Seurattu SDK 708/2020 saakka.

14.1.1977/53

Suhdannetalletuslaki

Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Eduskunnan päätöksen mukaisesti, joka on tehty valtiopäiväjärjestyksen 67 §:ssä määrätyllä tavalla, säädetään:

1 §

Suhdannevaihteluiden tasoittamiseksi on suoritettava suhdannetalletuksia sen mukaan kuin tässä laissa säädetään.

Valtioneuvosto päättää suhdannetalletusten suorittamisesta ja palauttamisesta. Ennen päätöksen tekemistä on Suomen Pankin johtokunnalle varattava tilaisuus lausunnon antamiseen asiasta, jollei se ole tehnyt asiasta esitystä. (25.3.1983/295)

2 §

Suhdannetalletuksen on velvollinen suorittamaan jokainen, joka harjoittaa Suomessa liiketoimintaa ja joka on velvollinen suorittamaan valtiolle tulon tai varallisuuden perusteella veroa (talletusvelvollinen). (25.3.1983/295)

Suhdannetalletusta ei kuitenkaan ole suoritettava sen, jonka tulo- ja varallisuusverolain (1043/74) säännösten mukaan ei ole katsottava asuvan Suomessa eikä sen, jolla ei ole täällä verotuslaissa (482/58) tarkoitettua kiinteää toimipaikkaa. Talletusvelvollisen ei ole suoritettava suhdannetalletusta viitenä ensimmäisenä verovuotena liikkeensä perustamisesta lukien, ellei liikettä voida katsoa perustetun ennestään olemassa olevan liikkeen toiminnan jatkamista varten. (25.3.1983/295)

Avoimen yhtiön osakas, kommandiittiyhtiön henkilökohtaisesti vastuunalainen yhtiömies sekä kuolinpesän, yhtymän ja laivanisännistöyhtiön osakas vastaa yhtiön, kuolinpesän ja yhtiön suhdannetalletuksen suorittamisesta niin kuin omasta verostaan.

Tulo- ja varallisuusveroL 1043/1974 on kumottu L:lla 1240/1988, ks. TuloveroL 1535/1992. VerotusL 482/1958 on kumottu L:lla verotusmenettelystä 1558/1995.

3 § (25.3.1983/295)

Suhdannetalletus määrätään talletusvelvolliselle viimeksi toimitetussa kunnallisverotuksessa liiketulosta sekä kotikunnassa että muussa kunnassa pantujen veroäyrien perusteella sen mukaan kuin valtioneuvosto tarkemmin määrää. Jos talletusvelvollisen verovuosi viimeksi toimitetussa verotuksessa on lyhyempi tai pitempi kuin 12 kuukautta, suhdannetalletuksen perusteeksi otettava veroäyrien määrä korotetaan tai alennetaan vastaamaan 12 kuukauden pituista verovuotta.

Valtioneuvosto vahvistaa veroäyriltä suoritettavan pennimäärän, joka saa olla enintään 30 penniä veroäyriltä. Suhdannetalletuksen pennimäärä voidaan vahvistaa eri suuruiseksi eri toimialoilla tai eri alueilla harjoitetusta liiketoiminnasta kertyville veroäyreille. Valtioneuvosto voi niin ikään määrätä, että suhdannetalletusta ei tarvitse suorittaa tiettyyn toimialaan kuuluvasta tai tietyllä alueella harjoitetusta liiketoiminnasta kertyneiden veroäyrien perusteella.

4 § (25.3.1983/295)

Talletettava määrä kannetaan vähintään neljänä yhtä suurena eränä valtioneuvoston määräämänä kantojaksona, jonka on oltava vähintään 12 ja enintään 18 kuukautta. Valtioneuvosto määrää päätöksessään suhdannetalletusten kantoerien eräpäivät. Valtioneuvosto voi kuitenkin määrätä, että talletettavan määrän kanto lopetetaan kesken kantojakson, jolloin erääntymättömiä eriä ei kanneta.

5 §

Suhdannetalletusten suorittamista koskeva valtioneuvoston päätös on tehtävä vähintään kahta kuukautta ennen kantojakson alkamista. (25.3.1983/295)

Uutta suhdannetalletusta ei saa määrätä suoritettavaksi, ennen kuin edellisen kantojakson aikana suoritetut talletukset on palautettu talletusvelvollisille.

6 §

Suhdannetalletuksen kantaa ja palauttaa lääninverovirasto. (25.3.1983/295)

Suoritetut suhdannetalletukset on siirrettävä erityiselle tilille Suomen Pankkiin siksi ajaksi, kunnes valtio maksaa suhdannetalletuksen takaisin talletusvelvolliselle.

