31.12.2019/6242 HFD:2019:172

Avfallslag - Avfallstransportregister - Kommunägt avfallshanteringsbolag - Överföring av uppgifter till avfallshanteringsbolag - Grundlagen - Offentlig förvaltningsuppgift - Utövning av offentlig makt

Den regionala avfallsnämnden hade beslutat beställa vissa uppgifter i anknytning till upprättande av ett register över avfallstransporter respektive insamling av uppgifter av ett kommunägt avfallshanteringbolag. Enligt utkastet till avtal som var bilaga till beslutet skulle avfallshanteringsbolaget bland annat överföra och organisera data som levereras av nämnden och som behövs för upprätthållandet av transportregistret till det elektroniska registerprogrammet samt för insamling av kompletterande data. Förvaltningsdomstolen hade avslagit besvären som anförts av lokala avfallstransportföretagare.

Högsta förvaltningsdomstolen upphävde förvaltningsdomstolens och avfallsnämndens beslut. Enligt 39 § 2 mom. och 143 § 1 mom. i avfallslagen hörde det till den kommunala avfallshanteringsmyndigheten att anteckna uppgifterna som erhållits av avfallstransportörerna i registret över avfallstransporter samt att föra register över transporterna. Då man beaktade det tillsynsmässiga syftet med registret samt att förande av register i lag hade anförtrotts avfallshanteringsmyndigheten, skulle förandet av register betraktas som en offentlig förvaltningsuppgift enligt vad som avses i 124 § i grundlagen. De uppgifter som var överförbara till ett kommunägt avfallshanteringsbolag hade reglerats uttömmande i 43 § 1 mom. i avfallslagen. I lagrummet omnämndes inte uppgiften att föra register över avfallstransporter eller andra därtill anknytande uppgifter.

En del av de uppgifter som enligt avfallsnämndens beslut skulle beställas av avfallshanteringsbolaget var till sin karaktär sådana administrativa serviceuppgifter som kommunen kan införskaffa med stöd av kommunallagen utan att de överförs till ett bolag i enlighet med 43 § 1 mom. i avfallslagen. Utgående från det utkast till avtal som bifogats beslutet var det emellertid inte möjligt på ett tillfredsställande sätt försäkra sig om att insamlingen av kompletterande uppgifter inte innefattade sådana uppgifter som exklusivt hörde till avfallshanteringsmyndigheten. Avfallsnämndens beslut skulle av denna orsak anses inbegripa sådan överföring av uppgifter som i ljuset av 124 § i grundlagen inte var möjligt med stöd av 43 § 1 mom. i avfallslagen.

Omröstning 4 - 1.

Finlands grundlag 124 §

Kommunallagen (365/1995) 90 § (1375/2007) 2 mom.

Avfallslagen 23 § 1 och 2 mom., 39 § 2 och 3 mom., 43 § 1 och 2 mom. och 143 §

Ärendet har avgjorts av president Kari Kuusiniemi samt justitieråden Riitta Mutikainen (skiljaktig), Hannu Ranta, Mika Seppälä och Jaakko Autio. Föredragande Päivi Korkeakoski.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.