1243/2002

Säädöstä oikaistu.

Annettu Helsingissä 19 päivänä joulukuuta 2002

Valtioneuvoston asetus ajoneuvojen käytöstä tiellä annetun asetuksen muuttumisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty liikenne- ja viestintäministeriön esittelystä,

kumotaan ajoneuvojen käytöstä tiellä 4 päivänä joulukuuta 1992 annetun asetuksen (1257/1992) 8 §:n 1 momentti, ja

muutetaan 1 §, 2 §:n 1 ja 5 momentti, 3 §:n 1 ja 3 momentti, 5 ja 6 §, 7 §:n 1, 3 ja 4 momentti, 7 a §:n 1 momentti, 7 b §:n 2 momentti, 11 § :n 1 momentti, 13 §, 16 §:n 2 momentti, 17 §:n 6 momentti, 18 ja 19 b §, 23 §:n 3 momentti, 24 §:n 3 momentin suomenkielinen sanamuoto, 27 a §, 29 §:n 2 momentti, 30 §:n 1 momentti, 30 b §:n 2 momentti, 30 c, 30 e-30 h ja 32 a §, 34 §:n 1 momentti, 39 ja 43 § sekä 45 §:n 4 momentti,

sellaisina kuin niistä ovat 2 §:n 1 ja 5 momentti, 19 b §, 30 b §:n 2 momentti, 30 c ja 30 e-30 h § asetuksessa 670/1997, 3 §:n 1 ja 3 momentti, 18 ja 27 a §, 34 §:n 1 momentti, 39 § ja 45 §:n 4 momentti asetuksessa 291/1998, 5 § osaksi asetuksessa 839/1993, 6 § asetuksessa 391/1998, 7 §:n 1, 3 ja 4 momentti asetuksessa 1570/1993, 7 a §:n 1 momentti asetuksessa 809/1995, 7 b §:n 2 momentti asetuksessa 714/1996, 16 §:n 2 momentti asetuksessa 829/1998, 24 §:n 3 momentti asetuksessa 230/2002, 29 §:n 2 momentti asetuksessa 359/2000 ja 32 a § asetuksessa 755/1999, seuraavasti:

1 §
Soveltamisala

1. Tätä asetusta sovelletaan ajoneuvoliikenteeseen tiellä sellaisilla ajoneuvoilla, joihin sovelletaan ajoneuvolakia (1090/2002).

2. Tätä asetusta sovelletaan sotilasajoneuvoihin panssariajoneuvoa lukuun ottamatta, jollei puolustusministeriön asetuksella ajoneuvolain nojalla toisin säädetä.

3. Tämän asetuksen soveltamisesta erikoiskuljetuksiin säädetään erikseen.

2 §
Määritelmät

1. Ajoneuvojen, ajoneuvoluokkien sekä ajoneuvon mittojen ja massojen määrittelyyn sovelletaan, mitä ajoneuvolaissa ja sen nojalla säädetään.


5. Ministeriöllä tarkoitetaan liikenne- ja viestintäministeriötä.

3 §
Ajoneuvoluokkia koskevat nopeusrajoitukset

1. Moottorikäyttöisen ajoneuvon suurin tiellä sallittu nopeus ilman perävaunua on:

a) paketti- ja kuorma-auton (N-luokat), erikoisauton sekä M-luokkaan kuuluvan matkailu-, ruumis- ja huoltoauton 80 km/h;

b) sellaisen pakettiauton (N1-luokka) ja erikoisauton sekä eläinlääkintä-, matkailu-, ruumis- ja huoltoauton, jonka omamassa on alle 1,8 tonnia ja joka on otettu käyttöön vuonna 1981 tai myöhemmin tai jonka omamassa on alle 1,875 tonnia ja joka on otettu käyttöön vuonna 1995 tai myöhemmin, 100 km/h;

c) sellaisen pakettiauton (N1-luokka) sekä kokonaismassaltaan enintään 3,5 tonnin eläinlääkintä-, ruumis- ja huoltoauton, joka on varustettu lukkiutumattomin jarruin ja vähintään kuljettajan turvatyynyllä, 100 km/h;

d) linja-auton (M2- ja M3-luokka) 80 km/h, kuitenkin 100 km/h, jos linja-auto on katsastuksessa hyväksytty käytettäväksi tällä nopeudella eikä siinä ole seisovia matkustajia;

