404/2022

Helsingfors den 2 juni 2022

Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om verkställighet av sjukförsäkringslagen

I enlighet med statsrådets beslut

upphävs i statsrådets förordning om verkställighet av sjukförsäkringslagen (1335/2004) 1 kap. 3 § samt 2 kap. 2 § 3 mom. och 3 § 4 mom., av dem 1 kap. 3 § sådan den lyder i förordning 1090/2010 och 2 kap. 3 § 4 mom. sådant det lyder i förordning 619/2015, samt

ändras rubriken för 1 kap. 1 §, det inledande stycket i 1 § 1 mom. och 1 mom. 9 punkten samt 2 § 1 mom. samt 2 kap. 1 § 3–6 mom. och 3 § 3 mom., av dem det inledande stycket i 1 kap. 1 § 1 mom. och 1 mom. 9 punkten och 2 kap. 3 § 3 mom. sådana de lyder i förordning 619/2015 samt 2 kap. 1 § 3–6 mom. sådana de lyder i förordning 101/2017, som följer:

1 kap.

Dagpenningsförmåner

1 §
Arbetsuppgifter och arbetsförhållanden som ett villkor för särskild graviditetspenning

Ett kemiskt ämne som hänför sig till den försäkrades arbetsuppgifter eller arbetsförhållanden kan bedömas äventyra den försäkrades eller fostrets hälsa så som avses i 9 kap. 3 § 1 mom. i sjukförsäkringslagen (1224/2004), om det kemiska ämnet är


9) ett cancerframkallande ämne som nämns i statsrådets förordning om avvärjande av cancerrisk i anslutning till arbete (1267/2019),


2 §
Bedömning av riskfaktorer

Bedömningen av sådana i 9 kap. 3 § 1 mom. i sjukförsäkringslagen avsedda faktorer som äventyrar den försäkrades eller fostrets hälsa ska redan i samband med planeringen av arbetsmiljön och arbetsförhållandena utföras av sådana yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården som arbetar i företagshälsovårdsuppgifter eller någon annan motsvarande person.


2 kap.

Ansökan om och utbetalning av förmåner

1 §
Utredning som skall företes vid ansökan om dagpenningsförmåner

Till ansökan om särskild graviditetspenning ska den försäkrade foga ett av en läkare, sjukskötare, barnmorska eller hälsovårdare utfärdat intyg över graviditeten samt ett av den läkare som sköter företagshälsovården på arbetsplatsen eller av någon annan läkare som känner den försäkrades arbetsförhållanden avgivet utlåtande om den risk för den försäkrades eller fostrets hälsa som avses i 9 kap. 3 § i sjukförsäkringslagen samt en utredning av arbetsgivaren om att arbetstagaren är borta från arbetet och att arbetstagaren inte har kunnat flyttas till andra uppgifter på det sätt som förutsätts i arbetsavtalslagen (55/2001). En motsvarande utredning förutsätts i tillämpliga delar av dem som utför eget arbete.

Till ansökan om föräldradagpenning ska den försäkrade foga ett av en läkare, sjukskötare, barnmorska eller hälsovårdare utfärdat intyg över att graviditeten har varat minst den tid som anges i 9 kap. 1 § i sjukförsäkringslagen. Också den beräknade tiden för nedkomsten ska framgå av intyget. Om den som ansöker om föräldrapenning är en i 9 kap. 5 § 2 mom. i sjukförsäkringslagen avsedd försäkrad, ska utredning om erkännande av föräldraskap läggas fram vid behov. Vid ansökan om partiell föräldrapenning ska den försäkrade visa upp det arbetsavtal om deltidsarbete som den försäkrade ingått med sin arbetsgivare, av vilket framgår det arbetstidsarrangemang som parterna kommit överens om. En företagare ska lägga fram tillförlitlig utredning om att hans eller hennes dagliga arbetstid är högst fem timmar.

När den ena föräldern ansöker om föräldrapenningsdagar som hör till den andra förälderns kvot när den andra föräldern på grund av sjukdom eller skada permanent eller långvarigt är oförmögen att sköta barnet, ska det över den andra förälderns hälsotillstånd läggas fram ett läkarutlåtande, av vilket framgår om situationen är permanent eller hur länge situationen uppskattas fortgå.

När en adoptionssökande eller adoptivförälder ansöker om föräldrapenning, ska denne visa upp ett intyg över att barnet tagits i vård som utfärdats av en i adoptionslagen (22/2012) avsedd tillhandahållare av adoptionsrådgivning eller internationell adoptionstjänst. Om ett barn adopteras till Finland från en främmande stat utan adoptionstjänstorgan, ska den sökande lägga fram utredning om adoptionen av barnet och om tagandet av barnet i vård.


3 §
Betalningsperioderna för dagpenningsförmåner

Föräldradagpenning betalas i efterskott i betalningsperioder om högst 25 vardagar.Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2022. Om de bestämmelser i sjukförsäkringslagen (1224/2004) som gällde före ikraftträdandet av denna förordning tillämpas på den som ansöker om eller är mottagare av en förmån, ska på denne också tillämpas bestämmelserna i den förordning som gällde vid ikraftträdandet av denna förordning.

Helsingfors den 2 juni 2022

Familje- och omsorgsminister
Aki Lindén

Konsultativ tjänsteman
Eva Ojala

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.