1030/2021

Helsingfors den 25 november 2021

Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om avstjälpningsplatser

I enlighet med statsrådets beslut

upphävs i statsrådets förordning om avstjälpningsplatser (331/2013) 3 § 2 punkten,

ändras 1 §, 2 § 2 mom., 6 § 2 och 3 mom., 7 §, 12 § 2 mom., 13 §, 14 § 1 mom. 2 och 3 punkten, 15 §, 18 § 1 mom. 7 punkten, rubriken för 27 § samt det inledande stycket i 27 § 1 mom., 27 § 3 mom., rubriken för och det inledande stycket i 28 §, 29 §, rubriken för 30 § samt 30 § 1 och 2 mom., rubriken för och det inledande stycket i 31 §, 33 § 2 mom., 35 och 36 §, 39 § 5 punkten, det inledande stycket i 47 §, 49 och 51 §, 52 § 1 mom., 1 och 2 punkten i bilaga 1 samt rubriken för 2 punkten i bilaga 3, av dem 14 § 1 mom. 2 och 3 punkten samt 18 § 1 mom. 7 punkten sådana de lyder i förordning 103/2015, 36 § sådan den lyder i förordning 960/2016 och 51 § sådan den lyder i förordning 781/2018, samt

fogas till 14 §, sådan den lyder delvis ändrad i förordning 103/2015 och 781/2018, ett nytt 4 mom., till förordningen en ny 14 a § samt till tabellerna i bilaga 3 nya rubriker som följer:

1 §
Syfte

Syftet med denna förordning är att för att stöda en omställning till cirkulär ekonomi säkerställa att i synnerhet sådant avfall som lämpar sig för materialåtervinning och annan återvinning i mindre utsträckning deponeras på avstjälpningsplatser samt att förebygga förorening av ytvatten, grundvatten, mark och luft samt bekämpa klimatförändringen och annan därmed jämförbar omfattande skadlig miljöpåverkan genom att styra planeringen, anläggandet, byggandet, användningen, skötseln, nedläggningen och efterbehandlingen av avstjälpningsplatser samt deponeringen av avfall på dem så att de inte orsakar fara eller skada för hälsan eller miljön under avstjälpningsplatsens hela livscykel.

2 §
Tillämpningsområde

Förordningen tillämpas inte på platser där det deponeras enbart icke-förorenat jordavfall eller avfall som omfattas av tillämpningsområdet för statsrådets förordning om utvinningsavfall (190/2013). Förordningen tillämpas inte på deponering av muddermassa som klassificerats som icke-farligt avfall i vattendrag eller i havet eller på eller under bottnen, eller på deponering av icke-förorenat mudderavfall på eller under markytan i närheten av de vattenvägar från vilka avfallet har avlägsnats.

6 §
Avstjälpningsplatsers bottenkonstruktion

Om markens täthet på avstjälpningsplatsen inte på ett naturligt sätt uppfyller villkoren enligt 1 mom., ska den förbättras med ett anlagt tätskikt för att uppnå motsvarande skyddsnivå. Det anlagda tätskiktet ska på avstjälpningsplatser för icke-farligt avfall och på avstjälpningsplatser för inert avfall vara minst 0,5 meter och på avstjälpningsplatser för farligt avfall minst 1,0 meter.

För insamling av lakvatten ska det på avstjälpningsplatser för farligt avfall och på avstjälpningsplatser för icke-farligt avfall på marken eller på tätskiktet dessutom läggas en konstgjord isolering, som är avsedd för tätning av avstjälpningsplatser, och på denna ett dräneringsskikt som ska vara minst 0,5 meter tjockt.

7 §
Avstjälpningsplatsers ytkonstruktion

När ett avfallsupplag har nått sin slutliga höjd ska på avstjälpningsplatser för farligt avfall och avstjälpningsplatser för icke-farligt avfall ovanpå upplaget byggas ytkonstruktioner, som består av de skikt som anges i 2 punkten i bilaga 1.

12 §
Andra allmänna krav som gäller avstjälpningsplatser

Vid återvinning av avfall i en avstjälpningsplats konstruktioner ska 28 § i statsrådets förordning om avfall (978/2021) iakttas.


13 §
Kategorier av avstjälpningsplatser samt avfall som ska godkännas på olika avstjälpningsplatser

Avstjälpningsplatser ska klassificeras som avstjälpningsplatser för farligt avfall, för icke-farligt avfall och för inert avfall.

