1588/2019

Helsingfors den 30 december 2019

Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om ersättning för djurens välbefinnande

I enlighet med statsrådets beslut

ändras i statsrådets förordning om ersättning för djurens välbefinnande (121/2015) 6, 8, 17 och 33 §, sådana de lyder, 6 och 17 § i förordning 1099/2017, 8 § i förordningarna 44/2016, 1099/2017 och 1371/2018 samt 33 § i förordning 1371/2018, som följer:

6 §
Begränsningar som gäller valet av åtgärder

Jordbrukaren får inte välja de åtgärder som avses i 4 § 1 mom. 7 eller 8 punkten, 4 § 2 mom. 2–5 punkten eller 4 § 3 mom. 4 eller 5 punkten för en sådan djurart i fråga om vilken jordbrukaren har ingått en förbindelse om ekologisk husdjursproduktion.

Jordbrukaren får vid en och samma tidpunkt välja endast en av de åtgärder som avses i 4 § 1 mom. 2–4 punkten. Om endast dikor finns på gården, får jordbrukaren inte välja de åtgärder som avses i 4 § 1 mom. 2 och 3 punkten. Jordbrukaren får välja endast en av de åtgärder som avses i 4 § 1 mom. 5 och 6 punkten. Jordbrukaren får inte välja åtgärder som avses i 4 § 1 mom. 5–8 punkten för nötkreatur som föds upp utomhus hela året. Jordbrukaren får välja endast en av de åtgärder som avses i 4 § 1 mom. 7 och 8 punkten.

Jordbrukaren får välja endast en av de åtgärder som avses i 4 § 2 mom. 5 och 7 punkten. Endast en jordbrukare som har ett svinstall med smågrisproduktion eller ett svinstall med integrerad produktion får välja den åtgärd som avses i 4 § 2 mom. 6 punkten.

Jordbrukaren får välja endast en av de åtgärder som avses i 4 § 3 mom. 4 och 5 punkten. En jordbrukare som har ett hönshus med stimulansburar får inte välja de åtgärder som avses i 4 § 4 mom. 4 och 5 punkten. Om endast värphöns finns på gården, får jordbrukaren inte välja sittpinnar för genomförande av den åtgärd som avses i 4 § 4 mom. 5 punkten.

8 §
Beräkning av det djurantal som förutsätts för att ersättning för välbefinnande ska betalas

Vid beräkning av det antal djurenheter som är en förutsättning för att ersättning för välbefinnande ska betalas ska det genomsnittliga djurantalet på gården under kalenderåret beaktas på det sätt som anges i 4 och 5 § i statsrådets förordning om djurenheter i vissa stöd till jordbruket.

I fråga om svin och fjäderfä ska jordbrukaren uppge de slaktpartier av fjäderfä som förts till slakteri samt antalet djur den första dagen i varje månad under förbindelseperioden. Dessutom ska jordbrukaren i samband med ansökan om ersättning ge en uppskattning av det genomsnittliga antalet djurenheter under förbindelseperioden.

Om den åtgärd som avses i 4 § 2 mom. 4 punkten genomförs endast i fråga om en del av gårdens suggor och gyltor, beaktas vid beräkningen av antalet djur endast sådana grisningsboxar som används för genomförande av åtgärden i vilka suggorna och gyltorna kan grisa fritt. Antalet djur beräknas så att en grisningsbox som avses ovan motsvarar två djurenheter. I fråga om den åtgärd som avses i 4 § 2 mom. 6 punkten beaktas i djurgruppen smågrisar hälften av antalet svin.

I fråga om den åtgärd som avses i 4 § 4 mom. 2 punkten beräknas antalet djur som ett medelvärde av de slaktpartier som uppfyller villkoren för åtgärden. Om ett parti som har anlänt slaktas i flera delar, slås dessa ihop så att de motsvarar det ursprungliga partiet. Vid beräkning av antalet djur under förbindelseperioden beaktas endast sådana djur i de partier som anlänt före utgången av förbindelseperioden som har slaktats före utgången av januari månad året efter förbindelseåret och som jordbrukaren har anmält senast vid den tidpunkt som bestämts av Livsmedelsverket. Om en del av djuren eller alla djuren i ett parti som anlänt under förbindelseperioden slaktas först efter utgången av januari månad året efter förbindelseåret, beaktas djuren i partiet vid beräkningen av antalet djur under följande förbindelseår.

17 §
Förbättrande av grisningsförhållandena för suggor och gyltor

Den åtgärd som gäller förbättrande av de förhållanden under vilka suggor och gyltor hålls ska genomföras i fråga om alla de minst åtta månader gamla suggor och gyltor på gården som grisar fritt. Som miniminivå för åtgärden ska 1 § 4 mom. i djurskyddsförordningen samt 3 § 1, 2, 4 och 5 mom., 4 § 3 och 4 mom., 5 § 1 mom., 9 §, 16 § 2 mom. och 19 § 3 mom. i statsrådets förordning om skydd av svin iakttas.

33 §
Beloppet av ersättningen för välbefinnande

Ersättning för välbefinnande kan betalas årligen per djurenhet för djur som berättigar till ersättning enligt följande:

euro
– utfodring och skötsel av nötkreatur 11
– förbättrande av de förhållanden under vilka kalvar hålls, genom utrymmeskrav 439
– förbättrande av de förhållanden under vilka kalvar hålls 292
– förbättrande av de förhållanden under vilka kalvar hålls på gårdar med dikor 234
– förbättrande av de förhållanden under vilka minst sex månader gamla nötkreatur hålls 43
– förbättrande av de förhållanden under vilka minst tolv månader gamla nötkreatur av hankön hålls 126
– betesgång under betesperioden och rastning utanför betesperioden för nötkreatur 49
– långvarigare betesgång under betesperioden för nötkreatur 24
– sjuk-, behandlings- och kalvningsboxar för mjölkkor och dikor 18
– sjuk-, behandlings- och kalvningsboxar för nötkreatur 15
– utfodring och skötsel av svin 7
– utomhusvistelse för sinsuggor och gyltor 33
– förbättrande av de förhållanden under vilka suggor och gyltor hålls 38
– förbättrande av grisningsförhållandena för suggor och gyltor 436
– ströade boxar för avvanda grisar, unga avelssvin och slaktsvin 59
– smärtlindring för smågrisar av hankön före och efter kirurgisk kastrering 27
– stimulans för svin 13
– sjuk- och behandlingsboxar för svin 19
– utfodring av får och getter 10
– förbättrande av de förhållanden under vilka får och getter hålls 55
– skötsel av får 51
– skötsel av getter 33
– betesgång under betesperioden och rastning utanför betesperioden för får och getter 33
– långvarigare betesgång under betesperioden för får och getter 8
– utfodring och skötsel av fjäderfä 8
– förbättrande av de förhållanden under vilka broilrar och kalkoner hålls 10
– förbättrande av luftkvaliteten i värphönserier 5
– stimulerande föremål för fjäderfä 7
– nivåer, ramper och sittpinnar för värphönor 11
– nivåer, ramper och sittpinnar för kalkoner 14
– nivåer, ramper och sittpinnar för broilrar 34

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2020.

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1305/2013 (32013R1305); EUT L 347, 20.12.2013, s. 487
Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 807/2014 (32014R0807); EUT L 227, 31.7.2014, s. 1

Helsingfors den 30 december 2019

Forsknings- och kulturminister
Hanna Kosonen

Konsultativ tjänsteman
Suvi Ruuska

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.