1135/2019

Helsingfors den 29 november 2019

Lag om ändring av lagen om förmyndarverksamhet

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen om förmyndarverksamhet (442/1999) 13, 17 a, 46 a och 47 a §, 65 § 4 mom. samt 67 och 68 §,

av dem 13 och 17 a § sådana de lyder i lag 649/2007, 46 a § sådan den lyder i lag 780/2010, 47 a § sådan den lyder i lagarna 649/2007 och 1013/2007 och 65 § 4 mom. sådant det lyder i lag 122/2011, samt

ändras 17 § 2 mom., 30 § 3 mom., 34 § 2 mom. 46 och 47 §, 47 b § 1 mom., 64 §, 65 § 3 mom., 84 §, 85 § 1 mom., 86 § 2 mom., 87 § 1–3 mom., 87 a § 2 mom. och 95 §,

av dem 34 § 2 mom., 65 § 3 mom., 86 § 2 mom. och 95 § sådana de lyder i lag 122/2011, 46 § sådan den lyder i lag 1398/2015, 47 b § 1 mom. sådant det lyder i lag 780/2010, 64 § sådan den lyder i lag 1405/2009, 84 § sådan den lyder delvis ändrad i lag 1013/2007, 85 § 1 mom. och 87 a § 2 mom. sådana de lyder i lag 649/2007 samt 87 § 1–3 mom. sådana de lyder i lag 910/2015, som följer:

17 §

När intressebevakaren har en ställföreträdare, upphör dennes uppdrag när intressebevakaren och ställföreträdaren efter det hindret upphört tillsammans gör en anmälan till förmyndarmyndigheten. Om intressebevakaren och ställföreträdaren är oeniga om huruvida ställföreträdarens uppdrag har upphört, ska tingsrätten på ansökan av någondera avgöra ärendet.


30 §

Om intressebevakarna inte är eniga i ett ärende i vilket de ska besluta gemensamt och dröjsmål med beslutet skulle medföra olägenhet, kan en intressebevakare begära ett beslut av förmyndarmyndigheten om vems åsikt som ska följas.

34 §

Tillstånd ska sökas hos förmyndarmyndigheten. Om en rättshandling företas eller en åtgärd vidtas för flera sådana personers räkning som är föremål för intressebevakning och av vilka en del har hemkommun i landskapet Åland, kan tillstånd för samtligas del sökas hos vilken som helst av de myndigheter som är behöriga enligt 84 § 1 eller 2 mom. Den förmyndarmyndighet som behandlat saken ska i ett sådant fall meddela sitt beslut till den behöriga myndigheten i fråga om de övriga personer som är föremål för intressebevakning. Förmyndarmyndigheten ska vid avgörandet av ett tillståndsärende ge huvudmannen tillfälle att bli hörd, om inte huvudmannens ståndpunkt på ett tillförlitligt sätt framgår av ansökningshandlingarna eller om hörande annars behövs med hänsyn till huvudmannens intresse eller för att saken ska kunna utredas. Huvudmannen behöver dock inte ges tillfälle att bli hörd, om denne är en minderårig som inte har fyllt 15 år. Bestämmelser i övrigt om hörande av part finns i förvaltningslagen (434/2003).


46 §

Intressebevakarens verksamhet övervakas av förmyndarmyndigheten.

Förmyndarmyndighetens skyldighet att övervaka intressebevakarens verksamhet ska tillämpas också i sådana fall där en person för vilken det har förordnats intressebevakare i en främmande stat bosätter sig i Finland. Förmyndarmyndigheten kan dock på eget initiativ eller på ansökan av intressebevakaren besluta att övervakning inte ordnas i Finland eller att den ordnas endast i fråga om vissa av intressebevakarens uppdrag, om intressebevakarens verksamhet övervakas i den främmande staten och huvudmannens fördel inte kräver att övervakningen ordnas i Finland.

47 §

Övervakningen av intressebevakaren kan föras över till en annan i 84 § 1 eller 2 mom. avsedd förmyndarmyndighet, om intressebevakaruppdraget har införts i registret över förmynderskapsärenden och den vars intressen ska bevakas har hemkommun inom den andra förmyndarmyndighetens verksamhetsområde eller om överföringen av någon annan orsak behövs för övervakningen. Före överföringen ska intressebevakaren och den övertagande förmyndarmyndigheten höras.

Ändring i beslut genom vilket övervakningen förts över får inte sökas genom besvär.

