1103/2019

Helsingfors den 28 november 2019

Statsrådets förordning om ändring av 2 och 4 § i statsrådets förordning om transport och tillfällig förvaring av farliga ämnen på hamnområden

I enlighet med statsrådets beslut

ändras i statsrådets förordning om transport och tillfällig förvaring av farliga ämnen på hamnområden (251/2005) 2 § 2 punkten och 4 § 1 mom., av dem 2 § 2 punkten sådan den lyder i förordning 1374/2015, som följer:

2 §
Definitioner

I denna förordning avses med


2) IMDG-koden den kod som anges i kapitel VII del A regel 1 i bilagan till 1974 års internationella konvention om säkerhet för människoliv till sjöss (SOLAS) (FördrS 11/1981) och som innehåller bestämmelser om transport av farliga ämnen som styckegods på fartyg, version 38–16,


4 §
Transport och tillfällig förvaring

Under intern flyttning och tillfällig förvaring på hamnområden ska IMDG-koden tillämpas på förpackningar, tankar och de transportenheter som används vid väg- och järnvägstransporter samt på märkning, dokument och lastning som hänför sig till dem. Undantag från IMDG-koden får göras genom tillämpning av specialbestämmelserna i ett undantag som avses i punkt 7.9.1. i IMDG-koden och som godkänts med stöd av 6 § i TFÄ-lagen, om dessa bestämmelser har iakttagits vid transport som ankommer till hamnen. Vid intern flyttning krävs dock inga dokument.


Denna förordning träder i kraft den 4 december 2019.

Helsingfors den 28 november 2019

Kommunikationsminister
Sanna Marin

Konsultativ tjänsteman
Mari Suominen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.