1207/2019

Helsingfors den 4 december 2019

Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om grundstöd, förgröningsstöd och stöd till unga jordbrukare

I enlighet med statsrådets beslut

ändras i statsrådets förordning om grundstöd, förgröningsstöd och stöd till unga jordbrukare (234/2015) 9 §, 17 § 1 mom. och 19 §, sådana de lyder, 9 § och 17 § 1 mom. i förordning 750/2019 och 19 § i förordningarna 146/2019 och 750/2019, som följer:

9 §
Värdet på stödrättigheter

Utifrån stödrättigheterna kan det årligen beviljas regionalt enhetligt stöd som uppgår till högst följande belopp enligt stödområde och per stödberättigande hektar:

2015 2016 2017 2018 2019
stödområde euro
AB 118,05 122,44 121,59 121,76 124,26
C 101,53 110,71 107,90 107,99 108,25
17 §
Belopp av förgröningsstöd per hektar

Förgröningsstöd beviljas till följande belopp enligt stödområde och per hektar:

2015 2016 2017 2018 2019
stödområde euro
AB 75,54 74,75 74,89 75,00 75,10
C 65,11 65,22 65,33 65,35 65,40

19 §
Belopp av stöd till unga jordbrukare

Maximibeloppet av stödet till unga jordbrukare är två procent av det årliga nationella tak som anges i bilaga II till stödförordningen.

Stöd till unga jordbrukare beviljas till följande belopp per hektar med beaktande av det nationella tak som anges i bilaga II till stödförordningen:

år euro
2015 50,78
2016 51,50
2017 53,30
2018 54,00
2019 54,30

———

Denna förordning träder i kraft den 9 december 2019.

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1307/2013 (32013R1307); EUT L 347, 20.12.2013, s. 608
Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 639/2014 (32014R0639); EUT L 181, 20.6.2014, s. 1

Helsingfors den 4 december 2019

Jord- och skogsbruksminister
Jari Leppä

Konsultativ tjänsteman
Suvi Ruuska

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.