1304/2021

Helsingfors den 22 december 2021

Lag om ändring av lagen om verkställighet av samhällspåföljder

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen om verkställighet av samhällspåföljder (400/2015) 5, 29, 31, 74 och 81 §, av dem 31 § sådan den lyder delvis ändrad i lag 273/2019,

ändras 14–20, 22, 23, 25–27 och 30 §, 38 § 2 mom., 39 och 46 §, 49 § 2 mom., 54 §, 55 § 1 mom., 62 och 66 §, 67 § 1 mom. samt 68, 75, 84, 86, 87 och 91 §,

av dem 18 § sådan den lyder delvis ändrad i lagarna 385/2017 och 273/2019, 19 och 30 § sådana de lyder delvis ändrade i lag 385/2017, 26 § sådan den lyder delvis ändrad i lag 273/2019 samt 62 § sådan den lyder i lag 273/2019, samt

fogas till 1 §, sådan den lyder delvis ändrad i lag 273/2019, ett nytt 5 mom., till lagen nya 22 a, 24 a och 26 a §, till 47 § ett nytt 3 mom. och till lagen en ny 86 a §, som följer:

1 §
Tillämpningsområde

Bestämmelser om grunderna för god förvaltning vid bemötandet av dem som dömts till samhällspåföljder och om förfarandet i förvaltningsärenden finns förutom i denna lag i förvaltningslagen (434/2003).

14 §
Påbörjande av verkställigheten

Domstolen ska utan ogrundat dröjsmål underrätta Brottspåföljdsmyndigheten om sitt avgörande genom vilket den har dömt ut samhällstjänst, övervakningsstraff, villkorligt fängelse förenat med övervakning eller ungdomsstraff. Uppgifterna om avgörandet registreras i registret över avgöranden och meddelanden om avgöranden i justitieförvaltningens nationella informationsresurs. Bestämmelser om registreringen finns i lagen om justitieförvaltningens nationella informationsresurs (955/2020).

En preciserad plan för strafftiden ska utarbetas och verkställigheten av samhällstjänst, övervakningsstraff, villkorligt fängelse förenat med övervakning och ungdomsstraff påbörjas och påföljden verkställas utan ogrundat dröjsmål när en dom som gäller straffet har vunnit laga kraft eller kan verkställas på samma sätt som en lagakraftvunnen dom.

Brottspåföljdsmyndigheten ska förelägga den dömde en tidpunkt när avtjänandet av straffet ska inledas.

15 §
Begynnelsetidpunkten för avtjänandet av straff

Avtjänandet av samhällstjänst och ungdomsstraff börjar den dag då det första övervakarmötet ordnas, den första arbetstjänstdagen infaller, deltagandet i annan verksamhet inleds eller då annan övervakning som hänför sig till samhällspåföljdens verkställighet inleds i enlighet med den preciserade planen för strafftiden. Bestämmelser om begynnelsetidpunkten för avtjänandet av övervakningsstraff finns i 47 §.

Övervakningstiden för villkorligt fängelse som förenats med övervakning börjar löpa den dag då det första övervakarmötet ordnas i enlighet med den preciserade planen för strafftiden.

Om den som ska friges villkorligt ställs under övervakning för en prövotid, inleds övervakningen den dag då han eller hon friges villkorligt från fängelset.

16 §
Uppskov med eller avbrott i verkställigheten

Brottspåföljdsmyndigheten får för viss tid skjuta upp eller avbryta verkställigheten av samhällstjänst, övervakningsstraff, ungdomsstraff eller övervakningen av villkorligt fängelse, om

1) avtjänande av samhällspåföljd skulle äventyra vården av den dömdes allvarliga sjukdom eller svåra skada,

2) det finns ett tillfälligt hinder för avtjänande av samhällspåföljden på grund av att den dömde deltar i missbrukarrehabilitering, fullgör värnplikt eller frivillig militärtjänst för kvinnor eller civiltjänst, vårdar sitt barn under en moderskaps-, särskild moderskaps-, faderskaps- eller föräldrapenningsperiod enligt sjukförsäkringslagen (1224/2004) eller av någon annan därmed jämförbar godtagbar orsak,

3) ändrade förhållanden hos den dömde förutsätter nya arrangemang i fråga om verksamhetsskyldigheten eller skyldigheten att stanna på en viss plats,

4) det finns ett hinder för avtjänandet av samhällspåföljden med anledning av avtjänande av ett ovillkorligt fängelsestraff eller någon annan samhällspåföljd eller med anledning av verkställigheten av häktning.

