104/2022

Helsingfors den 28 januari 2022

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om lämnande av uppgifter om användning av antimikrobiella läkemedel

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut föreskrivs med stöd av 33 § 2 mom. i lagen om medicinsk behandling av djur (387/2014), sådant det lyder i lag 16/2022:

1 §
Tillämpningsområde

Denna förordning innehåller närmare bestämmelser om innehållet i uppgifter som gäller användning av antimikrobiella läkemedel och som ska lämnas till Livsmedelsverket, om hur de ska lämnas och om tidsfristen för lämnande av uppgifterna.

2 §
Definitioner

Med uppgifter om användning av antimikrobiella läkemedel avses uppgifter om de antimikrobiella läkemedel som används, överlåts och överlåts i reserv av en veterinär.

3 §
Innehållet i uppgifter om användning av antimikrobiella läkemedel

I fråga om innehållet i de uppgifter som ska lämnas om användning av antimikrobiella läkemedel ska dessutom de krav som anges i bilagorna 1 och 2 iakttas.

4 §
Hur uppgifter om användning av antimikrobiella läkemedel lämnas

En veterinär ska lämna de uppgifter som anges i bilaga 1 till Livsmedelsverket på elektronisk väg.

Veterinären ska lämna uppgifterna via gränssnittet mellan veterinärens journalsystem och det system för datainsamling som Livsmedelsverket använder eller via det användargränssnitt som Livsmedelsverket tillhandahåller.

En läkemedelspartiaffär ska lämna de uppgifter som anges i bilaga 2 till Livsmedelsverket på elektronisk väg.

5 §
Tidsfrist för lämnande av uppgifter om användning av antimikrobiella läkemedel

En veterinär ska lämna uppgifter om användningen av antimikrobiella läkemedel till systemet inom 14 dygn från det att läkemedlet gavs, överläts eller överläts i reserv.

En läkemedelspartiaffär ska lämna uppgifter om användningen av antimikrobiella läkemedel inom 14 dygn från det att läkemedlet såldes eller expedierades till en veterinär eller inom 14 dygn från det att Livsmedelsverket begärt uppgifter.

6 §
Ansvar för de uppgifter som ska lämnas

En veterinär är personligen ansvarig för att de krav som gäller innehållet i, lämnandet av och tidsfristerna för lämnande av uppgifter om användning av antimikrobiella medel iakttas, även om en annan person sköter uppgiften för veterinärens räkning.

7 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 april 2022.

Helsingfors den 28 januari 2022

Jord- och skogsbruksminister
Jari Leppä

Ledande sakkunnig
Nina Kaario

Bilaga 1

Uppgifter som en veterinär ska lämna

En veterinär ska lämna följande uppgifter om de antimikrobiella läkemedel som han eller hon använt på djur, överlåtit eller överlåtit i reserv.

Uppgifter ska lämnas om de antimikrobiella läkemedel som anges i punkt 3 i bilagan till kommissionens delegerade förordning (EU) 2021/578 och om de läkemedelsförpackningar enligt ATC-grupperna i punkt 4 i bilagan som hör till följande ATC-koder:

QJ04AB02 / J04AB02 preparat som innehåller rifampicin
QJ04AB03 / J04AB03 preparat som innehåller rifamycin
QJ04AB04 / J04AB04 preparat som innehåller rifabutin
QJ04AB05 / J04AB05 preparat som innehåller rifapentin
QP51AA01 / P01AB01 preparat som innehåller metronidazol och som ges oralt
QS01AA01 / S01AA01 ögonläkemedel som innehåller kloramfenikol

Datum då det antimikrobiella läkemedlet har använts, överlåtits eller överlåtits i reserv

Läkemedelsförpackning (läkemedelspreparatets namn, styrka, läkemedelsform, förpackningsstorlek)

Mängden läkemedel

Djurart och djurkategori enligt artikel 15 i den delegerade förordningen och i enlighet med nationella behov

Höna Värphöna, avelsled
Höna Värphöns, produktionsled, över 500 individer
Höna Värphöna, produktionsled, 500 individer eller färre
Höna Broiler, avelsled
Höna Broiler, produktionsled, över 500 individer
Broiler, produktionsled, 500 individer eller färre
Kalkon Avelsled, över 500 individer
Avelsled, 500 individer eller färre
Produktionsled, över 500 individer
Produktionsled, 500 individer eller färre
Anka
Gås
Övriga fjäderfän (livsmedelsproduktion)
Fjäderfä som hålls som hobby
Nötkreatur
Get
Får
Svin
Minigris
Regnbågslax Odlad fisk
Övriga odlade fiskarter
Häst och ponny
Alpacka och lama
Åsna
Kanin Kanin för köttproduktion
Tamkanin
Ren
Bi
Övriga livsmedelsproducerande djur
Hägnat vilt
I farm uppfödd mink, pälsdjur
I farm uppfödd räv, pälsdjur
Övriga pälsdjur
Hund Uppgifter om ras
Katt Uppgifter om ras
Övriga sällskapsdjur
Djurparksdjur
Vilda djur

Antal djur, när läkemedlet inte har överlåtits i reserv

Djurhållningsplatssignum när läkemedlet har använts, överlåtits eller överlåtits i reserv för svin eller nötkreatur

Information om huruvida läkemedlen har överlåtits i reserv

Veterinärens verksamhetsställe, om de läkemedel som använts har beställts för gemensam användning av veterinärerna på verksamhetsstället.

Information om förskrivning av foder som innehåller läkemedel utan att läkemedel överlåts

Veterinärens identifikationsnummer

Bilaga 2

Uppgifter som en läkemedelspartiaffär ska lämna

En läkemedelspartiaffär ska lämna uppgifter om de antimikrobiella läkemedel som den har expedierat till veterinärer.

Uppgifter ska lämnas om de antimikrobiella läkemedel som anges i punkt 3 i bilagan till kommissionens delegerade förordning (EU) 2021/578 och om de läkemedelsförpackningar enligt ATC-grupperna i punkt 4 i bilagan som hör till följande ATC-koder:

QJ04AB02 / J04AB02 preparat som innehåller rifampicin
QJ04AB03 / J04AB03 preparat som innehåller rifamycin
QJ04AB04 / J04AB04 preparat som innehåller rifabutin
QJ04AB05 / J04AB05 preparat som innehåller rifapentin
QP51AA01 / P01AB01 preparat som innehåller metronidazol och som ges oralt
QS01AA01 / S01AA01 ögonläkemedel som innehåller kloramfenikol

Beställare av läkemedlet, beställarens FO-nummer, veterinärens identifikationsnummer, verksamhetsställets namn och adress

Datum för expedieringen

Läkemedelsförpackning (namn, styrka, läkemedelsform, förpackningsstorlek)

Vnr-nummer eller uppgift om att det är fråga om ett specialtillståndspreparat

ATC-kod

Antal läkemedelsförpackningar

Uppgifter om läkemedelspartiaffären

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.