e) moottorikäyttöisen ajoneuvon, jonka vähintään yksi akseli on jousittamaton, 60 km/h; tämä rajoitus ei kuitenkaan koske alkuperäiseltä malliltaan ilman takajousitusta olevaa moottoripyörää (L3e- ja L4e-luokka);

f) mopon (L1e- ja L2e-luokka) ja kevyen nelipyörän (L6e-luokka) 45 km/h, pienitehoisen mopon kuitenkin 25 km/h;

g) moottorityökoneen ja muun traktorin kuin liikennetraktorin sekä moottorireen ja muun maastoajoneuvon 40 km/h, moottorikelkan moottorikelkkailureitillä kuitenkin 60 km/h;

h) liikennetraktorin 50 km/h;

i) ajoneuvon, jossa on rautaisia telaketjuja tai muunlaisia kuin ilmarenkain varustettuja pyöriä, 20 km/h.


3. Moottorikäyttöisen ajoneuvon suurin tiellä sallittu nopeus, kun siihen on kytketty hinattava ajoneuvo, on:

a) auton (M- ja N-luokat), moottoripyörän (L3e- ja L4e-luokka) sekä kolmi- ja nelipyörän (L5e ja L7e-luokka) 80 km/h; auton, johon kytketty kokonaismassaltaan yli 0,75 tonnin hinattava ajoneuvo on jarruton tai jousittamaton, kuitenkin 60 km/h;

b) mopon (L1e- ja L2e-luokka) ja kevyen nelipyörän (L6e-luokka) 45 km/h, pienitehoisen mopon kuitenkin 25 km/h;

c) moottorityökoneen ja muun traktorin kuin liikennetraktorin sekä moottorireen ja muun maastoajoneuvon 40 km/h, moottorikelkan moottorikelkkailureitillä, kun perävaunussa ei kuljeteta henkilöitä, kuitenkin 60 km/h;

d) liikennetraktorin 50 km/h;

e) ajoneuvoyhdistelmän, jossa on rautaisia telaketjuja tai muunlaisia kuin ilmarenkain varustettuja pyöriä, 20 km/h.


5 §
Moottorikäyttöisen ajoneuvon tarpeettoman joutokäynnin kielto

1. Moottorikäyttöisen ajoneuvon seistessä muusta syystä kuin pakollisen liikenne-esteen vuoksi ei ajoneuvon moottoria saa käyttää enempää kuin kaksi minuuttia. Lämpötilan ollessa alle -15°C saa moottoria ennen ajoon lähtemistä kuitenkin käyttää enintään neljä minuuttia. Traktorin, moottorityökoneen ja auton alustalle rakennetun työkoneen moottoria saa kuitenkin käyttää ennen ajoneuvolla tai koneella tehtävän työn alkamista ajoneuvon toimintavalmiiksi saattamiseen tarvittavan ajan.

2. Joutokäynnin kielto ei koske kiireellisessä tehtävässä olevaa hälytysajoneuvoa, poliisin virkatehtävässä käyttämää ajoneuvoa eikä katsastuksen osana toimitettavaan pakokaasumittaukseen odottavaa ajoneuvoa. Kielto ei myöskään koske ajoneuvoa, jonka pääasiallinen käyttötarkoitus tai pääasiallisen käyttötarkoituksen edellyttämä lisälaite, kuten jätteenpuristin, kompressori, pumppu tai nostolava, vaatii moottorin käyttämistä.

6 §
Poikkeukset turvavyön ja suojakypärän käyttövelvollisuudesta

1. Tieliikennelaissa (267/1981) säädetty turvavyön käyttämisvelvollisuus ei koske:

a) poliisimiestä, rajavartiomiestä eikä vankeinhoitolaitoksen palveluksessa olevaa heidän ollessaan sellaisessa virkatehtävässä, että turvavyön käyttämisestä voi olla vaaraa tai huomattavaa haittaa;

b) auton tarkastusta suorittavaa katsastajaa;

c) postin, sanomalehtien tai muiden useaan paikkaan jaettavien tavaroiden jakajaa, kun yhtäjaksoinen ajomatka on enintään sata metriä ja turvavyön käyttämisestä on huomattavaa haittaa;

d) luvanvaraiseen henkilöliikenteeseen käytettävän henkilöauton tai linja-auton kuljettajaa.

