1171/2020

Helsingfors den 21 december 2020

Social- och hälsovårdsministeriets förordning om avgifter för utlåtanden av de regionala etiska kommittéerna och den nationella kommittén för medicinsk forskningsetik

I enlighet med social och hälsovårdsministeriets beslut föreskrivs med stöd av 8 § i lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992), sådan paragrafen lyder i lag 348/1994, 17 § 3 mom. i lagen om medicinsk forskning (488/1999), sådant det lyder i lag 794/2010 och 41 § 2 mom. i biobankslagen (688/2012):

1 §
Avgifter gällande forskningsplaner

Den regionala etiska kommittén och den nationella kommittén för medicinsk forskningsetik tar för ett utlåtande om en forskningsplan ut följande avgifter:

1) klinisk läkemedelsprövning 2 850 euro,

2) biobanksforskning eller annan medicinsk undersökning än klinisk läkemedelsprövning 2 850 euro,

3) ändring av forskningsplanen 900 euro.

Avgiften debiteras av den etiska kommitté som behandlar forskningsplanen med stöd av 17 § 1 mom. i lagen om medicinsk forskning, 27 § 1 mom. i biobankslagen eller 11 § 1 mom. 1 punkten, 19 § 2 eller 3 mom., 20 § 1 mom. eller 21 a § 1 mom. 2 punkten i lagen om användning av mänskliga organ, vävnader och celler för medicinska ändamål (101/2001), nedan vävnadslagen.

Ett utlåtande om forskning som genomförs utan utomstående finansiering eller som finansieras av en verksamhetsenhet inom den offentliga hälso- och sjukvården, en högskola, ett forskningsinstitut eller någon annan enhet eller organisation som verkar med offentlig eller allmännyttig finansiering och som utgår från forskaren är avgiftsfritt. En utredning om finansieringen ska bifogas forskningsplanen.

Om forskningsplanen förts till den etiska kommittén för ny behandling i enlighet med 3 § 4 mom. i lagen om medicinsk forskning tas ingen avgift ut för det nya utlåtandet.

2 §
Avgifter gällande biobanksverksamhet

Den regionala etiska kommittén och den nationella kommittén för medicinsk forskningsetik tar för ett utlåtande med stöd av biobankslagen och vävnadslagen ut följande avgifter:

1) inrättande av en biobank 2 850 euro,

2) anmälan om att en biobanks verksamhet ändras 900 euro,

3) överföring av prover till en biobank 2 850 euro.

Avgift enligt 1 och 2 punkten tas med stöd av 6 § 2 mom. eller 9 § 2 mom. i biobankslagen ut av den nationella kommittén för medicinsk forskningsetik och avgift enligt 3 punkten av den etiska kommitté som lämnar utlåtande med stöd av 13 § 3 mom. i biobankslagen eller 11 § 1 mom. 1 punkten, 19 § 2 eller 3 mom. eller 20 § 1 mom. i vävnadslagen.

Avgift enligt 3 punkten tas inte ut, om utlåtandet begärts av en verksamhetsenhet inom den offentliga hälso- och sjukvården, en högskola, ett forskningsinstitut eller någon annan enhet eller organisation som verkar med offentlig eller allmännyttig finansiering.

3 §
Särskilda prestationer

Om avgifter som tas ut för framtagning av uppgifter enligt 34 § 2 mom. i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999) samt utlämnande av en uppgift som kopia eller utskrift enligt 34 § 3 mom. i samma lag beslutar respektive sjukvårdsdistrikt och, i fråga om den nationella kommittén för medicinsk forskningsetik, Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården med iakttagande av vad som föreskrivs i den paragrafen.

4 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2021 och gäller till och med den 31 december 2022.

Helsingfors den 21 december 2020

Familje- och omsorgsminister
Krista Kiuru

Regeringssekreterare
Mari Laurén-Häussler

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.