119/2019

Helsingfors den 17 januari 2019

Undervisnings- och kulturministeriets förordning om beräkningskriterierna för universitetens basfinansiering

I enlighet med undervisnings- och kulturministeriets beslut föreskrivs med stöd av 49 § 6 mom. i universitetslagen (558/2009), sådant momentet lyder i lag 954/2011:

1 §
Beräkningskriterierna för finansieringsandelen för utbildningen

Finansieringsandelen för utbildningen enligt 6 § i statsrådets förordning om universiteten (770/2009) grundar sig på följande beräkningskriterier:

1) antalet högre högskoleexamina som avlagts vid universitetet under kalenderåret, med undantag för examina som avlagts i uppdragsutbildning, dock högst till den finansieringsgräns som motsvarar det examensmål som ställts upp för varje utbildningsområdesgrupp för avtalsperioden,

2) antalet lägre högskoleexamina som avlagts vid universitetet under kalenderåret, med undantag för examina som avlagts i uppdragsutbildning,

3) det totala antalet studiepoäng som under kalenderåret avlagts i öppen universitetsundervisning, som fristående studier och i specialiseringsutbildning, med undantag för prestationer som ifrågavarande universitetets utländska utbytesstuderande och examensstuderande avlagt,

4) det sammanräknade antalet studiepoäng som avlagts vid universitetet under kalenderåret på basis av samarbetsavtal mellan högskolor,

5) poängsumman för svaren i den riksomfattande enkäten för studeranderespons under kalenderåret,

6) kalenderårsvis antalet sysselsatta ett år efter avlagd examen i Finland av dem som avlagt högre högskoleexamen vid universitetet,

7) poängsumman för svaren i den riksomfattande enkäten för yrkeskarriäruppföljning under kalenderåret.

De i 1 mom. 1 punkten avsedda utbildningsområdesgrupperna enligt den internationella utbildningsklassificeringen (ISCED) är följande:

1) det pedagogiska området,

2) konst- och kulturområdena,

3) samhällsvetenskaper och humanistiska områden,

4) affärsekonomi, förvaltning och juridik,

5) naturvetenskaper samt lant- och skogsbruk,

6) informationsbehandling och datakommunikation samt teknik,

7) medicin och odontologi,

8) hälso- och välfärdssektorn samt servicebranschen.

När de antal som avses i 1 mom. 1 och 2 punkten beräknas viktas antalet examina som avlagts inom den målsatta tid som avses i 40 § i universitetslagen (558/2009) med koefficienten 1,5 och antalet examina som avlagts inom en tid som är högst 12 månader längre än den målsatta tiden viktas med koefficienten 1,3. Om den som avlagt högre högskoleexamen redan tidigare avlagt högre högskoleexamen eller högre yrkeshögskoleexamen vid en finländsk högskola eller om den som avlagt lägre högskoleexamen redan tidigare avlagt lägre högskoleexamen eller yrkeshögskoleexamen vid en finländsk högskola, viktas den andra examen dessutom med koefficienten 0,7.

De examina som avses i 1 mom. 1 och 2 punkten delas in i tre grupper enligt 3 punkten i bilagan. Antalet examina som hör till grupp A viktas med koefficienten 1, antalet examina som hör till grupp B viktas med koefficienten 1,75 och antalet examina som hör till grupp C viktas med koefficienten 3.

Om medelvärdet av universitets examensutfall under tre år överskrider finansieringsgränsen för antalet examina som avses i 1 mom. 1 punkten, viktas antalet examina i utbildningsområdesgruppen enligt finansieringsgränsen med medelvärdet av koefficienterna enligt 3 och 4 mom. av alla examina i utbildningsområdesgruppen.

I den enkät för studeranderespons som avses i 1 mom. 5 punkten ska studerande som avlagt de studier som ingår i lägre högskoleexamen eller, inom utbildningsområden där det inte finns någon lägre högskoleexamen, studerande som inlett sina studier tre år dessförinnan besvara påståendena enligt 4 punkten i bilagan. Svaren på påståendena poängsätts i enlighet med 5 punkten i bilagan.