På en avstjälpningsplats godkänns endast avfall som överensstämmer med avstjälpningsplatsens kategori. Detta gäller dock inte:

1) återvinning av lämpligt inert icke-farligt avfall för byggnadsändamål på en avstjälpningsplats,

2) återvinning av annat lämpligt icke-farligt avfall än sådant som avses i 1 punkten i ytkonstruktionen på en avstjälpningsplats för inert avfall eller i ytkonstruktionens tätskikt eller i konstruktioner ovanför detta skikt på en avstjälpningsplats för farligt avfall, eller

3) fall som avses i 30 och 31 §.

14 §
Avfall som inte tas emot på avstjälpningsplatser

På avstjälpningsplatser godkänns inte


2) avfall som under de förhållanden som råder på en avstjälpningsplats är explosivt, oxiderande, brandfarligt eller frätande enligt vad som föreskrivs i bilaga III till Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/98/EG, sådan den lyder i kommissionens förordning (EU) nr 1357/2014 om ersättning av bilaga III till Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/98/EG om avfall och om upphävande av vissa direktiv och i rådets förordning (EU) 2017/997 om ändring av bilaga III till Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/98/EG vad gäller den farliga egenskapen HP 14 Ekotoxiskt,

3) sådant avfall från sjukhus och veterinärstationer samt därmed jämförbar verksamhet som är smittfarligt enligt vad som föreskrivs i den bilaga som nämns i 2 punkten,


I 15 a § i avfallslagen föreskrivs om förbud mot deponering på avstjälpningsplats av avfall som samlats in separat för förberedelse för återanvändning eller för materialåtervinning.

14 a §
Begränsning av deponering på avstjälpningsplats av avfall som lämpar sig för materialåtervinning eller annan återvinning

Deponering på avstjälpningsplats av avfall som lämpar sig för materialåtervinning eller annan återvinning ska undvikas i mån av möjlighet, med undantag för sådant avfall för vilket deponering på avstjälpningsplats leder till det bästa möjliga resultatet enligt de prioritetsordning som avses i 8 § i avfallslagen.

15 §
Skyldighet att förbehandla avfall

På avstjälpningsplatser godkänns endast avfall som har förbehandlats enligt prioritetsordningen. Kravet gäller inte inert avfall som inte kan förbehandlas på ett tekniskt genomförbart sätt och inte heller annat avfall, om förbehandlingen inte bidrar till att de syften som anges i 1 § uppnås genom minskning av mängden avfall eller dess skadlighet eller den skada eller fara för hälsan eller miljön som avfallshantering orsakar.

18 §
Uppgifter som krävs vid grundläggande karakterisering

För den grundläggande karakteriseringen ska följande grundläggande uppgifter om avfallet finnas tillgängliga:


7) de relevanta farliga egenskaper som avses i den bilaga som nämns i 14 § 1 mom. 2 punkten, om det är fråga om farligt avfall,


27 §
Avfall som utifrån en begränsad provning eller utan provning ska godkännas på avstjälpningsplatser för icke-farligt avfall

Sådant kommunalt avfall enligt avfallskategori 20 i avfallsförteckningen som klassificeras som icke-farligt avfall får utifrån en begränsad provning godkännas på en avstjälpningsplats för icke-farligt avfall, om


Bygg- och rivningsavfall som innehåller asbest samt annat lämpligt asbestavfall får utan provning godkännas på en avstjälpningsplats för icke-farligt avfall, om de särskilda krav i fråga om asbestavfall som anges i 31 § iakttas vid deponeringen av avfallet.

28 §
Allmänna mottagningskriterier för icke-farligt avfall som ska godkännas på avstjälpningsplatser för icke-farligt avfall

I avfallsupplag eller konstruktioner under tätskiktet i ytkonstruktionen för en avstjälpningsplats för icke-farligt avfall godkänns endast icke-farligt avfall där halten av biologiskt nedbrytbart och annat organiskt material bestämt som totalt organiskt kol eller glödförlust är högst 10 procent. Detta gäller inte följande avfall:


29 §
Mottagningskriterier för icke-farligt avfall som ska godkännas tillsammans med gipsbaserat avfall på avstjälpningsplatser för icke-farligt avfall

Gipsbaserat avfall som klassificerats som icke-farligt avfall godkänns endast på en sådan del av en avstjälpningsplats för icke-farligt avfall där det inte deponeras biologiskt nedbrytbart avfall.

På icke-farligt avfall som deponeras på en avstjälpningsplats tillsammans med gipsbaserat avfall tillämpas de gränsvärden som anges i tabell 4 i bilaga 3.

30 §
Mottagningskriterier för icke-farligt avfall och stabilt, icke-reaktivt farligt avfall som ska godkännas tillsammans på avstjälpningsplatser för icke-farligt avfall

Stabilt, icke-reaktivt farligt avfall godkänns endast på en sådan del av en avstjälpningsplats för icke-farligt avfall där det inte deponeras biologiskt nedbrytbart avfall.

