419/2020

Helsingfors den 4 juni 2020

Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om grundstöd, förgröningsstöd och stöd till unga jordbrukare

I enlighet med statsrådets beslut

ändras i statsrådets förordning om grundstöd, förgröningsstöd och stöd till unga jordbrukare (234/2015) 8, 9 och 16 § samt 17 § 1 mom., sådana de lyder, 8 § i förordning 750/2019, 9 § och 17 § 1 mom. i förordning 48/2020 samt 16 § i förordning 455/2016, som följer:

8 §
Regionala tak för grundstöd

Det tak för grundstöd som avses i artikel 22.2 i stödförordningen fördelas regionalt på de i 4 § avsedda stödområdena i enlighet med hur stödrättigheterna riktats regionalt.

De årliga regionala taken för stödområdena är följande:

2015 2016 2017 2018 2019 2020
stödområde miljoner euro
AB 134,20 135,42 131,83 131,88 132,03 132,03
C 132,60 133,80 130,26 130,30 130,45 130,45
9 §
Värdet på stödrättigheter

Utifrån stödrättigheterna kan det årligen beviljas regionalt enhetligt stöd som uppgår till högst följande belopp enligt stödområde och per stödberättigande hektar:

2015 2016 2017 2018 2019 2020
stödområde euro
AB 118,05 122,44 121,59 121,76 124,39 124,30
C 101,53 110,71 107,90 107,99 108,14 108,20
16 §
Regionala tak för förgröningsstöd

De regionala taken för förgröningsstöd är med beaktande av det nationella taket enligt bilaga II till stödförordningen följande:

2015 2016 2017 2018 2019 2020
stödområde miljoner euro
AB 78,97 78,98 79,00 79,08 79,17 79,17
C 78,03 78,04 78,05 78,14 78,22 78,22
17 §
Belopp av förgröningsstöd per hektar

Förgröningsstöd beviljas till följande belopp enligt stödområde och per hektar:

2015 2016 2017 2018 2019 2020
stödområde euro
AB 75,54 74,75 74,89 75,00 75,13 75,20
C 65,11 65,22 65,33 65,35 65,37 65,45


Denna förordning träder i kraft den 8 juni 2020.

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1307/2013 (32013R1307); EUT L 347, 20.12.2013, s. 608
Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 639/2014 (32014R0639); EUT L 181, 20.6.2014, s. 1

Helsingfors den 4 juni 2020

Jord- och skogsbruksminister
Jari Leppä

Konsultativ tjänsteman
Suvi Ruuska

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.