Vid den beräkning av antalet sysselsatta som avses i 1 mom. 6 punkten viktas antalet utexaminerade som är sysselsatta som företagare med koefficienten 2.

I den karriäruppföljningsenkät som avses i 1 mom. 7 punkten ska samtliga som avlagt högre högskoleexamen, farmaceutexamen eller en examen som ger behörighet som lärare inom småbarnspedagogik inom de fem år som föregår statistikföringsåret svara på de påståenden och frågor som anges i 6 punkten i bilagan. Svaren på påståendena och frågorna poängsätts i enlighet med 7 punkten i bilagan.

Viktningarna mellan beräkningskriterierna enligt denna paragraf fastställs i enlighet med 1 punkten i bilagan.

2 §
Beräkningskriterierna för finansieringsandelen för forskningen

Finansieringsandelen för forskningen enligt 6 § i statsrådets förordning om universiteten grundar sig på följande beräkningskriterier:

1) antal publikationer viktat med en koefficient enligt datainsamlings- och nivåklass,

2) antal doktorsexamina som avlagts vid universitetet, högst

till den universitetsspecifika finansieringsgränsen för avtalsperioden,

3) internationell konkurrensutsatt forskningsfinansiering,

4) inhemsk forskningsfinansiering samt inhemsk och internationell företagsfinansiering.

I 1 mom. 1 punkten avses med publikation en på forskningsarbete baserad publikation, där författaren står i anställningsförhållande till universitetet eller annars hör till universitetssamfundet, eller som universitetet genom sin verksamhet har gjort det möjligt att publicera och som hör till någon av följande publikationstyper enligt undervisnings- och kulturministeriets klassificering vid insamling av publikationsdata:

1) referentgranskade vetenskapliga artiklar (A),

2) icke-referentgranskade vetenskapliga skrifter (B),

3) separat utgivet vetenskapligt verk (C1),

4) redigerat av vetenskapligt verk (C),

5) artikel i en facktidskrift (D1),

6) artikel i ett yrkesinriktat samlingsverk (D2),

7) artikel i yrkesinriktad konferenspublikation (D3),

8) publicerad utvecklings- eller forskningsrapport eller forskningsutredning (D4),

9) yrkesinriktad bok (D5),

10) redigerat yrkesinriktat samlingsverk (D5),

11) populärartikel och tidningsartikel (E1),

12) populärmonografi (E2),

13) redigerat populärsamlingsverk (E3).

Publikationsdata av klass A och C2 viktas i enlighet med nivåklassificeringen i De vetenskapliga samfundens delegations publikationsforum på så sätt att publikationer på nivå 0 viktas med koefficienten 0,1, publikationer på nivå 1 med koefficienten 1, publikationer på nivå 2 med koefficienten 3 och publikationer på nivå 3 med koefficienten 4. Publikationsdata av klass C1 viktas i enlighet med nivåklassificeringen i De vetenskapliga samfundens delegations publikationsforum på så sätt att publikationer på nivå 0 viktas med koefficienten 0,4, publikationer på nivå 1 med koefficienten 4, publikationer på nivå 2 med koefficienten 12 och publikationer på nivå 3 med koefficienten 16. Publikationsdata av klass B, D1–D4, D6, E1 och E3 viktas med koefficienten 0,1. Publikationsdata av klass D5 och E2 viktas med koefficienten 0,4.

Fritt tillgängliga referentgranskade publikationer av klass A, C1 och C2 ska dessutom viktas med koefficienten 1,2. Med en publikation som är fritt tillgänglig avses att den i undervisnings- och kulturministeriets datainsamling som gäller publikationer har antecknats som

1) en publikation som har utkommit i en open access-publikationskanal,

2) en öppen publikation som har utkommit i en hybridpublikationskanal, eller

3) en parallellpublicerad publikation.

