1158/1997

Annettu Helsingissä 11 päivänä joulukuuta 1997

Laki työtuomioistuimesta annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan työtuomioistuimesta 31 päivänä heinäkuuta 1974 annetun lain (646/1974) 1 §:n 1 momentti, 2 §:n 1, 2 ja 4 momentti sekä 5 §:n 1 momentti,

sellaisina kuin ne ovat, 1 §:n 1 momentti laissa 722/1997, 2 §:n 1, 2 ja 4 momentti laissa 1007/1982 ja 5 §:n 1 momentti laissa 955/1988, sekä

lisätään lakiin uusi 2 a ja 14 a § sekä 15 §:ään, sellaisena kuin se on laissa 951/1993, uusi 4 momentti ja 47 §:ään uusi 2 momentti seuraavasti:

1 §

Työtuomioistuin käsittelee ja ratkaisee erikoistuomioistuimena työntekijöiden työehtosopimuksia ja virkamiesten virkaehtosopimuksia koskevat sekä työehtosopimuslakiin (436/1946), valtion virkaehtosopimuslakiin (664/1970), kunnalliseen virkaehtosopimuslakiin (669/1970), evankelisluterilaisen kirkon virkaehtosopimuksista annettuun lakiin (968/1974) ja Suomen Pankista annetun lain (719/1997) 23―27 §:ään perustuvat riita-asiat, kun kysymys on:

1) työehto- tai virkaehtosopimuksen pätevyydestä, voimassaolosta, sisällyksestä ja laajuudesta sekä tietyn sopimuskohdan oikeasta tulkinnasta;

2) siitä, onko jokin menettely työehto- tai virkaehtosopimuksen taikka edellä mainittujen säädösten mukainen; tai

3) työehto- tai virkaehtosopimuksen taikka edellä mainittujen säädösten vastaisen menettelyn seuraamuksesta, ei kuitenkaan rangaistus- tai kurinpidollisesta seuraamuksesta.


2 §

Työtuomioistuimessa on päätoimisena puheenjohtajana presidentti ja sivutoimisina neljätoista jäsentä. Jos presidentti ennestään on valtion virassa, hän vapautuu sen hoitamisesta siksi ajaksi, jonka hän toimii presidenttinä.

Presidentin ja kaksi jäsentä nimittää tasavallan presidentti kolmeksi vuodeksi henkilöistä, joiden ei voida katsoa edustavan työnantaja- eikä työntekijäetuja. Presidentin on oltava tuomarin virkaan vaadittavan tutkinnon suorittanut ja tuomarin tehtäviin perehtynyt. Tässä momentissa tarkoitetun kahden jäsenen, jotka tarvittaessa toimivat varapuheenjohtajina, on oltava tuomarin virkaan vaadittavan tutkinnon suorittaneita ja työoloihin perehtyneitä. Kummallekin jäsenelle nimitetään samat kelpoisuusvaatimukset täyttävät kaksi varajäsentä.


Työtuomioistuimen presidentillä, jäsenellä ja varajäsenellä on hallitusmuodossa tuomareille säädetty virassapysymisoikeus sinä määräaikana, joksi heidät on nimitetty.

2 a §

Käsiteltävien asioiden lukumäärän tai laadun vuoksi taikka muusta erityisestä syystä työtuomioistuimeen voidaan nimittää määräajaksi työtuomioistuinneuvos.

Tasavallan presidentti nimittää työtuo mioistuinneuvoksen enintään kolmeksi vuodeksi kerrallaan henkilöistä, joiden ei voida katsoa edustavan työnantaja- eikä työntekijäetuja.

Työtuomioistuinneuvoksen kelpoisuudesta, virkavapaudesta ja virassapysymisoikeudesta sinä määräaikana, joksi hänet on nimitetty, on voimassa, mitä työtuomioistuimen presidentistä säädetään.

5 §

Työtuomioistuimessa on presidentin virka ja yksi tai useampi sihteerin virka.


Asioiden käsittely työtuomioistuimessa
14 a §

Asiat ratkaistaan esittelystä tai suullisessa käsittelyssä.

15 §

Oikeudenkäyntiasiamiehen tulee esittää päämiehensä allekirjoittama valtakirja, jos työtuomioistuin niin määrää.

47 §

Työskentelyn järjestämisestä työtuomioistuimessa määrätään tarkemmin työtuomioistuimen työjärjestyksessä. Työjärjestyksen vahvistaa työtuomioistuimen presidentti sen jälkeen, kun kaikkia henkilöstöryhmiä on kuultu ja kun asia on käsitelty työtuomioistuimen istunnossa.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1998.

HE 130/1997
LaVM 14/1997
EV 189/1997

Helsingissä 11 päivänä joulukuuta 1997

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Oikeusministeri
Kari Häkämies

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.