150/2022

Helsingfors den 11 mars 2022

Lag om temporär ändring av mervärdesskattelagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras temporärt i mervärdesskattelagen (1501/1993) 131 § 1 mom. 1 punkten och 209 b § 1 mom. 2 punkten, sådana de lyder i lag 1113/2021, samt

fogas temporärt till lagen en ny 38 c § och en ny mellanrubrik före den samt till 209 j §, sådan den lyder i lag 387/2021, temporärt ett nytt 5 mom. som följer:

Varor som används för att bekämpa covid-19-epidemin
38 c §

Skatt betalas inte på försäljning eller gemenskapsinterna förvärv av varor som direkt hänför sig till förhindrande, testning eller behandling av smitta med anledning av covid-19-epidemin, om köparen är

1) en producent av offentliga hälso- och sjukvårdstjänster eller socialvårdstjänster,

2) en sådan statlig organisation eller organisation som godkänts av de behöriga myndigheterna i medlemsstaterna som avses i kommissionens beslut (EU) 2021/2313 om befrielse från importtullar och mervärdesskatt som beviljas för import av varor som krävs för att bekämpa effekterna av covid-19-utbrottet under 2022 eller ett sådant allmännyttigt samfund som avses i 4 § i denna lag, eller

3) en aktör som utan vederlag överlåter varorna till en sådan aktör som avses i 1 eller 2 punkten.

Bestämmelserna i 1 mom. tillämpas dock endast om köparen anskaffar varorna för något av följande ändamål:

1) för att kostnadsfritt delas ut till personer som drabbats av eller riskerar att drabbas av sjukdomen covid-19 eller som deltar i bekämpningen av covid-19-epidemin,

2) för att kostnadsfritt ställas till förfogande för personer som drabbats av eller riskerar att drabbas av sjukdomen covid-19 eller som deltar i bekämpningen av covid-19-epidemin, på så sätt att varorna förblir egendom som tillhör producenten av hälso- och sjukvårdstjänster eller socialvårdstjänster, eller

3) för att utan vederlag överlåtas för att användas för ändamål som avses i 1 eller 2 punkten i detta moment.

Om en köpare enligt 1 mom. 1 eller 2 punkten eller en mottagare av en överlåtelse utan vederlag enligt 3 punkten använder varorna för andra ändamål än de som avses i 2 mom. 1 eller 2 punkten, ska köparen eller mottagaren betala skatt på varorna beräknat på basis av inköpspriset eller ett sannolikt lägre överlåtelsepris enligt den skattesats som fastställs med stöd av 84 eller 85 a §. Betalningen av skatt påverkar inte avdragsrätten enligt 102 §.

131 §

En näringsidkare har rätt att få återbäring för den skatt som inkluderats i ett förvärv av en vara eller tjänst, om förvärvet har samband med

1) verksamhet som är skattefri enligt 38 c, 38 d, 56 eller 58 §, 59 § 4 punkten eller 60 b, 70, 70 b, 71, 72, 72 a–72 e eller 72 h §,


209 b §

Om köparen är en näringsidkare eller en juridisk person som inte är näringsidkare, ska säljaren ge köparen en faktura för


2) försäljning som är skattefri enligt 38 c, 38 d, 43 a, 56 och 58 §, 59 § 4 punkten, 70, 70 b, 71, 72, 72 a–72 e samt 72 h §,


209 j §

En i 38 c § 1 mom. avsedd köpare ska ge säljaren en utredning om att varorna kommer att användas för ändamål som avses i 2 mom. i den paragrafen.


Denna lag träder i kraft den 11 mars 2022 och gäller till och med den 30 juni 2022.

Lagen tillämpas på försäljning och gemenskapsinterna förvärv av varor som äger rum den 1 januari 2022 eller därefter men senast den 30 juni 2022.

RP 8/2022
FiUB 2/2022
RSv 14/2022

Helsingfors den 11 mars 2022

Republikens President
Sauli Niinistö

Finansminister
Annika Saarikko

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.