I 1 mom. 3 punkten avses med internationell konkurrensutsatt forskningsfinansiering sådan finansiering motsvarande de forskningsutgifter som uppkommit för universitetet under räkenskapsperioden som har angetts under följande av undervisnings- och kulturministeriet fastställda kategorier i samband med insamling av uppgifter om forskningsfinansiering:

1) ramprogramfinansiering direkt från Europeiska unionen eller annan kvalitetsmässigt konkurrensutsatt EU-finansiering,

2) utländska fonder och stiftelser,

3) internationella organisationer, eller

4) annan utländsk finansiering.

I 1 mom. 4 punkten avses med inhemsk forskningsfinansiering samt inhemsk och internationell företagsfinansiering sådan finansiering motsvarande de forskningsutgifter som uppkommit för universitetet under kalenderåret som har angetts under följande av undervisnings- och kulturministeriet fastställda kategorier i samband med insamling av uppgifter om forskningsfinansiering:

1) Finlands Akademi,

2) Innovationsfinansieringscentret Business Finland,

3) inhemska företag, eller

4) utländska företag.

Viktningarna mellan beräkningskriterierna enligt denna paragraf fastställs enligt 2 punkten i bilagan.

3 §
Uppdatering av uppgifterna enligt beräkningskriterierna

Vid beräkningen av finansieringsandelarna enligt 1 och 2 § används medeltalet av beräkningsgrunderna för de tre senaste tillgängliga åren och finansieringen fördelas mellan universiteten direkt i förhållande till beräkningskriterierna.

4 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2021.

Genom denna förordning upphävs undervisnings- och kulturministeriets förordning om beräkning av universitetens basfinansiering (331/2016).

Vid beräkningen av finansieringen för 2021 och 2022 kan ett universitets finansiering, som inte innefattar den strategibaserade finansieringsandelen och inte heller finansieringen för riksomfattande uppgifter, trots bestämmelserna i denna förordning minska med totalt högst 3 procent jämfört med föregående års finansieringsnivå som ställts i relation till den kalkylmässiga finansiering som är tillgänglig under finansieringsåret. Eventuella underskott som orsakas av beräkningen av gränserna fördelas mellan universiteten i förhållande till deras finansiering.

Helsingfors den 17 januari 2019

Undervisningsminister
Sanni Grahn-Laasonen

Regeringsråd
Laura Hansén

Bilaga

1 Inbördes viktningar av beräkningskriterierna för finansieringsandelen för utbildningen

Beräkningskriterium Viktning
1. Antal högre högskoleexamina som avlagts vid universitetet 19 %
2. Antal lägre högskoleexamina som avlagts vid universitetet 11 %
3. Summan av antalet studiepoäng som avlagts i öppen universitetsundervisning, som separata studier och i specialiseringsutbildning 4 %
4. Summan av antalet poäng som avlagts på basis av samarbetsavtal mellan högskolorna 1 %
5. Poängsumman för svaren i den riksomfattande enkäten för studeranderespons 3 %
6. Antal sysselsatta personer i Finland som avlagt högre högskoleexamen vid universitetet ett år efter att de blivit utexaminerade 2 %
7. Poängsumman för svaren i den riksomfattande enkäten för karriäruppföljning 2 %

2 Inbördes viktningar av beräkningskriterierna för finansieringsandelen för forskningen

Beräkningskriterium Viktning
1. Antal publikationer 14 %
2. Antal doktorsexamina som avlagts vid universitetet 8 %
3. Internationell konkurrensutsatt forskningsfinansiering 6 %
4. Inhemsk forskningsfinansiering samt inhemsk och internationell företagsfinansiering 6 %