7 §

Suhdannetalletus on palautettava talletusvelvollisille valtioneuvoston määräämänä aikana yhtenä tai useampana eränä. Valtioneuvoston on kuitenkin määrättävä suhdannetalletus palautettavaksi 3 vuoden kuluessa talletuksen kantojakson päättymisestä.

Jos talletusvelvollinen suhdannetalletuksen kantojakson päättymisen jälkeen lopettaa liiketoimintansa eikä kysymyksessä ole yhteisöjen sulautuminen tai saman liiketoiminnan muulla tavoin jatkaminen toisessa yrityksessä, taikka jos hänen omaisuutensa luovutetaan konkurssiin, on lääninveroviraston sille tehdystä hakemuksesta maksettava palauttamatta oleva suhdannetalletus viipymättä takaisin. (25.3.1983/295)

8 § (25.3.1983/295)

Suhdannetalletuksesta maksetaan talletusvelvolliselle valtion varoista vuotuinen korko, jonka suuruus on Suomen Pankin peruskorko vähennettynä kahdella ja puolella prosenttiyksiköllä.

Korko suoritetaan kullekin palautettavalle erälle sen maksupäivästä takaisinmaksupäivään.

Suomen Pankki maksaa valtiolle 6 §:n 2 momentissa tarkoitetulla tilillä olevista varoista vuotuisen koron, jonka suuruus on Suomen Pankin peruskorko vähennettynä kahdella ja puolella prosenttiyksiköllä.

9 §

Talletusvelvollisella ei ole oikeutta vähentää suhdannetalletusta veronalaisesta tulostaan valtion- ja kunnallisverotuksessa.

2 momentti on kumottu L:lla 25.3.1983/295.

10 § (18.12.1995/1578)

Lääninveroviraston, jonka on viimeksi toimitetussa verotuksessa ollut määrättävä talletusvelvolliselle valtionvero, on määrättävä suhdannetalletuksen määrä noudattaen soveltuvin osin, mitä ennakkoperintälaissa on ennakonkannossa suoritettavan ennakon määräämisestä säädetty.

Jos talletusvelvollinen on ennen kantojakson alkamista tai sen aikana 7 §:n 2 momentissa tarkoitetulla tavalla lopettanut liiketoimintansa tai hänen omaisuutensa on luovutettu konkurssiin, lääninveroviraston on hakemuksesta määrättävä, että suhdannetalletuksena suoritetut erät on palautettava ja että maksamatta olevat erät on lyhennettävä siten kuin veron lyhentämisestä on säädetty. Jos talletusvelvollinen on ennen suhdannetalletusten maksuunpanoa edellä tarkoitetulla tavalla lopettanut liiketoimintansa tai hänen omaisuutensa on luovutettu konkurssiin, suhdannetalletus jätetään maksuunpanematta.

11 § (25.3.1983/295)

Jos 3 §:ssä tarkoitettu veroäyrimäärä on pienempi kuin 50 000 äyriä, suhdannetalletusta ei määrätä suoritettavaksi. Antaessaan suhdannetalletuksen suorittamista koskevan päätöksen valtioneuvosto voi korottaa sitä veroäyrien vähimmäismäärää, jonka perusteella suhdannetalletus määrätään, 200 000 veroäyriin saakka.

12 § (18.12.1995/1578)

Jos suhdannetalletuksen maksaminen määräaikana laiminlyödään, peritään määrälle viivekorkoa siten kuin veronlisäyksestä ja viivekorosta annetussa laissa (1556/95) säädetään.

Sen lisäksi, mitä veronlisäyksestä ja viivekorosta annetussa laissa säädetään, palautetaan alennetulle tai poistetulle suhdannetalletukselle kertynyt viivekorko myös silloin, kun suhdannetalletusvelvollisuutta muutetaan lain 10 §:n 2 momentin tai 14 §:n nojalla.

13 § (18.12.1995/1578)

Jos suhdannetalletus laskuvirheen tai siihen verrattavan erehdyksen johdosta on jäänyt osaksi tai kokonaan määräämättä tai talletus on määrätty aiheetta tai sitä on määrätty liikaa, talletuksen määränneen lääninveroviraston on oikaistava virhe. Jos talletus on jäänyt osaksi tai kokonaan määräämättä, oikaisu on tehtävä kolmen kuukauden kuluessa suhdannetalletuksen kantojakson alkamisesta ja muutoin kolmen kuukauden kuluessa kantojakson päättymisestä.

