Seurattu SDK 1049/2021 saakka.

7.1.1982/13

Laki rintamaveteraanien varhaiseläkkeestä

Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §

Suomessa asuvalle rintamaveteraanille myönnetään varhaiseläke tämän lain mukaisesti.

Rintamaveteraanilla tarkoitetaan henkilöä, jolle on annettu rintamasotilastunnus siten kuin siitä on erikseen säädetty.

Mitä tässä laissa on säädetty rintamaveteraanista, sovelletaan myös rintamapalvelustunnuksen saaneeseen henkilöön, joka on täyttänyt 60 vuotta tai jonka sotilasvammalain (404/48) mukainen työkyvyttömyysaste on vähintään 10 prosenttia. (26.7.1985/665)

2 § (26.7.1985/665)

Oikeus varhaiseläkkeeseen on rintamaveteraanilla, jonka työkyky sairauden, vian tai vamman vuoksi on siinä määrin alentunut, että se haittaa hänen ansiotyötään.

Eläkkeen myöntämisen edellytyksenä on myös, että rintamaveteraani on joko täyttänyt 60 vuotta tai että hän on täyttänyt 58 vuotta ja hänen rintamapalvelusaikansa on vähintään vuosi.

3 § (26.7.1985/665)

Sen estämättä, mitä 2 §:ssä on säädetty, oikeus varhaiseläkkeeseen on rintamaveteraanilla, joka on sotainvalidi tai joka on ollut sotavankina.

Asetuksella säädetään, mitä tässä laissa tarkoitetaan rintamapalvelusajalla, sotainvalidilla ja sotavangilla.

4 §

Varhaiseläkkeen saamisen edellytyksenä on, että rintamaveteraani on varhaiseläkkeen alkamisajankohtaa välittömästi edeltäneiden viidentoista vuoden aikana vähintään kymmenenä kalenterivuotena ansainnut työntekijäin eläkelain (395/61) 8 §:n 4 momentissa mainittujen lakien, säännösten tai määräysten taikka merimieseläkelain (72/56) mukaista eläkettä ja että hänellä, jos hän olisi tullut työkyvyttömäksi mainittuna ajankohtana, olisi ollut oikeus saada työkyvyttömyyseläkettä, jonka määrää laskettaessa otettaisiin huomioon työntekijäin eläkelain 6 §:n 3 momentissa tai edellä mainituissa laeissa, säännöksissä tai määräyksissä tarkoitettu eläkeiän saavuttamiseen jäljellä oleva aika tai sitä vastaava ansio.

Varhaiseläkkeen saamisen edellytyksenä on myös, että rintamaveteraani on luopunut 1 momentissa mainituissa laeissa, säännöksissä tai määräyksissä taikka kansanedustajain eläkelaissa (329/67) tarkoitetusta ansiotyöstä siinä määrin, että hänen jäljellä oleva työansionsa kuukaudessa voidaan arvioida keskimäärin enintään työntekijäin eläkelain 1 §:n 1 momentin 2 kohdassa tarkoitetuksi markkamääräksi. (30.12.1982/1058)

4 a § (28.12.1990/1320)

Varhaiseläkettä ei myönnetä sellaiselle rintamaveteraanille, joka saa lain, asetuksen tai valtioneuvoston päätöksen taikka julkisen eläkesäännön perusteella työ- tai virkasuhteen taikka yrittäjätoiminnan johdosta myönnettävää työttömyyseläkettä tai täyttä työkyvyttömyyseläkettä taikka maatalousyrittäjien eläkelain (467/69) tai maatalousyrittäjien sukupolvenvaihdoseläkkeestä annetun lain (1317/90) mukaista sukupolvenvaihdoseläkettä tai luopumiseläkelain (16/74) mukaista luopumiseläkettä, eikä sellaiselle rintamaveteraanille, joka saa tai jolla on oikeus saada lain, asetuksen tai valtioneuvoston päätöksen perusteella työ- tai virkasuhteen taikka yrittäjätoiminnan johdosta myönnettävää vanhuuseläkettä, kuitenkin siten, että jos rintamaveteraanin eläkkeistä osa maksetaan vanhuuseläkkeenä ennen 65 vuoden ikää, tällainen eläke ei estä varhaiseläkkeen myöntämistä. Mitä tässä pykälässä on säädetty, koskee myös rintamaveteraania, joka saa edellä tarkoitettuja eläkkeitä vastaavaa muuta eläkettä.

