1164/2020

Helsingfors den 22 december 2020

Statsrådets förordning om ändring av om ändring av 3 § och 13 § i statsrådets förordning om krav på god jordbrukshävd och goda miljöförhållanden enligt tvärvillkoren

I enlighet med statsrådets beslut

ändras i statsrådets förordning om krav på god jordbrukshävd och goda miljöförhållanden enligt tvärvillkoren (4/2015) 3 § 1 mom. 3 punkten och 13 §, av dem 3 § 1 mom. 3 punkten sådan den lyder i förordning 1312/2018, som följer:

3 §
Definitioner

I denna förordning avses med


3) grönträda åkrar som besåtts med frön till ett- eller fleråriga vilt-, landskaps-, nektar- eller ängsväxter eller vall, eller med utsädesblandningar av dessa växter, dock inte enbart med spannmål, andra proteinväxter än klöver och sötväppling eller oljeväxter eller utsädesblandningar av dessa växter,


13 §
Bränning av stubb

Stubb får inte brännas.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2021.

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1306/2013 (32013R1306); EUT L 347, 20.12.2013, s. 549

Helsingfors den 22 december 2020

Undervisningsminister
Jussi Saramo

Konsultativ tjänsteman
Suvi Ruuska

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.