1034/2021

Helsingfors den 25 november 2021

Justitieministeriets förordning om ändring av 4 och 6 a § i justitieministeriets förordning om grunderna för bedömning av en gäldenärs betalningsförmåga vid skuldsanering för privatpersoner

I enlighet med justitieministeriets beslut

ändras i justitieministeriets förordning om grunderna för bedömning av en gäldenärs betalningsförmåga vid skuldsanering för privatpersoner (322/2001) 4 och 6 a §, sådana de lyder, 4 § delvis ändrad i förordning 807/2020 och 6 a § i förordning 807/2020, som följer:

4 §
Andra oundgängliga levnadskostnader

Som andra oundgängliga levnadskostnader räknas gäldenärens och gäldenärens familjs utgifter för kost, kläder, sedvanliga utgifter för hälsovård samt utgifter för personlig hygien, hemmets hygien, underhåll av hemmet, användning av lokaltrafik, prenumeration på dagstidning, användning av telefon och hobby- och rekreationsverksamhet samt andra liknande utgifter. Gäldenären behöver inte separat redovisa för dessa kostnader, utan de beaktas månatligen till följande belopp:

1) en ensamstående gäldenär eller en gäldenär som är ensamförsörjare 552 euro,

2) en gäldenär som lever i äktenskap eller är sambo eller bor i samma hushåll som en annan myndig person 465 euro,

3) de två äldsta barnen under 17 år som bor i samma hushåll som gäldenären 355 euro vardera, det tredje äldsta barnet och barn som är yngre än detta 331 euro för vart och ett,

4) barn som fyllt 17 år och bor i samma hushåll som gäldenären 392 euro.

Avvikelser kan göras från beloppen i 1 mom., om särskilda skäl föreligger. Sådana skäl är till exempel kostnader för arbetsresor som överskrider lokaltrafiktaxan, ovanligt stora regelbundna sjukvårdskostnader som gäldenären själv betalar och en exceptionellt stor engångsutgift på grund av sjukdom. Använder gäldenären egen bil för arbetsresor, kan kostnaderna för arbetsresorna beaktas på samma grunder som de kan godkännas som avdrag i beskattningen.

De månatliga levnadskostnaderna kan beaktas till ett lägre belopp än vad som anges i 1 mom., om gäldenären själv anser sig klara sig med mindre kostnader.

6 a §
Indexjustering som avser tilläggsprestationsskyldigheten vid ökade inkomster

Det belopp som utgör grund för en tilläggsprestationsskyldighet enligt 35 a § 3 mom. i lagen om skuldsanering för privatpersoner (57/1993) är 2 046 euro.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2022.

Denna förordning ska tillämpas även på skuldsaneringsärenden som är anhängiga vid tingsrätten vid förordningens ikraftträdande och i vilka inget betalningsprogram har fastställts eller i vilka gäldenärens betalningsmån räknas om i samband med att betalningsprogrammet ändras. Om tingsrätten har fastställt ett betalningsprogram före ikraftträdandet av denna förordning och fullföljdsdomstolen återförvisar ärendet till tingsrätten efter ikraftträdandet, ska denna förordning tillämpas i fall där gäldenärens betalningsmån måste räknas om.

Helsingfors den 25 november 2021

Justitieminister
Anna-Maja Henriksson

Regeringsråd
Terhi Salmela

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.