2. Tieliikennelaissa säädetty velvollisuus käyttää suojakypärää ei koske:

a) kolmipyöräisen mopon (L2e-luokka), kolmipyörän (L5e-luokka), kevyen nelipyörän (L6e-luokka) eikä nelipyörän (L7e-luokka) kuljettajaa ja matkustajaa, jos ajoneuvo on varustettu umpinaisella ohjaamolla;

b) turvavöin ja suojakaarella tai -katoksella varustetun kaksipyöräisen moottoripyörän (L3e-luokka) ja mopon (L1e-luokka) suojakaaren tai -katoksen suojassa olevaa kuljettajaa ja matkustajaa;

c) invalidimoottoripyörän tai invalidimopon kuljettajaa;

d) liikenteen valvonnassa tai muussa virkatehtävässä olevaa, jos kypärä haittaa tehtävän suorittamista;

e) moottoripyörän ja mopon tarkastusta suorittavaa katsastajaa;

f) poronhoito- tai metsänhoitotehtävissä, energiansiirto- tai televerkostotöissä taikka verkontarkastustehtävissä olevaa moottorikelkan kuljettajaa ja matkustajaa;

g) umpinaisessa perävaunussa olevaa moottorikelkan matkustajaa;

h) museomoottoripyörän, -mopon ja -moottorikelkan käyttäjää erityisesti järjestetyn ajotapahtuman aikana.

7 §
Ajopiirturin käyttö

1. Auton ja liikennetraktorin kuljettajan on käytettävä ajopiirturia siten kuin tieliikenteen valvontalaitteista annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 3821/85 15 artiklan 1-3 ja 5 kohdassa sekä 16 artiklan 2 kohdassa säädetään. Mainitun asetuksen 15 artiklan 3 kohdan b alakohdassa tarkoitetut muut työskentelyajat voidaan merkitä 4 kohdassa tarkoitetulla tavalla.


3. Ajoneuvohallintokeskus voi myöntää enintään 30 päivän pituisen vapautuksen ajopiirturin käytöstä.

4. Ajopiirturin toimintahäiriön tai virheellisen toiminnan sattuessa ajoneuvon omistajan tai haltijan on annettava ajoneuvolain 87 §:ssä tarkoitetun ajopiirturin korjaamiseen ja asentamiseen oikeuttavan luvan saaneen korjaamon tehdä korjaus niin pian kuin olosuhteet sen sallivat.


7 a §
Ajopiirturin tarkastus

1. Ajoneuvolain 87 §:ssä ja liikennetarvikkeiden kaupasta, asennuksesta ja korjauksesta annetun valtioneuvoston asetuksen (1247/2002) 4 luvussa säädetään tieliikenteen valvontalaitteista annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 3821/85 liitteessä I olevassa VI luvussa tarkoitetusta ajopiirturin tarkastusten suorittajasta.


7 b §
Eräät tarkastukset ja ilmoitukset

2. Edellä 1 momentissa mainitussa direktiivissä ja sen nimikkeessä mainituissa asetuksissa tarkoitettuja ilmoituksia ja tietoja antavat omalta toimialaltaan ministeriö ja Ajoneuvohallintokeskus ministeriön tarvittaessa antamien ohjeiden mukaisesti.


11 §
Maastoajoneuvon käyttö tiellä

Moottorireellä ja pyörillä varustetulla maastoajoneuvolla saa ylittää tien tai sillan. Jos moottorireellä tai pyörillä varustetulla maastoajoneuvolla suoritettava kuljetustehtävä tai maaston olosuhteet tekevät maastossa liikkumisen kohtuuttoman vaikeaksi taikka jos sitä on pidettävä tien turvallisen ylittämisen kannalta tarpeellisena, moottorirekeä ja pyörillä varustettua maastoajoneuvoa saa kuitenkin tarpeellista varovaisuutta noudattaen muutoinkin tilapäisesti kuljettaa tiellä. Moottorireellä on tällöin käytettävä ensisijaisesti tien auraamatonta osaa.


13 §
Ohjautuva akseli

Autossa ja perävaunussa, jonka kokonaismassa on suurempi kuin 3,5 tonnia, ohjautuva akseli, joka on varustettu kuljettajan paikalta käytettävällä tai automaattisesti toimivalla, ohjauksen suoraan lukitsevalla laitteella, on pidettävä lukittuna ajettaessa yli 60 km/h nopeudella.