I de fall som avses i 1 mom. 1 punkten ska verkställigheten skjutas upp eller avbrytas tills det inte längre finns några hinder för inledandet av verkställigheten som beror på den dömdes hälsotillstånd. I de fall som avses i 1 mom. 2–4 punkten får uppskov eller avbrott fortgå i sammanlagt högst ett år från den tidpunkt då den dömde ska börja avtjäna straffet.

Strafftiden löper inte under uppskovet eller avbrottet.

Brottspåföljdsmyndigheten ska återkalla ett uppskov med eller avbrott i verkställigheten, om det framgår att det inte längre finns grunder för uppskovet eller avbrottet.

17 §
Preciserad plan för strafftiden

Brottspåföljdsmyndigheten ska utarbeta en preciserad plan för strafftiden för att en samhällspåföljd ska kunna verkställas. Den preciserade planen för strafftiden ska innehålla mer detaljerade uppgifter om hela den tid verkställigheten av samhällspåföljden omfattar än vad som ingår i den plan för strafftiden som utarbetats i utredningsskedet i enlighet med 11 § samt tidpunkten för när verkställigheten av påföljden inleds och upphör och ett detaljerat tidsschema.

18 §
Utarbetande och ändring av en preciserad plan för strafftiden

Brottspåföljdsmyndigheten utarbetar en preciserad plan för strafftiden i samarbete med den dömde.

Brottspåföljdsmyndigheten får ändra den preciserade planen för strafftiden, om förhållandena förändras väsentligt eller det finns någon annan därmed jämförbar godtagbar orsak till det. När den preciserade planen ändras ska bestämmelserna i 1 och 3 mom. iakttas.

Detaljerna i den preciserade planen för strafftiden och påföljderna för brott mot bestämmelserna i den ska på ett ändamålsenligt sätt gås igenom med den dömde.

19 §
Beräkning av strafftider och tidsfrister

De strafftider som avses i denna lag och maximitiden för uppskov och avbrott enligt 16 § beräknas i dagar. De tider som anges i år och månader omvandlas till dagar så att ett år blir 365 dagar och en månad blir 30 dagar.

20 §
Närmare bestämmelser

Genom förordning av statsrådet utfärdas närmare bestämmelser om

1) inledande av verkställigheten,

2) innehållet i och förfarandet för utarbetandet av en preciserad plan för strafftiden,

3) verksamhet som kan godkännas som innehåll i verksamhetsskyldigheten.

22 §
Kontroll av drogfrihet

Den dömde kan åläggas att lämna utandnings-, saliv- eller urinprov

1) om det finns skäl att misstänka att den dömde är påverkad av alkohol eller något annat berusningsmedel på det sätt som avses i 38, 61, 65 eller 72 §, eller

2) för övervakning av skyldigheten avseende drogfrihet i fråga om övervakningsstraff.

Det kan bestämmas att blodprov ska tas på den dömde om det behövs på grund av vägran att lämna ett i 1 mom. avsett prov, för att trygga kontrollen av drogfrihet eller för att få ett tillförlitligt provresultat.

Om berusningen av yttre tecken att döma är uppenbar, behöver utandnings-, saliv-, urin- eller blodprov inte tas, om inte den dömde kräver det.

Bestämmelser som behandling av ett vid kontroll av drogfrihet konstaterat brott mot skyldigheten avseende drogfrihet finns i 24 a, 25 och 26 §.

