvida någondera av de i 1 mom. nämnda hypoteksföreningarna inom två år efter lagens ikraftträdande fattar i 28 § avsett beslut om fusion med annan hypoteksförening, och av beslutet förutsatt fusion förverkligas, behöver den förstnämnda hypoteksföreningen icke vidtaga åtgärder för ändring av sina stadgar.

Finlands Hypoteksförening och Finlands Bostadshypoteksbank skall inom sex månader från det de i 2 mom. nämnda ändringarna i stadgarna fastställts, göra anmälan för registrering i handelsregistret samt i tillämpliga delar iakttaga vad i 10 § är stadgat.

30 §

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1979.

Genom denna lag upphäves lagen den 24 april 1925 om hypoteksföreningar (130/25), lagen den 8 januari 1927 om bostadshypoteksföreningar (1/27), lagen den 17 mars 1933 angående avbrytande av hypoteksförenings och bostadshypoteksförenings verksamhet samt dess likvidation och konkurs (90/33) och lagen den 9 mars 1945 om undantagsstadganden rötande vissa penninganstalter, vilka bedriva utlåning med statsmedel (228/45) jämte i dessa lagar senare företagna ändringar.

Ikraftträdelsestadganden:

22.1.1988/50:

Denna lag träder i kraft den 1 februari 1988.

Regeringens proposition 17/87, Bankutsk. bet. 3/87, Stora utsk. bet. 154/87

20.12.1991/1552:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1992.

Regeringens proposition 69/91, Ekonomiutsk. bet. 18/91

30.12.1993/1613:

Denna lag träder i kraft vid en tidpunkt som bestäms genom förordning. (L 1613/1993 trädde i kraft enligt F 1617/1993 den 1.1.1994)

RP 295/92, EkUB 50/93, Bilaga IX till EES-avtalet: rådets direktiv 73/183/EEG, 77/780/EEG, 86/524/EEG, 89/646/EEG, 89/299/EEG, 89/647/EEG, 91/31/EEG, 83/350/EEG, 86/635/EEG, 89/117/EEG och 91/308/EEG

13.6.1997/582:

Denna lag träder i kraft den 1 september 1997.

RP 41/1997, EkUB 8/1997, RSv 58/1997

19.12.1997/1345:

Denna lagen träder i kraft den 1 januari 1998.

RP 208/1997, EkUB 34/1997, RSv 215/1997

10.7.1998/528:

Denna lag träder i kraft den 1 september 1998.

RP 56/1998, EkUB 11/1998, RSv 56/1998

28.12.2001/1505:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2002.

RP 180/2001, EkUB 20/2001, RSv 203/2001

27.6.2003/595:

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2003.

RP 175/2002, EkUB 27/2002, RSv 277/2002

30.12.2004/1310:

Denna lag träder i kraft den 31 december 2004.

RP 126/2004, EkUB 29/2004, RSv 228/2004

9.2.2007/129:

Denna lag träder i kraft den 15 februari 2007.

RP 21/2006, EkUB 25/2006, RSv 252/2006

8.8.2014/621:

Denna lag träder i kraft den 15 augusti 2014.

RP 39/2014, EkUB 6/2014, RSv 62/2014, Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/36/EU (32013L0036); EUT nr L 176, 27.6.2013, s. 338-436, Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013 (32013R0575); EUT nr L 176, 27.6.2013, s. 1-337

8.7.2022/665:

Denna lag träder i kraft den 11 juli 2022.

Denna lag tillämpas på en sådan stämma till vilket kallelsen har sänts i enlighet med denna lag och som hålls medan denna lag är i kraft.

RP 67/2022, EkUB 13/2022, RSv 81/2022

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.