På icke-farligt avfall och stabilt, icke-reaktivt farligt avfall som deponeras tillsammans på en avstjälpningsplats tillämpas gränsvärdena för utlakningsegenskaper enligt tabell 5 i bilaga 3 och övriga krav enligt tabell 6.


31 §
Krav som gäller godkännande av vissa asbestavfall på avstjälpningsplatser för icke-farligt avfall

De mottagningskriterier som anges i 30 § 2 mom. tillämpas inte på deponering av bygg- och rivningsavfall som innehåller asbest och som klassificeras som stabilt, icke-reaktivt farligt avfall eller på deponering av annat lämpligt asbestavfall på en avstjälpningsplats för icke-farligt avfall eller en separat avskild del av den, om följande förfaranden och krav iakttas:


33 §
Mottagningskriterier för avfall som ska godkännas i underjordiska deponier

Endast avfall som uppfyller kraven enligt 25 och 26 § får godkännas för deponering i en underjordisk deponi för inert avfall och endast avfall som uppfyller kraven enligt 27–31 § får godkännas för deponering i en underjordisk deponi för icke-farligt avfall.


35 §
Beviljande av undantag i vissa fall

Tillståndsmyndigheten får besluta att den begränsning som avses i 28 § och som gäller deponering av avfall som innehåller biologiskt nedbrytbart och annat organiskt material inte tillämpas på avfall som har förbehandlats enligt 15 §, om det tillförlitligt påvisas att

1) avfallet på grund av sina egenskaper inte lämpar sig för annan behandling än deponering på en avstjälpningsplats, eller

2) en ersättande behandlingskapacitet kan tas i bruk inom den utsatta tiden.

Ett tillstånd som avses i 1 mom. 1 punkten kan beviljas för viss tid högst fem år i sänder och ett tillstånd som avses i 2 punkten för viss tid högst tre år i sänder.

36 §
Särskilda krav som gäller godkännande av avfall som innehåller långlivade organiska föroreningar

Bestämmelser om tillståndsmyndighetens rätt att i undantagsfall godkänna att avfall som innehåller eller är förorenat av långlivade organiska föroreningar deponeras på en avstjälpningsplats för farligt avfall eller i en underjordisk deponi finns i artikel 7.4 b i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 2019/1021 om långlivade organiska föroreningar.

39 §
Mottagande av avfall på avstjälpningsplatser

Huvudmannen för en avstjälpningsplats ska vid mottagandet av avfall på avstjälpningsplatsen se till att


5) det enligt 36 § 2 mom. i statsrådets förordning om avfall förs bok över avfall som tagits emot eller deponerats på avstjälpningsplatsen,


47 §
Plan för uppföljning och kontroll

Utöver vad som föreskrivs i 120 § i avfallslagen och i 41 § i statsrådets förordning om avfall ska det i den plan för uppföljning och kontroll som huvudmannen utarbetar finnas uppgifter om åtgärder för


49 §
Uppgifter om uppföljning och kontroll

Huvudmannen ska årligen före utgången av februari eller vid den i miljötillståndet fastställda tidpunkten sända tillsynsmyndigheten följande uppföljnings- och kontrolluppgifter för föregående år:

1) den mängd avfall som deponerats på avstjälpningsplatsen enligt avfallstyp specificerat enligt följande:

a) organiskt kommunalt avfall,

b) annat kommunalt avfall än sådant som avses i a-punkten,

c) annat organiskt avfall än sådant som avses i a-punkten,

d) annat avfall än sådant som avses i a–c-punkterna,

2) den avfallsmängd som har levererats från avstjälpningsplatsen för annan behandling enligt avfallstyp,

3) sammandrag av de grundläggande karakteriseringar och överensstämmelseprovningar som gjorts i enlighet med 4 kap.,

4) uppgifter om avfallsupplaget och den återstående volymen på avstjälpningsplatsen,

5) uppgifter om ordnande av kontroll av avfallsupplaget och avfallsgaser samt av lakvatten och yt- och grundvatten samt sammandrag av resultaten av kontrollerna,

6) utredning om avstjälpningsplatsens miljöbelastning och om åtgärder som genomförts för att förebygga miljöskador,

7) utredning om exceptionella situationer.

Dessutom ska till de uppgifter om avfallet som enligt 1 och 2 punkten ska sändas till tillsynsmyndigheten bifogas uppgifter som avses i 36 § 2 mom. i statsrådets förordning om avfall.