22 a §
Genomförande av kontroll av drogfrihet

Provtagningen i samband med kontroll av drogfrihet ska ske i lämpliga lokaler och under kontrollerade förhållanden så att integritetsskyddet för den som testas säkerställs. Om kontrollen av drogfrihet förutsätter att den dömde ska klä av sig, ska den som utför kontrollen vara av samma kön som den som kontrolleras.

Den dömde kan förpliktas att besöka en enhet vid Brottspåföljdsmyndigheten, en hälsovårdscentral eller en enhet som avses i lagen om missbrukarvård (41/1986) för att lämna urinprov. Blodprov ska tas vid en för detta ändamål lämplig enhet inom hälso- och sjukvården. Endast yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården får ta blodprov.

Provtagningen och behandlingen av provet ska utföras på ett tekniskt tillförlitligt sätt så att

1) proverna från olika personer som testas inte kan blandas,

2) orenheter inte kan hamna i provet, och

3) provet inte kan förfalskas.

Ett saliv-, urin- eller blodprov ska sändas till ett laboratorium för undersökning eller verifiering, om inte resultatet av ett snabbtest av saliv- eller urinprovet visar att den dömde inte har använt berusningsmedel. Laboratoriet ska uppfylla kvalitetskraven för narkotikatest.

Den dömde ska underrättas om grunden för kontrollen av drogfrihet så snart det är möjligt med beaktande av personens tillstånd och övriga omständigheter.

23 §
Tillstånd att tillfälligt låta bli att följa den preciserade planen för strafftiden

Den dömde kan få tillstånd att i enskilda fall låta bli att följa en bestämmelse i den preciserade plan för strafftiden som avses i 17 §, om det behövs av en orsak som hänför sig till hans eller hennes familj, hälso- och sjukvård, försörjning eller skötsel av arbets-, utbildnings-, social- eller bostadsärenden eller av någon annan motsvarande godtagbar orsak.

Den dömde får i ett enskilt fall utan förhandstillstånd låta bli att följa en i 1 mom. avsedd bestämmelse, om det är nödvändigt på grund av att den dömde insjuknat eller på grund av någon annan oförutsedd och tvingande orsak som inverkar på verkställigheten. Den dömde ska utan dröjsmål anmäla detta till Brottspåföljdsmyndigheten. Brottspåföljdsmyndigheten kan efter att ha fått anmälan bevilja tillstånd i efterskott.

24 a §
Brott mot skyldigheter

Den dömde kan ges en varning om han eller hon bryter mot sina skyldigheter enligt 21, 22, 38, 49, 72 eller 73 §. I stället för en varning kan den dömde ges en anmärkning, om brottet mot skyldigheterna är ringa och det inte är upprepat.

Den dömde kan påföras en påföljd enligt 39, 55, 62, 67 och 75 §, om han eller hon grovt bryter mot sina skyldigheter. Ett brott mot skyldigheterna är grovt, om den dömde

1) trots varning upprepade gånger bryter mot sina skyldigheter, eller

2) underlåter att inleda eller avbryter avtjänandet av påföljden.

Ett brott mot skyldigheterna är grovt också om den dömde bryter mot sina skyldigheter på ett sätt som visar uppenbar likgiltighet för tillbörligt avtjänande av straffet.

25 §
Utredning av brott mot skyldigheter

Om den dömde misstänks ha brutit mot sina skyldigheter på det sätt som avses i 24 a §, ska Brottspåföljdsmyndigheten utreda brottet mot skyldigheterna på det sätt som dess art och allvarlighetsgrad kräver.

Brottspåföljdsmyndigheten kan förbjuda att verkställigheten av samhällstjänst, övervakningsstraff, övervakning av villkorligt fängelse som påförts en person som fyllt 21 år eller ungdomsstraff inleds eller avbryta verkställigheten för den tid som brott mot skyldigheterna utreds, om ärendet inte kan utredas omedelbart.

26 §
Behandling av brott mot skyldigheter

Om den dömde konstateras ha brutit mot sina skyldigheter på det sätt som avses i 24 a § 1 mom., beslutar Brottspåföljdsmyndigheten om anmärkning eller varning. När en varning ges ska den dömde underrättas om vad fortsatt brott mot skyldigheterna kan leda till.

