1371/2018

Helsingfors den 28 december 2018

Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om ersättning för djurens välbefinnande

I enlighet med statsrådets beslut

ändras i statsrådets förordning om ersättning för djurens välbefinnande (121/2015) 8 § 4 mom., 9, 10, 13, 21, 22, 24, 32 och 33 §, av dem 8 § 4 mom. sådant det lyder i förordning 44/2016, 9 § sådan den lyder i förordning 710/2015, 10 § sådan den lyder i förordning 32/2017 samt 21 och 32 § sådana de lyder i förordning 1099/2017, som följer:

8 §
Beräkning av det djurantal som förutsätts för att ersättning för välbefinnande ska betalas

I fråga om den åtgärd som avses i 4 § 4 mom. 2 punkten beräknas antalet djur som ett medelvärde av de slaktpartier som uppfyller villkoren för åtgärden. Om ett parti som har anlänt slaktas i flera delar, slås dessa ihop så att de motsvarar det ursprungliga partiet. Vid beräkning av antalet djur under förbindelseperioden beaktas endast sådana djur i partier som anlänt före utgången av förbindelseperioden som har slaktats före utgången av januari månad året efter förbindelseåret och som jordbrukaren har anmält senast vid den tidpunkt som bestämts av Livsmedelsverket. Om en del av djuren eller alla djuren i ett parti som anlänt under förbindelseperioden slaktas först efter utgången av januari månad året efter förbindelseåret, beaktas djuren i partiet vid beräkningen av antalet djur under följande förbindelseår.

9 §
Utfodring och skötsel av nötkreatur

Den åtgärd som gäller utfodring och skötsel av nötkreatur ska genomföras i fråga om alla nötkreatur på gården. Som miniminivå för åtgärden ska 5 § 1 mom. i djurskyddslagen (247/1996) samt 6 § 2–4 mom. och 13 § 1 och 2 mom. i statsrådets förordning om skydd av nötkreatur (592/2010) iakttas.

10 §
Förbättrande av de förhållanden under vilka kalvar hålls

Åtgärder för förbättrande av de förhållanden under vilka kalvar hålls och åtgärder för förbättrande av de förhållanden under vilka kalvar hålls, inbegripet utrymmeskrav, samt åtgärder för förbättrande av de förhållanden under vilka kalvar hålls på gårdar för dikor ska genomföras i fråga om alla de kalvar på gården som är yngre än sex månader.

Som miniminivå för de åtgärder som avses i 1 mom. ska 26 a § 1 och 2 mom. i djurskyddslagen, 20 § i lagen om medicinsk behandling av djur (387/2014), 1 § 4 mom. och 23 § 1 mom. 7 punkten i djurskyddsförordningen (396/1996) samt 4 § 1 mom., 7 §, 12 § 3 mom. och 16 § 1 mom. i statsrådets förordning om skydd av nötkreatur iakttas.

13 §
Sjuk-, behandlings- och kalvningsboxar för nötkreatur

Den åtgärd som gäller sjuk-, behandlings- och kalvningsboxar för mjölkkor och dikor ska genomföras i fråga om gårdens alla mjölkkor och dikor som har fått avkomma. Den åtgärd som gäller sjuk-, behandlings- och kalvningsboxar för nötkreatur ska genomföras i fråga om alla nötkreatur på gården, med undantag av kalvar som är yngre än två månader samt mjölkkor och dikor som har fått avkomma.

Som miniminivå för åtgärderna enligt 1 mom. ska 5 § 1 mom. i djurskyddslagen, 1 § 4 mom. och 11 § i djurskyddsförordningen samt 4 § 1 mom., 6 § 2–4 mom., 7 § och 13 § 2 mom. i statsrådets förordning om skydd av nötkreatur iakttas.

21 §
Sjuk- och behandlingsboxar för svin

Den åtgärd som gäller sjuk- och behandlingsboxar för svin ska genomföras i fråga om alla svin på gården, med undantag av icke avvanda grisar. Som miniminivå för åtgärden ska 5 § 1 mom. i djurskyddslagen, 1 § 4 mom. och 11 § i djurskyddsförordningen och 3 § 1, 4 och 5 mom., 5 § 1 och 3 mom., 7 § 2 mom. 10 och 11 §, 15 § 3 mom. och 19 § 2–4 mom. i statsrådets förordning om skydd av svin iakttas.

