1103/2020

Helsingfors den 17 december 2020

Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om inkomst som skall beaktas vid fastställande av arbetslöshetsförmån

I enlighet med statsrådets beslut

ändras i statsrådets förordning om inkomst som skall beaktas vid fastställande av arbetslöshetsförmån (1332/2002) det inledande stycket i 2 § och 2 § 12 b-punkten, det inledande stycket i 3 § och 3 § 17 och 18 punkten samt 9 § 17 och 20 punkten,

av dem 2 § 12 b-punkten sådan den lyder i förordning 1265/2005 samt 9 § 17 och 20 punkten sådana de lyder i förordning 452/2008, samt

fogas till 2 §, sådan den lyder delvis ändrad i förordningarna 1260/2004 och 1265/2005, en ny 12 c-punkt, till 3 §, sådan den lyder delvis ändrad i förordning 452/2008, en ny 21 c-punkt, till 8 §, sådan den lyder delvis ändrad i förordningarna 1277/2013 och 452/2008, en ny 16 b-punkt och till 9 §, sådan den lyder delvis ändrad i förordningarna 1277/2003 och 452/2008, en ny 20 a-punkt som följer:

2 §
Löneinkomster som skall beaktas

Som stabiliserad lön enligt 6 kap. 4 § lagen om utkomstskydd för arbetslösa eller som inkomst som ska beaktas i den betraktas


12 b) vederlag för arbete som enligt avtal delvis eller helt ska gottgöras i form av stöd för privat vård i enlighet med lagen om stöd för hemvård och privat vård av barn (1128/1996) eller något annat motsvarande stöd som betalas av stat eller kommun,

12 c) i 33 b § 3 mom. i inkomstskattelagen (1535/1992) avsedd dividend som grundar sig på en arbetsinsats,


3 §
Övriga inkomster

Vid fastställande av den stabiliserade lönen beaktas inte inkomst som inte grundar sig på arbete, inte heller kapitalinkomst eller inkomst som inte kan anses vara stabiliserad. Sådan inkomst är


17) aktieoption, om inte det avtalade teckningspriset för en aktie som tecknas med en anställningsoption väsentligt understiger aktiens gängse värde då anställningsoptionen ges och anställningsoptionen används inom ett år från det att anställningsoptionen gavs, eller det inte är fråga om en sådan premie som enligt 21 c-punkten betraktas som ersättning för arbete,

18) dividendinkomst, om inte något annat följer av 2 § 12 c-punkten,


21 c) en premie som ges i form av aktier i arbetsgivarbolaget eller i ett annat bolag som hör till samma koncern som arbetsgivarbolaget eller till samma ekonomiska sammanslutning av motsvarande slag, förutsatt att aktierna noteras på en av myndigheterna övervakad reglerad marknad eller en av myndigheterna övervakad multilateral handelsplattform, eller som ges i form av en placeringsdeposition eller på något annat motsvarande sätt, eller som helt eller delvis ges i form av pengar i stället för aktier, om värdet av den förmån som fås i form av en premie beror på hur värdet av aktierna utvecklas under en period på minst ett år från det att premien utlovas till det att den ges,


8 §
Förvärvsinkomster av arbete vilka skall beaktas vid jämkning

Som sådana förvärvsinkomster av arbete som skall beaktas vid jämkning betraktas


16 b) i 33 b § 3 mom. i inkomstskattelagen (1535/1992) avsedd dividend som grundar sig på en arbetsinsats,


9 §
Övriga inkomster

Som sådan förvärvsinkomst som skall beaktas vid jämkning betraktas inte


17) aktieoptioner, om inte det avtalade teckningspriset för en aktie som tecknas med en anställningsoption väsentligt understiger aktiens gängse värde då anställningsoptionen ges och anställningsoptionen används inom ett år från det att anställningsoptionen gavs, eller det inte är fråga om en sådan premie som enligt 20 a-punkten betraktas som ersättning för arbete,


20) arvode som betalts för ett förtroendeuppdrag,

20 a) en premie som ges i form av aktier i arbetsgivarbolaget eller i ett annat bolag som hör till samma koncern som arbetsgivarbolaget eller till samma ekonomiska sammanslutning av motsvarande slag, förutsatt att aktierna noteras på en av myndigheterna övervakad reglerad marknad eller en av myndigheterna övervakad multilateral handelsplattform, eller som ges i form av en placeringsdeposition eller på något annat motsvarande sätt, eller som helt eller delvis ges i form av pengar i stället för aktier, om värdet av den förmån som fås i form av en premie beror på hur värdet av aktierna utvecklas under en period på minst ett år från det att premien utlovas till det att den ges,Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2021.

Om en i 2 § 12 c-punkten eller 3 § 17, 18 eller 21 c-punkten avsedd del av lönen har betalats före ikraftträdandet av denna förordning eller om maximitiden för inkomstrelaterad dagpenning, i samband med vilken det har gjorts en sådan beräkning av beloppet av inkomstrelaterad dagpenning som avses i 6 kap. 8 § i lagen om utkomstskydd för arbetslösa, börjar löpa före ikraftträdandet av denna förordning, ska i stället för bestämmelserna i 2 § 12 c-punkten och 3 § 17, 18 och 21 c-punkten de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet av denna förordning tillämpas. På personer vars jämkningsperiod börjar löpa efter denna förordnings ikraftträdande ska i stället för bestämmelserna i 8 § 16 b-punkten och 9 § 17 och 20 a-punkten de bestämmelser som gällde vid denna förordnings ikraftträdande tillämpas.

Helsingfors den 17 december 2020

Social- och hälsovårdsminister
Aino-Kaisa Pekonen

Regeringssekreterare
Marko Leimio

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.