Beaktats t.o.m. FörfS 829/2022.

16.12.1977/938

Förordning om verkställighet av nordiska domar angående privaträttsligt anspråk

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

På föredragning av justitieministern stadgas med stöd av 15 § lagen den 21 juli 1977 om erkännande och verkställighet av nordiska domar angående privaträttsligt anspråk (588/77) och 3 § lagen den 28 oktober 1977 angående godkännande av vissa bestämmelser i den mellan de nordiska länderna ingångna konventionen om erkännande och verkställighet av domar på privaträttens område och om konventionens tillämpning (881/77):

Förordningens tillämpningsområde
1 §

Denna förordning gäller verkställighet som grundar sig på den mellan Finland, Danmark, Island, Norge och Sverige den 11 oktober 1977 ingångna konventionen om erkännande och verkställighet av domar på privaträttens område.

Verkställighet i Finland
2 § (15.11.1996/853)

Med stöd av lagen om erkännande och verkställighet av nordiska domar angående privaträttsligt anspråk (588/77), nedan domslagen, skall en ansökan om verkställighet göras hos den tingsrätt inom vars domkrets domen kan verkställas. Om den som ansöker om verkställighet inte har kunnat utreda vilken tingsrätt som är behörig, får ansökan tillställas Helsingfors tingsrätt.

3 § (15.11.1996/853)

Har en ansökan inkommit till en tingsrätt som inte är behörig eller med stöd av 2 § till Helsingfors tingsrätt, skall ansökan, om en annan tingsrätt konstateras vara behörig, sändas till denna.

4 §

Såsom i 10 § 2 mom. domslagen avsedd utredning om att dom äger laga kraft eller är verkställbar, i 3 mom. av sagda paragraf avsett bevis om förliknings verkställbarhet samt utredning om att i 4 mom. av sagda paragraf avsedd handling kan utgöra grund för verkställighet skall godkännas av domstol samt av justitieministerium eller annan behörig administrativ myndighet i vederbörande stat utfärdat intyg.

5 §

Om en ansökan om verkställighet eller en därtill fogad handling är avfattad på danska eller norska, får tingsrätten vid behov låta översätta handlingen till finska eller svenska. (15.11.1996/853)

Kostnaderna för ovan i 1 mom. avsett översättningsarbete erläggs av justitieministeriet. (16.5.1985/397)

5 a § (15.11.1996/853)

När tingsrätten har bifallit en ansökan om verkställighet skall beslutet och därtill fogade handlingar på tjänstens vägnar sändas till behörig utmätningsman för verkställighet, om sökanden inte har begärt att beslutet skall sändas till honom.

Verkställighet i annat nordiskt land
6 §

Ansökan om verkställighet göres:

i Danmark hos fogedretten;

i Norge hos namsretten; och i Sverige hos kronofogdemyndigheten eller i de fall som anges i 8 § domslagen hos länsrätten.

Särskilda stadganden
7 §

Justitieministeriet utfärdar vid behov närmare anvisningar om verkställighet och tillämpning av förordningen.

8 §

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1978.

Ikraftträdelsestadganden:

10.3.1978/200:

Denna förordning träder i kraft den 1 april 1978.

16.5.1985/397:

Denna förordning träder i kraft den 1 juni 1985.

15.11.1996/853:

Denna förordning träder i kraft den 1 december 1996.

På verkställighet som har ansökts hos överexekutor innan denna förordning träder i kraft tillämpas de stadganden som gällde vid ikraftträdandet.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.