22 §
Utfodring av får och getter

Den åtgärd som gäller utfodring av får och getter ska genomföras i fråga om alla får och getter på gården. Som miniminivå för åtgärden ska 9 § 1 mom. i djurskyddsförordningen, 6 § 2 mom. och 12 § i statsrådets förordning om skydd av får (587/2010) samt 6 § 3 mom. och 11 § i statsrådets förordning om skydd av getter (589/2010) iakttas.

24 §
Skötsel av får och getter

Den åtgärd som gäller skötsel av får och getter ska genomföras i fråga om alla får och getter på gården. Som miniminivå för åtgärden ska 5 § 1 mom. i djurskyddslagen, 11 § i djurskyddsförordningen, 3 § 3 mom., 4 och 5 §, 6 § 2 mom., 12 § 3 mom. och 15 § 1 mom. i statsrådets förordning om skydd av får samt 3 § 3 mom., 4 §, 5 § 1 och 3 mom. och 11 § 4 och 5 mom. i statsrådets förordning om skydd av getter iakttas.

32 §
Betalning av ersättning för välbefinnande

Ersättning för välbefinnande betalas i två poster. Den första posten av ersättningen för välbefinnande för nötkreatur, får och getter betalas på basis av de djurenheter som enligt uppgifterna i nötkreatursregistret och får- och getregistret har uppkommit under förbindelseperioden från och med den 1 januari till och med den 30 juni. I den första posten av ersättningen för välbefinnande för fjäderfä och svin betalas ersättning för 50 procent av det antal djur som sökanden uppgett.

Om jordbrukaren har valt en åtgärd som avses i 4 § 1 mom. 5–8 punkten, betalas ersättning för välbefinnande inte för bison eller nötkreatur av rasen Highland Cattle, Galloway eller Texas Longhorn.

33 §
Beloppet av ersättningen för välbefinnande

Ersättning för välbefinnande kan betalas årligen per djurenhet för djur som berättigar till ersättning enligt följande:

euro
– utfodring och skötsel av nötkreatur 11
– förbättrande av de förhållanden under vilka kalvar hålls, inbegripet utrymmeskrav 439
– förbättrande av de förhållanden under vilka kalvar hålls, 292
– förbättrande av de förhållanden under vilka kalvar hålls på gårdar med dikor, 234
– förbättrande av de förhållanden under vilka minst sex månader gamla nötkreatur hålls 43
– förbättrande av de förhållanden under vilka minst tolv månader gamla nötkreatur av hankön hålls 126
– betesgång under betesperioden och rastning utanför betesperioden för nötkreatur 49
– långvarigare betesgång under betesperioden för nötkreatur 24
– sjuk-, behandlings- och kalvningsboxar för mjölkkor och dikor 18
– sjuk-, behandlings- och kalvningsboxar för nötkreatur 15
– utfodring och skötsel av svin 7
– utomhusvistelse för sinsuggor och gyltor 33
– förbättrande av de förhållanden under vilka suggor och gyltor hålls 38
– förbättrande av grisningsförhållandena för suggor och gyltor 349
– ströade boxar för avvanda grisar, unga avelssvin och slaktsvin 59
– smärtlindring för smågrisar av hankön före och efter kirurgisk kastrering 27
– stimulans för svin 13
– sjuk- och behandlingsboxar för svin 19
– utfodring av får och getter 10
– förbättrande av de förhållanden under vilka får och getter hålls 55
– skötsel av får 51
– skötsel av getter 33
– betesgång under betesperioden och rastning utanför betesperioden för får och getter 33
– långvarigare betesgång under betesperioden för får och getter 8
– utfodring och skötsel av fjäderfä 8
– förbättrande av de förhållanden under vilka broilrar och kalkoner hålls 10
– förbättrande av luftkvaliteten i värphönserier 5
– stimulerande föremål för fjäderfä 7
– nivåer, ramper och sittpinnar för värphönor 11
– nivåer, ramper och sittpinnar för kalkoner 14
– nivåer, ramper och sittpinnar för broilrar 34

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2019.

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1305/2013 (32013R1305); EUT L 347, 20.12.2013, s. 487
Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 807/2014 (32014R0807); EUT L 227, 31.7.2014, s. 1

Helsingfors den 28 december 2018

Näringsminister
Mika Lintilä

Konsultativ tjänsteman
Suvi Ruuska

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.