Seurattu SDK 300/2021 saakka.

22.12.1994/1346

Asetus alkoholijuomien myynnistä ja sen valvonnasta Suomen ja ulkomaiden välillä kulkevissa liikennevälineissä

Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Sosiaali- ja terveysministerin esittelystä säädetään 8 päivänä joulukuuta 1994 annetun alkoholilain (1143/94) 32 §:n 1 momentin nojalla:

1 luku

Yleiset säännökset

1 §
Soveltamisala

Alkoholijuomien myynnistä ja sen valvonnasta Suomen ja ulkomaiden välillä kulkevissa aluksissa ja muissa liikennevälineissä on voimassa, mitä tässä asetuksessa säädetään.

2 §
Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:

1) alkoholijuomien myynnillä joko anniskelua, jossa alkoholijuomaa myydään paikalla nautittavaksi, tai vähittäismyyntiä, jossa alkoholijuomaa myydään aluksesta pois vietäväksi;

2) aluksella Suomen ja ulkomaiden välillä kulkevaa suomalaista vesi- tai ilmakulkuneuvoa;

3) muulla liikennevälineellä ulkomaille liikennöivää junaa tai linja-autoa.

3 §
Myyntihenkilökunta

Anniskelua varten tulee aluksessa tai muussa liikennevälineessä olla riittävä määrä koulutettua ja ammattitaitoista henkilökuntaa.

Alkoholijuomien myynnissä ei saa käyttää henkilökuntaa, joka ei ole täyttänyt 18 vuotta.

4 §
Järjestyksen ylläpitäminen

Alkoholijuomien myynti on järjestettävä niin, että järjestys aluksessa tai muussa liikennevälineessä säilyy ja että alkoholista aiheutuvat haitat muodostuvat mahdollisimman vähäisiksi.

Matkustajien mukanaan tuomien alkoholijuomien nauttiminen aluksessa tai muussa liikennevälineessä on kielletty. Samoin anniskellun alkoholijuoman poisvieminen vesikulkuneuvon anniskelupaikasta tai ulkomaille liikennöivän junan anniskelualueelta on kielletty. (2.12.2010/1044)

5 §
Myyntikiellot

Alkoholijuomaa ei saa aluksen vähittäismyynnissä myydä henkilölle, joka on 20 vuotta nuorempi. Mietoa alkoholijuomaa voidaan kuitenkin myydä 18 vuotta täyttäneelle.

Alkoholijuomaa ei saa anniskella 18 vuotta nuoremmalle.

Alkoholijuomaa ei myöskään saa myydä:

1) häiritsevästi käyttäytyvälle tai selvästi päihtyneelle; eikä

2) jos on aihetta olettaa alkoholijuoman väärinkäyttöä taikka sen luvatonta luovuttamista tai välittämistä.

6 § (2.12.2010/1044)
Erilliset rajoitukset

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto voi, milloin siihen on erityisiä syitä, rajoittaa aluksen tai muun liikennevälineen myyntitiloja tai myyntiaikoja taikka antaa määräyksiä alkoholijuomien luovuttamisesta matkustajille.

7 § (2.12.2010/1044)
Tarkastus- ja tiedonsaantioikeus

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastolla on tämän asetuksen ja sen nojalla annettujen määräysten valvontaa varten oikeus:

1) päästä tarkastamaan aluksen tai muun liikennevälineen tiloja ja toimintaa sekä valvonnassa tarvittavia asiakirjoja;

2) saada käyttöönsä valvonnan kannalta tarpeelliset ilmoitukset, tiedot ja muut asiakirjat; sekä

3) antaa määräyksiä valvonnan kannalta tarpeellisen kirjanpidon pitämisestä ja tietojen luovuttamisesta valvontatarkoituksiin.