3 Antal examensgrupper som avlagts vid respektive universitet för beräkning av finansieringsandelen för utbildning

1 Grupp A

Diplomingenjör, produktionsekonomi

Filosofie magister, baltiska språk

Filosofie magister, översättning och tolkning i engelska

Filosofie magister, engelska språket

Filosofie magister, översättning och tolkning i spanska

Filosofie magister, spanska språket

Filosofie magister, filosofi

Filosofie magister, historia

Filosofie magister, översättning och tolkning i italienska

Filosofie magister, italienska språket

Filosofie magister, östersjöfinska språk

Filosofie magister, språkforskning

Filosofie magister, litteraturforskning

Filosofie magister, klassiska språk

Filosofie magister, kulturforskning

Filosofie magister, musikvetenskap och musikpedagogik

Filosofie magister, annat humanistiskt specialområde

Filosofie magister, annat språk

Filosofie magister, psykologi

Filosofie magister, talvetenskaper

Filosofie magister, översättning och tolkning i franska språket

Filosofie magister, franska språket

Filosofie magister, översättning och tolkning i svenska språket

Filosofie magister, svenska språket

Filosofie magister, samiska språk

Filosofie magister, översättning och tolkning i tyska språket

Filosofie magister, tyska språket

Filosofie magister, slaviska språk

Filosofie magister, finska språket

Filosofie magister, konsthistoria och konstpedagogik

Filosofie magister, teatervetenskap

Filosofie magister, översättning och tolkning i ryska

Filosofie magister, ryska språket

Filosofie magister, kommunikationsvetenskaper och informationsforskning

Filosofie magister, teckenspråk

Förvaltningsmagister, regional- och miljövetenskaper

Förvaltningsmagister, förvaltningsvetenskaper

Magister i internationell och komparativ rätt

Pedagogie magister, vuxenpedagogik

Pedagogie magister, speciallärare

Pedagogie magister, specialpedagogik

Pedagogie magister, pedagogik

Pedagogie magister, lärare i huslig ekonomi

Pedagogie magister, handarbetslärare

Pedagogie magister, klasslärare

Pedagogie magister, annat huvudämne

Pedagogie magister, studiehandledare vid grundskolan och gymnasiet

Pedagogie magister, teknisk slöjd och huslig ekonomi

Pedagogie magister, förskolepedagogik

Ekonomie magister, företagsekonomi

Ekonomie magister, samhällsekonomi

Agronomie- och forstmagister, hushållsbranschen

Juris magister

Psykologie magister

Teologie magister

Magister i hälsovetenskaper

Politices magister, filosofi

Politices magister, politikvetenskaper

Politices magister, psykologi

Politices magister, socialvetenskaper

Politices magister, ekonomivetenskaper

Politices magister, kommunikationsvetenskaper

Magister i samhällsvetenskaper, regional- och miljövetenskaper

Magister i samhällsvetenskaper, filosofi

Magister i samhällsvetenskaper, turism

Magister i samhällsvetenskaper, annat huvudämne

Magister i samhällsvetenskaper, politikvetenskaper

Magister i samhällsvetenskaper, psykologi

Magister i samhällsvetenskaper, socialvetenskaper

Magister i samhällsvetenskaper, ekonomivetenskaper

Magister i samhällsvetenskaper, kommunikationsvetenskaper

Förvaltningskandidat, regional- och miljövetenskaper

Förvaltningskandidat, förvaltningsvetenskaper

Kandidat i humanistiska vetenskaper, annat språk

Kandidat i humanistiska vetenskaper, baltiska språk

Kandidat i humanistiska vetenskaper, engelska språket

Kandidat i humanistiska vetenskaper, översättning och tolkning i engelska

Kandidat i humanistiska vetenskaper, översättning och tolkning i spanska

Kandidat i humanistiska vetenskaper, spanska språket

Kandidat i humanistiska vetenskaper, filosofi

Kandidat i humanistiska vetenskaper, historia

Kandidat i humanistiska vetenskaper, översättning och tolkning i italienska

Kandidat i humanistiska vetenskaper, italienska språket

Kandidat i humanistiska vetenskaper, språkforskning

Kandidat i humanistiska vetenskaper, litteraturforskning

Kandidat i humanistiska vetenskaper, klassiska språk

Kandidat i humanistiska vetenskaper, kulturforskning

Kandidat i humanistiska vetenskaper, musikvetenskap och musikpedagogik

Kandidat i humanistiska vetenskaper, annat specialområde

Kandidat i humanistiska vetenskaper, talvetenskaper

Kandidat i humanistiska vetenskaper, översättning och tolkning i franska

Kandidat i humanistiska vetenskaper, franska språket

Kandidat i humanistiska vetenskaper, översättning och tolkning i svenska

Kandidat i humanistiska vetenskaper, svenska språket

Kandidat i humanistiska vetenskaper, samiska språk

Kandidat i humanistiska vetenskaper, översättning och tolkning i tyska

Kandidat i humanistiska vetenskaper, tyska språket

Kandidat i humanistiska vetenskaper, slaviska språk

Kandidat i humanistiska vetenskaper, finska språket

Kandidat i humanistiska vetenskaper, konsthistoria och konstpedagogik

Kandidat i humanistiska vetenskaper, översättning och tolkning i ryska språket

Kandidat i humanistiska vetenskaper, ryska språket

Kandidat i humanistiska vetenskaper, kommunikationsvetenskaper och informationsforskning