5 § (30.12.1982/1058)

Varhaiseläkkeenä suoritetaan määrä, jonka rintamaveteraani olisi saanut työntekijäin eläkelain 8 §:n 4 momentissa mainittujen lakien, säännösten tai määräysten taikka merimieseläkelain mukaan, jos hänelle olisi varhaiseläkkeen sijasta myönnetty täysi työkyvyttömyyseläke. Tällöin ei kuitenkaan oteta huomioon työntekijäin eläkelain 11 §:ssä, maatalousyrittäjien eläkelain 11 §:n 1 momentissa, yrittäjien eläkelain (468/69) 11 §:n 1 momentissa eikä merimieseläkelain 34 a §:ssä tarkoitettuja lisäetuja.

Työkyvyttömyyseläkettä osaeläkkeenä saavalle rintamaveteraanille suoritetaan varhaiseläkkeenä määrä, jonka varhaiseläke on osaeläkettä suurempi.

6 §

Varhaiseläkettä suoritetaan sitä kuukautta lähinnä seuraavan kuukauden alusta, jonka aikana rintamaveteraani on täyttänyt varhaiseläkkeen saamisen edellytykset, ei kuitenkaan takautuvasti pitemmältä ajalta kuin eläkkeen hakemista seuraavaa kuukautta edeltäneen vuoden ajalta.

7 §

Rintamaveteraanille, joka saa tämän lain mukaista varhaiseläkettä, ei myönnetä työkyvyttömyys- tai työttömyyseläkettä työ-, virka- tai palvelussuhteen taikka yrittäjätoiminnan perusteella. (30.12.1982/1058)

Jos rintamaveteraanin eläkkeistä osa maksetaan vanhuuseläkkeenä ennen 65 vuoden ikää, varhaiseläkkeenä suoritetaan määrä, joka jää, kun sanotun vanhuuseläkkeen perusteena olevaa, työ- tai virkasuhteen tai yrittäjätoiminnan johdosta määrättävää eläkettä ei oteta huomioon. (30.12.1982/1058)

Jos rintamaveteraanille myönnetään varhaiseläkettä samalta ajalta, jolta hänelle on suoritettu sairausvakuutuslain (364/63) mukaista päivärahaa, päivärahaa vastaava osa eläkkeestä suoritetaan sairausvakuutusrahastolle.

8 §

Rintamaveteraanilla on oikeus ennen työ- tai virkasuhteen taikka yrittäjätoiminnan päättymistä saada sitova ennakkopäätös oikeudestaan saada varhaiseläkettä ansiotyön päättyessä.

9 § (30.12.1982/1058)

Oikeus varhaiseläkkeeseen lakkaa viimeistään sen kalenterikuukauden lopussa, jona rintamaveteraani täyttää 65 vuotta.

Varhaiseläke lakkautetaan, jollei rintamaveteraani enää täytä 4 §:n 2 momentin edellytyksiä tai jos hän on saavuttanut oikeuden saada 4 a §:ssä tarkoitettua vanhuuseläkettä, ottaen kuitenkin huomioon, mitä 7 §:n 2 momentissa säädetään.

10 §

Jollei tässä laissa ole toisin säädetty, varhaiseläkkeestä on soveltuvin osin voimassa, mitä työntekijäin eläkelain 8 §:n 4 momentissa mainituissa laeissa, säännöksissä tai määräyksissä tahi merimieseläkelaissa on voimassa täydestä työkyvyttömyyseläkkeestä.

