336/2020

Helsingfors den 8 maj 2020

Lag om ändring av 11 och 47 § i föreningslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i föreningslagen (503/1989) 11 § samt rubriken för 47 § och 47 § 1 mom., av dem 11 § sådan den lyder delvis ändrad i lag 1614/1992 och 47 § 1 mom. sådant det lyder i lag 1098/2014, som följer:

11 §
Medlemsförteckning

Det ska föras en förteckning över medlemmarna i en förening. I förteckningen ska varje medlems fullständiga namn och hemort införas.

Föreningens medlemmar ska på begäran ges tillfälle att ta del av de uppgifter som nämns i 1 mom. En medlem som visar att hans eller hennes fördel som föreningsmedlem kräver det har rätt att se också andra uppgifter som antecknats i förteckningen. På utlämnande av uppgifter ur medlemsförteckningen tillämpas i övrigt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning) och dataskyddslagen (1050/2018).

Personuppgiftsansvarig för personuppgifterna i den förteckning som avses i 1 mom. är föreningen. För utförandet av den personuppgiftsansvariges uppgifter svarar i en registrerad förening styrelsen eller, om föreningen är oregistrerad, ordföranden, styrelseordföranden eller någon annan som sköter föreningens angelägenheter.

47 §
Föreningsregistret och personuppgiftsansvarig

Personuppgiftsansvarig för föreningsregistret är Patent- och registerstyrelsen.Denna lag träder i kraft den 1 juni 2020.

RP 2/2020
LaUB 2/2020
RSv 24/2020

Helsingfors den 8 maj 2020

Republikens President
Sauli Niinistö

Justitieminister
Anna-Maja Henriksson

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.