Seurattu SDK 834/2022 saakka.

18.6.1998/444

Laki valtiontakuurahastosta

Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §
Hallinto

Kauppa- ja teollisuusministeriön yhteydessä on valtion talousarvion ulkopuolinen valtiontakuurahasto.

Rahastolla on johtokunta ja pääsihteeri. Rahaston hallinnosta säädetään tarkemmin asetuksella.

2 §
Rahaston tarkoitus

Rahaston tarkoituksena on turvata valtion erityisrahoitusyhtiöstä annetussa laissa (443/1998) tarkoitetun yhtiön (erityisrahoitusyhtiö) antamien 4 §:ssä tarkoitettujen sitoumusten täyttäminen.

Rahaston varoista hoidetaan myös Valtiontakuukeskuksen ja sitä edeltäneen vientitakuulaitoksen ja Valtiontakauslaitoksen 11 §:ssä tarkoitetut vastuusitoumukset.

3 §
Rahaston varat

Rahasto saa varansa valtion talousarviossa rahastolle siirrettäväksi osoitettavasta määrärahasta, erityisrahoitusyhtiön rahastoon siirtämistä varoista ja rahastolainasta suoritettavista maksuista sekä 11 §:ssä tarkoitettuihin vastuusitoumuksiin liittyvistä takuumaksuista ja takaisinperintäsaatavista.

4 § (9.12.2005/991)
Valtion vastuu

Valtio vastaa erityisrahoitusyhtiön antamista valtion vientitakuista annetussa laissa (422/2001), valtion alustakauksista annetussa laissa (573/1972), ympäristönsuojelua edistäviin investointeihin myönnettävistä valtiontakauksista ja vientitakuista annetussa laissa (609/1973) ja valtion takuista perusraaka-ainehuollon turvaamiseksi annetussa laissa (651/1985) tarkoitetuista takuista ja takauksista.

5 §
Vientitakuu- ja erityistakaustoiminnan erillistuloksen käsittely (10.11.2006/988)

Jos erityisrahoitusyhtiön tilinpäätöstä laadittaessa ilmenee, että yhtiön 4 §:ssä tarkoitetun toiminnan erillistulos on muodostunut tappiolliseksi, tappio katetaan ensisijaisesti yhtiön taseessa olevasta valtion erityisrahoitusyhtiöstä annetun lain 4 §:n 4 momentissa säädetystä vientitakuu- ja erityistakaustoiminnan rahastosta ja toissijaisesti, jos vientitakuu- ja erityistakaustoiminnan rahasto ei riitä tappion kattamiseen, valtiontakuurahaston varoista. Valtiontakuurahaston johtokunta päättää tappion kattamiseksi tehtävästä maksusta (rahastomaksu) ennen yhtiön tilinpäätöksen vahvistamista. Valtiontakuurahaston johtokunta voi tehdä päätöksen rahastomaksusta jo tilikauden aikana yhtiön laatiman välitilinpäätöksen perusteella. (10.11.2006/988)

Jos erityisrahoitusyhtiön tilinpäätöstä laadittaessa ilmenee, että yhtiön 4 §:ssä tarkoitetun toiminnan erillistulos tilikaudelta on muodostunut voitolliseksi, voitto tai osa siitä voidaan ennen tilinpäätöksen vahvistamista siirtää valtiontakuurahastoon siltä osin kuin yhtiö on saanut 1 momentissa tarkoitettuja rahastomaksuja ja niitä on vielä takaisin maksamatta valtiontakuurahastoon (rahastopalautus). Rahastopalautuksesta päättää yhtiökokous valtiontakuurahaston johtokunnan esityksestä. (10.11.2006/988)

Kauppa- ja teollisuusministeriö päättää tarkemmin siitä, miten erityisrahoitusyhtiöön tehtyjen rahastomaksujen yhteismäärä vähennettynä yhtiöstä rahastoon tehdyillä rahastopalautuksilla esitetään yhtiön tilinpäätöksessä.