Kandidat i humanistiska vetenskaper, teckenspråk

Pedagogie kandidat, vuxenpedagogik

Pedagogie kandidat, speciallärare

Pedagogie kandidat, specialpedagogik

Pedagogie kandidat, pedagogik

Pedagogie kandidat, lärare i huslig ekonomi

Pedagogie kandidat, handarbetslärare

Pedagogie kandidat, barnträdgårdslärare

Pedagogie kandidat, klasslärare

Pedagogie kandidat, studiehandledare vid grundskolan och gymnasiet

Pedagogie kandidat, textilslöjd, tekniskt arbete och huslig ekonomi

Pedagogie kandidat, förskolepedagogik

Ekonomie kandidat, företagsekonomi

Ekonomie kandidat, samhällsekonomi

Agronomie- och forstkandidat, hushållsbranschen

Rättsnotarie

Psykologie kandidat

Teknologie kandidat, produktionsekonomi

Teologie kandidat

Kandidat i hälsovetenskaper

Politices kandidat, filosofi

Politices kandidat, annan huvudämnesgrupp

Politices kandidat, politisk vetenskap

Politices kandidat, psykologi

Politices kandidat, sociala vetenskaper

Politices kandidat, ekonomiska vetenskaper

Politices kandidat, kommunikationsvetenskap

Kandidat i samhällsvetenskaper, regional och miljövetenskaper

Kandidat i samhällsvetenskaper, filosofi

Kandidat i samhällsvetenskaper, turism

Kandidat i samhällsvetenskaper, politiska vetenskaper

Kandidat i samhällsvetenskaper, psykologi

Kandidat i samhällsvetenskaper, sociala vetenskaper

Kandidat i samhällsvetenskaper, ekonomi

Kandidat i samhällsvetenskaper, kommunikationsvetenskaper

2 Grupp B

Diplomingenjör, automationsteknik

Diplomingenjör, bioteknik

Diplomingenjör, energiteknik

Diplomingenjör, kemisk teknik

Diplomingenjör, maskinteknik

Diplomingenjör, lantmäteriteknik

Diplomingenjör, materialteknik, bergsteknik

Diplomingenjör, processteknik

Diplomingenjör, träförädlingsteknik

Diplomingenjör, byggnadsteknik

Diplomingenjör, elektroteknik

Diplomingenjör, teknisk fysik

Diplomingenjör, teknisk-naturvetenskaplig utbildning

Diplomingenjör, datakommunikationsteknik

Diplomingenjör, datateknik

Diplomingenjör, miljöteknik

Magister i livsmedelsvetenskaper

Filosofie magister, arkeologi

Filosofie magister, biologi

Filosofie magister, biovetenskaper, biokemi

Filosofie magister, fysik

Filosofie magister, geofysik

Filosofie magister, geologi

Filosofie magister, kemi

Filosofie magister, geografi

Filosofie magister, matematik

Filosofie magister, meteorologi

Filosofie magister, annat naturvetenskapligt specialområde

Filosofie magister, datavetenskap

Filosofie magister, statistik

Filosofie magister, translationsinriktad medicin

Filosofie magister, astronomi

Filosofie magister, miljövetenskap

Pedagogie magister, musiklärare

Ekonomie magister, informationssystem

Ekonomie magister, statistik

