215/2022

Helsingfors den 1 april 2022

Lag om ändring av försäkringsbolagslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i försäkringsbolagslagen (521/2008) 1 kap. 3 b § 1 mom., 11 kap. 4 § 4 mom. och 31 kap. 4 § 2 mom.,

sådana de lyder, 1 kap. 3 b § 1 mom. och 11 kap. 4 § 4 mom. i lag 303/2015 och 31 kap. 4 § 2 mom. i lag 1514/2015, som följer:

1 kap.

De centrala principerna för försäkringsbolags verksamhet samt tillämpning av lagen

3 b §
Små försäkringsbolag

Med litet försäkringsbolag avses, om inte annat följer av 2–4 mom., ett bolag som uppfyller följande förutsättningar:

1) bolagets totala premieinkomst överstiger inte 5 400 000 euro per år,

2) bolagets, eller om bolaget hör till en försäkringsgrupp som avses i 26 kap., gruppens totala försäkringstekniska avsättningar enligt 10 kap. 2 § överstiger inte 26 600 000 euro per år,

3) bolagets affärsverksamhet omfattar inte försäkrings- eller återförsäkringsverksamhet som täcker risker inom försäkringsklasserna 11–15 enligt lagen om försäkringsklasser, förutom när de utgör underordnade risker enligt 11 § 2 mom. i den lagen,

4) bolagets affärsverksamhet omfattar inte återförsäkringsverksamhet som överstiger de tecknade totala premieinkomsterna med mer än 600 000 euro, eller de totala försäkringstekniska avsättningarna enligt 10 kap. 2 § med mer än 2 700 000 euro, eller de tecknade totala premieinkomsterna med mer än 10 procent eller de försäkringstekniska avsättningarna enligt 10 kap. 2 § med mer än 10 procent.


11 kap.

Kapitalkrav

4 §
Minimikapitalkravet och beräkning av det

Trots bestämmelserna i 1 mom. uppgår minimikapitalkravet till minst

1) 4 000 000 euro för skadeförsäkringsbolag som bedriver försäkringsverksamhet som hör till skadeförsäkringsklasserna 10–15 enligt lagen om försäkringsklasser och för livförsäkringsbolag,

2) 2 700 000 euro för skadeförsäkringsbolag som bedriver annan skadeförsäkringsverksamhet än sådan som avses i 1 punkten,

3) 3 900 000 euro för återförsäkringsbolag, samt

4) 1 300 000 euro för captivebolag för återförsäkring.


31 kap.

Övriga bestämmelser om försäkringsbolags verksamhet

4 §
Koassurans inom gemenskapen

Risken är stor om

1) den hör till skadeförsäkringsklasserna 4–7, 11 eller 12 enligt 2–8 § i lagen om försäkringsklasser,

2) den hör till skadeförsäkringsklasserna 14 eller 15 enligt 7 § i lagen om försäkringsklasser, om försäkringstagaren yrkesmässigt bedriver industriell eller kommersiell verksamhet eller är verksam i något av de fria yrkena, och riskerna anknyter till sådan verksamhet, eller

3) den hör till skadeförsäkringsklasserna 3, 8–10, 13 eller 16 enligt 3–8 § i lagen om försäkringsklasser, och åtminstone två av följande kriterier uppfylls enligt försäkringstagarens bokslut eller, om försäkringstagaren hör till en koncern, enligt koncernbokslutet:

a) balansomslutningen överskrider 6 600 000 euro,

b) nettoomsättningen överskrider 13 600 000 euro,

c) det genomsnittliga antalet anställda under räkenskapsperioden överskrider 250.Denna lag träder i kraft den 18 oktober 2022.

RP 229/2021
EkUB 8/2022
RSv 20/2022
Tillkännagivande om anpassning till inflationen av de belopp som fastställs i Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/138/EG om upptagande och utövande av försäkrings- och återförsäkringsverksamhet (Solvens II) (C:2021:423:TOC) EUT N:o C 423, 19.10.2021, s. 25

Helsingfors den 1 april 2022

Republikens President
Sauli Niinistö

Social- och hälsovårdsminister
Hanna Sarkkinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.