1369/2021

Helsingfors den 30 december 2021

Lag om temporär ändring av mervärdesskattelagen

I enlighet med riksdagens beslut

fogas till mervärdesskattelagen (1501/1993) temporärt en ny 38 e § och temporärt en ny mellanrubrik före den, till 94 § 1 mom., sådant det lyder delvis ändrat i lagarna 1218/1994, 1486/1994, 763/1999, 940/1999, 1359/2009, 1392/2010, 1202/2011, 305/2016 och 1113/2021, temporärt en ny 3 punkt, i stället för den 3 punkt som upphävts genom lag 1218/1994, till 131 § 1 mom., sådant det lyder i lagarna 505/2014, 507/2014 och 1113/2021, temporärt en ny 1 a-punkt och till 209 b § 1 mom., sådant det lyder i lagarna 399/2012 och 1113/2021, temporärt en ny 2 a-punkt som följer:

Medicintekniska produkter för självtestning under covid-19-pandemin
38 e §

Skatt betalas inte på försäljning av sådana medicintekniska produkter för in vitro-diagnostik av sjukdomen covid-19 som är avsedda för självtestning.

Med medicintekniska produkter avses i 1 mom. sådana medicintekniska produkter som överensstämmer med kraven i Europaparlamentets och rådets direktiv 98/79/EG om medicintekniska produkter för in vitro-diagnostik eller i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/746 om medicintekniska produkter för in vitro-diagnostik och om upphävande av direktiv 98/79/EG och kommissionens beslut 2010/227/EU och i annan tillämplig unionslagstiftning.

94 §

Skattefri är import av följande varor


3) medicintekniska produkter som avses i 38 e §,


131 §

En näringsidkare har rätt att få återbäring för den skatt som inkluderats i ett förvärv av en vara eller tjänst, om förvärvet har samband med


1 a) verksamhet som är skattefri enligt 38 e §,


209 b §

Om köparen är en näringsidkare eller en juridisk person som inte är näringsidkare, ska säljaren ge köparen en faktura för


2 a) försäljning som är skattefri enligt 38 e §,Denna lag träder i kraft den 1 januari 2022 och gäller till och med den 31 december 2022.

Lagen tillämpas när en såld vara har levererats, en vara har tagits i eget bruk, ett gemenskapsinternt varuförvärv har gjorts eller skyldighet att betala skatt för en införd vara har uppkommit den 1 januari 2022 eller därefter, dock senast den 31 december 2022.

RP 233/2021
FiUB 34/2021
RSv 232/2021
Rådets direktiv (EU) 2020/2020 (32020L2020); EUT L 419, 11.12.2020, s. 1

Helsingfors den 30 december 2021

Republikens President
Sauli Niinistö

Finansminister
Annika Saarikko

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.