827/1996

Annettu Helsingissä 8 päivänä marraskuuta 1996

Laki kansaneläkelain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

kumotaan 8 päivänä kesäkuuta 1956 annetun kansaneläkelain (347/56) 66 ja 70―72 §,

sellaisina kuin ne ovat, 66 § 30 päivänä joulukuuta 1992 annetussa laissa (1658/92) ja 70―72 § 5 päivänä helmikuuta 1982 annetussa laissa (103/82), sekä

muutetaan 35 §:n 1 momentti, 43 a §:n 3 momentti, 65 §:n 1 momentti, 67 ja 69 §, 83 §:n 1 momentti ja 84 §,

sellaisina kuin niistä ovat 35 §:n 1 momentti 8 päivänä helmikuuta 1991 annetussa laissa (214/91), 43 a §:n 3 momentti 18 päivänä tammikuuta 1985 annetussa laissa (53/85), 65 §:n 1 momentti 6 päivänä kesäkuuta 1974 annetussa laissa (451/74), 67 § muutettuna viimeksi mainitulla lailla ja mainitulla 5 päivänä helmikuuta 1982 annetulla lailla, 69 § 5 päivänä helmikuuta 1988 annetussa laissa (123/88) ja 83 §:n 1 momentti mainitussa 5 päivänä helmikuuta 1982 annetussa laissa, seuraavasti:

35 §

Tämän lain mukaista etuutta haetaan kansaneläkelaitokselta.


43 a §

Eläke maksetaan työttömyyskassalle tai kansaneläkelaitokselle kuitenkin vain sillä edellytyksellä, että työttömyysturvalain 45 §:n 2 momentissa tarkoitettu ilmoitus on tehty vähintään kaksi viikkoa ennen eläkkeen maksupäivää.

65 §

Vakuutuksen hoitamista varten maa jaetaan vakuutuspiireihin, joihin kuuluu yksi tai useampia kuntia tai kunnan osia. Vakuutuspiirit määrää kansaneläkelaitos kuultuaan asianomaisia kunnanhallituksia.


67 §

Kansaneläkelaitos päättää etuuden ratkaisemista koskevan päätösvallan siirtämisestä paikallistoimistoon tai muulle yksikölle lukuun ottamatta työkyvyttömyyseläkkeitä, joiden osalta työkyvyttömyys arvioidaan keskitetysti. Eläkelaitos antaa yhdenmukaisen ratkaisukäytännön varmistamiseksi toimintaohjeet etuuksien käsittelemisestä.

69 §

Sosiaalihuoltolain 6 §:ssä tarkoitetun toimielimen ja veroviranomaisen tulee antaa eläkelaitokselle sen toiminnassa tarpeellisia tietoja ja selvityksiä.

Sosiaalihuoltolain 6 §:ssä tarkoitetun toimielimen tulee ilmoittaa paikallistoimistolle tapauksista, joissa sen käsityksen mukaan eläke olisi myönnettävä, oikaistava tai lakkautettava taikka joissa sanotun toimielimen mielestä eläkkeen maksaminen eläkkeensaajalle itselleen ei ole tarkoituksenmukaista. Samoin on sosiaalihuoltolain 6 §:ssä tarkoitetun toimielimen ilmoitettava paikallistoimistolle hoitotukea saavan eläkkeensaajan sijoittamisesta 42 a §:ssä tarkoitettuun hoitoon.

83 §

Valtion, kunnan ja muun julkisoikeudellisen yhteisön viranomainen, vakuutus- ja eläkelaitos sekä työnantaja on velvollinen pyynnöstä antamaan eläkelaitokselle, tarkastuslautakunnalle ja vakuutusoikeudelle tietoja, jotka ovat tarpeen eläkeoikeuden tai eläkkeen määrän selvittämiseksi.


84 §

Asiakirjojen lähettämisestä annettua lakia (74/54) sovelletaan eläkelaitokseen. Asianosaisen katsotaan saaneen tiedon päätöksestä tai ilmoituksesta seitsemäntenä päivänä sen jälkeen, kun päätös tai ilmoitus on postitettu hänen ilmoittamallaan osoitteella, jollei muuta näytetä.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1997.

HE 168/1996
StVM 24/1996
EV 137/1996

Helsingissä 8 päivänä marraskuuta 1996

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Sosiaali- ja terveysministeri
Sinikka Mönkäre

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.