Magister i gymnastik- och idrottsvetenskaper

Agronomie- och forstmagister, bioteknik

Agronomie- och forstmagister, lantbruk

Agronomie- och forstmagister, skogsbruk

Agronomie- och forstmagister, annat specialområde

Agronomie- och forstmagister, miljöbranschen

Provisor

Politices magister, statistik

Kandidat i livsmedelsvetenskap

Farmaceut

Kandidat i humanistiska vetenskaper, arkeologi

Kandidat i humanistiska vetenskaper, teatervetenskap

Pedagogie kandidat, musiklärare

Ekonomie kandidat, informationssystem

Ekonomie kandidat, statistik

Kandidat i gymnastik- och idrottsvetenskaper

Kandidat i naturvetenskaper, biologi

Kandidat i naturvetenskaper, biovetenskaper, biokemi

Kandidat i naturvetenskaper, fysik

Kandidat i naturvetenskaper, geofysik

Kandidat i naturvetenskaper, geologi

Kandidat i naturvetenskaper, kemi

Kandidat i naturvetenskaper, geografi

Kandidat i naturvetenskaper, matematik

Kandidat i naturvetenskaper, meteorologi

Kandidat i naturvetenskaper, annat specialområde

Kandidat i naturvetenskaper, datavetenskap

Kandidat i naturvetenskaper, statistik

Kandidat i naturvetenskaper, astronomi

Kandidat i naturvetenskaper, miljövetenskaper

Agronomie- och forstkandidat, bioteknik

Agronomie- och forstkandidat, lantbruk

Agronomie- och forstkandidat, skogsbruk

Agronomie- och forstkandidat, annat specialområde

Agronomie- och forstkandidat, miljöbranschen

Teknologie kandidat, automationsteknik

Teknologie kandidat, bioteknik

Teknologie kandidat, energiteknik

Teknologie kandidat, kemisk teknik

Teknologie kandidat, maskinteknik

Teknologie kandidat, lantmäteriteknik

Teknologie kandidat, materialteknik, bergsteknik

Teknologie kandidat, annat tekniskt område

Teknologie kandidat, processteknik

Teknologie kandidat, träförädlingsteknik

Teknologie kandidat, byggnadsteknik, samhällsteknik

Teknologie kandidat, elektroteknik

Teknologie kandidat, teknisk fysik

Teknologie kandidat, teknisk-naturvetenskaplig utbildning

Teknologie kandidat, datakommunikationsteknik

Teknologie kandidat, datateknik

Teknologie kandidat, miljöteknik

Teknologie kandidat, annat tekniskt område

Politices kandidat, statistik

3 Grupp C

Arkitekt

Veterinärmedicine licentiat

Odontologie licentiat

Magister i bildkonst

Medicine licentiat

Landskapsarkitekt

Musikmagister

Konstmagister

Magister i danskonst

Magister i teaterkonst

Veterinärmedicine kandidat

Bildkonstkandidat

Musikkandidat

Konstkandidat

Danskonstkandidat

Teaterkonstkandidat

Teknologie kandidat, arkitektur

4. Följande påståenden i den riksomfattande enkäten för studeranderespons ska beaktas vid beräkningen av finansieringsandelen för utbildningen