47 b §

Förmyndarmyndigheten får på ansökan eller på eget initiativ besluta att övervakningen av intressebevakaren avslutas, om huvudmannen har bosatt sig i en främmande stat och

1) övervakning av intressebevakarens verksamhet har ordnats där, eller

2) övervakningens syfte inte längre kan uppfyllas genom övervakning i Finland.


64 §

Bestämmelser om det register över förmynderskapsärenden som förs av Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata och Statens ämbetsverk på Åland finns i lagen om vissa personregister vid Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata (1156/2019). I registret införs uppgifter för övervakning av i denna lag avsedda intressebevakares och i lagen om intressebevakningsfullmakt (648/2007) avsedda fullmäktiges verksamhet samt för tryggande av tredje mans rätt.

65 §

När domstolen fattar ett beslut som innebär att intressebevakning ska införas i registret över förmynderskapsärenden eller fattar ett beslut genom vilket en omständighet som har antecknats i registret över förmynderskapsärenden ändras, ska domstolen lämna ett meddelande om detta till förmyndarmyndigheten. Om beslutet ska iakttas först när det har vunnit laga kraft, ska meddelandet dock lämnas först efter att detta skett. I det sistnämnda fallet lämnas meddelandet av den domstol där ärendet senast varit anhängigt.

84 §

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata är förmyndarmyndighet.

I landskapet Åland är dock Statens ämbetsverk på Åland förmyndarmyndighet när den vars intressen ska bevakas har i lagen om hemkommun (201/1994) avsedd hemkommun i landskapet Åland eller när den vars intressen ska bevakas inte har hemkommun i Finland men huvudsakligen vistas i landskapet Åland.

Statens ämbetsverk på Åland är förmyndarmyndighet också när intressebevakningen gäller en frånvarande persons eller blivande ägares rätt, och Statens ämbetsverk på Åland enligt 2 mom. skulle ha varit behörig att övervaka en för arvlåtaren förordnad intressebevakares verksamhet. Likaså är Statens ämbetsverk på Åland behörigt att vara förmyndarmyndighet, om någon annans intressen annars ska bevakas med stöd av 10 § och behovet av intressebevakning framkommer i landskapet Åland.

85 §

Ärenden som gäller förordnande av intressebevakare eller skiljande av intressebevakare från uppdraget, ändring av intressebevakarens uppdrag eller förordnande om att uppdraget ska upphöra samt tillstånd eller åläggande enligt denna lag avgör vid förmyndarmyndigheten efter föredragning en tjänsteman som avlagt någon annan högre högskoleexamen i juridik än magisterexamen i internationell och komparativ rätt och till vars uppgifter detta hör enligt arbetsordningen. I övrigt avgörs ett ärende av förmyndarmyndigheten så som särskilt föreskrivs om avgörande av ärenden som hör till Myndigheten för digitalisering och befolkningsdatas eller Statens ämbetsverk på Ålands behörighet.


86 §

Om det på grund av långa avstånd eller av något annat skäl är behövligt, kan hörande också genomföras med hjälp av teknisk utrustning som gör det möjligt för en tjänsteman vid förmyndarmyndigheten och för den som ska höras att se och tala med varandra medan hörandet pågår.

87 §

Beslut som förmyndarmyndigheten fattat med stöd av 34 och 57 § får överklagas genom besvär hos förvaltningsdomstolen på det sätt som anges i lagen om rättegång i förvaltningsärenden (808/2019).

När det gäller andra beslut av förmyndarmyndigheten får omprövning begäras på det sätt som anges i förvaltningslagen. Det beslut som meddelas med anledning av begäran om omprövning får överklagas genom besvär hos förvaltningsdomstolen på det sätt som anges i lagen om rättegång i förvaltningsärenden.

Över förvaltningsdomstolens beslut får besvär anföras på det sätt som anges i lagen om rättegång i förvaltningsärenden.


87 a §

Begäran om avgörande ska framställas hos förmyndarmyndigheten inom 30 dagar från delfåendet av förmyndarmyndighetens beslut. Begäran om avgörande ska framställas skriftligen och i begäran ska uppges det beslut av förmyndarmyndigheten som begäran gäller samt till vilka delar och på vilken grund sökanden är missnöjd med beslutet.


95 §

Närmare bestämmelser om de finansiella instrument som avses i 34 § 1 mom. 13 punkten underpunkt f får utfärdas genom förordning av justitieministeriet.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.

RP 10/2019
FvUB 3/2019
RSv 20/2019

Helsingfors den 29 november 2019

Republikens President
Sauli Niinistö

Kommun- och ägarstyrningsminister
Sirpa Paatero

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.