De uppgifter som anges i 1 mom. ska lämnas till tillsynsmyndighetens datasystem eller på ett sätt som särskilt överenskoms med tillsynsmyndigheten.

51 §
Sammanställande och lämnande av uppföljningsuppgifter till kommissionen

Finlands miljöcentral ska sammanställa de uppföljningsuppgifter om genomförandet av artikel 5 i rådets direktiv 1999/31/EG om deponering av avfall i samarbete med Statistikcentralen och se att uppgifterna lämnas till Europeiska kommissionen i enlighet med artikel 15 i det direktivet. Uppgifterna samlas in i samråd med Statistikcentralen. Finlands miljöcentral ska dessutom se till att uppgifter om de undantag som avses i 36 § lämnas till Europeiska kommissionen och till de andra medlemsstaterna i Europeiska unionen.

52 §
Miljötillstånd för avstjälpningsplatser

Bestämmelser om ansökan om miljötillstånd för avstjälpningsplatser och om behandlingen av tillståndsärendet finns i miljöskyddslagen och i statsrådets förordning om miljöskydd (713/2014).Denna förordning träder i kraft den 1 december 2021. Förordningens 39 och 49 § träder dock i kraft den 1 januari 2023.

Europaparlamentets och rådets direktiv 2018/850/EU (32018L0850); EUT L 150, 14.6.2018, s. 100
Europaparlamentets och rådets direktiv 2018/851/EU (32018L0851); EUT L 150, 14.6.2018, s. 109
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/1021 (32019R1021); EUT L 169, 25.6.2019, s. 45

Helsingfors den 25 november 2021

Miljö- och klimatminister
Emma Kari

Regeringssekreterare
Sirkku Jaakkola

Bilaga 1

Avstjälpningsplatsers botten- och ytkonstruktion

1. Bottenkonstruktionens täthetskrav

Den mark (mineraljord eller berg) på vilken en avstjälpningsplats placeras ska uppfylla sådana krav på permeabilitet (K) och tjocklek i fråga om vattenmättad jord att den kombinerade effekten motsvarar minst följande krav:

1) avstjälpningsplats för farligt avfall: K≤ 1,0 x 10–9 m/s och mäktighet ≥ 5 m,

2) avstjälpningsplats för icke-farligt avfall: K≤ 1,0 x 10–9 m/s och mäktighet ≥ 1 m,

3) avstjälpningsplats för inert avfall: K≤ 1,0 x 10–7 m/s och mäktighet ≥ 1 m.

2. Ytkonstruktionens skikt

Skikt Avstjälpningsplatser för icke-farligt avfall Avstjälpningsplatser för farligt avfall
Ytskikt ≥1 m Krävs Krävs
Dräneringsskikt ≥0,5 m Krävs Krävs
Tätskikt ≥ 0,5 m Krävs Krävs
Konstgjord isolering Krävs inte Krävs
Gasdräneringsskikt Krävs Vid behov

Bilaga 3

Mottagningskriterier för avfall som ska godkännas på avstjälpningsplatser

1. Avstjälpningsplatser för inert avfall

Tabell 1 Avfall som utan provning ska godkännas på avstjälpningsplatser för inert avfall

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

Tabell 2 Kriterier för mottagning av annat avfall än avfall enligt tabell 1 som ska godkännas på avstjälpningsplatser för inert avfall (gränsvärdena för utlakningsegenskaper)

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

Tabell 3 Kriterier för mottagning av annat avfall än avfall enligt tabell 1 som ska godkännas på avstjälpningsplatser för inert avfall (gränsvärdena för halten av organiska ämnen)

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

2. Avstjälpningsplatser för icke-farligt avfall

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

Tabell 4 Mottagningskriterier för icke-farligt avfall som ska godkännas tillsammans med gipsbaserat avfall på avstjälpningsplatser för icke-farligt avfall

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

Tabell 5 Mottagningskriterier för icke-farligt avfall och stabilt, icke-reaktivt farligt avfall som ska godkännas tillsammans på avstjälpningsplatser för icke-farligt avfall (gränsvärdena för utlakningsegenskaper)

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

Tabell 6 Mottagningskriterier för icke-farligt avfall och stabilt, icke-reaktivt farligt avfall som ska godkännas tillsammans på avstjälpningsplatser för icke-farligt avfall (övriga krav)

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

3. Avstjälpningsplatser för farligt avfall

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

Tabell 7 Mottagningskriterier för avfall som ska godkännas på avstjälpningsplatser för farligt avfall (gränsvärdena för utlakningsegenskaper)

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

Tabell 8 Mottagningskriterier för avfall som ska godkännas på avstjälpningsplatser för farligt avfall (övriga krav)

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.