1032/2021

Helsingfors den 25 november 2021

Statsrådets förordning om ändring av 17 och 19 § i statsrådets förordning om grundstöd, förgröningsstöd och stöd till unga jordbrukare

I enlighet med statsrådets beslut

ändras i statsrådets förordning om grundstöd, förgröningsstöd och stöd till unga jordbrukare (234/2015) 17 § 1 mom. och 19 § 1 mom., sådana de lyder, 17 § 1 mom. i förordning 455/2021 och 19 § 1 mom. i förordning 343/2021, som följer:

17 §
Belopp av förgröningsstöd per hektar

Förgröningsstöd beviljas till följande belopp enligt stödområde och per hektar:

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
stödområde euro
AB 75,54 74,75 74,89 75,00 75,13 75,24 74,20
C 65,11 65,22 65,33 65,35 65,37 65,41 64,35

19 §
Belopp av stöd till unga jordbrukare

Maximibeloppet av stödet till unga jordbrukare är 2 procent av det årliga nationella tak som anges i bilaga II till stödförordningen.Denna förordning träder i kraft den 29 november 2021.

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1307/2013 (32013R1307); EUT L 347, 20.12.2013, s. 608
Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 639/2014 (32014R0639); EUT L 181, 20.6.2014, s. 1

Helsingfors den 25 november 2021

Jord- och skogsbruksminister
Jari Leppä

Konsultativ tjänsteman
Suvi Ruuska

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.