16 §
Auton, auton perävaunun ja hinattavan laitteen renkaat

2. Henkilöautossa (M1-luokka), jonka kokonaismassa on enintään 3,5 tonnia, ja pakettiautossa (N1-luokka), kokonaismassaltaan enintään 3,5 tonnin erikoisautossa sekä kokonaismassaltaan yli 0,75 tonnin ja enintään 3,5 tonnin perävaunussa (O2-luokka) on joulu-, tammi- ja helmikuun aikana käytettävä talvirenkaita, joiden kulutuspinnan pääurien syvyys on vähintään 3,0 mm. Talvirenkaita ei tarvitse käyttää:

a) paripyörien molemmissa pyörissä;

b) auton tai sen perävaunun valmistukseen, maahantuontiin, kauppaan, korjaukseen tai katsastukseen liittyvissä tilapäisissä enintään 20 kilometrin pituisissa siirroissa;

c) museoajoneuvossa;

d) sellaisessa autossa tai sen perävaunussa, johon talvirenkaita ei ole saatavissa.


17 §
Liukuesteiden käyttö auton ja siihen kytketyn hinattavan ajoneuvon renkaissa

6. Ajoneuvohallintokeskus voi myöntää yksittäiselle ajoneuvolle poikkeuksen 1 momentin nastarenkaiden sallittua käyttöaikaa koskevasta säännöksestä.

18 §
L-luokan ajoneuvon ja sen perävaunun renkaat ja liukuesteet

1. Kulutuspinnan pääurien syvyyden tulee olla vähintään 1,0 mm. Moottoripyörän (L3e- ja L4e-luokka) ja kolmipyörän (L5e-luokka) etupyörässä ei saa käyttää rengasta, jonka puutteellinen tasapaino voi haitata ohjausta.

2. Moottoripyörässä, mopossa, kolmipyörässä, nelipyörässä ja kevyessä nelipyörässä sekä tällaisen ajoneuvon perävaunussa on käytettävä talvikäyttöön sopivia, karkeakuvioisia renkaita 16 §:n 2 momentissa tarkoitettuna aikana. Mainitussa momentissa talvirenkaiden käyttövelvollisuudesta autolle säädetyt poikkeukset koskevat soveltuvin osin myös moottoripyörää, mopoa, kolmipyörää, nelipyörää ja kevyttä nelipyörää sekä tällaisen ajoneuvon perävaunua.

3. Liukuesteiden käyttö moottoripyörässä, mopossa, kolmipyörässä, nelipyörässä ja kevyessä nelipyörässä sekä tällaisen ajoneuvon perävaunussa on sallittu 17 §:ssä henkilöautolle säädetyin ehdoin.

19 b §
ETA-valtiossa rekisteröidyn tai käyttöön otetun ajoneuvon käyttö Suomessa

1. Käytettäessä Euroopan talousalueeseen kuuluvassa valtiossa, jäljempänä ETA-valtio, rekisteröityä tai käyttöön otettua ajoneuvoa Suomessa sovelletaan tämän luvun säännöksiä.

2. Jos vuonna 1993 tai myöhemmin käyttöön otetun ajoneuvon rekisteröinnissä ja käytössä sallitut massat ylittävät tiettyjen yhteisössä liikkuvien tieliikenteen ajoneuvojen suurimmista kansallisessa ja kansainvälisessä liikenteessä sallituista mitoista ja suurimmista kansainvälisessä liikenteessä sallituista painoista annetussa neuvoston direktiivissä 96/53/EY säädetyt suurimmat sallitut arvot:

a) auton kolmiakselisessa telissä vähintään yhden akselin tulee olla ohjaava;

b) telin akseleista vähintään yhden on oltava ohjautuva tai pakko-ohjattu, jos hinattavan ajoneuvon äärimmäisten akselien välinen etäisyys ylittää kaksiakselisessa telissä 2,4 metriä tai kolmiakselisessa telissä 2,8 metriä; varsinaisen perävaunun kaksiakselisen telin takimmainen akseli ei kuitenkaan saa olla ohjautuva.