14 §

Tässä laissa tarkoitettuun lääninveroviraston päätökseen saadaan hakea muutosta vain siten kuin ennakkoperintälain 51 §:n 5 momentissa säädetään. (18.12.1995/1578)

Lääninoikeuden päätökseen saa hakea muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen, jos korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan. Muutoksenhaussa noudatetaan tällöin, mitä verotuslain 96 §:ssä säädetään. Valtion puolesta on valitusoikeus tarkastusasiamiehellä. (2.8.1994/711)

Hallinto-oikeuden päätökseen saa hakea muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen, jos korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan. Muutoksenhaussa noudatetaan tällöin, mitä verotusmenettelystä annetun lain (1558/1995) 70 ja 71 §:ssä säädetään. Valtion puolesta on valitusoikeus Verohallinnon Veronsaajien oikeudenvalvontayksiköllä. (18.4.2008/257)

15 §

Oikaisun tai muutoksenhaun perusteella palautettavalle talletukselle maksetaan korko siten kuin 8 §:ssä on säädetty.

16 § (11.8.1978/618)

Jos tässä laissa ei ole muuta säädetty, noudatetaan suhdannetalletuksen määräämisessä ja talletettavan määrän maksuunpanossa muutoin soveltuvin osin, mitä ennakkoperintälaissa ja sen nojalla on ennakosta säädetty, ei kuitenkaan, mitä ennakon uudelleen määräämisestä on säädetty. Jos tässä laissa ei ole toisin säädetty, noudatetaan suhdannetalletuksen kannossa ja perinnässä veronkantolain säännöksiä.

Suhdannetalletuksen perimisessä ulosottotoimin noudatetaan mitä veron ulosotosta on säädetty. (25.3.1983/295)

17 § (18.4.2008/257)

Jos talletusvelvollinen on tehnyt Suomen Pankkiin ennen suhdannetalletuksen kantojakson päättymistä investointivarauslaissa (1094/1978) tarkoitetun investointitalletuksen, jota koskeva investointivarauslain 5 §:n 2 momentissa tarkoitettu määräaika päättyy valtioneuvoston suhdannetalletusten suorittamista koskevan päätöksen jälkeen, Verohallinnon on hakemuksesta alennettava suhdannetalletusta investointitalletuksen määrällä. Suhdannetalletusta voidaan kuitenkin alentaa enintään määrällä, joka vastaa niiden kantoerien yhteismäärää, jotka erääntyvät aikaisintaan yhden kuukauden kuluttua investointitalletuksen tekemisestä.

Valtiovarainministeriö tai sen määräämänä Verohallinto voi erityisen painavista syistä hakemuksesta kokonaan tai osittain vapauttaa talletusvelvollisen suorittamasta suhdannetalletusta tai sille perittyä tai perittävää viivästyskorkoa, jäämämaksua ja viivekorkoa.

18 §

Jos edellä 7 §:ssä palautettavaksi määrätty suhdannetalletus tai sen osa on talletuksen palautusaikana suorittamatta, on suorittamatta oleva määrä lyhennettävä.

Sen estämättä, että suorittamatta olevaa talletusta on 1 momentin nojalla lyhennetty, on talletusvelvollisen suoritettava viivekorko. Viivekorko lasketaan talletuksen lyhennetylle osalle talletuksen palauttamispäivään. (18.12.1995/1578)

19 §

Valtioneuvoston tämän lain 1 §:n 2 momentin, 3 §:n ja 4 §:n nojalla antama suhdannetalletuksen suorittamista koskeva päätös on viipymättä ilmoitettava eduskunnan puhemiehelle, jonka on saatettava se eduskunnan tietoon heti tai jollei eduskunta ole koolla, niin pian kuin se on kokoontunut, ja päätös on kumottava, jos eduskunta niin päättää.

Jos eduskunta päättää, että 1 momentissa tarkoitettu valtioneuvoston päätös on kumottava, on talletusten kantaminen lopetettava ja kannetut talletukset viipymättä palautettava sekä palautettaville määrille maksettava 8 §:ssä tarkoitettu korko.

20 §

Suhdannetalletusten suorittamisesta vero- ja veronkantoviranomaisille aiheutuvien tehtävien yleinen johto kuuluu verohallitukselle.

21 §

Valtioneuvosto antaa tarvittaessa tarkempia määräyksiä tämän lain täytäntöönpanosta ja soveltamisesta.

22 §

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä helmikuuta 1977.

Muutossäädösten voimaantulo ja soveltaminen:

11.8.1978/618:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1979.

25.3.1983/295:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä huhtikuuta 1983.

HE 110/82, vvvk.miet. 117/82, svk.miet. 276/82

2.8.1994/711:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä joulukuuta 1994.

Lakia sovelletaan haettaessa muutosta tämän lain voimaantulon jälkeen annettuun lääninoikeuden päätökseen.

HE 143/93, LaVM 11/94

18.12.1995/1578:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1996.

HE 131/95, VaVM 37/95, EV 124/95

18.4.2008/257:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä toukokuuta 2008.

HE 148/2007, VaVM 5/2008, EV 25/2008

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.