269/2020

Helsingfors den 17 april 2020

Lag om ändring av lagen om hantering av översvämningsrisker

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om hantering av översvämningsrisker (620/2010) 2, 4, 16, 25 och 26 § som följer:

2 §
Definitioner

I denna lag avses med

1) översvämning tillfälligt vattentäckt mark till följd av förhöjt vattenstånd i vattendrag, förhöjt havsvattenstånd eller ansamling av dagvatten,

2) översvämningsrisk en kombination av sannolikheten för översvämning och möjliga ogynnsamma följder för människors hälsa, säkerheten, miljön, infrastrukturen, den ekonomiska verksamheten och kulturarvet i samband med en översvämning,

3) dagvatten regn- eller smältvatten som samlas på markytan eller motsvarande ytor i tätt bebyggda områden,

4) avrinningsområde ett avrinningsområde enligt 2 § 6 punkten i lagen om vattenvårds- och havsvårdsförvaltningen (1299/2004),

5) delavrinningsområde ett delavrinningsområde enligt 2 § 7 punkten i lagen om vattenvårds- och havsvårdsförvaltningen,

6) vattenförvaltningsområde ett vattenförvaltningsområde enligt 3 § i lagen om vattenvårds- och havsvårdsförvaltningen,

7) internationellt vattenförvaltningsområde ett vattenförvaltningsområde enligt 3 § i lagen om vattenvårds- och havsvårdsförvaltningen som bildas av ett avrinningsområde som sträcker sig in på en annan stats territorium.

4 §
Närings-, trafik- och miljöcentralernas uppgifter

Närings-, trafik- och miljöcentralerna har till uppgift att

1) göra en preliminär bedömning av översvämningsriskerna i avrinningsområden och i kustområden,

2) bereda ett förslag där områden med betydande översvämningsrisk i avrinningsområden och kustområden anges,

3) utarbeta kartor över översvämningshotade områden och kartor över översvämningsrisker i avrinningsområden och kustområden,

4) bereda förslag till planer för hantering av översvämningsrisker för avrinningsområden och kustområden,

5) bistå kommunerna i den preliminära bedömningen av riskerna för dagvattenöversvämningar, med att ange områden med betydande översvämningsrisk och med utarbetandet av planer för hantering av översvämningsrisker.

Närings-, trafik- och miljöcentralerna ska dessutom inom sina ansvarsområden sköta annan hantering av översvämningsrisker än den som avses i 1 mom. Centralerna har särskilt till uppgift att

1) sköta den planering som tjänar hanteringen av översvämningsrisker från vattendrag i andra områden än områden med betydande översvämningsrisk,

2) sköta myndighetssamarbetet och styra åtgärderna i vattendrag när översvämning hotar och vid översvämning,

3) ge rekommendationer om samordningen av vattenreglering och avtappning i vattendrag,

4) främja översvämningsskyddet och andra åtgärder som förbättrar hanteringen av översvämningsriskerna,

5) sörja för produktionen av hydrologiska observationsdata samt sköta vattenläges- och översvämningsvarningstjänsten i samarbete med Finlands miljöcentral och Meteorologiska institutet,

6) utföra andra uppgifter som jord- och skogsbruksministeriet bestämmer och som behövs för att hantera översvämningsrisker.

Närings-, trafik- och miljöcentralen ska i de uppgifter som avses i 2 mom. 3, 5 och 6 punkten utöver risker som föranleds av översvämningar beakta sådana ur allmän synpunkt ogynnsamma konsekvenser som föranleds av andra vattenförhållanden som avviker från det normala.

Jord- och skogsbruksministeriet kan bestämma att en närings-, trafik- och miljöcentral ska sköta de uppgifter som avses i denna paragraf inom en annan närings-, trafik- och miljöcentrals verksamhetsområde.

16 §
Översvämningsgruppernas uppgifter 

Översvämningsgruppen ska

1) behandla de utredningar som har gjorts för riskhanteringsplanen,

2) uppställa målen för riskhanteringen,

3) godkänna förslaget till en plan och till de åtgärder som ingår i planen,

4) följa hur de mål som uppställts i riskhanteringsplanen uppfylls.

Översvämningsgruppen ska i de olika beredningsfaserna för riskhanteringsplanen etablera tillräcklig växelverkan med myndigheter, näringsidkare, mark- och vattenägare, vattenanvändare och representanter för berörda organisationer på områden med betydande översvämningsrisk inom avrinningsområdet eller kustområdet.

25 §
Uppgiftslämnande 

Närings-, trafik- och miljöcentralen ska i digital form förse Finlands miljöcentral med de kartor som avses i 4 § 1 mom. 3 punkten, de hydrologiska observationsdata som avses i 4 § 2 mom. 5 punkten, de beslut som avses i 8 § 3 mom. och i 15 § 2 mom. och de riskhanteringsplaner som avses i 18 §.

Kommunen ska i digital form tillgängliggöra uppgifter om de områden med betydande översvämningsrisk som avses i 19 § 1 mom. och exemplar av de kartor som avses i det momentet och av de godkända riskhanteringsplaner som avses i 19 § 2 mom. för närings-, trafik- och miljöcentralerna och för Finlands miljöcentral.

26 §
Informationssystem 

Finlands miljöcentral förvaltar informationssystem där de dokument och andra uppgifter som avses i 25 § samt uppgifter om vattenkonstruktioner som inverkar på vattenföringen och vattenståndet förs in.

Genom förordning av statsrådet får föreskrivas om andra uppgifter som ska föras in i informationssystemen.


Denna lag träder i kraft den 1 maj 2020.

RP 105/2019
JsUB 1/2020
RSv 11/2020

Helsingfors den 17 april 2020

Republikens President
Sauli Niinistö

Jord- och skogsbruksminister
Jari Leppä

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.