411/2019

Helsingfors den 29 mars 2019

Lag om ändring av kyrkolagen

På förslag av kyrkomötet och i enlighet med riksdagens beslut

ändras i kyrkolagen (1054/1993) 16 kap. 14 § 1 mom., 24 kap. 3 § 4 mom. och 25 kap. 8 a § 4 mom.,

sådana de lyder, 16 kap 14 § 1 mom. i lag 787/2010, 24 kap. 3 § 4 mom. i lag 1498/2015 och 25 kap. 8 a § 4 mom. i lag 209/2018, samt

fogas till 25 kap. en ny 5 b § som följer:

16 kap.

Kyrkböckerna och församlingens arkiv

14 §
Förhållande till annan lagstiftning

På behandlingen av de personuppgifter som avses i denna lag tillämpas i övrigt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning), nedan dataskyddsförordningen, dataskyddslagen (1050/2018), lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet samt lagen om befolkningsdatasystemet och Befolkningsregistercentralens certifikattjänster (661/2009).


24 kap.

Underställning och ändringssökande

3 §
Rättelseyrkande

På rättelse av befolkningsuppgifter i kyrkböckerna tillämpas vad som föreskrivs i lagen om befolkningsdatasystemet och Befolkningsregistercentralens certifikattjänster.

25 kap.

Kompletterande stadganden

5 b §
Digitala tjänster

På digitala tjänster tillämpas lagen om tillhandahållande av digitala tjänster (306/2019). Lagen tillämpas dock inte inom församlingarnas småbarnspedagogiska verksamhet och konfirmandundervisning, när en webbplats eller mobilapplikation skapas i samband med den småbarnspedagogiska verksamheten eller konfirmandundervisningen och används i en avgränsad grupp under en begränsad tid.

8 a §
Offentlighet för en förteckning över röstberättigade

I fråga om förteckningens offentlighet och behandlingen av den gäller i övrigt bestämmelserna i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet, i dataskyddsförordningen och i dataskyddslagen.


Denna lag träder i kraft den 1 april 2019.

RP 113/2018
FvUB 28/2018
RSv 240/2018

Helsingfors den 29 mars 2019

Republikens President
Sauli Niinistö

Undervisningsminister
Sanni Grahn-Laasonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.