Om den dömde misstänks ha grovt brutit mot sina skyldigheter på det sätt som avses i 24 a § 2 eller 3 mom., ska Brottspåföljdsmyndigheten lämna i 25 § avsedd utredning till åklagaren. Brottspåföljdsmyndigheten ska förbjuda påbörjandet av verkställigheten eller avbryta verkställigheten om det är fråga om samhällstjänst, övervakningsstraff, övervakning av villkorligt fängelse som påförts en person som fyllt 21 år eller ungdomsstraff.

Vid behandling av grovt brott mot skyldigheter ska domstolen ge den dömde tillfälle att bli hörd innan saken avgörs. En representant för Brottspåföljdsmyndigheten ska också ges tillfälle att ge utlåtande i saken, om det inte är uppenbart onödigt med avseende på ärendets behandling. Ärendet kan avgöras även om den dömde inte infinner sig vid domstolen. Tingsrätten är domför med ordföranden ensam. I övrigt ska bestämmelserna om rättegång i brottmål iakttas. Besvär över ett avgörande som domstolen träffat med stöd av denna paragraf ska behandlas skyndsamt.

26 a §
Registrering

Kontroll av drogfrihet och utredning av brott mot skyldigheter ska registreras.

27 §
Närmare bestämmelser och föreskrifter

Närmare bestämmelser om registrering av kontroll av drogfrihet, om utredning och registrering av brott mot skyldigheter samt om förfarandet vid brott mot skyldigheter utfärdas genom förordning av statsrådet.

Närmare föreskrifter om det förfarande som ska tillämpas vid kontroll av drogfrihet meddelas av Brottspåföljdsmyndighetens centralförvaltningsenhet.

30 §
Beslutanderätt

Direktören för byrån för samhällspåföljder beslutar om åtgärder som föranleds av grovt brott mot skyldigheter enligt 24 a § 2 eller 3 mom.

Direktören för byrån för samhällspåföljder beslutar om

1) begynnelsetidpunkten för avtjänandet av straff enligt 15 §,

2) uppskov med och avbrott i verkställigheten samt återkallande av uppskovet med och avbrott i verkställigheten enligt 16 §,

3) en preciserad plan för strafftiden enligt 17 och 46 §,

4) blodprov enligt 22 §,

5) begäran om hämtning enligt 24 §,

6) en i 24 a § 1 mom. avsedd anmärkning och varning,

7) förbud mot att inleda verkställighet eller om avbrytande av verkställigheten enligt 25 § 2 mom.,

8) avslutande av övervakning enligt 60 § 4 mom. och 76 §.

Om saken inte kan vänta, kan besluten fattas av en i arbetsordningen förordnad fängelsedirektör, biträdande direktör eller en brottspåföljdschef.

En tjänsteman som svarar för verkställigheten beslutar om beräknandet av strafftiden för övervakningsstraff och om villkorlig frigivning från övervakningsstraff. En tjänsteman som svarar för verkställigheten eller en i arbetsordningen förordnad annan tjänsteman vid verkställighetsenheten beslutar om utfärdande och återkallande av en efterlysning enligt 34 §.

Övervakaren eller en i arbetsordningen förordnad annan tjänsteman vid Brottspåföljdsmyndigheten beslutar om

1) ändring av en preciserad plan för strafftiden enligt 18 §,

2) annan i 22 § avsedd kontroll av drogfrihet än blodprov,

3) rätten enligt 23 § att på grund av förhinder inte fullgöra en skyldighet som ingår i den preciserade planen för strafftiden,

4) anmärkning enligt 24 a § 1 mom.,

5) ersättning för resekostnader enligt 32 §,

6) säkerhetskontroll enligt 50 §.

38 §
Den dömdes särskilda skyldigheter

Den dömde får inte vara påverkad av alkohol eller något annat berusningsmedel på platsen för arbete, rehabilitering, utbildning eller någon annan verksamhet som hänför sig till samhällstjänstens verkställighet, eller under sådana sammankomster som verkställigheten kräver.