11 § (26.7.1985/665)

Tämän lain mukaisen eläkkeen myöntää se työntekijäin eläkelain 8 §:n 4 momentissa mainituissa laeissa, säännöksissä tai määräyksissä tarkoitettua toimintaa harjoittava eläkelaitos, joka olisi myöntänyt rintamaveteraanille työkyvyttömyyseläkkeen, jos hän olisi tullut tämän lain mukaisen varhaiseläkkeen 6 §:ssä tarkoitettuna alkamisajankohtana työkyvyttömäksi.

Sen estämättä, mitä muualla laissa on säädetty, eläkelaitoksella on oikeus saada maksutta viranomaisilta ja eläkelaitoksilta rintamaveteraania koskevat varhaiseläkkeen ratkaisemiseksi tarvittavat tiedot.

12 § (14.10.1994/894)

Tämän lain toimeenpanosta aiheutuvat kustannukset suoritetaan valtion varoista. Tarkemmat säännökset asiasta annetaan asetuksella.

13 §

Eläkelaitoksen tämän lain mukaisessa asiassa antamaan päätökseen, joka koskee oikeutta eläkkeeseen, haetaan muutosta vakuutusoikeudelta, jonka päätös on lopullinen. Muutoksen hakemisesta on soveltuvin osin voimassa, mitä työntekijäin eläkelain 21 §:n 1–5 momentissa on säädetty. (26.7.1985/665)

Eläkkeen määrään haetaan muutosta siten kuin työntekijäin eläkelain 8 §:n 4 momentissa mainituissa laeissa, säännöksissä tai määräyksissä taikka merimieseläkelaissa on säädetty.

14 §

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 1982. Varhaiseläkelautakunta voi aloittaa toimintansa ja eläkehakemuksia voidaan jättää jo ennen lain voimaantuloa siten kuin asetuksella säädetään.

Hallituksen esitys 195/81, Lakialoitteet 180 ja 181/81, Sosiaalivaliok. miet. 32/81, Suuren valiok. miet. 192/81

Muutossäädösten voimaantulo ja soveltaminen:

28.5.1982/402:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 1982, kuitenkin siten, että sosiaali- ja terveysministeriön on vahvistettava vuodelta 1982 suoritettavan ennakon määrä viimeistään 15 päivänä kesäkuuta 1982.

Hallituksen esitys 43/82, Sosiaalivaliok. miet. 8/82, Suuren valiok. miet. 5l/82

30.12.1982/1058:

Tämä laki tulee voimaan 31 päivänä joulukuuta 1982.

Lain 4 §:n 2 momenttia, 4 a §:ää, 5 §:n 1 momenttia, 7 §:n 1 ja 2 momenttia sekä 9 §:ää sovelletaan 1 päivästä heinäkuuta 1982 lukien kuitenkin siten, että työkyvyttömyyseläkettä osaeläkkeenä saavalla rintamaveteraanilla on oikeus varhaiseläkkeeseen aikaisintaan 1 päivästä tammikunta 1983lukien.

Lain 1 §:n 3 momenttia ja 2 §:ää sovelletaan 1 päivästä heinäkuuta 1983 lukien.

Hallituksen esitys 231/82, Sosiaalivaliok. miet. 36/82, Suuren valiok. miet. 247/82

26.7.1985/665:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1986.

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Hallituksen esitys 73/85, Sosiaalivaliok. miet. 15/85, Suuren valiok. miet. 100/85

28.12.1990/1320:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1991.

Hallituksen esitys 209/90, Sosiaalivaliok. miet. 45/90, Suuren valiok. miet. 228/90

14.10.1994/894:

Tämä laki tulee voimaan 18 päivänä lokakuuta 1994.

Siltä osin kuin tässä laissa tarkoitetut kustannukset ovat vuodelta 1994, niiden suorittamiseen sovelletaan kuitenkin, mitä ennakosta on säädetty rintamaveteraanien varhaiseläkkeestä annetun lain 12 §:ssä sellaisena kuin se oli voimassa tämän lain voimaan tullessa.

HE 165/94, StVM 24/94

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.