3. Edellä 2 momentissa tarkoitetun ajoneuvon kolmella tai useammalla akselilla varustetun telin ohjautuville akseleille kohdistuvien massojen summa saa olla enintään puolet telin kiinteille tai pakko-ohjatuille akseleille kohdistuvien massojen summasta.

23 §
Auton ja perävaunun yhdistelmän kokonaismassa

3. Auton ja siihen kytketyn perävaunun muodostaman kokonaismassaltaan yli 44 tonnin ajoneuvoyhdistelmän kokonaismassa ei kuitenkaan saa ylittää määrää, joka saadaan lisäämällä 20 tonniin 270 kg jokaiselta 10 senttimetriltä, jonka ajoneuvon tai ajoneuvoyhdistelmän äärimmäisten akselien väli ylittää 1,80 metriä. Tätä sääntöä sovelletaan myös 1 momentin c kohdassa tarkoitetun yhdistelmän osana olevaan auton ja puoliperävaunun yli 44 tonnin ajoneuvoyhdistelmään. Ajoneuvoyhdistelmässä, jonka kokonaismassa on suurempi kuin 40 tonnia, auton takimmaisen ja kokonaismassaltaan yli 10 tonnin perävaunun etummaisen akselin välin tulee olla vähintään 3,0 metriä.

24 §
Auton, perävaunun ja niiden yhdistelmänpituus

3. Ajoneuvoyhdistelmän pituus ei saa ylittää seuraavia arvoja:

a) henkilö- tai linja-auton (M-luokka) ja perävaunun yhdistelmä 18,75 m
b) kuorma-auton (N2- tai N3-luokka) ja puoliperävaunun yhdistelmä sekä muu kuin c tai d kohdassa tarkoitettu ajoneuvoyhdistelmä 16,50 m
c) auton ja keskiakseliperävaunun yhdistelmä 18,75 m
josta mitasta kuormatilojen ulkopituuksien summa 15,65 m
ja etäisyys vetoauton kuormatilan etu-päästä perävaunun kuormatilan takapäähän 16,40 m
d) kuorma-auton (N2 ja N3-luokka) ja kaksi- tai useampiakselisen varsinaisen perä-vaunun sekä kuorma-auton, apuvaunun ja puoliperävaunun samoin kuin kuorma-auton, puoliperävaunun ja siihen kytketyn keski-akseli- tai varsinaisen perävaunun yhdistelmä 25,25 m
josta mitasta kuormatilojen ulkopituuksien summa 2 momentin a kohdassa tarkoitettu mittaustapa huomioon ottaen 21,42 m

27 a §
Moottoripyörän, mopon, kolmipyörän, nelipyörän ja kevyen nelipyörän päämitat

Moottoripyörän, mopon, kolmipyörän, nelipyörän ja kevyen nelipyörän suurimmat sallitut päämitat ovat seuraavat:

a) pituus 4,00 m
b) leveys 2,00 m
kaksipyöräisen mopon (L1e-luokka) leveys kuitenkin 1,00 m
c) korkeus 2,50 m
29 §
Traktorin ja moottorityökoneen sekä niihin kytketyn hinattavan ajoneuvon leveys

2. Traktorin suurinta leveyttä mitattaessa ei oteta huomioon siihen liitettyä työvälinettä eikä levikepyöriä. Levikepyöristä mitatulta leveydeltään yli 2,6 metriä leveää traktoria tiellä kuljetettaessa on traktoriin kiinnitettävä sekä eteen- että taaksepäin suunnatut suurinta leveyttä vastaamaan asetettavat 30 §:n 4 momentin mukaiset valot ja heijastimet. Leveyttä osoittavat valot vaaditaan kuitenkin vain, jos traktoria kuljetetaan tiellä pimeän tai hämärän aikana taikka näkyvyyden ollessa muutoin sään vuoksi huonontunut. Traktoria ja siihen liitettyä työvälinettä saa kuljettaa yli 4,00 metriä leveänä vain, jos tielaitteet eivät rajoita liikkumista.


30 §
Tienpitoon ja maatalouteen käytettävät ajoneuvot ja laitteet

1. Tienpitoon tai maatalouteen käytettäviin työkoneisiin, työvälineisiin ja hinattaviin laitteisiin ei sovelleta 24 eikä 25 §:n päämittoja koskevia säännöksiä. Niitä saa kuitenkin kuljettaa yli 4,00 metriä leveänä vain, jos tielaitteet eivät rajoita liikkumista. Työkone tai laite ei myöskään saa ilmeisesti vaarantaa muuta liikennettä, ja kaikki kohtuudella vaadittavat toimenpiteet ylileveyden poistamiseksi on suoritettava.


