589/2019

Helsingfors den 26 april 2019

Lag om ändring av 5 kap. 3 § i lagen om rättegång i brottmål

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om rättegång i brottmål (689/1997) 5 kap. 3 § 1 mom., sådant det lyder i lag 1147/2013, som följer:

5 kap.

Om väckande av åtal

3 §

I stämningsansökan ska uppges

1) svaranden,

2) målsäganden,

3) den gärning som åtalet gäller, tid och plats för gärningen samt övriga omständigheter som behövs för beskrivningen av den,

4) det brott som åklagaren anser att svaranden har gjort sig skyldig till,

5) yrkandet på straff och förverkande samt övriga yrkanden och de lagrum som ligger till grund för dessa,

6) målsägandens anspråk, om åklagaren för målsägandens talan enligt 3 kap. 9 §,

7) de bevis som åklagaren tänker lägga fram samt vad som ska styrkas med varje bevis,

8) överskottsinformation som åklagaren tänker använda som bevis, samt motivering till att överskottsinformationen används,

9) information som lämnats för brottsbekämpning med stöd av 5 a kap. 44 § i polislagen (872/2011), 17 § i lagen om civil underrättelseinhämtning avseende datatrafik (582/2019) eller 79 eller 80 § i lagen om militär underrättelseverksamhet (590/2019) och som åklagaren tänker använda som bevis, samt motivering till att denna information används,

10) den begäran som är en förutsättning för åtalet eller vilket förordnande eller samtycke som åtalet grundar sig på, samt

11) på vilka grunder domstolen är behörig, om behörigheten inte annars framgår av stämningsansökan.Denna lag träder i kraft den 1 juni 2019.

RP 202/2017
FvUB 36/2018
FvUB 30/2018
GrUU 75/2018
GrUU 35/2018
ReUU 3/2018
UtUU 5/2018
KoUU 26/2018
FsUU 16/2018
LaUU 32/2018
RSv 291/2018

Helsingfors den 26 april 2019

Republikens President
Sauli Niinistö

Inrikesminister
Kai Mykkänen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.