2 luku

Myynti ulkomaanliikenteen aluksissa

8 § (2.12.2010/1044)
Aluksia koskeva myynti-ilmoitus

Suomen ja ulkomaiden välillä liikennettä harjoittavasta sellaisesta suomalaisesta aluksesta, jossa alkoholijuomia myydään matkustajille, on liikenteenharjoittajan ennen myyntitoiminnan aloittamista tehtävä Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastolle kirjallinen ilmoitus, josta tulee käydä selville liikenteenharjoittaja ja myynnin harjoittaja sekä muut viraston määräämät alusta ja sen myyntitiloja sekä myynnin valvontaa ja yleistä järjestyksenpitoa koskevat tiedot.

9 §
Yleiset myyntirajoitukset

Alkoholijuomien myynti aluksessa on kielletty sen ollessa satamassa tai lentokentällä taikka muualla Suomen alueella.

Mitä 1 momentissa säädetään, ei koske vesikulkuneuvoa sen kulkiessa Suomen alueella kotimaisen ja ulkomaisen sataman välillä poikkeamatta matkallaan muussa kuin sen reittiin kuuluvassa yhdessä Ahvenanmaan maakunnan alueella olevassa satamassa. Samoin 1 momenttia ei sovelleta ilmakulkuneuvoon sen kulkiessa Suomen alueella kotimaisen ja ulkomaisen lentokentän välillä.

Sen estämättä, mitä 1 momentissa säädetään, voi Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto erityisten syiden niin vaatiessa määräämillään ehdoilla antaa luvan alkoholijuomien myyntiin myös vesikulkuneuvon ollessa satamassa tai sen kulkiessa Suomen alueella sen reittiin kuuluvan kahden suomalaisen sataman välillä. (2.12.2010/1044)

10 §
Myyntipaikan järjestys

Päihtynyttä ei saa päästää vesikulkuneuvon myyntipaikkaan. Asiakas, joka käyttäytyy häiritsevästi tai jonka päihtymys on selvästi havaittavissa, on poistettava sanotusta myyntipaikasta.

11 §
Anniskeluajat

Anniskelua vesikulkuneuvossa ei saa aloittaa ennen kello yhdeksää. Anniskelu on lopetettava viimeistään kello puoli neljä sen maan aikaa, jonka satamasta alus on viimeksi lähtenyt.

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto voi erityisten syiden niin vaatiessa liikenteenharjoittajan hakemuksesta määräämillään ehdoilla antaa luvan anniskeluun muunakin aikana kuin 1 momentissa säädetään. (2.12.2010/1044)

12 §
Alkoholijuomavaraston valvonta

Aluksen alkoholijuomavarastoa on valvottava Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston määräämällä tavalla. (2.12.2010/1044)

Tullivalvonnasta säädetään erikseen.

13 §
Henkilökunnan muonitus

Vesikulkuneuvon henkilökuntaan kuuluvalle voivat tulliviranomaiset jättää käytettäväksi pieniä määriä alkoholijuomia aluksen satamassaolon aikana siten kuin siitä erikseen säädetään.

3 luku

Anniskelu ulkomaille liikennöivässä junassa

14 § (2.12.2010/1044)
Anniskelulupa

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto voi myöntää kirjallisesta hakemuksesta ulkomaille liikennöivän junan matkustajille varattuihin tiloihin toistaiseksi tai tilapäisesti anniskeluluvan sille, jolla harkitaan olevan tähän toimintaan tarvittavat edellytykset ja vaadittava luotettavuus.

Hakemukseen on liitettävä viraston määräämät tiedot hakijasta sekä muut viraston tarpeelliseksi katsomat selvitykset.

15 § (2.12.2010/1044)
Anniskelualueen järjestys

Päihtyneelle tai häiritsevästi käyttäytyvälle henkilölle ei saa anniskella. Asiakas, joka käyttäytyy häiritsevästi tai jonka päihtymys on selvästi havaittavissa, on poistettava anniskelualueelta.