39 §
Påföljd för grovt brott mot skyldigheter

Om åklagaren bedömer att samhällstjänsten ska förvandlas till ett övervakningsstraff eller ett ovillkorligt fängelsestraff på grund av sådant handlande som avses i 24 a § 2 eller 3 mom., ska åklagaren utan dröjsmål framställa ett yrkande om det hos den tingsrätt som har behandlat brottmålet i första instans eller inom vars domkrets den dömde bor eller stadigvarande vistas.

Om domstolen konstaterar att den dömde har handlat på det sätt som avses i 24 a § 2 eller 3 mom., kan domstolen förvandla den icke avtjänade delen av samhällstjänsten till ett övervakningsstraff eller ett ovillkorligt fängelsestraff. Minimitiden för förvandlingsstraffen är fyra dagar. Domstolen kan förvandla också sådan samhällstjänst vars verkställighet ännu inte inletts till ett övervakningsstraff eller ett ovillkorligt fängelsestraff.

46 §
Precisering av planen för strafftiden

När ett övervakningsstraff ska verkställas utarbetar Brottspåföljdsmyndigheten en preciserad plan för strafftiden i enlighet med 17 och 18 §. En preciserade plan för strafftiden för ett övervakningsstraff ska dessutom innehålla uppgifter och bestämmelser om

1) den dömdes bostad eller någon annan plats som anvisats den dömde,

2) den tid som den dömde är skyldig att stanna i sin bostad eller på någon annan plats som anvisats den dömde samt om när denna tid infaller,

3) den dömdes rätt att röra sig utanför sin bostad eller någon annan plats som anvisats honom eller henne.

47 §
Begynnelsetidpunkten för avtjänandet av övervakningsstraff och beräknandet av straffets längd

Den som avtjänar ett övervakningsstraff ska meddelas ett beslut som innefattar de uppgifter som avses i 1 och 2 mom. samt information om tidpunkten för frigivningen. Sak-, skriv- och räknefel i ett strafftidsbeslut får rättas utan den dömdes samtycke, om inte rättelsen leder till ett oskäligt slutresultat för den dömde med beaktande av frigivningstidpunktens närhet, felets obetydlighet eller någon annan därmed jämförbar orsak.

49 §
Den dömdes särskilda skyldigheter

Under den tid verkställigheten pågår får den dömde inte använda alkohol eller något annat berusningsmedel eller vara påverkad av berusningsmedel.

54 §
Behandling av grovt brott mot skyldigheter

Om åklagaren anser att den dömde har handlat på det sätt som avses i 24 a § 2 eller 3 mom. eller 51 §, ska åklagaren utan dröjsmål föra saken till behandling hos den tingsrätt som har behandlat brottmålet i första instans eller inom vars domkrets den dömde bor eller stadigvarande vistas.

55 §
Straff som döms ut i stället för övervakningsstraff

Om domstolen konstaterar att den dömde har handlat på det sätt som avses i 24 a § 2 eller 3 mom. eller 51 §, ska domstolen förvandla den icke avtjänade delen av övervakningsstraffet till ett ovillkorligt fängelsestraff vars minimitid är fyra dagar.


62 §
Påföljd för grovt brott mot skyldigheter

Om den som dömts till villkorligt fängelse förenat med övervakning bryter mot sina till övervakningen hörande skyldigheter på ett i 24 a § 2 eller 3 mom. avsett grovt sätt, ska Brottspåföljdsmyndigheten utan dröjsmål underrätta åklagaren om saken, om det inte är uppenbart onödigt för att syftet med övervakningen ska nås.

Om åklagaren på grund av ett i 24 a § 2 eller 3 mom. avsett grovt brott mot skyldigheter bedömer att övervakningstiden ska förlängas eller, i fråga om den som hade fyllt 21 år när han eller hon begick brottet, att den icke avtjänade övervakningstiden ska förvandlas till ovillkorligt fängelse, ska åklagaren utan dröjsmål framställa ett yrkande om detta hos den tingsrätt som har behandlat brottmålet i första instans eller inom vars domkrets den dömde bor eller stadigvarande vistas.