6 § (9.12.2005/991)
Rahastolainat erityisrahoitusyhtiölle

Jos erityisrahoitusyhtiön 4 §:ssä tarkoitetusta toiminnasta aiheutuu yhtiölle rahoitusvajetta, valtiontakuurahastosta voidaan antaa yhtiölle sen hakemuksesta vakuutta vaatimatta lainaa. Lainan ehdoista päättää valtiontakuurahaston johtokunta.

7 §
Rahaston yhdystili

Rahaston valtion keskuskirjanpidossa olevan yhdystilin varojen määrä on pidettävä riittävänä 5 ja 6 §:ssä tarkoitettujen rahastomaksujen ja -lainojen maksamiseen. Rahaston varoista maksetaan myös rahaston hallintomenot.

Jos rahaston yhdystilin varojen määrä ei riitä rahaston menojen kattamiseen, tarvittava erotus siirretään rahastoon valtion talousarvioon tätä tarkoitusta varten otettavasta määrärahasta.

Jos rahaston yhdystilin varojen määrä ylittää 1 momentissa tarkoitetun määrän, valtioneuvosto voi määrätä erotuksen kokonaan tai osittain tuloutettavaksi valtiovarastoon.

8 §
Rahaston talousarvio ja tilinpäätös

Rahasto on osa valtion keskuskirjanpitoa. Kauppa- ja teollisuusministeriö huolehtii rahaston kirjanpidosta ja vahvistaa rahaston talousarvion erityisrahoitusyhtiön tilikautta vastaavalle ajanjaksolle. Valtioneuvosto vahvistaa rahaston tilinpäätöksen.

9 §
Maksut

Rahastosta katettavista 2 §:ssä tarkoitetuista sitoumuksista peritään maksuja. Tällaisen maksun suuruus määrätään suoritteeseen liittyvän tappionvaaran ja suoritteen tuottamisesta erityisrahoitusyhtiölle aiheutuvien kustannuksien perusteella. Kauppa- ja teollisuusministeriö päättää 2 §:n 2 momentissa tarkoitettuja vastuusitoumuksia koskevan maksun suuruuden suoritteen tuottamisesta aiheutuvien kustannuksien perusteella.

10 § (18.9.2015/1188)
Tilintarkastus

Rahaston tilien ja hallinnon tarkastuksen suorittavat työ- ja elinkeinoministeriön määräämät tilintarkastajat. Yhden tilintarkastajista tulee olla KHT-tilintarkastaja tai JHT-tilintarkastaja.

11 §
Rahaston hallinnon siirtämisestä aiheutuvat järjestelyt

Valtiontakuukeskuksen tai sitä edeltäneen vientitakuulaitoksen ja Valtiontakauslaitoksen antamista takuista, takauksista ja muista vastuusitoumuksista aiheutuneet vastuut korvataan rahaston varoista.

Erityisrahoitusyhtiö hoitaa 1 momentissa tarkoitetut vastuusitoumukset valtion vastatessa niistä ensisijaisesti rahaston varoilla. Yhtiöllä on oikeus saada rahastosta hallinnointipalkkio tästä tehtävästä. Yhtiö siirtää rahastoon 1 momentissa tarkoitetuista vastuusitoumuksista tulevat takuumaksut ja takaisinperintäsaatavat.

12 §
Tarkemmat säännökset

Tarkemmat säännökset tämän lain täytäntöönpanosta annetaan asetuksella.

13 §
Voimaantulo

Tämä laki tulee voimaan asetuksella säädettävänä ajankohtana.

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan ryhtyä täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

HE 35/1998, TaVM 12/1998, PeVL 11/1998, EV 53/1998

Muutossäädösten voimaantulo ja soveltaminen:

14.7.2000/680:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2001.

HE 39/2000, VaVM 10/2000, EV 93/2000

23.5.2001/424:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2001.

HE 215/2000, TaVM 5/2001, EV 39/2001

9.12.2005/991:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2006.

HE 177/2005, TaVM 19/2005, EV 152/2005

10.11.2006/988:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2007.

HE 151/2006, TaVM 14/2006, EV 137/2006

18.9.2015/1188:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2016.

HE 254/2014, TaVM 34/2014, EV 371/2014

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.