16 § (2.12.2010/1044)
Anniskeluajat

Anniskelua ulkomaille liikennöivän junan anniskelualueella ei saa aloittaa ennen kello viittä. Anniskelu on lopetettava viimeistään kello puoli kaksi Suomen aikaa.

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto voi erityisten syiden niin vaatiessa luvanhaltijan hakemuksesta määräämillään ehdoilla antaa luvan anniskeluun muunakin aikana kuin 1 momentissa säädetään.

17 § (2.12.2010/1044)
Anniskeluluvan peruuttaminen ja anniskelun keskeyttäminen

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto voi korvauksetta peruuttaa myöntämänsä luvan joko määräajaksi tai pysyvästi, jos:

1) anniskelutoiminnassa on rikottu tätä asetusta tai sen nojalla annettuja määräyksiä ja ohjeita;

2) luvan saajan katsotaan menettäneen luvan saamisen edellytykset tai luotettavuutensa; tai

3) anniskelualueella on ilmennyt järjestyshäiriöitä tai muita väärinkäytöksiä.

Poliisi tai asianomainen rautateiden toimihenkilö voi, milloin järjestyksen ylläpitäminen anniskelualueella niin vaatii, keskeyttää anniskelun siellä tilapäisesti, enintään siihen saakka kunnes juna on pääteasemalla. Keskeyttämisestä on viipymättä ilmoitettava Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastolle.

18 §
Alkoholijuomavaraston valvonta

Anniskeluun tarkoitettua alkoholijuomavarastoa on valvottava Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston määräämällä tavalla. (2.12.2010/1044)

Tullivalvonnasta säädetään erikseen.

4 luku

Anniskelu ulkomaille liikennöivässä linja-autossa

19 § (2.12.2010/1044)
Anniskelulupa

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto voi hakemuksesta erityisestä syystä määräämillään ehdoilla antaa tilapäisesti luvan anniskeluun suljetuille seurueille ulkomaille liikennöivässä korkeatasoisessa linja-autossa edellyttäen, että liikennöitsijällä on vaadittava luotettavuus.

Hakemukseen on liitettävä viraston määräämät tiedot hakijasta sekä muut viraston tarpeelliseksi katsomat selvitykset.

20 §
Anniskeluajat

Anniskelua ulkomaille liikennöivässä linja-autossa ei saa aloittaa ennen kello yhdeksää. Anniskelu on lopetettava viimeistään kello yksi Suomen aikaa.

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto voi erityisten syiden niin vaatiessa liikenteenharjoittajan hakemuksesta määräämillään ehdoilla antaa luvan anniskeluun muunakin aikana kuin 1 momentissa säädetään. (2.12.2010/1044)

21 §
Alkoholijuomavaraston valvonta

Linja-auton alkoholijuomavarastoa on valvottava Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston määräämällä tavalla. (2.12.2010/1044)

Tullivalvonnasta säädetään erikseen.

5 luku

Erinäiset säännökset

22 § (2.12.2010/1044)
Rangaistukset

Joka rikkoo tätä asetusta tai sen nojalla annettuja määräyksiä, tuomitaan rangaistukseen niin kuin alkoholilain (1143/94) 50 a §:ssä säädetään, jollei muualla laissa ole säädetty teosta ankarampaa rangaistusta.

23 §
Tarkemmat määräykset ja ohjeet

Tarkemmat määräykset ja ohjeet tämän asetuksen täytäntöönpanosta antaa sosiaali- ja terveysministeriö.

24 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1995.

25 §
Siirtymäsäännökset

Sosiaali- ja terveysministeriön ennen tämän asetuksen voimaantuloa antama lupa anniskeluajan pidentämisestä jää voimaan asianomaisessa päätöksessä mainituksi ajaksi.

Muutossäädösten voimaantulo ja soveltaminen:

2.12.2010/1044:

Tämä asetus tulee voimaan 9 päivänä joulukuuta 2010.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.