30 b §
Akselille ja telille kohdistuvat massat

2. Suurin moottorikäyttöisen ajoneuvon kaksiakseliselle telille kohdistuva massa on:

a) jos akseliväli on pienempi kuin 1,0 metriä 11,5 t
b) jos akseliväli on vähintään 1,0 metriä mutta pienempi kuin 1,3 metriä 16 t
c) jos akseliväli on vähintään 1,3 metriä mutta pienempi kuin 1,8 metriä 18 t
d) jos akseliväli on vähintään 1,3 metriä mutta pienempi kuin 1,8 metriä ja vetävä akseli on varustettu paripyörin ja ilmajousitettu tai varustettu ilmajousitusta vastaavaksi tunnustetulla jousituksella taikka jos kukin vetävä akseli on varustettu paripyörin eikä yhdellekään akselille kohdistuva massa ylitä 9,5 tonnia 19 t

30 c §
Auton kokonaismassa

1. Auton suurin kokonaismassa on:

a) kaksiakselinen auto 18 t
b) kolmiakselinen auto 25 t
kuitenkin, jos sen vetävä akseli on varustettu paripyörin ja ilmajousitettu tai varustettu ilmajousitusta vastaavaksi tunnustetulla jousituksella taikka jos kukin vetävä akseli on varustettu paripyörin eikä yhdellekään akselille kohdistuva massa ylitä 9,5 tonnia 26 t
c) kolmiakselinen nivellinja-auto 28 t
d) neliakselinen auto, jossa on kaksi ohjaavaa akselia, jos sen vetävä akseli on varustettu paripyörin ja ilmajousitettu tai varustettu ilmajousitusta vastaavaksi tunnustetulla jousituksella taikka jos kukin vetävä akseli on varustettu paripyörin eikä yhdellekään akselille kohdistuva massa ylitä 9,5 tonnia 32 t

2. Neliakselisen auton suurin kokonaismassa tonneina on kuitenkin viisi kertaa auton äärimmäisten akselien väli metreinä.

30 e §
Auton ja perävaunun yhdistelmän kokonaismassa

1. Auton ja perävaunun yhdistelmän suurin kokonaismassa on:

a) kaksiakselisen auton ja kaksiakselisen perävaunun yhdistelmä 36 t
b) kaksiakselisen auton ja kaksiakselisen puoliperävaunun yhdistelmä, jos puoliperävaunun akseliväli on suurempi kuin 1,8 metriä ja jos vetävä akseli on varustettu paripyörin ja ilmajousitettu tai varustettu ilmajousitusta vastaavaksi tunnustetulla jousituksella 38 t
c) viisi- tai kuusiakselinen auton ja perävaunun yhdistelmä 40 t
kuitenkin kolmiakselinen auto ja kaksi- tai kolmiakselinen puoliperävaunu, joka kuljettaa 40 jalan ISO-konttia yhdistettynä kuljetuksena 44 t

2. Auton ja perävaunun yhdistelmää kansainvälisessä liikenteessä kuljetettaessa yhdistelmän massasta tulee vähintään 25 prosenttia kohdistua vetävään akseliin tai vetäviin akseleihin.

30 f §
Auton, perävaunun ja niiden yhdistelmien pituus

1. Ajoneuvon suurin pituus on:

a) linja-auto (M2- ja M3-luokka) 13,50 m
vähintään kolmiakselisena kuitenkin 15,00 m
nivelrakenteisena kuitenkin 18,75 m
b) muu auto 12,00 m
c) varsinainen ja keskiakseliperävaunu kytkinlaitteineen 12,00 m
d) puoliperävaunu vetotapin pystyakselista perävaunun perään 12,00 m
vetotapin pystyakselista vaakatasossa mihin tahansa sen etupuolella olevaan kohtaan 2,04 m

2. Ajoneuvoyhdistelmän suurin pituus on:

a) auton ja puoliperävaunun yhdistelmä 16,50 m
b) auton ja varsinaisen tai keskiakseliperävaunun yhdistelmä 18,75 m
josta mitasta kuormatilojen ulkopituuksien summa 15,65 m
ja etäisyys vetoauton kuormatilan etu-päästä perävaunun kuormatilan takapäähän 16,40 m
30 g §
Muut päämitat