Om domstolen konstaterar att den dömde har brutit mot de skyldigheter som hör till övervakningen på ett i 24 a § 2 eller 3 mom. avsett grovt sätt och om det med hänsyn till den dömdes person och orsakerna till överträdelsen enligt en helhetsbedömning finns särskilda skäl till det, kan domstolen förlänga övervakningstiden med sammanlagt högst sex månader eller, i fråga om den som hade fyllt 21 år när han eller hon begick brottet, förvandla den icke avtjänade övervakningstiden till ovillkorligt fängelse i minst fyra och högst 14 dagar. En månad icke avtjänad övervakningstid motsvarar en dag fängelse när övervakningstid förvandlas till ovillkorligt fängelse. Om en del av en månad som hör till övervakningstiden har avtjänats ska den månaden anses vara helt och hållet avtjänad.

På förlängd övervakningstid tillämpas 60 § 2 mom. För den som hade fyllt 21 år när han eller hon begick brottet kan övervakningen dessutom omfatta deltagande i rehabilitering eller öppen vård enligt 60 § 3 mom. i den omfattning som sådan ingått i planen för strafftiden men ännu inte genomförts.

66 §
Behandling av grovt brott mot skyldigheter

Om åklagaren anser att den som dömts till ungdomsstraff har brutit mot sina skyldigheter på ett i 24 a § 2 eller 3 mom. avsett grovt sätt, ska åklagaren utan dröjsmål föra saken till behandling hos den tingsrätt som har behandlat brottmålet i första instans eller inom vars domkrets den dömde bor eller stadigvarande vistas.

67 §
Påföljd för grovt brott mot skyldigheter

Om domstolen konstaterar att den som dömts till ungdomsstraff har brutit mot sina skyldigheter på ett i 24 a § 2 eller 3 mom. avsett grovt sätt, ska domstolen döma ut ett annat straff i stället för den icke avtjänade delen av ungdomsstraffet.


68 §
Beaktande av den del av ungdomsstraffet som har avtjänats

När den som har dömts till ungdomsstraff döms till ett nytt straff i fall som avses i 7 kap. 8 § i strafflagen eller i 67 § 1 mom. i denna lag, ska den del av ungdomsstraffet som redan har avtjänats i skälig mån beaktas som en straffnedsättningsgrund. Två ungdomsstraffdagar anses motsvara en dag ovillkorligt fängelse, om det inte med beaktande av innehållet i den del av ungdomsstraffet som redan har avtjänats finns särskilda skäl att avvika från detta.

75 §
Påföljd för grovt brott mot skyldigheter

Om åklagaren bedömer att en del av reststraffet ska verkställas på grund av ett i 24 a § 2 eller 3 mom. avsett grovt brott mot skyldigheter, ska åklagaren utan dröjsmål framställa ett yrkande om det hos den tingsrätt som har behandlat brottmålet i första instans eller inom vars domkrets den dömde bor eller stadigvarande vistas.

Om domstolen konstaterar att den dömde har brutit mot sina skyldigheter på ett i 24 a § 2 eller 3 mom. avsett grovt sätt och om det med hänsyn till den dömdes person och orsakerna till överträdelsen enligt en helhetsbedömning finns särskilda skäl till det, kan domstolen bestämma att minst fyra och högst 14 dagar av reststraffet ska verkställas.

84  §
Avdrag på grund av ett verkställt straff

Brottspåföljdsmyndigheten ska från det fängelsestraff som ska verkställas dra av den tid som motsvarar den del av straffet som redan har avtjänats som övervakningsstraff när domstolen har förbjudit verkställigheten av ett övervakningsstraff men inte har bestämt längden på den del av straffet som ska verkställas som fängelse. Om den dömde har frigetts villkorligt från ett övervakningsstraff, iakttas på motsvarande sätt det som i 3 kap. 6 § i fängelselagen föreskrivs om verkställighet av skillnaden.

