338/2020

Helsingfors den 8 maj 2020

Lag om ändring av 7 och 9 a kap. i jordabalken

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i jordabalken (540/1995) 7 kap. 1 § 3 mom. och den svenska språkdräkten i 1 a § 2 mom., 9 a kap. 2 § 2 mom. samt rubriken för 3 § och 3 § 3 mom., sådana de lyder, 7 kap. 1 § 3 mom. i lag 572/2009, den svenska språkdräkten i 7 kap. 1 a § 2 mom. i lag 922/2013 samt 9 a kap. 2 § 2 mom., rubriken för 3 § och 3 § 3 mom. i lag 96/2011, som följer:

7 kap.

Lagfarts- och inteckningsregister

1 §
Uppgifter som ska antecknas i lagfarts- och inteckningsregistret

För att de registrerade entydigt ska kunna specificeras ska identifierings- och kontaktuppgifterna för de sökande och rättsinnehavare som finns antecknade i lagfarts- och inteckningsregistret införas som personuppgifter. Likaså ska uppgifter om dödsdag införas. Dessutom ska ändringar i uppgifterna införas i registret.


1 a §
Syftet med lagfarts- och inteckningsregistret

Personuppgiftsansvarig för lagfarts- och inteckningsregistret är Lantmäteriverket.

9 a kap.

Elektroniska ärendehanteringssystem och deras användning

2 §
Behandling av data i ärendehanteringssystemen

Personuppgiftsansvarig för personuppgifter som behandlas i ett elektroniskt ärendehanteringssystem är Lantmäteriverket.

3 §
Ersättning för skada som orsakats av fel och brister i ärendehanteringssystemens funktion eller av orättmätig användning av systemen

I fråga om ersättning av skada iakttas bestämmelserna i 13 kap. 6–8 §. På ersättning av skada som orsakats genom behandling av personuppgifter tillämpas Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning).


Denna lag träder i kraft den 1 juni 2020.

RP 2/2020
LaUB 2/2020
RSv 24/2020

Helsingfors den 8 maj 2020

Republikens President
Sauli Niinistö

Justitieminister
Anna-Maja Henriksson

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.