1. Auton ja perävaunun suurin korkeus on 4,00 metriä.

2. Henkilöauton (M1-luokka) suurin leveys on 2,50 metriä. Muun moottorikäyttöisen ajoneuvon ja perävaunun suurin leveys on 2,55 metriä, lämpöeristetyn ajoneuvon kuitenkin 2,60 metriä. Käytettäessä Suomessa rekisteröityä ajoneuvoa muussa valtiossa tämä valtio voi edellyttää, että lämpöeristetyn ajoneuvon mukana on helposti pilaantuvien elintarvikkeiden kansainvälisiä kuljetuksia ja tällaisissa kuljetuksissa käytettävää erikoiskalustoa koskevassa sopimuksessa (ATP) (SopS 48/1981) tarkoitettu sopimuksen kanssa yhdenmukaisuuden todistava asiakirja tai kilpi.

3. Vetoauton ja varsinaisen perävaunun yhdistelmässä auton takimmaisen ja perävaunun etumaisen akselin väli on vähintään 3,00 metriä.

30 h §
Ajoneuvoyhdistelmän kääntyminen

Auton ja perävaunun yhdistelmän tulee olla siten kääntyvä, että uloimman etukulman kulkiessa 12,50 metrin säteisen ympyrän kaarta pitkin sisäsivu kulkee vähintään 5,30 metrin säteistä kaarta pitkin.

32 a §
Hinattavan ajoneuvon kytkentämassa

Hinattavan ajoneuvon kytkentämassa saa olla enintään pienin seuraavista arvoista:

a) ajoneuvon rakenteeseen ja suorituskykyyn sekä kytkentälaitteen lujuuteen perustuva suurin teknisesti sallittu hinattava massa;

b) jos hinattava ajoneuvo on jarruton, puolet vetoauton omasta massasta, enintään kuitenkin 0,75 tonnia, tai jos kyse on hinattavasta laitteesta, enintään puolet N2- tai N3-luokkaan kuuluvan vetoauton todellisesta kokonaismassasta;

c) jos suurimmalta rekisteröinnissä ja käytössä sallitulta massaltaan enintään 3,5 tonnin autoon kytkettävä hinattava ajoneuvo on varustettu jarruin, vetoauton suurin rekisteröinnissä ja käytössä sallittu kokonaismassa, tai jos vetoautona toimii M1G-luokan ajoneuvo, 1,5 kertaa vetoauton suurin rekisteröinnissä ja käytössä sallittu kokonaismassa, enintään kuitenkin 3,5 tonnia;

d) jos suurimmalta rekisteröinnissä ja käytössä sallitulta massaltaan yli 3,5 tonnin autoon kytkettävä perävaunu on varustettu työntöjarruilla, 3,5 tonnia;

e) jos suurimmalta rekisteröinnissä ja käytössä sallitulta massaltaan yli 3,5 tonnin autoon kytkettävä perävaunu tai hinattava laite on varustettu jatkuvatoimisella jarrujärjestelmällä, 1,5 kertaa vetoauton suurin rekisteröinnissä ja käytössä sallittu massa;

f) jos suurimmalta rekisteröinnissä ja käytössä sallitulta massaltaan yli 3,5 tonnin autoon kytketään perävaunu tai perävaunuja ilman kuormaa mitattuna yli 22,00 metrin yhdistelmäksi, 2,5 kertaa vetoauton suurin rekisteröinnissä ja käytössä sallittu massa.

34 §
Perävaunun kytkeminen kaksi- ja kolmipyöräisiin ajoneuvoihin sekä niihin rinnastettaviin nelipyöräisiin ajoneuvoihin

1. Moottoripyörään, mopoon, kolmipyörään, nelipyörään ja kevyeen nelipyörään saa kytkeä yksiakselisen perävaunun, jonka kokonaismassa ei ylitä valmistajan sallimaa massaa. Kytkentämassa ei kuitenkaan saa ylittää puolta vetävän ajoneuvon kuormittamattomasta massasta. Perävaunun suurin sallittu leveys on 1,50 metriä.