86 §
Beslut i vilka ändring får sökas

Den dömde får begära omprövning av eller anföra besvär över Brottspåföljdsmyndighetens beslut om

1) uppskov med eller avbrott i verkställigheten enligt 16 § 1 mom. samt återkallelse av uppskov med eller avbrott i verkställigheten enligt 16 § 4 mom.,

2) en preciserad plan för strafftiden enligt 17 och 46 § eller om ändring av en preciserad plan för strafftiden enligt 18 §,

3) tillstånd att tillfälligt låta bli att följa den preciserade planen för strafftiden enligt 23 § 1 mom.,

4) anmärkning eller varning enligt 24 a § 1 mom. eller beslut om att inte ge anmärkning eller varning,

5) förbud mot att inleda verkställighet eller avbrytande av verkställigheten enligt 25 § 2 mom. och 26 § 2 mom.,

6) ersättning för resekostnader enligt 32 §,

7) strafftiden över övervakningsstraff enligt 47 § 2 mom.,

8) ställande under övervakning enligt 70 § och avslutande av övervakning enligt 76 §,

9) något annat avgörande enligt 6 § i lagen om rättegång i förvaltningsärenden (808/2019) som träffats med stöd av denna lag än vad som avses ovan i 1–8 punkten, om inte sökande av ändring har förbjudits med stöd av 86 a § i denna lag.

86 a §
Förbud mot att söka ändring

Den dömde får inte begära omprövning av eller anföra besvär över Brottspåföljdsmyndighetens beslut om

1) begynnelsetidpunkten för avtjänandet av straff enligt 15 §,

2) tillstånd att tillfälligt låta bli att följa den preciserade planen för strafftiden enligt 23 § 2 mom.

87 §
Beslutanderätt och behandling av begäran om omprövning

Regiondirektören vid Brottspåföljdsmyndigheten avgör begäran om omprövning av beslut som avses i 86 § 1–6 samt 8 och 9 punkten. Verkställighetsdirektören vid Brottspåföljdsmyndigheten avgör begäran om omprövning av beslut som avses i 86 § 7 punkten.

Begäran om omprövning ska framställas skriftligen inom sju dagar från delfåendet av beslutet. Omprövningsbegäran ska lämnas till regiondirektören, direktören för byrån för samhällspåföljder eller fängelsedirektören. Om det är fråga om ett i 86 § 7 punkten avsett beslut om strafftiden för övervakningsstraff, ska omprövningsbegäran lämnas till verkställighetsdirektören. Begäran om omprövning ska behandlas skyndsamt.

I andra beslut som fattas av Brottspåföljdsmyndighetens verkställighetsenhet än i 86 § 7 punkten avsedda beslut om strafftiden för övervakningsstraff får omprövning inte begäras, utan de överklagas genom besvär hos förvaltningsdomstolen i enlighet med vad föreskrivs i 88 §.

91 §
Hur begäran om omprövning och besvär påverkar verkställigheten

Begäran om omprövning eller anförande av besvär avbryter inte verkställigheten av beslut som avses i 86 § 7 eller 8 punkten, om inte den regiondirektör eller verkställighetsdirektör som behandlar begäran om omprövning eller den domstol som behandlar besvären beslutar något annat.


Denna lag träder i kraft den 4 april 2022.

Vid bestämmandet av begynnelsetidpunkten för övervakning som förenats med villkorligt fängelse tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet av denna lag, om övervakningen har bestämts som straff för ett brott som har begåtts före ikraftträdandet. Till övriga delar tillämpas i ärenden som gäller utdömande, förberedelse eller verkställighet av en samhällspåföljd de bestämmelser som gällde när beslutet fattades. Bestämmelserna i denna lag tillämpas emellertid om ärendet tas till ny behandling på grund av överträdelse av villkor, förändrade förutsättningar eller av någon annan motsvarande orsak efter ikraftträdandet av denna lag.

RP 246/2020
GrUU 27/2021
LaUB 13/2021
RSv 154/2021

Helsingfors den 22 december 2021

Republikens President
Sauli Niinistö

Justitieminister
Anna-Maja Henriksson

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.