66/2022

Helsingfors den 20 januari 2022

Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om grundstöd, förgröningsstöd och stöd till unga jordbrukare

I enlighet med statsrådets beslut

ändras i statsrådets förordning om grundstöd, förgröningsstöd och stöd till unga jordbrukare (234/2015) 8, 9 och 16 §, 17 § 1 mom. och 19 §, sådana de lyder, 8 och 16 § i förordning 343/2021, 9 § i förordning 455/2021, 17 § 1 mom. i förordning 1032/2021 och 19 § i förordningarna 343/2021 och 1032/2021, som följer:

8 §
Regionala tak för grundstöd

Det tak för grundstöd som avses i artikel 22.2 i stödförordningen fördelas regionalt på de i 4 § avsedda stödområdena i enlighet med hur stödrättigheterna riktats regionalt.

De årliga regionala taken för stödområdena är följande:

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
stödområde miljoner euro
AB 134,20 135,42 131,83 131,88 132,03 132,03 129,78 130,23
C 132,60 133,80 130,26 130,30 130,45 130,45 128,23 128,67
9 §
Värdet på stödrättigheter

Utifrån stödrättigheterna kan det årligen beviljas regionalt enhetligt stöd som uppgår till högst följande belopp enligt stödområde och per stödberättigande hektar:

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
stödområde euro
AB 118,05 122,44 121,59 121,76 124,39 124,48 122,37 122,90
C 101,53 110,71 107,90 107,99 108,14 108,05 106,22 106,51
16 §
Regionala tak för förgröningsstöd

De regionala taken för förgröningsstöd är med beaktande av det nationella taket enligt bilaga II till stödförordningen följande:

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
stödområde miljoner euro
AB 78,97 78,98 79,00 79,08 79,17 79,17 77,82 78,10
C 78,03 78,04 78,05 78,14 78,22 78,22 76,89 77,16
17 §
Belopp av förgröningsstöd per hektar

Förgröningsstöd beviljas till följande belopp enligt stödområde och per hektar:

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
stödområde euro
AB 75,54 74,75 74,89 75,00 75,13 75,24 74,20 74,40
C 65,11 65,22 65,33 65,35 65,37 65,41 64,35 64,59

19 §
Belopp av stöd till unga jordbrukare

Maximibeloppet av stödet till unga jordbrukare är en procent av det årliga nationella tak som anges i bilaga II till stödförordningen.

Stöd till unga jordbrukare beviljas till följande belopp per hektar med beaktande av det nationella tak som anges i bilaga II till stödförordningen:

år euro
2015 50,78
2016 51,50
2017 53,30
2018 54,00
2019 54,30
2020 82,00
2021 81,00
2022 81,00

Denna förordning träder i kraft den 24 januari 2022.

På ansökningar som blivit anhängiga före ikraftträdandet av denna förordning tillämpas 19 § 1 mom. i den lydelse som gällde vid ikraftträdandet av denna förordning.

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1307/2013 (32013R1307); EUT L 347, 20.12.2013, s. 608
Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 639/2014 (32014R0639); EUT L 181, 20.6.2014, s. 1

Helsingfors den 20 januari 2022

Jord- och skogsbruksminister
Jari Leppä

Konsultativ tjänsteman
Suvi Ruuska

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.