1. Jag mår bra vid mitt universitet.

2. Jag är nöjd med mina studier.

3. Mitt kunnande har under utbildningen utvecklats enligt mina förväntningar.

4. Min utbildning motsvarade de fastställda målsättningarna.

5. Undervisningen var i huvudsak av god kvalitet.

6. Jag är nöjd med de undervisningsmetoder som användes.

7. Det har erbjudits tillräckligt med handledning för arbetet med kandidatavhandlingen / lärdomsprovet.

8. Det har erbjudits tillräckligt med handledning för planeringen av studierna.

9. Hur lätt eller svårt har det varit att hitta information och stöd gällande dina studier?

10. I problemsituationer har jag vid behov hittat en person jag kan fråga råd av.

11. Jag har varit nöjd med de möjligheter att påverka och delta som mitt studieprogram erbjuder.

12 Jag har varit nöjd med interaktionen jag hade med undervisningspersonalen.

13. Feedbacken jag fick från undervisningspersonalen har hjälpt mig med mina studier.

5. Poängsättningsskala för svaren på påståendena i den riksomfattande enkäten för studeranderespons

5 poäng av samma åsikt / mycket lätt
4 poäng delvis av samma åsikt / ganska lätt
3 poäng delvis av annan åsikt / ganska svårt
2 poäng av annan åsikt / mycket svårt
1 poäng jag behövde inte hjälp med detta / jag kan inte ta ställning till frågan

6. Påståenden och frågor i den riksomfattande enkäten för karriäruppföljning som ska beaktas vid beräkningen av finansieringsandelen för utbildningen

1. Utbildningen gav mig tillräcklig beredskap för arbetslivet.

2. Hur nöjd är du som helhet med examen du avlade år X med tanke på din karriär?

3. Jag kan dra nytta av de kunskaper och färdigheter jag fått vid universitetet.

4. Kravnivån på mitt nuvarande arbete motsvarar bra min universitetsutbildning.

5. Hur har dina universitetsstudier utvecklat din beredskap för arbetslivet på följande punkter: 1) färdigheter att tänka analytiskt och systematiskt, 2) färdigheter i informationssökning 3) förmåga att lära sig och tillägna dig ny kunskap, 4) förmåga att verka i tvärvetenskapliga/mångprofessionella grupper 5) förmåga att leda ditt eget arbete/ta egna initiativ 6) entreprenörskap

7. Poängskalan för påståendena och frågorna i den riksomfattande karriäruppföljningsenkäten

1. Utbildningen gav mig tillräcklig beredskap för arbetslivet.

6 poäng helt av samma åsikt
5 poäng av samma åsikt
4 poäng delvis av samma åsikt
3 poäng delvis av annan åsikt
2 poäng av annan åsikt
1 poäng helt av annan åsikt

2. Hur nöjd är du som helhet med examen du avlade år X med tanke på din karriär?

6 poäng mycket belåten
5 poäng belåten
4 poäng ganska belåten
3 poäng ganska missnöjd
2 poäng missnöjd
1 poäng mycket missnöjd

3. Jag kan dra nytta av de kunskaper och färdigheter jag fått vid universitetet.

6 poäng helt av samma åsikt
5 poäng av samma åsikt
4 poäng delvis av samma åsikt
3 poäng delvis av annan åsikt
2 poäng av annan åsikt
1 poäng helt av annan åsikt

4. Kravnivån på mitt nuvarande arbete motsvarar bra min universitetsutbildning.

6 poäng helt av samma åsikt
5 poäng av samma åsikt
4 poäng delvis av samma åsikt
3 poäng delvis av annan åsikt
2 poäng av annan åsikt
1 poäng helt av annan åsikt

5. Hur har universitetsstudierna utvecklat din beredskap för arbetslivet på följande punkter: 1) färdigheter för analytiskt och systematiskt tänkande 2) färdigheter i informationssökning 3) förmågan att lära dig och tillägna dig ny kunskap, 4) förmågan att verka i tvärvetenskapliga/mångprofessionella grupper 5) förmågan att leda ditt eget arbete/ta egna initiativ 6) entreprenörskap

6 poäng väldigt mycket
5 poäng mycket
4 poäng ganska mycket
3 poäng delvis
2 poäng bara lite
1 poäng inte alls

Viktningsvärdet för varje delfråga i fråga 5 är 1/6 vid beräkningen.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.