8/2022

Helsingfors den 11 januari 2022

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om ersättning för djurens välbefinnande

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut

ändras i jord- och skogsbruksministeriets förordning om ersättning för djurens välbefinnande (117/2015) 3, 13, 22 och 27 §, sådana de lyder, 3 och 22 § i förordning 1/2019, 13 § i förordning 721/2015 och 27 § i förordning 38/2017, och

fogas till förordningen nya 16 a och 32 b § som följer:

3 §
Välbefinnandeplan för nötkreatur

Jordbrukaren ska ha en övergripande välbefinnandeplan för nötkreatur från och med början av förbindelseperioden. Välbefinnandeplanen är en årlig plan för hantering och utveckling av verksamheten, som innehåller gårdsspecifika åtgärder för nötkreaturens välbefinnande, hälsovård och biosäkerhet. I välbefinnandeplanen ska med hänsyn till gårdens förhållanden och produktionssätt beskrivas

1) förhållandena på djurhållningsplatsen,

2) beredskapen för störningssituationer,

3) genomförandet av produktionen

4) utfodringsplaner och foderanalyser för varje djurkategori samt annat genomförande av utfodringen,

5) sjukdomsskyddet,

6) förbättrandet av välbefinnandet,

7) eventuella observationer och utvecklingsbehov.

13 §
Välbefinnandeplan för svin

Jordbrukaren ska ha en övergripande välbefinnandeplan för svin från och med början av förbindelseperioden. Välbefinnandeplanen är en årlig plan för hantering och utveckling av verksamheten, som innehåller gårdsspecifika åtgärder för svinens välbefinnande, hälsovård och biosäkerhet. I välbefinnandeplanen ska med hänsyn till gårdens förhållanden och produktionssätt beskrivas

1) förhållandena på djurhållningsplatsen,

2) beredskapen för störningssituationer,

3) genomförandet av produktionen,

4) utfodringsplaner och foderanalyser för varje djurkategori samt annat genomförande av utfodringen,

5) sjukdomsskyddet,

6) förbättrandet av välbefinnandet,

7) eventuella observationer och utvecklingsbehov.

16 a §
Fri grisning för suggor och gyltor

Vid fri grisning ska gyltan eller suggan få röra sig fritt före grisningen, under hela grisningstiden och därefter under hela digivningsperioden. Gyltan eller suggan får hindras från att röra sig fritt endast i undantagsfall och tillfälligt, om det är behövligt på grund av veterinärmedicinska eller andra behandlingar, smågrisarnas säkerhet eller arbetarskyddet. Ovannämnda orsaker till att rörligheten begränsas och de därmed sammanhängande åtgärderna ska antecknas.

Boxen ska ha ett golv med fast underlag. Dessutom ska det i boxen finnas tillräckligt med lämpligt material att bygga bo av samt tillräckligt med material för att böka och tillräckligt med strö. Det ska hela tiden ända fram till grisningen finnas tillgång till bearbetbart och löst bomaterial. Det ska även hela tiden finnas stimulansmaterial och strö. I boxen ska det finnas ett täckt bo för smågrisar, vars tak vid behov kan öppnas.

Boxen ska vara sådan att gyltan eller suggan obehindrat kan vända sig runt i den. Vänddiametern i boxen ska vara minst 170 centimeter. Grisningsboxens yta ska vara minst 7 kvadratmeter. Av denna yta ska smågrisarna ha minst 1 kvadratmeter sådant utrymme där boxkonstruktionerna skyddar smågrisarna från att hamna under suggan.

Om åtgärden genomförs för endast en del av suggorna och gyltorna på gården ska jordbrukaren i samband med att han eller hon ingår en förbindelse uppge antalet grisningsboxar som uppfyller förutsättningarna enligt 2 och 3 mom. och som används kontinuerligt från den 1 januari till den 31 december. Minst en av de ovannämnda grisningsboxarna ska vara i användning under ovannämnda tidsperiod.

I samband med att jordbrukaren ingår en förbindelse ska han eller hon uppge antalet boxar på 6 kvadratmeter som är i bruk och som är under byggnad.

22 §
Välbefinnandeplan för får och getter

Jordbrukaren ska ha en övergripande välbefinnandeplan för får och getter från och med början av förbindelseperioden. Välbefinnandeplanen är en årlig plan för hantering och utveckling av verksamheten, som innehåller gårdsspecifika åtgärder för fårens och getternas välbefinnande, hälsovård och biosäkerhet. I välbefinnandeplanen ska med hänsyn till gårdens förhållanden och produktionssätt beskrivas

1) förhållandena på djurhållningsplatsen,

2) beredskapen för störningssituationer,

3) genomförandet av produktionen

4) utfodringsplaner och foderanalyser för varje djurkategori samt annat genomförande av utfodringen,

5) sjukdomsskyddet,

6) förbättrandet av välbefinnandet,

7) eventuella observationer och utvecklingsbehov.

27 §
Välbefinnandeplan för fjäderfä

Jordbrukaren ska ha en övergripande välbefinnandeplan för fjäderfä från och med början av förbindelseperioden. Välbefinnandeplanen är en årlig plan för hantering och utveckling av verksamheten, som innehåller gårdsspecifika åtgärder för fjäderfänas välbefinnande, hälsovård och biosäkerhet. I välbefinnandeplanen ska med hänsyn till gårdens förhållanden och produktionssätt beskrivas

1) förhållandena på djurhållningsplatsen,

2) utfodringsplaner och foderanalyser för varje djurkategori samt annat genomförande av utfodringen,

3) sjukdomsskyddet,

4) förbättrandet av välbefinnandet,

5) eventuella observationer och utvecklingsbehov.

32 b §
Välbefinnandeplan som utarbetats utifrån rådgivning

Om en plan som gäller produktionsdjurens välbefinnande har utarbetats utifrån den rådgivning som avses i 10 § i lagen om vissa programbaserade ersättningar till jordbrukare (1360/2014), godkänns planen inte som en välbefinnandeplan enligt 3, 13, 22 och 27 §.


Denna förordning träder i kraft den 13 januari 2022.

Det som i förordningens 16 a § 3 mom. föreskrivs om kraven på ytan och vänddiametern tillämpas inte på jordbrukare som före den 31 december 2021 har investerat i grisningsboxar som är 6 kvadratmeter och har börjat bygga dem.

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1305/2013 (32013R1305); EUT L 347, 20.12.2013, s. 487
Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 807/2014 (32014R0807); EUT L 227, 31.7.2014, s. 1

Helsingfors den 11 januari 2022

Jord- och skogsbruksminister
Jari Leppä

Konsultativ tjänsteman
Suvi Ruuska

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.