39 §
Henkilökuljetus kaksi- ja kolmipyöräisillä ajoneuvoilla ja niihin rinnastettavilla nelipyöräisillä ajoneuvoilla

1. Moottoripyörällä, jota ei ole varustettu sivuvaunulla (L3e-luokka), saa kuljettaa enintään yhtä matkustajaa. Edellytyksenä on kuitenkin, että matkustajaa varten on sopiva istuin ja jalkatuet. Sivuvaunulla varustetun moottoripyörän (L4e-luokka) sivuvaunussa saa kuljettaa enintään kahta matkustajaa.

2. Kaksipyöräisellä mopolla (L1e-luokka) saa kuljettaa enintään kymmenvuotiasta lasta. Edellytyksenä on kuitenkin, että lasta varten on tarkoituksenmukainen istuin ja tarpeelliset jalkojen suojukset.

3. Kolmipyöräisellä mopolla (L2e-luokka), kolmipyörällä, nelipyörällä ja kevyellä nelipyörällä saa kuljettaa matkustajia enintään rekisteriin merkityn määrän.

4. Kolmipyöräisessä henkilökuljetukseen tarkoitetussa mopossa (L2e-luokka) ja kolmipyörässä (L5e-luokka) ei kuljettajan ja matkustajien sekä tavaran yhteenlaskettu massa saa ylittää 300 kg eikä nelipyörässä (L6e-luokka) ja kevyessä nelipyörässä (L7e-luokka) 200 kg.

43 §
Henkilökuljetus kuorma- ja pakettiauton tavaratilassa

1. Kuorma- ja pakettiauton (N-luokat) tavaratilassa tai kuormalavalla saa kuljettaa matkustajia, jos tavaratila tai kuormalava on varustettu istuimin tai penkein.

2. Kuorma-autoa (N2- ja N3-luokka), jonka kuormalavalla ei ole istuimia tai penkkejä, saa käyttää tilapäisesti penkinpainajaisajoihin ja vastaaviin muihin tilaisuuksiin liittyviin matkustajien kuljetuksiin edellyttäen, että auton kuljettajalla on vähintään kahden vuoden ajokokemus kuorma-autolla toisen palveluksessa tai luvanvaraisen liikenteen harjoittajana.

3. Kuorma- ja pakettiauton (N-luokat) tavaratilassa, jossa ei ole istuimia eikä penkkejä, saa kuljettaa kuormaamiseen ja kuorman purkamiseen tarvittavaa apuväkeä määräpaikalle ja takaisin.

4. Kuorma- ja pakettiautoa ei saa, ellei tieliikennelain 57 §:stä muuta johdu, käyttää muihin kuin tässä pykälässä tarkoitettuihin matkustajien kuljetuksiin. Kuitenkin on tällaisen auton kuljettajalla oikeus säälittävissä tapauksissa ottaa tien varrelta kuljetettaviksi matkustajia edellyttäen, että kuljetus voi tapahtua turvallisesti.

45 §
Tavarakuljetus

4. Kaksipyöräisellä polkupyörällä saa kuljettaa enintään 50 kg tavaraa. Vähintään kolmipyöräisellä polkupyörällä saa kuljettaa enintään 100 kg tavaraa. Kolmipyöräisellä tavarankuljetukseen tarkoitetulla mopolla (L2e-luokka) saa kuljettaa enintään 300 kg ja kevyellä nelipyörällä (L6e-luokka) enintään 200 kg tavaraa. Kolmipyörällä (L5e-luokka) saa kuljettaa enintään 1 500 kg ja nelipyörällä (L7e-luokka) enintään 1 000 kg tavaraa.1. Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2003.

2. Asetuksen 3 §:n 1 momentin c kohdassa tarkoitettu nopeusrajoituksen korottaminen koskee ajoneuvoa, jonka on tyyppihyväksynnässä tai katsastuksessa todettu vastaavan sanotussa kohdassa olevia turvallisuusvaatimuksia.

3. Asetuksen 5 §:n säännöstä sovelletaan traktoriin, moottorityökoneeseen ja maastoajoneuvoon 1 päivästä kesäkuuta 2003, johon asti sovelletaan asetuksen voimaan tullessa voimassa ollutta säännöstä.

Helsingissä 19 päivänä joulukuuta 2002

Liikenne- ja viestintäministeri
Kimmo Sasi

Apulaisosastopäällikkö
Reino Lampinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.