68/2021

Helsingfors den 15 januari 2021

Lag om ändring av 1 kap. 10 § i lagen om rättegång i brottmål

I enlighet med riksdagens beslut

fogas till 1 kap. 10 § i lagen om rättegång i brottmål (689/1997), sådan paragrafen lyder i lag 670/2014, ett nytt 5 mom. som följer:

1 kap.

Om åtalsrätt och åtalsprövning

10 §

I ett brottmål där Europeiska åklagarmyndigheten utövar behörighet förutsätts det för framläggande av ett domsförslag att en permanent avdelning vid Europeiska åklagarmyndigheten har samtyckt till förfarandet. Målet ska på det sätt som föreskrivs i artikel 40 i rådets förordning (EU) 2017/1939 om genomförande av fördjupat samarbete om inrättande av Europeiska åklagarmyndigheten föras till den permanenta avdelningen för avgörande innan åklagaren fattar beslut om att lägga fram ett domsförslag.


Denna lag träder i kraft vid en tidpunkt som föreskrivs genom förordning av statsrådet.

RP 184/2020
LaUB 15/2020
RSv 220/2020
Rådets förordning (EU) 2017/1939 (32017R1939); EUT L 283, 31.10.2017, s. 1

Helsingfors den 15 januari 2021

Republikens President
Sauli Niinistö

Justitieminister
Anna-Maja Henriksson

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.